Лекція Організація грошових розрахунків підприємствСторінка1/5
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5
Лекція 2. Організація грошових розрахунків підприємств.
Питання лекції.

1. Загальна характеристика розрахунків.

2. Зміст та організація готівкових розрахунків підпиємств.

3. Особливості організації безготівкових розрахунків.

4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.

5. Розрахунки платіжними дорученнями.

6. Розрахунки платіжними вимогами — дорученнями.

7. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

8. Розрахунки за акредитивами.

9. Вексельна форма розрахунків.

10.Розрахунки заліку взаємної заборгованості та факторингові розрахунки

11. Розрахунково-платіжна дисципліна.

 

Шановний студент, після опрацювання теоретичного матеріалу теми, для тебе  буде проведено навчально-практичний тренінг по темі «Організаціяг грошових розрахунків підпрємств». Щоб тренінг  особисто для тебе був корисним і цікавим,  заповни та відправ анкету учасника навчально — практичного тренінгу викладачу.Увага! Результати анкетування відправити листом на електронну пошу викладачу — makfinp@ukr.net


1. Загальна характеристика розрахунків


Розрахунки це система грошових відносин, які пов’язані з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобов’язань підприємств, організацій і населенням.

Існує дві форми грошових розрахунків: готівкова і безготівкова. Рух грошей в цих формах, що обслуговують кругообіг товарів чи послуг називається грошовим обігом. Грошовий обіг є частиною грошового обороту, до якого ще входять фінанси і кредит.

Більша частина грошового обороту припадає на безготівковий оборот, який охоплює всі сфери господарських відносин підприємств і організацій, банківських і фінансових установ, населення.
Грошовий оборот в якому гроші функціонують, як засіб платежу називається платіжним оборотом.

Способи розрахунків (схема): попередня оплата, післяплата, авансовий платіж.


Грошовий оборот на кожному підприємстві пов’язаний з такими напрямками:
-забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);
-реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;

- сплата податків, обов’язкових відрахувань і внесків;

- забезпечення спільної діяльності підприємств;

- отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.

Таке групування пов’язане з різною економічною сутністю названих розрахунків, документооборотом, видами й методами фінансового та банківського контролю.

Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у народному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами.


2. Зміст та організація готівкових (касових) розрахунків підприємств (веб-квест.)).

Шановні студенти запрошую Вас пройти ВЕБ-КВЕСТ по питанню «Зміст та організація готівкових (касових) розрахунків підприємств»3. Особливості організації безготівкових розрахунків

Особливість 1

Усі безготівкові форми розрахунків здійснюються за допомогою та дотриманням таких основних принципів:

− збереження підприємствами грошових коштів в установах банків;

− самостійність вибору підприємством установи банку;

− самостійність вибору підприємством виду і форми розрахунків;

− самостійність розпорядження підприємства своїми коштами в межах чинного законодавства;

− максимальне наближення грошових розрахунків до моменту реалізації продукції;

− здійснення грошових розрахунків у межах коштів на рахунках підприємства.

Суб’єкти підприємницької діяльності використовують такі форми безготівкових розрахунків (залежно від форми розрахункового документа):

− платіжне доручення;

− платіжна вимога-доручення;

− платіжна вимога;

− розрахунковий чек;

− акредитив;

− векселі;

− інкасові доручення (розпорядження);

− пластикова картка.


Особливість 2

При організації безготівкових розрахунків дотримуються наступних правил документообігу, які прописані в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті ( далі Інструкція).

1. Бланки розрахункових документів (крім розрахункових чеків, що належать до документів суворого обліку або виготовляються і розповсюджуються централізовано) виготовляються на папері формату А4 або А5 будь-яким способом (друкарським, з використанням комп’ютерної техніки тощо) за умови обов’язкового забезпечення наявності та схематичного розташування всіх елементів (рамки, лінії, текстові елементи тощо, за винятком цифр у квадратних дужках, що позначають номери реквізитів) згідно із зразками, наведеними в додатках до Інструкції.

2. Усі текстові елементи бланків мають бути виконані українською мовою.

3. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

4. Якщо розрахункові документи, у яких перевірено реквізити, заповнено з порушенням вимог Інструкції, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання.


Зокрема банки повертають без виконання розрахункові документи, якщо:

-у розрахунковому документі не заповнено хоча б один із реквізитів, заповнення якого передбачено його формою, крім реквізиту «Дата валютування»;

-немає супровідних документів, надання яких разом з розрахунковим документом передбачено цією Інструкцією, або закінчився строк дії цих супровідних документів;

-платіжне доручення подано до банку з порушенням законодавства України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України;

-порушено інші вимоги (глави 5, 6 і 12  Інструкції).

5. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків, з використанням електронно-обчислювальних і друкарських машин (далі — технічні засоби) за один раз. Дозволяється заповнення розрахункового документа власноручно.

6.Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи відповідальних осіб.

7.Під час підписування розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів.

8.Банк не має права робити виправлення в розрахунковому документі клієнта, за винятком випадків, обумовлених пунктом 2.26 глави 2 Інструкції  та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

9.Клієнт, виходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку.

10. Якщо закінчення строку для пред’явлення розрахункового документа в банк припадає на неробочий день, то останнім днем строку вважається робочий день, наступний за неробочим.

11.Розрахункові документи приймаються банками без обмеження їх максимальної або мінімальної суми, крім випадків, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

12. Порядок повернення банком своїм клієнтам оформлених ними розрахункових документів та супровідних документів визначається в договорах банківського рахунку клієнтів. Банк, повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов’язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може бути виконано, або пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено) та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку).

13. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з’ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе.

14. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо операція, яку проводить клієнт, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

15. Розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційного часу, банк виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, банк виконує наступного операційного дня.

16. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.

Якщо до банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання коштів, то вони виконуються в такій черговості:

у першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;

-  у другу — списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;

-    у третю - списуються кошти на підставі інших рішень суду;

- у четверту - списуються кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;

- у п’яту-списуються кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.

17. Платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку відкликати з банку, що його обслуговує, платіжні доручення в порядку, визначеному внутрішніми правилами цього банку.Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

18. Кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача ( не з вини банку), мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку.
Банк, що обслуговує неналежного отримувача, не несе відповідальності за своєчасність подання ним розрахункового документа на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів.

Більш детально з правилами документообігу при організхації безготівкових розрахунків Ви можете ознайомитись опрацювавши главу 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Особливість 3.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватись за допомогою систем дистанційного обслуговування

Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін технологічною інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом, клієнт може здійснювати за допомогою систем дистанційного обслуговування.
Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем «клієнт — банк», «клієнт — Інтернет — банк», «телефонний банкінг» тощо.
Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою систем дистанційного обслуговування і оброблення банком дистанційних розпоряджень клієнта є договір банківського рахунку. У договорі обов’язково мають обумовлюватися права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх
виникнення тощо.

Під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт — банк», «клієнт — Інтернет — банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то використання клієнтом системи не виключає можливе оброблення банком документів клієнта на паперових носіях.


Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт - банк», «клієнт — Інтернет — банк», визначаються договором між банком та клієнтом, але обов’язково цей документ має містити такі з них:

-дату і номер;

-назву, код платника та номер його рахунку;

-код банку платника;

-назву, код одержувача та номер його рахунку;

-код банку одержувача;

-суму цифрами;

-призначення платежу;

-електронний (цифровий) підпис;

-інші реквізити, які під час формування електронного розрахункового документа системою електронних платежів розміщуються в полі «Допоміжні реквізити».


Відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і на законних підставах володіють особистим ключем, від свого імені або за дорученням особи, яку представляють, накладають підписи під час створення електронного розрахункового документа.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка