Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістівСторінка6/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.4. Організація обліку забезпечення зобов'язань

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про забезпечення зобов’язань і розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11 “Зобов’язання “.

Основні завдання організації бухгалтерського обліку забезпечення зобов’язань такі:

узагальнення інформації про наявність і рух коштів, зарезервованих у встановленому порядку;

контроль за цільовим використанням відповідних коштів, створеного на підприємстві резерву майбутніх витрат і платежів;

контроль за правильним і своєчасним документальним оформленням включення зарезервованих сум до витрат виробництва;

своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку забезпечення зобов’язань у регістрах;

вірогідне відображення інформації щодо зобов’язань у звітності та примітках до неї.

Забезпечення зобов’язань створюються при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди та його оцінка може бути розрахунково визначена. Сума забезпечення зобов’язань визначається за обліковою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов’язання на дату балансу. Облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами (забезпечення виплат відпусток – 471, додаткове пенсійне забезпечення – 472, забезпечення гарантійних зобов’язань – 473) , напрямами формування та використання.Запитання до самоперевірки

 1. Які завдання організації обліку власного капіталу?

 2. Які основні положення щодо обліку власного капіталу наводяться в наказі про облікову політику?

 3. Яка структура власного капіталу підприємства?

 4. Як формується власний капітал на підприємствах різних організаційно-правових форм?

 5. За рахунок яких внесків учасників та засновників може формуватися статутний капітал?

 6. Який порядок оформлення засновницького опису майна?

 7. Що спільного та відмінного у створенні ВАТ та ЗАТ?

 8. Який порядок документального оформлення випуску акцій?

 9. Які джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?

 10. З яких етапів складається реєстрація змін статутного капіталу підприємства?

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


6.1. Організація обліку основних засобів.

6.2. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів.

6.3. Організація обліку нематеріальних активів.
6.1. Організація обліку основних засобів

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Основні завдання організації бухгалтерського обліку і контролю наявності та руху основних засобів такі:

отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух основних засобів за місцями їх експлуатації та в розрізі осіб, відповідальних за їх збереження;

правильне обчислення та відображення в обліку сум зносу (амортизації);

контроль за витратами на ремонт основних засобів, ефективністю їх використання;

виявлення результатів від вибуття та реалізації об’єктів основних засобів.

Правильність обліку та контроль за його веденням на кожному підприємстві забезпечуються наказом про облікову політику, де зазначаються: порядок оцінювання основних засобів; визначення ліквідаційної вартості основних засобів; строк корисної експлуатації основних засобів; метод та порядок нарахування амортизації; первинні документи в обліку основних засобів; список осіб, які мають право підписувати документи з обліку основних засобів; облік капітальних інвестицій.

Підприємство повинно визначити структуру основних засобів, тобто здійснити їх класифікацію – перелік груп, підгруп і відповідних рахунків і субрахунків, які доцільно використовувати в бухгалтерському обліку.

Усі первинні документи, якими оформлюються операції з руху основних засобів (акт приймання-передаваня (внутрішнього переміщення) основних засобів, акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів, акт списання основних засобів, акт на списання автотранспортних засобів, інвентарна картка обліку основних засобів, опис інвентарних карток з обліку основних засобів, картка обліку руху основних засобів, інвентарний список основних засобів , розрахунок амортизації основних засобів), складають і підписують члени комісії, призначеної наказом керівника підприємства. При прийманні-передаванні основних засобів необхідно також, щоб відповідний документ підписали і матеріально-відповідальні особи, які приймають або здають основні засоби. Акт приймання-передавання основних засобів після затвердження передають до бухгалтерії, де він зберігається протягом терміну експлуатації і одного місяця після списання з балансу за умови, якщо за цей термін діяльності проведена документальна ревізія. На підставі акта здійснюють запис в інвентарній картці та інвентарному списку, заповнені інвентарні картки реєструють в описі інвентарних карток. За даними інвентарних карток, а також за даними форм розрахунку амортизації в кінці місяця заповнюють картки обліку основних засобів. Інвентарні картки і картки обліку руху основних засобів сумарно звіряють з даними синтетичного обліку. В кінці звітного року за даними карток обліку руху основних засобів та за даними синтетичного обліку заповнюють дані звітності по основних засобах.

Аналітичний облік основних засобів ведеться в розрізі окремих об’єктів за допомогою інвентарної картки, синтетичний облік при ЖО формі обліку – в ж-о 4. Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання перший примірник акта передають до бухгалтерії, де на його підставі роблять запис до інвентарного списку основних засобів, а також вилучають відповідну інвентарну картку, що відображається в описі інвентарних карток з обліку основних засобів. Акт приймання-здавання відремонтованих основних засобів, підписаний матеріально-відповідальною особою, яка приймає основні засоби, та представником підрядника, що здійснював ремонт, передають до бухгалтерії. На його підставі здійснюють запис до інвентарної картки та вносять зміни до розрахунку амортизації основних засобів щодо збільшення балансової вартості основних засобів.
6.2. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів

У наказі про облікову політику підприємство самостійно встановлює вартісний критерій віднесення об’єктів до інших необоротних матеріальних активів. Правильна класифікація інших необоротних матеріальних активів дає можливість вести їх бухгалтерський облік за відповідними групами на окремих субрахунках рахунку 11. У бухгалтерському обліку інші необоротні матеріальні активи відображаються за первісною вартістю. Послідовність документального оформлення операцій з іншими необоротними матеріальними активами аналогічна документуванню операцій з основних засобів. При цьому бухгалтер повинен пам’ятати, що відповідно до П(С)БО 7 особливість цієї групи активів полягає в нарахуванні амортизації лише за прямолінійним або виробничим методом, а для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів або 50% вартості у першому місяці експлуатації і решту 50% - при списанні з балансу, або відразу 100% - у першому місяці експлуатації.


6.3. Організація обліку нематеріальних активів

Методологічні засади визнання, складу, оцінювання та відображення нематеріальних активів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 8 „Нематеріальні активи “ та 19 “ Об’єднання підприємств “.

Правильність організації обліку та контролю за наявністю та рухом нематеріальних активів на підприємстві забезпечується затвердженням наказу про облікову політику, де обов’язково передбачаються:

порядок оцінювання нематеріальних активів та визначення ліквідаційної вартості;

основні первинні документи з обліку нематеріальних активів та графік їх документообігу;

діапазон строків корисного використання нематеріальних активів;

метод і порядок нарахування амортизації нематеріальних активів;

перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для організації обліку нематеріальних активів;

список осіб, що відповідають за збереження інформації.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за відповідними групами рахунку 12. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Оскільки особливою ознакою нематеріальних активів є відсутність матеріальної форми, важливого значення набуває документ, що ідентифікує існування об’єкта нематеріальних активів (патенти, ліцензійні договори, вербальний або винахідний опис (ноу-хау), свідоцтво на право користування, оформлене відповідно до чинного законодавства, тощо). Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання (не більш, як 20 років) за самостійно обраним методом. Вибуття нематеріальних активів може бути пов’язане з неможливістю отримання надалі економічних вигод від його експлуатації, безоплатного передавання, продажу тощо.Запитання до самоперевірки

 1. Які основні завдання організації обліку і контролю наявності та руху основних засобів?

 2. Яка інформація про основні засоби подається у наказі про облікову політику підприємства?

 3. Яким чином організувати аналітичний облік основних засобів?

 4. Які особливості організації первинного обліку основних засобів?

 5. Яким чином формується первісна вартість основних засобів при їх надходженні на підприємство?

 6. Як організувати облік виробничих та невиробничих основних засобів?

 7. Які особливості організації обліку капітальних інвестицій?

 8. Як організувати облік амортизації основних засобів?

 9. Яким чином організувати облік ремонту та інших видів модернізації основних засобів?

 10. Які особливості організації обліку орендних та лізингових операцій?

 11. Яким чином організувати бухгалтерський контроль за використанням основних засобів на підприємстві?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка