Курсова робота з предмету: „Редагування газетно-журнальних вид


Робота редактора з композицією текстуСкачати 466.62 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір466.62 Kb.
#10412
1   2   3   4   5

Робота редактора з композицією тексту


Композиція - це системно-структурна організація твору. Характеристика компонентів композиції: композиційні одиниці, композиційні зв’язки. Класифікація композиційних зв’язків: за формою (послідовність, підпорядкованість, незалежність, перехрещення), за семантичним наповненням (часові, причиново-наслідкові, класифікаційні).

Композиційна структура – це сукупність композиційних одиниць, об’єднаних композиційними зв’язками. Види композиційної структури: оповідна, описова, наукова, діалогічна, ієрархічна, архівна, циклічна, вкладена, гіпертекстова, комбінована. Існують одномірна і двомірна структури композиції. Типологія оповідної композиції: пряма хронологічна, зворотна хронологічна, одночасова багатосюжетна (“паралельна”), багаточасова, змішана хронологічна. Описової композиції відрізняється від оповідної; типи описів: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний. Наукова композиційна структура залежить від будови доведення; сутність і структура доведення: теза, база, сукупність аргументів; форми наукової композиції: індуктивна, дедуктивна, індуктивно-дедуктивна.. Гіпертекстова композиція на сьогодні – це панівний тип Інтернет-повідомлень.

Основні типи композиційних шаблонів: триблочний, “перевернута піраміда”, інтерв’ю, алфавітний, дипломатичний, наказу, реферативний, енциклопедичний, дисертаційний.

Особливості застосування методів контролю: положеннєві, шаблонні, структурні методи – це основні методи контролю композиції.

Логічність композиції –це редакційна умова. Логічні правила ділення поняття виступають як засіб перевірки логічності композиції: обґрунтованості ділення, співрозмірності, взаємовиключення, безперервності ділення.

Рубрикація – це контроль повідомлень великого обсягу.

Література: 1 (С. 32, 383), 2 (С. 114–166), 3 (С. 7–23), 4 (С. 72–73, 151–171), 5 (С. 186–187), 6 (С. 76–78).

.      Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 32, 383.

2.      Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 114–166.

3.      Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 72–73, 151–171.


  1. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 186–187.

5.      Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – С. 7–23.

  1. Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.  


Особливості роботи редактора з мовою і стилем твору


Полістилізм мови ЗМІ. Особливості формування “газетних термінів”.

Основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору: визначення загальних і специфічних особливостей мови і стилю тексту; уникнення суб’єктивності у стилістичних оцінках, виправленнях і зауваженнях (причини суб’єктивності); обережність у використанні правил і рекомендацій нормативної стилістики; знання прийомів аналізу, що допомагають помічати і видаляти типові нормативно-стилістичні помилки.

Прийоми видалення типових нормативно-стилістичних помилок. Співвіднесення між собою синтаксично залежних слів: співвіднесення членів речення, що вимагають узгодження; співвіднесення керуючого слова з кожним керованим словом або кожного з кількох керуючих з одним керованим; схематизація синтаксичних зв’язків. Встановлення варіантів синтаксичних залежностей: співвіднесення слів який, котрий, що у підрядному реченні з усіма співвіднесеними словами у головному; варіація залежностей між складними однорідними членами речення і загальним словом; співвіднесення прийменника з наступними словами і словосполученнями, якими він керує; варіація словосполучень, що змінюють зміст тексту. Заміна займенника словами, які він може заміщати. Виділення і пов’язування однакових, однокореневих і протилежних за змістом слів. Виділення логічно акцентуючих слів. Виявлення зайвих слів: визначення змістового і стилістичного навантаження, виділення типових словесних надлишків (характеристика основних груп зайвих слів); співвіднесення за змістом тексту, що читається, з прочитаним текстом. Виділення ознак, притаманних канцелярському стилю: виділення розщеплених присудків і протиставлення їм форм з повнозначним дієсловом-присудком; виділення віддієслівних іменників для зіставлення з рівнозначними дієслівними формами; виділення дієслова є для зіставлення з більш конкретними і точними дієсловами або з бездієслівними конструкціями; виділення слів питання, проблема, момент, задача; виділення канцелярських штампів.

Література: 1, 2, 3 (С. 256–304), 4 (С. 71–178), 5 (С. 63–75).

1.Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

2.Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 160 с.

3.Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – 320 с.

4.Былинский К. И. Язык газеты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 302 с.

5.Справочная книга редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление издания. – М.: Книга, 1985. – 244 с.

Особливості редагування текстів різних видів і жанрів


Стиль мовлення – це особливий спосіб, манера організації змісту з метою досягти відповідного результату сприймання повідомлення. Характеристика елементарних стилів мовлення: агітаційний, аналітичний, описовий, репродуктивний, експресивний. Змістові структури елементарних стилів пов’язані з видами текстів.

Поняття тексту є послідовність вербальних знаків. Елементарні види текстів є породженням елементарних стилів. Існує розмаїття класифікацій видів текстів. Розповідь, опис і роздум є провідні різновиди текстів. Основні принципи викладу матеріалу в тексті-розповіді: хронологічний, географічний, тематичний. Способи розповіді: епічний, сценічний. Класифікації описових текстів: аналітичні і синтетичні; статичні і динамічні. Характеристикою тексту-роздуму є його різновиди: дедуктивні, індуктивні.

Інтернет-текст (“павутинотекст”) – це новий різновид журналістського тексту. Типологічними особливостями Інтернет-тексту є: гіпертекстові посилання, “асорті-композиція”, специфічний темпоритм, специфічна стилістика інтерактивності. Жанр журналістського твору – це комбінація елементарних стилів, як змістовий тип, організований певним стилем. Стильова характеристика жанрів (замітка, репортаж, інтерв’ю, звіт, огляд листів, кореспонденція, стаття, замальовка, нарис, рецензія, памфлет, фейлетон, лист).Редактор має враховувати типові недоліки жанру.

Специфікою редакторського читання тексту є те, що є тексти довільного і обов’язкового прочитання. Типи редакторського читання: перше (ознайомче), друге (оціночне і шліфувальне).

Межами втручання редактора в текст може бути “мовчазний компроміс” як угода між автором і редактором з приводу втручання в текст, який має етапи “мовчазного компромісу”. Редакторське втручання залежить від авторської кваліфікації та самооцінки. Є тексти, що не підлягають редагуванню.

Література: 1 (С. 10–14, 16–17, 84–85, 148–149), 2 (С. 39–76), 3 (С. 37–42, 86–89, 114–120), 4  (С. 47–85), 5 (С. 143–145), 6 (С. 54–63), 15 (С. 123–132), 16 (С. 216–217), 7 (С. 36–42).

1.      Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 10–14, 16–17, 84–85, 148–149.


  1. Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С. 39–76.

  2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 86–89, 114–120.

  3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 143– 145.

  4. Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред.             А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – С. 54–63.

  5. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 123–132.

  6. Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.  Каталог: upload -> Navchalno motodichna robota -> Navchalno motodichna materiali
Navchalno motodichna materiali -> Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна”
Navchalno motodichna materiali -> Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу
Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Navchalno motodichna materiali -> Завданнями курсу визначено
Navchalno motodichna materiali -> Навчальна програма
Navchalno motodichna materiali -> В. Т. Основи теорії кваліметрії: Навчальний посібник
Navchalno motodichna materiali -> Програма курсу " Основи соціальних знань "
Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Navchalno motodichna materiali -> Типова навчальна програма нормативної дисципліни

Скачати 466.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка