Лабораторна робота №1 Тема Громадська думка: сутність, вивчення та формування Мета: визначити форми вираження громадської думки, проаналізував основні методи формування громадської думкиСкачати 96.21 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір96.21 Kb.
Перелік лабораторних робіт

Лабораторна робота №1

Тема 6. Громадська думка: сутність, вивчення та формування

Мета:визначити форми вираження громадської думки, проаналізував основні методи формування громадської думки.

Прилади і матеріали: інструкції.Теоретичні відомості

Громадська думка – специфічний вияв масової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних проблем суспільного життя.

Як соціальний феномен, громадська думка має такі сутнісні характеристики:

¨ вона є не арифметичною сумою думок окремих індивідів щодо певного питання, а інтеграційним утворення, яке має історичні, часові, територіальні особливості, складну структуру і виконує певні функції;

¨ формується внаслідок висловлювання групи людей, яка є не механічним утворенням, а характеризується певною спільністю інтересів, цілісністю;

¨ постає лише щодо актуальних для соціальної спільноти чи суспільства проблем, ситуацій;

¨ її характеризують інтенсивність поширення, стабільність, вагомість, компетентність, соціальна спрямованість;

¨ може виражатися як у вербальних судженнях, так і в реальній поведінці;

¨ часто є конфліктною.

План


 1. Громадська думка як соціальний феномен.

 2. Форми вираження громадської думки та їх особливості.

 3. Джерела, шляхи, засоби та методи формування громадської думки.

 4. Поняття та характерні ознаки чуток, фактори їх виникнення та поширення.

 5. Типологія чуток, шляхи боротьби з ними.


Основні поняття:

думка, колективна думка, громадська думка, судження, переконання, стихійна комунікація, чутки, пересуди, плітки, спростування, профілактика чуток.Література:

 1. Алешина И. Паблик рілейшнз для менеджеров и маркетеров. — М., 1997.

 2. Горшков М.К. Общественное мнение: история и современность. — М., 1988.

 3. Коробейников В.С. Пирамида мнений. Природа и функции общественного мнения. — М., 1967.

 4. Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз. Посібник. — К.,1997.

 5. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением, — М., 1998.

 6. PR: международная практика. — М., 1997.

 7. Яковлев И. Паблик рілейшнз в организациях. — Санкт-Петербург, 1995.


Проблемні запитання:

 1. Коли колективна думка стає громадською? Чим вони відрізняються одна від одної?

 2. Що може бути об’єктом громадської думки? Чи є якісь обмеження при вирішенні цієї проблеми?

 3. Що спільного і в чому відмінності між громадською думкою та чутками?

 4. Чутки розглядають як форму стихійної комунікації. А як же бути із свідомим, плановим поширенням чуток? Чи перестають чутки в такому випадку бути формою стихійної комунікації?

 5. Чому профілактика чуток часто ефективніша, ніж різні методи спростування їх?

 6. Чому силові методи боротьби виявилися неефективними порівняно з профілактичними та деякими іншими?


Практичні завдання та вправи:

1. Проведіть аналіз результатів соціологічних досліджень громадської думки України, що проводяться Інститутом соціології НАН України і друкуються в соціологічних журналах. Виявіть, які тенденції характерні для громадської думки. Якою мірою вона співпадає з Вашою індивідуальною думкою?

2. Проаналізуйте, які чутки функціонують зараз у місцевості, де Ви мешкаєте. Чому, на Вашу думку, вони виникли і що потрібно зробити, щоб вони зникли?


 1. Проведіть порівняльний аналіз громадської думки та чуток на основі вказаних критеріїв.
Критерії порівняння

Громадська думка

Чутки

 1. На якому рівні свідомості формується

 2. Виникає у результаті консенсусу чи незгоди

 3. Що є предметом

 4. Хто є суб’єктом

 5. Що впливає на формування

 6. Яке має значення для соціально-психологічної атмосфери суспільства


 1. Вже декілька місяців поширюються чутки про те, що Ваша фірма для виробництва своєї продукції використовує шкідливу речовину. Яким чином Ви будете боротись з цими чутками?

 2. Директор та його заступник ведуть переговори з партнерами про укладення нового договору про співробітництво. Вони відсутні на підприємстві вже майже два тижні. Серед персоналу почали поширюватися чутки про те, що вони, забравши гроші, втекли за кордон із сім’ями. Що робити службі ПР, як спростувати ці чутки?

 3. Поширюються чутки, що дочка директора навчається за кордоном на кошти акціонерного підприємства. Персонал та акціонери стурбовані. Що робити працівнику ПР, який є на цьому підприємстві? Не звертати уваги на це? Спростувати чутки? Аргументуйте свою позицію.

 4. Яким чином можуть вимірюватися перелічені ознаки громадської думки? Виберіть правільні відповіді з правої частини таблиці та поясніть ваш вибір.
Ознаки думки

Засоби виміру ознак думки

А. Інтенсивність

Б. Спрямованість

В. Стабільність

Г. Інформаційна насиченість1. Повторення певних результатів при повторних вивченнях громадської думки.

2. Оцінка суджень за шкалою: “так” — “ні”.

3. Оцінка суджень за шкалою: “за” — “проти” — “не визначився”.

4. Рівень поінформованості населення з певних питань.

5. Оцінка суджень за шкалою: “цілком згодний — згодний — мені байдуже — не згодний — повністю не згодний”.

6. Рівень впевненості в тому, що думка поділяється іншими.


Запишіть відповіді у схематичному вигляді (наприклад: А 1, 6; Б 2, 6). Наведіть приклади конкретних суджень разом із засобами їх виміру.Література:

 1. Алешина И. Паблик рілейшнз для менеджеров и маркетеров. — М., 1997.

 2. Горшков М.К. Общественное мнение: история и современность. — М., 1988.

 3. Коробейников В.С. Пирамида мнений. Природа и функции общественного мнения. — М., 1967.

 4. Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз. Посібник. — К.,1997.

 5. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением, — М., 1998.

 6. PR: международная практика. — М., 1997.

 7. Яковлев И. Паблик рілейшнз в организациях. — Санкт-Петербург, 1995.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема 12. Методи впливу на громадськість. Вербальні комунікації

Мета: сформувати нормовану артикуляційну базу вимови голосних та приголосних звуків ; з’ясувати особливості технічних показників виразності мовлення (дихання, голос, дикція, темп); практично відпрацювати зі студентами основні параметри техніки мовлення.
План

 1. Вплив на громадськість як важливий напрямок діяльності паблик рілейшнз.

 2. Поняття вербальних комунікацій, їх основні характеристики та типологія.

 3. Публічні виступи як засіб комунікації.

 4. Комунікації за допомогою писемної мови.

Прилади і матеріали: інструкції

Теоретичні відомості

Техніка мовлення складається з таких елементів: 1) дихання — фізіологічної основи мовлення; 2) голосу— головного, інструмента читця; 3) дикції — чіткого вимовляння звуків, слів, виразів; 4) орфоепії — правильної літературної вимови.Контрольні запитання

 1. Підготовка виступу

 2. Початок, головна частина й закінчення виступу

 3. На першому місці слухачі

 4. Стиль і мовний рівень виступу


Завдання для самостійної роботи:

Підготувати текстівку, продумати виступ. Взаєморецензування студентами виступів один одного.Контрольні питання

 1. Які виділяють основні етапи підготовки до публічного виступу .

 2. Охарактеризуйте кожен етап.

 3. Як найкраще налаштуватися на публічний виступ.

 4. Які вимоги висувають до мовлення диктора (ведучого).

Література:

 1. Алешина И. Паблик рілейшнз для менеджеров и маркетеров. — М., 1997.

 2. Блэк Сэм. Паблик рілейшнз. Что это такое? — М., 1989.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. — Р.-н.-Д.,1995.

 4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations, часть І. — К., 1997.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема 15. Роль служби комунікацій з громадськістю у формуванні іміджу організації.

Мета: експериментально підтвердити теоретичні положення; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Прилади і матеріали: інструкції до виконання лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Імідж (від англ: image) - образ, змістовний бік характеру конкретної особи. Під іміджем організації, як правило, мається на увазі її узагальнений портрет, що створюється в уяві різних груп людей на підставі того, що вона заявляє і особливо що робить. Тобто маються на увазі його окремі складові, співвідношення й узгодження між ними.Структура іміджу організації включає вісім складових:

1. Імідж товару (послуги) - уявлення людей про унікальні характеристики, якими, на їхню думку, володіє товар:

2. Імідж споживачів товару включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні (психологічні) характеристики споживачів.

3. Внутрішній імідж організації - це уявлення співробітників про свою організацію. Основними детермінантами його є культура і соціально психологічний клімат.

4. Імідж керівника або основних керівників організації включає уявлення про здібності, установки, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики й зовнішність керівника.
5. Імідж персоналу - це збірний, узагальнений образ персоналу, що розкриває найбільш характерні для нього риси.

6. Візуальний імідж організації - уявлення про організацію, субстратом яких є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр офісу, торговельних і демонстраційних залів, фірмову символіку організації тощо.

7. Соціальний імідж організації - уявлення широкого загалу про соціальні цілі й роль організації в економічному, соціальному й культурному житті суспільства.

8. Бізнес-імідж організації - уявлення про організацію як суб'єкта ділової активності. Його складовою є ділова репутація, обсяг продажів, відносна частка ринку, інноваційність технології, широта асортименту товарів, гнучкість цінової політики тощо. Імідж організації має відносну стабільність.


План

1.Поняття іміджу в сучасній науці. Імідж як інформаційне явище.

2.Імідж організації, його основні ознаки, особливості та структура. Фірмовий стиль як комунікаційний засіб.

3.Проблема формування іміджу організації.

4.Основні етапи формування іміджу організації.

Література:


 1. Алешина И. Паблик рілейшнз для менеджеров и маркетеров. — М., 1997.

 2. Блэк Сэм. Паблик рілейшнз. Что это такое? — М., 1989.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. — Р.-н.-Д.,1995.

 4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations, часть І. — К., 1997.

 5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. — М., 1997.

 6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. — М., 1998.

 7. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. — М., 1997.

ЗАВДАННЯ

Ситуація 1
Ваша фірма благополучно минула всі економічні кризи і її фінансове положення відмінне. Але Ви помітили, що колишні ентузіазм і завзяття підлеглих загаснули, а попереду - Міжнародна виставка і Вам як ніколи потрібна згуртована професійна команда. Якими способами Ви піднімете дух команди для покращення іміджу організації? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 1. Розробити імідж власної фірми (логотип, слоган, прапор, місія діяльності)
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема 17. Внутрішньоорганізаційні комунікації.

Мета: експериментально підтвердити теоретичні положення; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Прилади і матеріали: інструкції до виконання лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

У організації прийнята наступна типологія комунікації:

між організацією і довкіллям;

внутрішньоорганізаційні комунікації – це комунікації між підрозділами організації; всередині підрозділів за рівнями виробництва й управління; міжособистісні комунікації, неформальні комунікації.
Внутрішньоорганізаційні комунікації здійснюється у формі звітів, пропозицій і пояснювальних записок;


1 варіант

1. Складіть план роботи:

- керівника підприємства на місяць;

- старости групи на рік.


2. Напишіть звіт про виконану роботу:

- старости групи за місяць;

- працівника на базовому підприємстві за рік роботи.

3. Оформіть пояснюючу записку на ім’я директора вашого навчального закладу. У записці поясніть свою відсутність на заняттях 00.00.0000 року.2 варіант


 1. Складіть план роботи:

 • керівника навчальної групи на 1 семестр;

 • завідувача навчальним кабінетом на рік.
 1. Напишіть звіт про виконану роботу:

 • відповідального за культмасову роботу за 6 місяців;

 • директора навчального закладу за рік.

 1. Оформіть пояснюючу записку на ім’я директора вашого навчального закладу. У записці поясніть свою відсутність на заняттях 00.00.0000 року.

Література:

 1. Алешина И. Паблик рілейшнз для менеджеров и маркетеров. — М., 1997.

 2. Блэк Сэм. Паблик рілейшнз. Что это такое? — М., 1989.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. — Р.-н.-Д.,1995.

 4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations, часть І. — К., 1997.

 5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. — М., 1997.

 6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. — М., 1998.

 7. Конецкая В.П. Социология коммуникаций. — М., 1997.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка