Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістівСторінка8/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ


9.1. Організація обліку оплати праці.

9.2. Організація бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати.


9.1. Організація обліку оплати праці

Основні завдання організації обліку праці та її оплати такі :

контроль за якістю та кількістю затраченої праці, за виконанням завдань щодо зростання продуктивності праці, за використанням фонду оплати праці ;

своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і відрахувань органам соціального страхування на собівартість продукції, виконаних робіт, послуг або на витрати діяльності;

здійснення у встановлені строки всіх розрахунків з працівниками по заробітній платі та інших виплатах;

збір інформації та групування показників з оплати праці, необхідних для оперативного управління виробництвом, для складання фінансової та статистичної звітності.

У наказі про облікову політику підприємства необхідно висвітлити такі питання з обліку праці та її оплати: встановлення режиму роботи; форми, системи, розміри заробітної плати та інших виплат; форми кадрової документації; перелік і строк подання первинних документів з обліку праці та її оплати; порядок опрацювання та зберігання первинних документів і регістрів обліку з оплати праці; порядок створення резервів на виплату відпусток, щорічної винагороди за вислугу років, винагород за підсумками роботи за рік.

Трудові правовідносини підприємства з працівниками регулюються КзпП, на підставі якого на підприємстві встановлюється єдиний порядок оформлення, приймання, звільнення і переведення працівників.

Згідно із Законом України “Про оплату праці“ система оплати праці приймається на підприємстві у складі колективного договору між власником (адміністрацією) і профспілкою ( колективом ) підприємства. Далі необхідно розробити та затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Цей документ висвітлює організацію роботи підприємства, режим роботи, взаємні обов’язки підприємства та працівників, порядок надання відпусток, направлення працівників у відрядження тощо.

Відповідно до статуту підприємства розробляється його структура, визначається штатний склад і кількість працівників. Це оформлюється документом, на підставі якого складається штатний розпис підприємства – перелік посад, кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки, місячний фонд заробітної плати. Щодо конкретної штатної посади розробляється посадова інструкція – нормативний документ, в якому визначаються завдання, права , обов’язки та відповідальність посадової особи. Зміни до штатного розкладу вносяться наказом керівника підприємства.

Документи з особового складу вимагають особливої ретельності і акуратності в оформленні, веденні і зберіганні протягом тривалого періоду. Під час роботи з ними необхідно враховувати, що персональні відомості громадян належать до категорії конфіденційної інформації.

До розпорядчих документів особового складу належать накази про приймання на роботу, переведення, звільнення з роботи, про надання відпусток, заохочення та попередження.

У наказах про приймання на роботу зазначають посаду, структурний підрозділ, дату приймання, вид приймання ( постійно, тимчасово ).

У наказах про переведення зазначають вид переведення, його мотивацію.

Наказ про звільнення містить дату звільнення, його причину.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникові до початку роботи його права та обов’язки, ознайомити з умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, провести інструктаж із техніки безпеки і пожежної безпеки.

При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний подати трудову книжку (крім сумісників). Особам, які працевлаштовуються вперше, трудова книжка повинна бути оформлена протягом п’яти днів після прийняття на роботу. Відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства. Якщо бланки трудових книжок були зіпсовані з вини особи, що відповідає за їх оформлення, складається акт про їх списання.

Бухгалтерський облік трудових книжок ведеться на рахунку 209 “Інші матеріали“, по дебету – надходження, по кредиту – списання. Дебетове сальдо означає наявність трудових книжок у вартісному вираженні. Одночасно ведеться облік наявності трудових книжок на рахунку 08 “Бланки суворого обліку“.

До облікових документів належать: особова картка; особова справа; особовий листок з обліку кадрів; штатно-посадова книга; алфавітна книга; алфавітні картки.

В особовій справі працівника зберігаються: опис документів; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів про освіту; заява про прийняття на роботу; наказ про прийняття на роботу; копія трудового контракту, до якого додається посадова інструкція.

Особова справа зберігається в порядку збереження секретних документів.

Трудові відносини між власником (роботодавцем) і працівником регулюються за допомогою трудових договорів (контрактів). Трудовий договір гарантує працівникові право на роботу за спеціальністю, кваліфікацією або посадою, обумовленою угодою сторін. Трудові договори, що укладаються між фізичними особами, підлягають обов’язковій реєстрації у тижневий термін у службі зайнятості за місцем проживання.

Припинення дії трудового договору може відбутися як з ініціативи сторін (власника, працівника), так і у зв’язку з обставинами, які не залежать від ініціативи сторін.

Документом, що визначає засади організації праці та її оплати є Положення про оплату праці на підприємстві, в якому повинні міститися: принципи організації оплати праці, системи і форми оплати праці; штатний розпис працівників підприємства; структура основної (тарифної) заробітної плати; обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів; інші преміальні системи, визначений стимулювальний показник, шкала преміювання; порядок і строки оскарження працівниками розміру нарахованого їм заробітку.

Облік праці та заробітної плати поділяється на облік особового складу та використання робочого часу та облік виробітку продукції і заробітної плати.

Облік використання робочого часу здійснюється в табелях обліку використання робочого часу. Поряд з цим у разі потреби використовуються листки обліку простоїв, списки осіб, які працюють у понадурочний час, фотографії робочого дня, хронометражі спостереження тощо.

Облік виконання норм виробітку (норм часу) здійснюється на підставі первинних документів з обліку виробітку продукції, виконання робіт за звітний період: накопичувальних або разових нарядів, маршрутних листів, карт, рапортів, відомостей про виробіток тощо. На підставі даних цих документів і табелів обліку використання робочого часу розробляються розрахунково-платіжні, розрахункові та платіжні відомості за звітний період.

Для одержання даних про заробіток працівника за минулі періоди ведеться особовий рахунок, в якому щомісячно відображаються суми нарахованої заробітної плати за видами.

Преміювання працівників на підприємстві здійснюється згідно з трудовим договором, Положенням про преміювання, про встановлення надбавок і оформлюється наказом керівника підприємства.

Надання відпусток працівникам регулюється Законом України “ Про відпустки “, згідно з яким право на відпустки мають громадяни України, що перебувають у трудових відносинах з підприємствами. Підставою для надання відпустки є заява працівника. На підставі затвердженого графіка відпусток і заяви видається наказ про надання відпустки.

Згідно з чинним законодавством із заробітної плати працівника проводяться утримання прибуткового податку; до Пенсійного фонду; до Фонду соціального страхування в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та на випадок безробіття.

Крім того, із заробітної плати можуть утримуватися аліменти, штрафи та інші суми для відшкодування заподіяного збитку, профспілкові внески тощо.

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці здійснюється на рахунку 66 “ Розрахунки з оплати праці “, по кредиту якого відображаються суми нарахованих основної і додаткової заробітної плати, допомоги в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інших виплат у кореспонденції з дебетом рахунків відповідних витрат.

Також по кредиту відповідних субрахунків рахунку 65 “ Розрахунки за страхуванням “ відображається нарахування збору до Пенсійного фонду, на соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, на випадок безробіття, в зв’язку з нещасними випадками на виробництві. Зазначені відрахування належать до тих же витрат, що й оплата праці. Із розрахункових, розрахунково-платіжних відомостей ці дані переносяться в журнал-ордер 5 і 5 А для визначення виробничої собівартості та витрат діяльності.


9.2. Організація бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати

Завдання контролю – систематичне спостереження за використанням праці і фонду її оплати на кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем окремих господарських процесів.

Оперативний бухгалтерський контроль за використанням праці і фонду її оплати може здійснюватись за допомогою первинних одноразових і зведених документів, накопичувальних і групувальних відомостей, виробничих звітів і технологічних карт. Організувати такий контроль

повинен головний бухгалтер підприємства. Оперативний контроль сприяє підвищенню ефективності праці, її економному і раціональному розподілу, витрачанню фонду оплати праці, високоякісному і своєчасному виконанню робіт, усуненню непродуктивних витрат праці, зниженню собівартості продукції, забезпеченню підвищення продуктивності праці, підвищенню загальної ефективності діяльності всього виробництва.

Для раціональної організації оперативного бухгалтерського контролю розробляється план контролю, в якому зазначаються об'єкти контролю, його джерела, виконавці, способи і строки проведення, а також способи і строки складання внутрішньогосподарської звітності. Прикладом внутрішньогосподарської звітності може бути письмовий рапорт особи, яка здійснювала контроль, або запис цієї особи до журналу обліку порушень, про які вона доповідає головному бухгалтеру та контролює їх.

Форма рапорту повинна бути простою і відображати лише відхилення від нормального використання робочого часу, праці і фонду її оплати. Такі рапорти потрібно заздалегідь віддрукувати в достатній кількості чи розмножити на копіювальній техніці і вручити їх виконавцям.

Така система внутрішньовиробничої звітності за результатом проведеного контролю дає можливість керівникам виробничих підрозділів оперативно вживати заходи щодо усунення порушень.

Раціональна організація бухгалтерського обліку праці і заробітної плати – обов'язкова умова підвищення дієвості контролю. Організація та здійснення оперативного економічного контролю за господарською діяльністю керівниками і спеціалістами підприємства дає змогу підвищити контрольні функції бухгалтерського обліку.

Контроль за нарахуванням основної і додаткової заробітної плати складніший і різноманітніший. Способи контролю різні, залежно від системи організації виробництва та форми оплати праці.

У масовому виробництві, де первинним документом з обліку виробітку та заробітної плати є змінний рапорт, потрібно, по-перше, забезпечити правильне таксування та підрахунок змінних рапортів і, по-друге, реєструвати в особливому реєстрі суму кожного змінного рапорту.

Щоб забезпечити правильний підрахунок змінних рапортів, необхідно підсумовувати всі об'ємні показники, для того щоб не можна було в показниках об'єму внести довільні зміни. Таксування та підсумовування необхідно проводити двічі, причому повторне таксування та підсумовування потрібно доручати іншому працівнику (для контрольної перевірки).

У такому ж порядку реєструються робочі наряди по тих роботах, які оформлюються цим видом документів. Під час реєстрації робочих нарядів до реєстру можна вносити загальний підсумок по всіх нарядах за зміну. Корисно в цих випадках мати в реєстрі рядок "Кількість нарядів".

Загальний підсумок за місяць по реєстру змінних рапортів або нарядів контролює підсумок нарахування відрядної заробітної плати по розрахунковій відомості.

Інколи недостатньо однієї реєстрації нарядів для перевірки суми нарахування заробітної плати. Достовірність нарядів у свою чергу підлягає перевірці.

Способом боротьби зі зловживаннями у розрахунках з оплати праці є такий розподіл обов'язків між працівниками розрахункового відділу, за яким жоден з працівників не мав би закінченого циклу розрахунків. Важливим є розподіл праці для боротьби зі зловживаннями, коли одні працівники займаються лише таксуванням документів, інші – рознесенням в накопичувальні регістри, треті – контрольною реєстрацією документів, а четверті – підготовкою платіжних документів.

За результатами перевірок складаються акти або довідки, якщо встановлено порушення чи відхилення і є потреба прийняти управлінське рішення.

Порушення, виявлені за систематичного контролю оформлення первинних документів, графіків передаванні та опрацюванні документів, потрібно усувати в ході контролю. Порушення необхідно документувати лише в тому разі, якщо вони повторюються і мають систематичний характер.
Запитання до самоперевірки:

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

3. Які існують види та типові форми кадрової документації з обліку особового складу? Для чого вони призначені?

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують умови припинення дії трудового договору?

6. Назвати типові форми первинних документів з обліку праці та її оплати. Зазначити їх призначення.

7. Які існують форми та системи оплати праці?

8. Який порядок надання щорічних основних та додаткових відпусток на підприємстві?

9. Які існують види державних пенсій? На підставі яких документів призначаються державні пенсії?

10. На підставі яких форм первинної документації здійснюється розрахунок показників кількості працівників?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка