Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)Скачати 68.41 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір68.41 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

для напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта.

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")
за вимогами кредитно-модульної системи
Київ 2010

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ І.

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.

Лекція 1. Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)

Місце етнопсихології в системі наукового знання. Предмет і об’єкт дослідження етнопсихології. Напрямки сучасних етнопсихологічних досліджень. Взаємозв’язок етнічних і соціально-екологічних явищ сучасності. Основні функції етнопсихології в суспільстві.

Категорійний апарат етнічної психології: “етнос”, “нація”, “етнопсихологія”, “психологія народів”, “етнічна картина світу”, “етнічна особистість”, “базова особистість”, “модальна особистість”, “етнічні стереотипи”, “етнічні установки”, “національний характер”, “національна вдача”, “національна свідомість”, “самосвідомість” та ін.

Методологічні принципи етнопсихології. Основні методи етнопсихології: природний та лабораторний експеримент. Метод інтерв’ю як засіб моделювання етнічних ситуацій, бесіди, тести, вивчення продуктів діяльності. Кроскультурні дослідження принципи та проблеми їх організації.

Основні поняття : етнопсихологія, етнос, нація, етнопсихологія, психологія народів, етнічна картина світу, етнічна особистість, базова особистість, модальна особистість, етнічні стереотипи, етнічні установки, національний характер, національна вдача, національна свідомість, самосвідомість, методи, принципи та ін.

Семінари 1. (2год.) Тема:. Предмет та методи етнопсихології.Практичні заняття: (2год.)1.Тема:Огляд методик етнопсихологічних досліджень.

Література.

Основна: 2, 3. 5, 21, 24, 26, 29, 30, 32.

Додаткова: 14, 22, 17.

Лекція 2. Історія розвитку науки і її сучасні напрями.(2год.)


Історія людства як становлення психології етносів. Витоки етнопсихології у філософії Стародавнього світу. Етнопсихологічні ідеї в європейській науці. Виникнення наукової психології у 19-20 століттях (М.Лацарус, Г.Штейнталь). Теоретичні підходи В.Вундта. Основні напрямки розвитку сучасної етнопсихології в Європі та США.

Історія становлення та розвитку етнопсихології в Росії. Відродження етнопсихології в Україні на сучасному етапі.

Визначення та характеристика основних напрямків етнопсихології: вивчення національної психології (національного характеру, ментальності); співвідношення норми та патології у різних культурах; значення раннього досвіду дитинства в формуванні етнічного складу особистості.

Основні поняття:

Етнопсихологічні погляди, етнізація, розвиток етносу, занепад, відродження, національний характер, культура.


Семінари 2. (2год.) Тема: Історичні етапи розвитку етнопсихології.

Практичне заняття 2. (2год.).Основні напрями досліджень в етнопсихології. Література.

Основна: 2, 3. 5, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32.

Додаткова: 10, 14, 22, 17.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ .
ПРОБЛЕМА ЕТНОСУ І НАЦІЇ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.
Лекція 3. Соціально-психологічні характеристики поняття етнос, національний характер. (2год.)

Основні підходи до визначення поняття “етнос”. Психологічні ознаки етносу. Етногенез як еволюція етнічних спільнот. Рід, плем»я, нація, їх соціально-психологічна характеристика.

Теорії нації. Суть та психологія нації.

Етногенез українців. Первісні світоглядні уявлення та вірування українців в дохристиянську добу (за матеріалами міфологічних джерел, легенд, повір’їв, переказів).

Суть, зміст, структура національного характеру. Національний характер - визначальний структурний елемент національної психології. Прояв національного характеру як симбіозу психофізіологічних характеристик та соціально обумовлених психічних відмінностей. Етнопсихологічна та соціально-психологічна характеристика національного характеру.

Національна самобутність, індивідуальність, неповторність, своєрідність етнічної спільноти. Мова як етноформуюча ознака етносу.


Основні поняття: національна, етнічна психологія як властивість особистості, нація, національна самобутність, ентогенез, суть, зміст, структура національного характеру.
Семінар 3. (2год.) Тема: Етнос – фундаментальне поняття етнопсихології.

Практичне заняття. (2год.) Тема: Історія і теорія розвитку нації. Література.

Основна: 2, 3. 5, 21, 24, 26, 29, 30, 32.

Додаткова:10, 14, 22, 17,18, 19, 21.

Лекція 4. Поняття особистості, ментальності в етнопсихології. (2год.)

Поняття “етнічна особистість”, “базова особистість”, “модальна особистість”, «етнічна особистість».

Маргінальна особистість, її проблеми. Визначення типів маргінальної особистості.

Етнізація. Етапи етнізації. Психологічні механізми засвоєння соціально-культурної поведінки: наслідування, ідентифікація тощо. Роль значимих людей. Механізми функціонування та прояви етнопсихологічних феноменів.

Ментальність як етнопсихологічний феномен. Ментальність: сутність, функції, генеза. Менталітет як світосприймання і ставлення до світу. Прояв менталітету в звичаях, традиціях.

Етнічні стереотипи. Викривлення національних стереотипів. Етноцентризм, етнопсихози, їх ознаки, причини виникнення.Основні поняття: етнічна особистість, базова особистість, модальна особистість, маргінальна, етнізація, етнічні стереотипи, етнічні установки, етнічні традиції, етноцентризм, етнопсихози, націоналізм, шовінізм.

Семінар 4. (2год.) Тема: Етнопсихологічна та соціально-психологічна характеристики національного характеру.

Практичні заняття :4 (2год) Типи особистостей з погляду етнопсихології.

5 (2год) Мова як етноформуюча ознака етносу.

Література.

Основна: 2, 3. 5, 21, 24, 26, 29, 30, 32.

Додаткова: 14, 15, 22, 17, 18, 22,19.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

ПСИХОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ ТА НАЦІОНАЛЬНІ

ОСОБЛИВОСТІ НАРОДІВ СВІТУ.

Лекція 5. Суть, психологія та сучасний розвиток етносів в Україні. (2год.)

Гіпотези становлення протоукраїнських територій і мови. Історія та теорія становлення української нації. Фази етногенезу українського етносу. Етнос України, склад і психологія. Субетноси, їх проблеми. Основні етапи і сучасний розвиток субетносів. Гуманізм національної політики щодо етносів в Україні.

Геополітичні характеристики – межа двох світів в світогляді і характерах українців. Значення екологічних факторів (природи, рельєфу, клімату) та релігії в процесах формування українського етносу.

Аутостереотипи українців.

Національний інтерес, національна ідея - дійові фактори єдності в українському суспільстві.

Стереотипи сприймання українцями представників інших націй.

Основні поняття: моноетнічність, поліетнічність, національна ідея, національний інтерес, національні стереотипи сприймання.

Семінар 5. (2год.) Тема: Етноформуючі ознаки українського етносу.

Практичне заняття 6. (2год) Аналіз аутостереотипів і гетеростереотипів українців

Література.

Основна: 2, 3. 5, 21, 24, 26, 29, 30, 32.

Додаткова: 14, 22,15, 16, 6, 17.

.

Лекція 6. Національна та світова культура як втілення національної психології народів. (2год.)

Суть культури, її етнічні характеристики, типологія і психологія.

Вплив історичного розвитку, геополітичних факторів, релігії, економічного розвитку на культурні традиції етносу.

Національні ідеї. Цінності, символи, святині. Культурні стандарти і естетичні оцінки. Вирішення гендерних проблем. Погляди на сімейно-шлюбні відносини і виховання дітей.

Специфіка діяльності і розпорядку дня, тижня і т.д., організація дозвілля, національні свята. Облаштування жител, побуту. Національна кухня, одяг іт.п.Міграція, асиміляція, ресоціалізація, об»єднання етнічних спільнот як прояв тенденції до зближення. Роль світової літератури та інших видів мистецтва в процесах взаємопроникнення культур. Глобалізація і процеси зближення націй.
Основні поняття: етнічне спілкування, етнічні правила, етнічні норми, міграція, асиміляція,взаємопроникнення культур, ресоціалізація, акультурація культурні традиції етносу, цінності, святині, символіка, табу етносів, естетичні оцінки, організація діяльності, дозвілля, національні свята, національна кухня, одяг тощо.

Семінари 6. (2год.) Тема: Діалектика взаємодії національних і світової культури.

7.(2год) Тема:Етнічні конфлікти: їх причини, стратегія урегулювання.

Практичні заняття7.(2год) Тема: Етнічні традиції та ділове спілкування

8. (2год.) Тема: Роль культури в процесах зближення націй. Література.

Основна: 2, 3. 5, 21, 24, 26, 29, 30, 32.

Додаткова: 3,14, 22, 10, 16, 19, 18,17.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка