Л. Авдєєв інформаційно-методичний довідник з професійної орієнтаціїСкачати 188.92 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір188.92 Kb.
#7988

Міністерство соціальної політики України

Державний центр зайнятості
Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України


Проблемна науково-дослідна лабораторія

з професійної орієнтації незайнятого населенняЛ. Авдєєв

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ДОВІДНИК


З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Київ 2011


УДК 377


А18

Рецензенти:

Руженський М.М., кандидат економічних наук доцент кафедри менеджменту та маркетингу ІПК ДСЗУ


Бондіні І.А., заступник начальника управління – начальник відділу організації профорієнтації ДЦЗ України

Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

28 вересня 2011 року, протокол № 6Авдєєв Л.Г.

А 18 Інформаційно-методичний довідник з професійної орієнтації.

- К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 36 с.


Довідник містить систематизовані відомості про основні джерела професіографічних матеріалів, що можуть бути використані для підготовки та проведення заходів профорієнтаційного характеру з різними категоріями населення.

У збірнику наведено: систематизовані відомості про наявні джерела, що містять у собі інформацію про професії, які користуються сталим попитом на ринку праці; загальні вимоги до структури та змісту інформаційних папок з описом професій; короткий словник основних термінів та понять. Використання довідника у практичній роботі дозволяє визначити джерела потрібної інформації з мінімальними витратами часу.

Довідник призначений для спеціалістів центрів зайнятості, які безпосередньо займаються організацією профорієнтаційної роботи серед незайнятого населення та молоді, яка навчається.


© Авдєєв Л.Г., 2011

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2011


З М І С Т

Вступ………………………………………………………………. 4


1. Інформаційна папка з описом професії(спеціальності)………… 6
2. Перелік інформаційних джерел, що містять професіографічні

матеріали…………………………………………………………… 10


3. Короткий словник основних термінів та понять………………….31


В С Т У П

На тлі соціально-економічних перетворень, що тривають сьогодні у нашій країні, питання професійної орієнтації населення набувають все більшої актуальності, привертають до себе підвищену увагу з боку пересічних громадян, спеціалістів, представників влади та роботодавців.

У сучасних умовах професійна орієнтація розглядається як вагомий чинник державної політики зайнятості. Світова практика переконливо доводить, що налагоджена система профорієнтаційних послуг здатна суттєво сприяти позитивному вирішенню проблем, пов’язаних з відтворенням та збереженням трудового ресурсу країни, забезпеченням раціонального використання робочої сили та її професійного зростання.

Останнім часом, як свідчить статистика, спостерігається підвищення попиту на профорієнтаційні послуги з боку представників різних категорій населення. Молодь, яка готується до вступу в самостійне життя, потребує підтримки та кваліфікованої допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних з вибором майбутньої професії та визначенням шляхів набуття професійної освіти; випускників навчальних закладів турбують питання працевлаштування; безробітні та представники незайнятого населення намагаються знайти оптимальні шляхи повернення до трудового життя, визначити можливості підвищення власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. У профорієнтаційних послугах відчувають потребу й представники підприємств, установ, закладів (підбір, відбір працівників на вільні робочі місця та вакантні посади). Представники навчальних закладів різного рівня потребують порад та консультацій щодо організації профорієнтаційної роботи та можливості співпраці в цій роботі з спеціалістами служби зайнятості та іншими соціальними партнерами. Викладене свідчить про те, що в сучасних умовах значно розширюється не тільки контингент осіб, які потребують профорієнтаційної допомоги, а й діапазон послуг, у яких вони відчувають потребу. Спрямованість, зміст та форми допомоги постійно варіюються залежно від нагальних потреб споживача, його соціального статусу, віку, статі та особливостей життєвої ситуації.

Сьогодні в нашій країні, за відсутності єдиної державної системи професійної орієнтації населення, головним осередком, де кожен бажаючий може отримати послуги профорієнтаційного характеру, є центри зайнятості державної служби зайнятості.


З огляду на постійне зростання чисельності осіб, які бажають отримати профорієнтаційні послуги, різноманітність їх запитів нагальною проблемою стає підвищення оперативності обслуговування цих осіб з одночасним збереженням адресності та якості послуг, що надаються.

Упродовж попередніх років для забезпечення профорієнтаційної роботи державною службою зайнятості було видано та розповсюджено значну кількість друкованих видань, що містили в собі корисну інформацію, рекомендації та поради. Деякі з них сьогодні не використовуються у практичній роботі, хоча й не втратили своєї цінності.

Досвід практичної роботи доводить, що для підготовки та проведення профорієнтаційних заходів фахівцям інколи доводиться витрачати багато часу на пошуки необхідних професіографічних матеріалів. Мета даної розробки – забезпечити практикуючих профконсультантів зручним у користуванні довідником, який містить у собі систематизовану інформацію, що стане їм у пригоді під час планування, підготовки та проведення заходів профорієнтаційної спрямованості. Використання довідника дозволяє суттєво скоротити витрати часу на пошуки потрібної інформації.

В кінці інформаційного довідника наводиться короткий словник основних понять, що стосується профорієнтаційної роботи.

Відгуки, пропозиції, побажання щодо змісту інформаційно-методичного посібника та можливі напрями його подальшого розширення й удосконалення просимо надсилати на адресу Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (Київ 03038, вул. Нововокзальна, 17).

1. Інформаційні папки з описом професії (спеціальності)

Інформаційна папка з описом професії (спеціальності) являє собою одну з форм накопичення та розповсюдження інформації про світ професій. Кожна з них містить у собі концентровану та упорядковану інформацію про певну професію(спеціальність). Опрацювання інформації, що надається, дозволяє людині розширити власне уявлення про професію(спеціальність), сутність відповідної професійної діяльності та свідомо прийняти обгрунтоване рішення на користь однієї з них під час вибору або зміни сфери трудової діяльності, виходячи з власних уподобань та можливостей.

Державна служба зайнятості України активно сприяє розробці інформаційних папок, постійно розширюючи їх наявний банк.

З метою уніфікації змісту інформаційних папок, державним центром зайнятості Міністерства соціальної політики України визначені типові умови та вимоги, яких повинні додержуватись розробники зазначених папок.


Загальні умови та технічні вимоги щодо розробки інформаційної

папки з описом професії(спеціальності)

Перелік професій(спеціальностей), за яким розробляються інформаційні папки, визначається державним центром зайнятості Міністерства соціальної політики України (далі ДЦЗ) з врахуванням потреб національного ринку праці та пропозицій регіональних центрів зайнятості.

Змістовне наповнення інформаційної папки повинне відповідати технічним вимогам та умовам, що розроблені ДЦЗ (наводяться нижче).

До розробки інформаційних папок можуть залучатись (на договірних умовах) спеціалісти та фахівці, які мають відповідну освіту та практичний досвід роботи за відповідною професією(спеціальністю).


Розроблені матеріали підлягають обов’язковому рецензуванню та подальшому доопрацюванню з урахуванням зауважень та пропозицій рецензента.

Загальний обсяг інформаційної папки становить 25-30 сторінок друкованого тексту (формат А4, 210 х 297 мм).

Текст друкується тільки українською мовою на одному боці білого паперу через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення.

Текст має бути набрано кеглем 14 (Times New Roman, 14 ).

Параметри сторінки: верхній та нижній відступи - 2 см; ліве поле - 3,5 см; праве -1,5 см.

Підготовлені матеріали надсилаються замовнику в обумовлені терміни (визначаються договором) у друкованому вигляді (два примірника) та в електронному вигляді.


Рубрикаційний зміст інформаційної папки та

змістовне наповнення її розділів

Назва, характеристика та код професії(спеціальності) повинні відповідати національному класифікатору України (“Класифікатор професій”, Держспожив стандарт України, 2010).

Рубрикаційний зміст та змістовне наповнення інформаційної папки будується за такою схемою:


 1. Соціально-економічна характеристика професії (спеціальності):

 • тип професії за класифікацією Е.О. Клімова;

 • історія виникнення та розвитку професії;

 • соціально-економічне значення професії у сучасних умовах

та перспективи її подальшого розвитку;

 • галузі економічної діяльності за професією;

 • географія поширення професії у сучасних обставинах;

 • тип підприємств, організацій, закладів, що є основними споживачами робочої сили за даною професією.

 1. Виробнича характеристика професії ( спеціальності ):

 • форма організації праці;

 • характеристика робочого місця;

 • знаряддя праці;

 • мета праці;

 • основні виробничі операції (функції);

 • професійні знання, вміння, навички;

 • оплата праці;

 • перспективи росту професійної майстерності;

 • зв’язок з іншими (суміжними) професіями;

 • спеціалізація у межах професії.

 1. Санітарно-гігієнічні умови праці та техніка безпеки:

 • особливості організації виробничого процесу (робота у приміщенні, престо неба, мобільне робоче місце);

 • обмеження щодо статі та віку;

 • ступень тяжкості та напруженості праці;

 • режим праці та відпочинку;

 • особливі умови праці та організації виробничого процесу.

 1. Шляхи та умови набуття професійної освіти:

 • можливі шляхи набуття професійної освіти;

 • типи навчальних закладів;

 • умови вступу до навчального закладу;

- терміни та умови навчання, рівень кваліфікації по завершенню навчання;

 • сприяння подальшому працевлаштуванню під час навчання.

 1. Перспективи працевлаштування та зайнятості:

 • можливості працевлаштування після одержання професійної освіті;

 • організації, заклади, установи, що сприяють працевлаштуванню

 • потреби національного і регіонального ринку праці;

- можливі напрями професійного перепрофілювання на базі набутої професії.

 1. Вимоги та обмеження до професійної діяльності за професією:

- медичні;

- психофізіологічні;

- моральні.

7. Додаткова інформація: перелік наявної інформації про професію та роботодавців ( відеофільми, підбірки публікацій, література та таке інш.), з якою доцільно ознайомитись користувачу для вирішення його проблемної ситуації.До уваги.

Інформаційні папки, які централізовано розробляються, видаються та розповсюджуються ДЦЗ, не можна сприймати як незмінну та остаточну даність. На місцях матеріали інформаційної папки повинні корегуватись та систематично доповнюватись відомостями, що відбивають особливості, умови та можливості конкретного регіону. В першу чергу особливого доопрацювання потребують питання, що висвітлюють: сутність професії (вона змінюється відповідно до особливостей новітніх технологій та оснащення); умови та оплата праці; шляхи набуття професійної освіти; можливості працевлаштування (періодичне корегування списку роботодавців регіону).

.

2. Перелік інформаційних джерел,

що містять професіографічні матеріали

( зведена таблиця станом на кінець 2011 р.)


У таблиці, що наводиться нижче, подаються систематизовані відомості про наявні джерела інформації, що користуються сталим попитом на сучасному ринку праці.

У колонках 2 і 3 наводиться офіційна назва та код професії (спеціальності) відповідно до чинного національного класифікатора професій (“Класифікатора професій“ ДК 003:2010), розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 року № 326 “Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”, що набув чинності на підставі наказу Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року за № 327. • колонка 4 – несе інформацію про наявність (+) або відсутність (-) інформаційної папки з описом професії;

 • колонка 5 та примітка у заключній частині таблиці інформує про наявність відеоматеріалів за певною професією;

 • колонки з 6 по9 дають інформацію про наявність професіографічних матеріалів у методичних посібниках “Професіограми та професіокарти основних професій “, що централізовано видавались та розповсюджувались ІПК ДСЗУ протягом тривалого часу (1995 – 2004 рр.).

- у колонці 10 відмічено тільки ті матеріали, що видані російською мовою або дублюються. Усі інші матеріали видано державною мовою.

Зазначені матеріали доцільно використовувати як для розробки інформаційних видань (листівок, буклетів тощо) так і для проведення профконсультаційних заходів, здійснення профвідбору (психограми).3. КОРОТКИЙ СЛОВНИК

ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
АКТУАЛІЗАЦІЯ – процес збереження і розвитку себе, максимальне виявлення кращих властивостей своєї особистості, перехід психічного явища з потенційного в актуальне або менш актуального у більш актуальне.
АКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ – здібності до певної діяльності, більш або менш сформовані в процесі її виконання й ті, що проявляються в ній. Прогнозування актуальних здібностей здійснюється з урахуванням потенційних здібностей і є завданням психодіагностики.
ГОТОВНІСТЬ ДО ПРАЦІ – сукупність трьох понять, що мають різні значення:

 • широке значення – як результат трудового виховання з раннього дитинства, що виражається в бажанні трудитися, в осмисленні необхідності брати участь у спільній трудовій діяльності;

 • більш конкретне – потреба в праці, що конкретизується в готовності до праці за певною професією, як результат професійного навчання і виховання та підсумок не тільки професійного розвитку, але й соціальної зрілості особистості;

 • найбільш конкретне – безпосередня готовність, що виступає у відомих або можливих умовах, як результат психологічної підготовки та психологічної мобілізації.


ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ – найбільш виражені і тому основні компоненти її спрямованості, що визначають переконання, принципи, ціннісні орієнтації, установки, які стали мотивами діяльності особистості.
МОТИВ – психологічне явище, яке спонукає людину до дії. Важливий етап вольового акту – боротьба мотивів, що закінчується прийняттям рішення і його здійсненням засобом окремої дії або діяльності в цілому. Мотив формується на основі потреб та безпосередньо пов’язаний з цілями діяльності. М. як внутрішнє спонукання до дії пов’язаний із зовнішнім спонукальним фактором – стимулом і, зазвичай, відображає його. матеріальний чи ідеальний предмет, заради якого реалізується діяльність.
МОТИВАЦІЯ – процес дії мотиву; сукупність стійких мотивів при наявності домінуючого, що виражає спрямованість особистості, ціннісні орієнтації та визначає її діяльність. Формується в процесі виховання.
НАВИЧКА – дія, що автоматизувалася в результаті вправ і проходить через ряд етапів формування. Розрізняють сенсорні, розумові, вольові і рухові (психомоторні) навички. Вони формуються в процесі діяльності.
НАМІР – стійка думка про можливість або необхідність виконувати певну дію або діяльність. При доповненні інтересом і вольовим компонентом намір стає прагненням.

ОБДАРОВАНІСТЬ – генетично зумовлений компонент здібностей, що розвивається у процесі відповідної діяльності або деградує за її відсутності.
ПРОФЕСІОГРАМА – документ, в якому подано комплексно систематизований і всебічний опис об’єктивних характеристик конкретної професії та сукупність її вимог до працівника. Професіограмму можна визначити як обумовлену змістом праці систему інформації про соціально-психологічні, особистісні та соціально-економічні властивості та якості особистості, що є необхідними і достатніми для успішного оволодіння професійною діяльністю та вдосконалення у ній.

Розрізняють два види професіограм: професіокарти та повна професіограма. Професіокарта – стислий опис самої професії та характеру діяльності працівника за нею. Вона містить у собі: офіційну назву професії, опис виробничих функцій та обов’язків працівника, перелік знань, вмінь та навичок, що необхідні для професійної діяльності, а також вимоги до стану здоров’я працівника та можливі шляхи набуття професійної освіти. Професіокарта, частіш за все, використовується на перших етапах профорієнтаційної роботи для формування у клієнтів загального уявлення про професію.Повна професіограма містить інформацію про виробничо-технічні, медико-гігіенічні умови трудової діяльності, психофізіологічні вимоги, що висуває професія до працівника, а також обмеження та протипоказання (медичні, психофізіологічні та психічні) щодо професійної діяльності. Така професіограма включає у себе психограму. Психограма – частина професіограми, що відображає вимоги до особистості спеціаліста, а також психофізіологічні, психологічні якості та здатності, що обумовлюють успішну трудову діяльність. Зазвичай психограма подається у вигляді портрету ідеального (або успішного) працівника, поданого у психологічних термінах з наведенням відповідної шкали виміру зазначених якостей. Виділений у психограмі перелік професійно важливих якостей є основою для підбору психодіагностичних методик вивчення особистості, яка консультується, і проведення заключної бесіди.

Зміст та структура професіограми формується залежно від її цільового призначення.У профорієнтаційної роботі використовуються декілька типів професіограм:

 • інформаційні – призначені для ознайомлення клієнтів з світом професій (спеціальностей) та змістом конкретної з них; використовуються для підготовки та проведення заходів профінформаційного характеру та під час надання профконсультативних послуг;

 • методичні – містять у собі рекомендації спеціалістам, які здійснюють професіографічний опис професії або організують заходи професіографічного характеру (уроки, зустрічі, екскурсії); містять перелік професійно важливих якостей та шкали їх виміру;

 • діагностичні – дають рекомендації щодо підбору методик для проведення профконсультування (з застосуванням психодіагностики) та професійного відбору.


ПРОФЕСІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ (консультування професійне) – складова загальної системи професійної орієнтації. Науково обґрунтована система надання кваліфікованої допомоги індивіду у вирішенні проблем професійного самовизначення (вибір, зміна сфери трудової діяльності або професії, формування та розвиток професійної кар’єри, подолання несприятливих ситуацій та обставин на цьому шляху). Відбувається у формі співпраці спеціаліста з зацікавленою особою, спрямованої на пошуки оптимальних шляхів реалізації професійного потенціалу та намірів останньої в умовах реального ринку праці.

ПРОФЕСІОГРАФІЯ – розділ психології праці, предметом вивчення якої є професії та їх класифікація. Шляхом об’єктивного дослідження вона покликана розкрити всю складність професії, виявити її змістові і структурні особливості, визначити різноманітність взаємовідносин особистості спеціаліста з предметами, засобами і продуктами праці, з оточуючими людьми, з рядом специфічних і неспецифічних явищ, що супроводжують процес праці, розкрити властиве їй напруження різних психічних функцій і на основі цього окреслити весь спектр вимог до людини як суб’єкта відповідної професійної діяльності.
ПРОФЕСІЙНА ІНФОРМАЦІЯ – окрема, відносно самостійна складова професійної орієнтації. Являє собою раціональну систему накопичення, упорядкування та цілеспрямованого розповсюдження інформації, що необхідна людині для прийняття свідомого та виваженого рішення щодо розв’язання проблем професійного самовизначення, становлення та розвитку у сфері трудової діяльності.

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ – готовність та здатність людини до зміни напрямку професійної діяльності, освоєння нової професії (спеціальності) відповідно до мінливих потреб ринку праці, технологічного та технічного вдосконалення виробництва товарів і послуг. Професійна мобільність – один з показників конкурентноспроможності робочої сили на ринку праці.

ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙ – нова галузь прикладної психології, що вивчає психологічні закономірності професійного становлення особистості, особливості професійного самовизначення, феноменологію (шляхи розвитку) професіоналізації, а також проблеми професіоведення.

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР – одна з складових системи професійної орієнтації. Професійний відбір – процес системного психодіагностичного обстеження особистості з метою прогностичного визначення ступеню взаємо відповідності людини та професії у тих видах діяльності, що здійснюється у нормативно визначених небезпечних умовах праці (гігієнічних, мікрокліматичних, технічних, соціально-психологічних), що вимагають від людини високої відповідальності, підвищеної працездатності, точності виконання завдань та емоційно-вольової стійкості.

Основою професійного відбору є конкретні нормативні характеристики професії : соціальні (функції, завдання, мета); операційні (точність виконання, часові, просторові, логічні характеристики); організаційні (гігієнічні, соціально-психологічні, психофізіологічні умови праці).Процес професійного відбору передбачає комплексне застосування специфічної апаратури, тестових методик, опитувальних листів та інш.


ПРОФЕСІЙНІ ЗДІБНОСТІ – визначена структура досить стійких, але змінюваних під впливом виховання, навчання, діяльності, індивідуально-психологічних якостей особистості, що визначають успішність навчання і конкретної трудової діяльності. Професійні здібності визначаються тими вимогами, які професія пред’являє до особи працівника.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ – це науково обґрунтована система взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення особистості, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або на зміну виду діяльності, забезпечення оптимальної реалізації професійного потенціалу у сфері суспільно-корисної трудової діяльності.

ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ – процес вибору особистістю нової професії на основі набутих професійних якостей, сформованої системи ціннісних орієнтацій, поглядів, життєвого досвіду та з урахуванням стану ринку праці.

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ – комплекс найважливіших індивідуально-психологічних та психофізіологічних особливостей людини, які визначають успішність освоєння професії та виконання професійної діяльності.

ПРОФЕСІЙНА ПРОСВІТА – один з компонентів профорієнтаційної роботи сутність якої полягає у наданні різним категоріям населення (в першу чергу учнівської молоді) певної сукупності знань, що дозволяють особі свідомо підійти до вирішення проблем професійного самовизначення, становлення та розвитку.
ПОТЕНЦІЙНЕ ПОКЛИКАННЯ – покликання особистості до відповідної діяльності. В процесі виконання цієї діяльності П. п. стає актуальним П., або ілюзорним П.

ПОТЕНЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ – здібності до певної діяльності, в яких проявляється в основному процесуальна сторона особистості. При виконанні цієї діяльності потенційні здібності стають актуальними. Оцінка потенціальних здібностей здійснюється психодіагностикою з метою прогнозування актуальних здібностей і шляхом вивчення здібностей до певного виду діяльності.

ПОКЛИКАННЯ – риса особистості, що формується на основі інтересу до певної діяльності, прагнення виконувати її та виявлення здібностей до неї. Діяльність за П., крім зовнішнього результату дає і внутрішній – відчуття задоволення результатом і самим процесом діяльності. П. взаємодіє з професійним самовизначенням особи. Розрізняють потенційне і актуальне покликання.

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА – галузь досліджень, пов’язаних з кількісною оцінкою та якісним аналізом психологічних властивостей і станів людини за допомогою науково перевірених методів, що дають достовірну інформацію про досліджуваного.

РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ – оцінка людиною своїх можливостей в діяльності та поведінці. Рівень домагань може бути адекватний до можливостей і неадекватний (завищений або занижений).

САМООЦІНКА – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, властивостей та свого місця у суспільстві. Самооцінка – основний структурний компонент самосвідомості. Відноситься до ядра особистості, є важливим регулятором поведінки. Самооцінка може бути адекватною або неадекватною, завиненою або заниженою.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ – процес засвоєння індивідом певної системи знань, поведінки, норм, цінностей, що дозволяють йому функціонувати як повноцінному члену даного суспільства. Включає цілеспрямований вплив на особистість в процесі виховання та стихійний вплив на її формування різних умов і обставин життя.

УМІННЯ – сукупність знань і навичок, що забезпечують можливість виконання певної діяльності в певних умовах. Проходячи через ряд етапів формування, уміння в кінцевому підсумку переростає в майстерність


ЛІТЕРАТУРА

 1. Класифікатор професій. / Держспоживстандарту України/ К.: Соцінформ, - 2010.

 2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008р.№842

 3. Збірник нормативних, інструктивних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян. – К. : ІПК ДСЗУ, 1997р.

 4. Професіограми і професіокарти основних професій (випуск 1-9). К.: ІПК ДСЗУ, 1995-2004.

 5. Система профинформационной роботы со старшеклассниками / под редакцией Б.А. Федоришина. – К.: Радянська школа, 1998.

 6. Тлумачний російсько-український словник психологічних понять. – К . : Професіонал, 2007р.

 7. Звіти Державного центру зайнятості про інформаційно-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи в державній службі зайнятості.

Науково-методичне виданняАвдєєв Леонід ГеоргійовичІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ДОВІДНИК

З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Відповідальний за випуск О.Ю. Вілкова

Комп’ютерна верстка Н.В. Ортікова

Матеріали друкуються в авторській редакції

Підписано до друку 14.10. 2011.

Формат 60х84/16 Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний

Обл.-вид. арк. 1,0. Ум. друк. арк. 0,97

Наклад 100 прим. Зам. № ___

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Серія ДК № 1805 від 25.05.2004 року

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038 м. Київ-38, вул. Нововокзальна, 17

(тел./факс (044) 536-14-85)
Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку

Скачати 188.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка