Кваліфікація – 030500 бакалавр філологіїСкачати 154.75 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір154.75 Kb.
#10481
Філологія

Кваліфікація – 6.030500 бакалавр філології


Qualification – 6.030500 Bachelor of Philology

Кваліфікація - 8.030503 магістр філології


Qualification – 8.030503 Master of Philology
Спеціальність – Українська мова і література


Вступ до мовознавства

Introduction into Linguistics

Українська мова-2 (Сучасна українська літературна мова)


Ukrainian II (Contemporary Ukrainian Literary Language)

Українська мова-3 (Науковий курс)


Ukrainian III (Theoretical Approach)

Старослов’янська


Old Slavic

Загальне мовознавство

General Linguistic


Літературознавчий блок

Вступ до літературознавства

Introduction into Literary Criticism

Українська література


Ukrainian Literature

Давня література


Old Ukrainian Literature

Українська література XIX ст.


Ukrainian Literature: 19th Century

Українська література XX ст.


Ukrainian Literature: 20th Century

Світова література

World Literature

Від античності до XVIII ст.World Literature: From Antiquity through the 18th Century

Світова література XIX століття


World Literature: 19th Century

Світова література ХХ століття

World Literature: 20th Century

Теорія літератури

Theory of Literature

Курсова робота


Term Paper

Фольклористика


Folklore Studies


Вибіркові дисципліни:

Мовознавчий блок

Українська література: проекція на ІІІ тисячоліття (спецкурс Ліни Костенко)

Ukrainian Literature: Projection into the 21-st Century

Історія української літературної мови

History of the Ukrainian Literary Language

Старокнижна українська моваOld Literary Ukrainian Language: 14th to 18th Century

Мова XIV-XVIII ст.


Ukrainian: 14th to 18th Century

Українська лексикографія


Ukrainian Lexicography

Проблеми походження української мови


Origins of the Ukrainian Language


Українська діалектологія, ономастика


Ukrainian Dialectology, Onomastics

Історія українського мовознавства


History of Ukrainian Linguistics

Історія українського


Historical Grammar of the Ukrainian Language

Аналіз текстів давньоруської мовиTextual Analysis of the Old Russian Language

Методика викладання української мови як рідної та іноземної


Teaching of the Ukrainian Language as Native and Foreign

Вступ до слов’янської філології


Introduction into Slavic Philology

Переклад і перекладознавство


Translation and the Art of Translation

Корективний граматичний курс (англійська)


English Grammar Corrective Course

Англійська за міжнародними стандартами

Preparation for Certified Test of English as Foreign Language (TOEFL)

Професійний переклад

Professional Translation

Теорія і практика перекладу


Theory and Practice of Translation

Основи зіставного мовознавства


Principles of Comparative Linguistics

Лексика англійської мови


English Vocabulary

Вступ до соціолінгвістики

Introduction into Sociolinguistics


Літературознавчий блок


Українська література і європейський контекст

Ukrainian Literature in the European Context

Література Київської Русі та європейський контекст


Kievan Rus Literature in the European Context

Українська література серед слов’янських літератур


Ukrainian Literature Among the Slavic Literatures

Античність та українська література


Antiquity and Ukrainian Literature

Українська латиномовна література XVI-XVII ст.


Ukrainian Literature in Latin: 16th-17th Century

Українське літературне Бароко


Ukrainian Literary Baroque

Українська барокова поезія


Ukrainian Baroque Poetry

Українсько-польські літературні взаємини епохи романтизму


Ukrainian - Polish Literary Relations During the Epoque of Romanticism

Феміністичний дискурс в українській прозі епохи романтизму


Feministic Discourse in Ukrainian Prose at the Turn of the 20th Century

Феміністичне прочитання тексту


Technics of Feminist Literary Interpretation

Драматургія Лесі Українки та європейська “нова драма”

Plays by Lesya Ukrainka and European New Drama

Літературні дискусії поч. XX ст. В Україні


Ukrainian Literary Discussions at the Beginning of the 20th Century

Типологія і практика українського неокласицизму


Typology and Practice of the Ukrainian Neoclassicism

Ніцше та український модернізм


Nietzsche and Ukrainian Modernism

Українсткий футуризм


Ukrainian Futurism

Український літературний авангард


Ukrainian Literary Avant-garde

Сучасна українська поезія

Contemporary Ukrainian Poetry

Міфологізм літератури XX ст.: український химерний роман


Mythology in 20th Century Literature:

Ukrainian Chimerical NovelПорівняльний курс української та ірландської літератури (від XIX ст дотепер)


Comparative Study of Ukrainian and Irish Literatures: 19th Century to the Present

Світова література


World Literature

Література Італійського Відродження та Бароко


Literature of Italian Renaissance and Baroque

Іспанська література “Золотого віку”


Spanish Literature of the "Golden Age"

Шекспір і англійська драма XVI-XVII ст.


Shakespeare and English Drama: 16th-17th Centuries

Французький класицизм XVII ст.


French Classicism: 17th Century

Німецький романтизм


German Romanticism

“Вік Гете” в німецькій літературі"The Goethe's Age" in German Literature

Національні варіанти реалістичної літератури XIX ст.


National Versions of Realistic Literature in the 19th Century

Російська література “Срібного віку”


Russian Literature of the "Silver Age"

Інтелектуальна проза в західноєвропейській літературі XX ст.


Intellectual Prose in Western European Literature: 20th Century

Екзистенціалізм в західних літературах XX ст.


Existentialism in Western Literatures: 20th Century

Література Західної Європи та США


Literature of Western Europe and the USA

Американський роман міжвоєнних десятиліть XX ст.


American Novel of the Interwar Decades of the 20th Century

Американська велика проза XX ст. (нарація, психологізм, хронотоп)


20th Century American Novel: Narration, Psychological Motifs, Chronotop

Сучасна латиноамериканська проза і природа фантастичного

Contemporary Latin American Luterature and Magic Reality

Аналіз художнього тексту

Analysis of Literary Text

Загальна та історична поетика


General and Historical Poetics

Теорія жанрів і стилів


Theory of Genres and Styles

Літературознавчі концепції та школи


Literary Criticism Concepts and Schools

Навчально-науковий семінар: поетика української прози останніх десятиліть


Study and Research Seminar: Modern Ukrainian Prose Poetics

Християнство та українська література


Christianity and Ukrainian Literature

Історія українського літературознавства др. пол.XIX – пер. пол.XX ст.

History of Ukrainian Literary Criticism: 1850 to 1950

Основи літературної творчості


Principles of Creative Writing

Слов’нська література


Slavic Literatures:

- російська


Russian

- польська


Polish

- чеська


Czech

Методика викладання літератури


Teaching of Literature

Школи і напрями сучасного світового літературознавства


Schools and Concepts of the Contemporary Literary Criticism

Історія українсько-європейських літературних взаємин


History of the Ukrainian - European Literary Relations

Науково-дослідний семінар з компаративістики


Research and Study Seminar on Comparative Literature

Компаративістика на сучасному етапі

Contemporary Comparative Literature

Вступ до компаративістики


Introduction into Comparative Literature

Основи компаративістики


Principles of Comparative Literature

Актуальні проблеми зарубіжної літератури ХХ ст.: Ф. Кафка: текст і контекст

Special Topics in 20th-Century World’s Literature. Franz Kafka. Text and Context

Модерна драма ХХ ст.

Modern Drama: 20th CenturyБлок іноземних мов

Давньогрецька мова

Ancient Greek

Латинська мова


Latin

Польська


Polish

Чеська


Czech

Хорватська


Croatian

Болгарська


Bulgarian

Турецька


Turkish

Угорська


Hungarian

Дисципліни вільного вибору
Інформатика

Computer Science

Організація навчальної роботи студента


Organization of the Students’ Studying Process

Історичні типи філософського мислення


Historical Types of Philosophical Thought

Києво-Могилянська Академія


Kiev-Mohyla Academy

Історія української філософії


History of Ukrainian Philosophy

Текстологія та документалістика


Textology and Documentation

Історія науки і техніки


History of Science and Technology

Невідкладна медична допомога


First Aid Training

Філософіїя імені


Philosophy of Name

Бібліознавчий семінар


Bible Study Seminar

Друга іноземна мова


Second Foreign Language

Джерелознавство


Source Studies

Філософії комунікації


Philosophy of Communication

Загальна історія мистецтв


General History of Arts

Етика


Ethics

Естетика


Aesthetics

Практика
Музейна

Museum Practice

Дослідницька


Research Practice

Педагогічна


Teaching Practice

Кваліфікаційна робота

Diploma Paper

МАГІСТЕРСЬКІ КУРСИ
Англійська мова

English

Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.

Main Theoretical Concepts and Schools in Western Literary Criticism: 20th Century

Український романтизм (естетика та поетика явища)

Ukrainian Romanticism: Aethetics and Poetics

Вступ до поетики (сучасні наукові моделі дослідження)

Introduction into Poetics: Contemporary Reserch Models

Українська поезія (науково-дослідницікий практикум)

Ukrainian Poetry: Reserch Practicum

Українська модерна драматургія

Modern Ukrainian Drama

Актуальні проблеми сучасної української літератури

Special Topics in Modern Ukrainian Literature Research

Теорія жанрів та стилів

Theory of Genres and Styles

Англійський роман

English Novel

Студії з російської літератури ХІХ ст.

Studies in Russian Literature: 19th Century

Німецький романтизм

German Romanticism

Філософія мови

Philosophy of Language

Філософія (поглиблений курс)

Philosophy (For Advanced Studying)

Французька література другої половини ХІХ ст.

French Literature: Second Half of the

19th CenturyАктуальні проблеми сучасного літературознавства та літератури

Special Topics in Modern Literature and Literary Criticism

Польська література: 1890-1930

Polish Literature: 1890-1930

Український модернізм

Ukrainian Literary Modernism

Нова американська література

Modern American Literature

Латиноамериканський магічний реалізм

Latin American Magic Realism

Типи нарацій в літературі ХІХ ст.

Types of Narration: 19th Century Literature

Тарас Шевченко

Taras Shevchenko

Іван Франко

Ivan Franko

Українське літературне бароко

Ukrainian Literary Baroque

Науково-дослідний семінар

Research Seminar

Загальна психологія

General Psychology

Педагогіка вищої освіти

Pedagogics of Postsecondary Education

Методика викладання літератури у вищій школі

Teaching of Literature on Postsecondary Level

Педагогічна практика

Pedagogical Internship

Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 154.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка