Лекція Предмет «Географія туризму»Сторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Курс лекцій з дисципліни:

Географія туризму

Посібник для студентів спеціальності 5.050403 «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах»Зміст

1. Пояснювальна записка

2. Введення

3. Розділ 1. Туризм як суспільне явище та об'єкт дослідження.

3.1 Лекція 1. Предмет «Географія туризму». Предмет і завдання дослідження.

3.2Лекція 2. Види сучасного туризму.

3.3 Лекція 3. Географія міжнародного туризму

3.4 Лекція 4. Туристичні ресурси.

3.5 Лекція 5. Туристичні ринки.

3.6 Лекція 6. Індустрія туризму.

3.7 Лекція 7. Екскурсійні послуги та туристичні маршрути.

3.8 Лекція 8. Транспортне забезпечення туризму.

3.9 Лекція 9. Безпека туристів в подорожі.

4. Розділ 2. Туристичні ресурси України

4.1 Лекція 10. Туристична привабливість України.

4.2 Лекція 11. Туристична привабливість Криму.

5. Розділ 3. Туристичні ресурси світу.

5. 1 Лекція 12. Європа.

5.2 Лекція 13. Близький схід.

5.3 Лекція 14. Азіатсько-тихоокеанський регіон.

5.4 Лекція 15. Америка.

5.5 Лекція 16. Африка і Австралія.

6. Список літератури

Пояснювальна записка

Географія туризму - галузь географії, що вивчає територіальні аспекти туризму: умови та ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи. Проблеми туризму - предмет вивчення не тільки географії, але й інших наук - економіки, медицини, соціології, психології, з якими вона тісно пов'язана.

Мета курсу:

· Вивчити історію становлення туризму в світі, Україна, Криму та Севастополі;

· На основі фізичних і соціально-економічних закономірностей сформувати уявлення студентів про розвиток географії туризму;

· Ознайомити студентів зі станом та особливостями туризму в Україні та за кордоном;

· Виявити основні тенденції сучасного туризму і розглянути основні поняття, пов'язані з географією туризму;

· Вивчити регіональні особливості сфери відпочинку.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

історію становлення туризму на Україні та за кордоном;

сучасний стан туризму в світі, на Україну, Криму;

основні поняття географії туризму;

фактори, що визначають потребу в туризмі;

основні тенденції в географії міжнародних потоків;

структуру туристських потоків;

основні райони та центри туризму в різних регіонах світу.

вміти:

використовувати карти, путівники та іншу літературу для вивчення умов і можливостей розвитку туризму в тому чи іншому регіоні;давати на основі різних джерел характеристику туристичного району, центру, маршруту.

Форми навчання:

лекційно-семінарські заняття;

проблемні уроки;

рольові ігри;

аналіз конкретних ситуацій.

Дисципліна "Географія туризму" призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах»

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з рекреаційними ресурсами, туристської освоєнням і перспективами розвитку туризму в різних регіонів України, країнах СНД, республіках Балтії і країнах світу.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять про територіальні рекреаційних системах та рекреаційному районуванні, оцінкасучасного стану розвитку туризму в регіонах та прогноз їх подальшого рекреаційного освоєння.

Міжнародний туризм належить до числа найбільш активних форм спілкування людей, і знаходиться в тісному зв'язку з такою галуззю географії як рекреаційна географія, що вивчає природно-географічні, культурні, історичні та інші умови, що сприяють розвитку туризму.

Увага студентів у процесі вивчення дисципліни "Географія туризму" буде сконцентровано на таких напрямках як аналіз значення міжнародних туристських зв'язків та визначення основних зон тяжіння туризму в окремих країнах світу.

У дисципліну "Географія туризму" включена характеристика рекреаційних ресурсів окремих країн і регіонів, на базі яких розвивається як міжнародний, так і внутрішній туризм і відбувається формування основних туристських потоків, аналізуються континентальні, національні та регіональні особливості розвитку туризму.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або по заздалегідь відомих тем. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента по індивідуальному (груповому) завданню й особистий усний чи письмовий звіт по ньому перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими педагогом матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Географія туризму" передбачено на 1 курсі денного відділення (1 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиною тематичній програмі відповідно до навчального плану з використанням індивідуального консультування і самостійної роботи студентів.

Введення

В умовах переходу Україні до ринкової економіки, відбувається пошук нових шляхів розвитку держави, аналіз сучасного стану, розробляються перспективи на майбутнє. Всі ці процеси стосуються і туризму. Який спрямований на отримання прибутку через задоволення потреб людей у відпочинку. Туризм - це унікальна галузь народного господарства. При невеликих капіталовкладеннях туризм є однією з найприбутковіших галузей. Щорічний дохід туризму складає 3 трл. $. На туризм припадає 6% ВНП світу, 7% інвестицій. У багатьох країнах світу туризм перетворився на передову галузь економіки.

Таб. 1 Доходи країн світу від туризму в млд. $.


Країна

Доходи від міжнародного туризму

2000 2001Ринкова частка%

США

82

72,3


15,6

Іспанія

31,5

32,9

7,1

Франція

30,7

29,6

6,4

Італія

27,5

25,9

5,6

Китай

16, 2

17,8

3,8

ФРН

117,9

17,2

3,7

Великобританія

19, 5

15,9

3,3

Австрія

10

12

2,6

Канада

10,7

-

-

Греція

9,2

-

-

Туреччина

7,6

8,9

1,9

Мексика

8,3

8,4

1,8

Гонг-Конг

7,9

8,2

1,8

Австралія

8

7,6

1,6

Нова Зеландія

7,5

7,6

1,6

У 2000 році ВТО зареєструвала 698 млн. турпрібитій у світі, а дохід склав 467 млд. $. В останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%. За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання, число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік, а до 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.

Таблиця 2. Перші десять країн світу за кількістю туристів у 2002р. |Позиція

Країна

Число туристів млн. чол.

Частка від заг http://ua-referat.com/dopc462718.zip емірового рівня%
У світі

703

100

1.

Франція

77

11

2.

Іспанія

51,7

7,4

3.

США

41,9

6

4.

Італія

39,8

5,7

5.

Китай

36,8

5,2

6.

Великобританія

24,2

3,4

7.

Канада

20,1

2,9

8.

Мексика

19,7

2,8

9.

Австрія

18,6

2,6

10.

Німеччина

18

2,5

Стратегічна мета України це створення конкурентоспроможного туристичного продукту на міжнародному ринку. Створення позитивного образу нашої країни.

Туристи приїжджають до нас повинні переконатися що Україна - незалежна європейська держава.Розділ 1. Туризм як суспільне явище та об'єкт дослідження

Лекція 1. Предмет «Географія туризму». Предмет і завдання дослідження

Туризм вже сам по собі є цінністю

Папа Римський Іоанн Павло II

Туризм - (франц. tourisme, - прогулянка, поїздка) тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю;

Географія туризму - галузь географії, що вивчає територіальні аспекти туризму: умови та ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи.

Можна сказати, що географія туризму вивчає країни та регіони привабливі для туризму.

напрямки дослідження: історичний, географічний, культурологічний, соціально-психологічний, екологічний, економічний,педагогічний, політологічний

Методи дослідження: опису, математичний, статистичний, аналізу та синтезу, порівняння, історичний метод.

Схема 1. Місце географії у системі наук.

Географічні науки Гуманітарні Технічні

фізична культура математика

соціально-економічна історія архітектура

рекреаційна географія етика і естетика

географія культури правознавствоhttp://ua-referat.com/dopc462719.zip

медична географіяhttp://ua-referat.com/dopc462720.zip

конструктивна географіяhttp://ua-referat.com/dopc462721.zip

Географія туризму

http://ua-referat.com/dopc462722.ziphttp://ua-referat.com/dopc462723.zip


Природничий Інші

Біологія Економіка

Екологія Медицина

Функції туризму: Рекреаційна, просвітня, соціальна, культурна, економічна, виховна, екологічна.

Відновлювальна - звільнення людини від почуття втоми шляхом контрастної зміни обстановки і виду діяльності;

Розвиваюча - надання можливості для розвитку особистості (розширення пізнавального горизонту, творчої та організаторської діяльності);

Розважальна - надання відпочиваючим можливості розважитися. Сюди також відносять: знайомство з місцевістю, її жителями,організація концертів, спортивних та інших заходів активний відпочинок).

Фактори розвитку туризму: біологічні, соціальні, психологічні, економічні, технологічні, фізико-географічні, політичні.Основні поняття і терміни

Щоб далі вивчати географію туризму необхідно оволодіти основними поняттями та термінами. У Законі України про Туризмі дані такі поняття і терміни.

турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни, метою на термін від 24 годин до шести місяців.

мандрівник - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни, метою на термін від шести місяців.

екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо;

туристичні ресурси - сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста;

суб'єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, які в установленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг;

туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів;

туристичні послуги - послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямованих на задоволення потреб туристів;

туристичний продукт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі;

туристський ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і єпідставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг;

тур - туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо);

Історія міжнародного туризму.

1841р. Томас Кук англійський священик організував прогулянку по залізниці від Ланкастера до Долнгборуга в якій взяли 600 чол.

1847р. Товариство Кука стало поширювати квитки на подорожі та екскурсії в.т.ч. і за кордон.

1852г. Кук заснував у Лондоні перше Туристичне Бюро.

1863р. Кук організував поїздку до Швейцарії поклавши початок Міжнародному туризму.

1918р. Амерікен експрес туристична фірма з філіями на всіх континентах.

1958р. Перший трансатлантичний авіарейс.

1975р. Створена Всесвітня туристична організації з штаб квартирою в Мадриді.Лекція 2. Види сучасного туризму

Туристичний бум, що охопив в останні десятиліття всю планету, привертає до себе велику увагу. Однією проблемою яка цікавить фахівців є питання про види туризму який до цих пір залишається актуальним. Існують різні його трактування, часто дуже сильно розходяться. Дану систематику видів туризму пропонують більшість фахівців.

За значенням туризм ділять на іноземний (подорожі іноземців по нашій країні), міжнародний (подорожі громадян України та осіб проживають тут постійно в інші країни), внутрішній (подорожі осіб тут проживають всередині країни).

За масштабом туризм ділиться на континентальний (Столиці Європи), трансконтинентальний (наприклад круїз Лондон-Нью-Йорк), кругосвітній (Лондон - Нью-Йорк - Майамі - Ріо-Токіо - Кейптаун-Каїр-Рим-Париж).

За характером організації туризм буває організований (поїздка за путівками) і дикий. Причому і ті, і інші туристи можуть подорожувати індивідуально, так і групами.

За тривалістю туризм діляться на короткочасний і тривалий. Зараз в світі особливо в Західній Європі стали популярні тури вихідного дня (2-3 денні поїздки в сусідню державу наприклад з Франції до Німеччини). Це пов'язано зі спрощенням формальностей і розвитком транспорту.

За інтенсивністю туристичні потоки поділяються на постійні (тури в Париж, Рим чи Токіо), сезонні (літо - Крим, зима-Карпати) і тимчасові (наприклад до Донецька на футбольний матч Шахтар - Реал).

За віком виділяють дитячий, молодіжний, дорослий, і туризм людей пенсійного віку. Статистика свідчить, що найбільша туристична рухливість спостерігається у людей у віці від 30 до 50 років.

По засобах пересування виділяють авіаційний, автомобільний, велосипедний, залізничний, морський, річковий, гужовий, пішохідний.У міжнародних туристичних перевезеннях 45% авіаційний, 43% автомобільний, 7% морської і 5% залізничний.

За соціальним статусом туристів виділяють туризм соціальний - це люди з середнім або малим достатком (поїздки за пільговими путівками, у масові курорти, розміщення в готелях 3 *, напівпансіон) і комерційний - люди середнього та високого достатку (поїздка за повну вартість, готель 5 * пансіон).

За мети подорожі виділяють лікувально-оздоровчий, спортивний, екскурсійний, діловий, фестивальний, заохочувальний туризм, науковий, політичний, зелений, агротуризм, космічний, релігійний.

Лікувально-оздоровчий: Мета поправити своє здоров'я від стресу, поганої екології і вилікувати хронічні хвороби. Найбільш масовий вид туризму. Головні підвиди бальнеологічний-поїздки в місця багаті на мінеральні води, бруду, солі, лікувальна рослинність. Туристам пропонують спеціалізовані готелі (Beauty Houses або санаторії), що володіють необхідним комплексом послуг: Кліматотерапія (лікування за допомогою сприятливого клімату), Бальнеотерапія (лікування мінеральними водами),

Пелоідетерапія (лікування грязями), Таласотерапія (морська вода), аеротерапія (гірське повітря), Фітотерапія (мікрокліматфітоценозів, тобто співтовариство рослин)

Центри: Крим, Карпати, П'ятигорськ, Боржомі, Мертве море.

пляжно-курортний - розвивається там де є морське узбережжя. Туристам окрім купання і сонячних ванн пропонують також екскурсійний поїздки. Центри: Середземноморське узбережжя Франції, Іспанії, Італії, Гаваї, Сейшели, Таїланд, Єгипет ітд.

Екскурсійний туризм з кожним роком стає все популярнішою. Поїздка до об'єктів культурної спадщини людства, щоб задовольнити свої духовні і пізнавальні потреби. Список ЮНЕСКО включає в Себе 730 об'єктів (563 культурно-історичних, 144 природних і 23 змішаних).Екскурсійні тури можна розділити на маршрутні-поїздка за певним маршрутом, з відвідуванням кількох міст наприклад маршрут Київ-Варшава-Прага-Берлін-Амстердам-Париж-Лондон, стаціонарні-з ночівлями в засобах розміщення одного міста і екскурсійною програмою по місту. Головним засобом пересування є автобус.

Діловий туризм - це поїздки для участі в міжнародних виставках, семінарах, конференціях. Центри Ганновер, Париж, Відень, Женева, Брюссель, Токіо, Нью-Йорк.

Фестивальний туризм - пов'язаний з місцями проведення автор показів досягнень музичного, театрального, кіно та ін мистецтв.Центри Канни, Сан-Ремо, Ріо.

Спортивний туризм - мета заняття спортом або відвідування спортивних заходів.

Різновиди гірський (Карпати, Крим, Альпи, Кавказ, Гімалаї, Алтай), підводний або дайвінг (Таїланд, Єгипет, Сейшели, Австралія), спелеотрізм (Балкани), водний, повітряний, рибальський.

Сільський туризм-молодий, але динамічно розвивається вид туризму. Агротуризм пропонує діяльність в контакті з природою. Життя в маленьких селах, робота на дачних ділянках, знайомство з флорою і фауною, рибна ловля, збір грибів та ягід.

Екологічний туризм-особлива форма подорожей, в якому відпочинок на природі поєднується з вивченням її об'єктів, явищ. Також даний вид передбачає участь в екологічних акціях. Екотуризм почав розвиватися у 80-х роках XX століття. Термін ввів Гектор Ласкурья.Спостерігається зміна туристських пріоритетів і найбільшим попитом користуються найменш змінені людиною території. Екотуризм охоплює близько 12% туристського ринку, але темпи зростання екотуризму в 3 рази вище всієї індустрії туризму і становлять ~ 20-21%.Центри Танзанія, Кенія, Росія, Канада.

Релігійний туризм включає в себе паломництво по святих місцях. Центри Ватикан, Єрусалим, Мекка, Медіна, Афон, Стамбул, Нікосія, Сергєєв Посад, Київ, Москва, Балі.

Лекція 3. Географія світового туризму

Міжнародний туризм - один з провідних, високоприбуткових і найбільш динамічних секторів світового господарства. За прибутком туризм поступається лише нафтової та автомобільної промисловості. ХХ I століття вчені вже прозвали століттям туризму. Всесвітня туристична організація (ВТО) у 2004р. зареєструвала понад 700млн. туристичних прибуттів. За даними Всесвітньої Туристичної Організації 2004 став самим прибутковим роком для міжнародного туризму, досягнувши 760 мільйонів доларів США.Также туризм надає сильний вплив і на розвиток інших галузей господарства. За оцінки СОТ туризм в 2004 році ініціював виробництво товарів і послуг на суму 5 трлн. $.Сфера туризму є великим роботодавцем. Кожен десятий у світі зайнятий в туризмі, а в таких країнах як Сейшели, Куба, Гаваї кожен 8. У країнах Великої вісімки в туризмі трудиться більше людей, ніж в автомобільній, електронній, текстильній промисловості і сх разом узятих.

Туризм виступає як засіб підвищення якості життя народів, фактор зміцнення миру і взаєморозуміння на Землі.

Регіональний розподіл міжнародних туристичних потоків склалося давно.

Перше місце займає Європа 400млн. прибуттів (58%). Цей регіон користується великою популярністю у громадян США та Канади.Другу позицію займає Америка 130 млн. прибуттів (19%). На Європу і Америку припадає 4 / 5 усіх прибуттів.

Темпи зростання двох регіонів 6,5 і 6%. На даному етапі найбільш динамічним регіоном є Азіатсько-Тихоокеанський 100 млн. прибуттів (15%) Частка Близькосхідного та Африканського регіону 8% - 30 млн. прибуттів. За прогнозами СОТ на 2020 рік Європа утримаєлідерство 717 млн. прибуттів. Азіатсько-Тихоокеанський регіон вийде на другу позицію. 438 млн. прибуттів.

Туристичний рух в світі розвивається динамічно. Нескінченна низка зльотів і падінь надає туризму рухливість і неповторність. У 1950-ті - 1960-і р.р. темпи туризму були високими, незважаючи на коливання в економіці. Зростання становило 16%. Однак друга половина 60-х років піднесла сюрприз. Під час економічної кризи темпи зростання впали до 7%. На початку 70-х туризм опеньків повернув втрачені позиції. Але світова енергетична криза опеньків негативно позначився на туризмі зростання склало 2%., А 1980 року вже через економічнукризу впав до нуля. З 1982-1990 роки невеликий зріст 8%. Але війна в Іраку знизила темпи зростання до 2%. На даному етапі спостерігається зростання темпів приросту туристичних прибуттів. Можна сказати, що туризм як і інші галузі господарства підкоряється тим же економічним законам і закономірностям, але і залежить від політичної обстановки.

Нерівномірність розвитку туризму знаходить прояви і на регіональному рівні. Так в 1980 році в Об'єднаних Арабських Еміратах була введена заборона на торгівлю спиртними напоями, внаслідок туристична індустрія країни втратила заможних туристів з Америки і Європи.А підвищення цін і продаж спиртного в певних місцях у Фінляндії призвело до збільшення туристів із цієї країни в Росію і Прибалтику.Коливання відвідуваності іноді пов'язані з природними явищами. Так 1999р став рекордним для Румунії через сонячного затемнення зенітякого припадав саме на цю країну. А ось сильні повені в 2002р. в таких країнах як Франція, ФРН, Чехія призвели до зворотного ефекту. На туризм впливає і політична обстановка. Теракти в Ізраїлі негативно впливають на туристичну обстановку в країні.

«Помаранчева» революція в Україну в 2004 році навпаки відкрила двері Щоб туристів з Америки і Західної Європи. На початку 2005 року Ватикан пережив величезний наплив

туристів з усього світу спочатку через смерть Івана Павла II, потім вибір і інавгурація нового папи Бенедикта XVI.

Просторовий розподіл туристичних потоків має ряд особливостей. Найважливіший з них між Європою і Північною Америкою.Другий туристичний потік між Європою і Азією та Австралією. На третьому місці обмін між Азією і Південною Америкою. На четвертому між Європою та Африкою. На останньому місці обмін між Європою та Близьким Сходом. Спостерігається тенденція до збільшення потоків в ті країни з відсутністю мовного бар'єру. Наприклад Естонія - Фінляндія, Малайзія-Сінгапур, Росія-Україна. Також тенденція до «контрастності». Так популярністю користуються країни Єгипет, Таїланд, Гаїті. Активний туристичний обмін між поблизу лежать країнами, наприклад Франція-Німеччина, Аргентина-Бразилія. Між метрополією і колишньою колонією (Франція - Туніс). Останнім часом розширення потоків з півдня на північ і заходу на схід.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка