Лекція з політології тема№ політична свідомість І політична культураСторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ

Кафедра філософії права та юридичної логіки


ЛЕКЦІЯ

з політології
ТЕМА№ 8. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Для здобувачів вищої освіти навчально-наукових інститутів та факультетів НАВС


Київ 2015

Вид лекції: інформаційна (тематична)
Дидактичні цілі:

1. Навчальні. Ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними засадами сутності політичної культури, її структурою, типологією та функціями, а також розкрити сутність, роль та значення політичної свідомості та політичної ідеології .

2. Розвиваючі. Сприяти підвищенню рівня світоглядної і політичної культури здобувачів вищої освіти у зв’язку з тим, що розвиток демократичного суспільства неможливий без загальної та відповідної політичної культури громадян, від політичної активності яких залежить доля країни.

3. Виховні. Формувати стійку життєву позицію, патріотичну самосвідомість здобувачів вищої освіти.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:
Забезпечуючі дисципліни: логіка, етика та естетика, філософія, історія держави і права зарубіжних країн, теорія держави та права, соціологія, адміністративне право, конституційне право, міжнародне право.

Забезпечувані дисципліни: актуальні проблеми теорії держави та права, філософія права, філософські проблеми управління.

Навчально-методичне забезпечення лекції: робоча навчальна програма, навчальні та навчально-методичні видання з дисципліни «Політологія».

Наочність: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, ПК, мультимедійний підручник з політології.


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
1. Поняття та структура політичної культури суспільства.

2. Політична свідомість: поняття, структура та функції.

3. Типологія політичної культури.

4. Природа політичної ідеології та її призначення.Рекомендована література:

 1. Васильчук Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України [Текст]: монографія / Є. О. Васильчук. - Черкаси: Палліум, 2014. - 514 с.

 2. Гендерна політика [Текст]: навч. посіб. для студ. вузів III-IV рівнів акредитації . - Миколаїв: Прокопчук Т. О., 2014. - 244 с.

 3. Горбач О.Н. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., допов. та переробл. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 257 с.
 4. Лютко Н.В. Політологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лютко Н. В., Заславська О. О. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 319с.


 5. Мальована Ю.Г. Політична символіка як чинник формування суспільної свідомості [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мальована Юлія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2013. - 20 с.
 6. Мизак Н. С. Політологія релігії [Текст] : навч. посіб. / Нестор Мизак ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 200 с.

 7. Остапенко М. А. Політична культура суспільства: навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2008. — 96c. — Бібліогр.: с. 88-91.

 8. Поліщук О.С. Політологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Поліщук Олександр Сергійович, Кенц Олена Анатоліївна. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2011. - 571 с.

 9. Політологія: кредитно-модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Штанько [та ін.] ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Вид. 3-е, переробл. і допов. - Х. : ХНУРЕ, 2011. - 361 с.

 10. Проскуріна О. О. Політична культура інформаційного суспільства: монографія / Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. — 352с. — Бібліогр.: с. 309-351.

 11. Політологія: Тематичний словник основних категорій та понять / Гвоздік О.І., Андреєв О.О., Павлишин О.В., Кравець В.М., Холох В.І., Фрейман Г.О., Мартиненко Ю.Д., Носенко О.В., Готун А.М., Шумейко О.В. – К. : НАВС, 2012. – 47 с. – Бібліогр. : с. 44-47.

 12. Рудкевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження [Текст] : монографія / Олег Рудакевич ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 350 с.

 13. Штука І.А. Політична культура в контексті модернізації політичної системи України [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Штука Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2013. - 20 с.


Вступ

Однією з характерних ознак сучасного історичного розвитку України є політизація всіх сторін життя нашого суспільства. Докорінні зміни в соціально-політичному розвитку нашої держави пов'язані з ра­дикальною економічною реформою, демократизацією, формуванням громадянського суспільства і правової держави.

Усі ці процеси надзвичай­но актуалізують потребу в політичних знаннях, підносячи їх на рівень національно-державних інтересів. За цих умов постають жорсткі вимоги до ролі й місця в суспільстві політичної науки, до по­ширення політичних знань серед широких верств населення, і до політичної культури населення в загалі.

З метою оволодіння системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси в структурі гуманітарної освіти існує відповідна дисципліна — політологія, найважливішою функцією якої є формуван­ня політичної культури суспільства.

Процеси перетворень в суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості та політичної культури. Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою. Політичні знання та культура політичної поведінки необхідні кожному, то вони є запорукою захисту власної гідності, свободи і прав.

Байдужість людини до політичного життя, відсутність політичної освіти сприяють можливості маніпулювання нею. Суспільство, що бажає зберегти свободу, повинно усвідомити свою відповідальність за власну долю, долю країни. Отже, необхідно формування ціннісних орієнтацій, настанов та моделей поведінки, які б відповідали вимогам становлення та збереження демократичної держави.

Політична культура і політична свідомість характеризують духовну здатність людини до спеціалізованої політичної діяльності.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка