Лекція Виникнення і становлення римського права. Поняття і система римського приватного права Значення і мета вивчення римського права як навчальної дисципліниСкачати 61.26 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір61.26 Kb.
#17510
ТипЛекція
Анотація лекцій з науки «Римське приватне право»
Лекція 1. Виникнення і становлення римського права. Поняття і система римського приватного права

Значення і мета вивчення римського права як навчальної дисципліни.

Передумови формування і виникнення римського права. Значення та сутність періодизації римського права. Періоди розвитку римських правових інститутів, їх зміст. Джерела римського права: поняття та види. Закони XII таблиць. Римська юриспруденція. Інституції Гая: значення, структура. Кодифікація Юстиніана: завдання кодифікації, її хід, складові частини, значення.

Поняття і основні риси римського права. Система римського приватного права. Поняття цивільного права (Ius civile), права народів (Ius gentium), преторського права (Ius praetorium), природного права (iusnaturale), звичаєвого права. Поділ права на приватне (Ius privatum) та публічне (Ius publicum).

Рецепція римського права в Європі і в світі. Етапи та напрями рецепції римського права. Школи римського права: глоссатори і каноністи, коментатори, гуманісти, прихильники теорії природного права та видатні представники німецької історичної школи. Вплив римського права на формування вітчизняної правової системи.
Лекція 2. Правові статуси осіб у римському приватному праві

Суб’єкти права. Правоздатність і її елементи. Дієздатність фізичних осіб. Підстави та обсяги обмеження дієздатності.

Правовий статус фізичних осіб: свободи, громадянства, сімї’ї..

Виникнення правової категорії юридичної особи. Поняття та різновиди юридичної особи. Правовий статус юридичних осіб. Підстави створення та припинення юридичних осіб.


Лекція 3. Сімейні правовідносини за римським правом

Поняття римської сім’ї. Агнатське та когнатське споріднення. Ступені рідства. Прямі та бокові родичі. Висхідні та низхідні родичі. Правові відносини батьків та дітей. Влада домовладики рaterfamilias. Всиновлення, його види та порядок.

Поняття шлюбу та його види. Шлюб з чоловічою владою (cum manu). Шлюб без чоловічої влади (sine manu). Передумови укладення шлюбу. Способи укладення шлюбу. Поняття та підстави розлучень.

Правові відносини подружжя. Особистий та майновий характер правовідносин подружжя. Придане: встановлення і повернення. Шлюбні подарунки.

Опіка та піклування: поняття, загальні положення. Види опіки. Форми опіки. Способи встановлення опіки. Підстави припинення опікунства.
Лекція 4. Захист прав

Загальні положення про захист прав у римському приватному праві. Еволюція та становлення судового процесу як форми захисту прав. Поняття судового процесу, його принципи. Сторони в процесі: позивач та відповідач. Поняття та правова характеристика позову.

Основні види судових процесів та їх характеристика. Ординарні та неординарні процеси.

Легісакційний процес: в сакраментальній формі, з вимогою призначити третейського суддю, за допомогою кондикції. Фази процесу: в присутності магістрата та у судді.

Формулярний процес. Виникнення, характеристика та особливості. Фази процесу: в присутності магістрату і у претора. Сутність і характеристика формули, її частини.

Когніційний процес. Апеляція. Державне мито. Докази. Судове рішення та його виконання.

Позови та їх класифікація. Речові та особисті позови. Позови суворого права (actio stricti iuris) та позови доброї совісті (actio bonae fidei). Позови за аналогією (actio utilis). Позови з фікцією (actio ficticia). Інтердикти. Поновлення в первісний стан (restitutio). Законні строки.

Позовна давність. Переривання та зупинення строків позовної давності.


Лекція 5. Інститут речового права у римському приватному праві

Поняття речей. Класифікація речей. Речі манципні та неманципні (res mancipi та res nec mancipi). Речі в обігу та вилучені з обігу (res in commercio res та res extra commercium). Речі індивідуальні (species) і родові (genera). Замінні та незамінні речі. Споживчі (res quae usu consumuntur) та неспоживчі речі (res quae usu non consumuntur). Подільні та неподільні речі. Речі прості та складні. Плоди. Гроші. Поняття майна.

Право володіння (ius possidendi). Володіння (possessio) і тримання (detentio). Елементи володіння: corpus possessionis (предмет володіння) і animus possessionis (намір володіти). Законне та незаконне володіння. Підстави встановлення і припинення володіння.

Виникнення права власності. Поняття та зміст права власності. Правомочності власника. Право володіння. Право користування. Право розпорядження. Право одержувати прибутки. Право захисту. Обмеження права власності. Спільна власність. Спільна сумісна та спільна часткова власність.

Підстави набуття та припинення права власності. Класифікація способів набуття права власності. Первісні та похідні способи набуття права власності. Підстави припинення права власності.

Способи захисту права власності. Віндикаційний позов (rei vindicatio). Негаторний позов (actio negatoria).

Поняття та види прав на чужі речі. Поняття та різновиди сервітутів. Виникнення і припинення сервітутів. Узуфрукт і узус. Емфітевзис та суперфіцій.

Заставне право. Призначення та основні риси заставного права. Форми застави. Фідуціарна застава (fiducia cum creditore). Ручний заклад (pignus). Іпотека (hypotheca). Особливості встановлення заставного права та підстави його припинення.Лекція 6. Зобов’язальне право як інститут римського приватного права

Поняття зобов’язання (obligatio). Правова характеристика зобов’язальних відносин. Зміст зобов’язання. Дати (dare), зробити (facere), надати (praestare). Сторони зобов’язання, предмет зобов’язання.

Підстави виникнення зобов’язань. Поняття правочину, договору, делікту як підстави виникнення зобов’язань. Розподіл на договірні та позадоговірні зобов’язання. Система підстав зобов’язань: з договору; з делікту; нібито з договору (quasi ex contractu); нібито з делікту (quasi ex delicto).

Динаміка зобов’язань. Виникнення, умови дійності зобов’язань, виконання та прийняття виконання зобов’язання, обіг вимог, припинення зобов’язань. Делегація та цесія в зобов’язаннях. Місце, час та строк виконання зобов’язання. Позитивні та негативні підстави припинення зобов’язання. Наслідки та відповідальність за невиконання та неналежне виконання зобов’язання. Прострочення виконання зобов’язання. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язання. Відповідальність: поняття, підстави, склад, обсяг. Непереборна сила та випадок. Шкода та збитки.

Поняття та види зобов’язань ніби-то з договору (quasi ex contractu). Ведення чужих справ без доручення (negotiorum gestio). Зобов’язання з безпідставного збагачення. Поняття приватного делікту. Відмінність приватного делікту від злочину. Система деліктних зобов’язань. Види деліктів. Iniuria: два значення цього терміну. Зобов’язання ніби-то з деліктів (quasi ex delicto).
Лекція 7. Договори як джерела зобов’язань у римському приватному праві

Значення терміну „договір”. Поняття контрактів та пактів за римським правом. Сторони в контракті (контрагенти). Предмет контракту. Види контрактів: вербальні, літеральні, консенсуальні та реальні. Поняття та види пактів. Пакти як неформальні договори.

Умови дійсності договорів. Законність. Волевиявлення сторін. Наявність право- та дієздатності у сторін. Дотримання форми волевиявлення. Визначення предмета договору. Реальне виконання дій, що становлять предмет договору.

Зміст договору. Умови договору. Істотні, звичайні, випадкові умови. Строк (dies). Види строків: строк, з якого починає діяти договір (dies a quo) та строк, настання якого припиняло дію договору (dies ad quem). Умови договору. Відкладальні та скасувальні умови. Мета, для якої укладався договір (кауза).

Укладення договору. Оферта. Акцепт. Особиста присутність сторін. Укладення через представника.
Лекція 8. Спадкове право у римському приватному праві

Загальні положення про спадкове право. Становлення спадкового права в римському праві. Універсальне та сингулярне правонаступництво.

Поняття та види спадкування. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Поняття спадкоємця, спадкодавця, спадку.

Порядок спадкування. Відкриття спадщини. Поняття та склад спадщини. Поняття та вимоги дійсності заповіту. Черги спадкування. Спадкове трансмісія та спадкування за правом представлення. Право спадкування та відмова від спадкування. Виморочена спадщина.

Поняття та види легатів (legata). Сингулярний характер правонаступництва легатарія. Види легатів. Фідеікоміси (fideicomissa).

Викладацький склад:

Виноградова Г.В. к.ю.н., доцентБогданець А.В. асистент
Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations

Скачати 61.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка