Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістівСторінка2/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тема 13. Організація управлінського та податкового обліку на підприємстві …………………………………………………………………


13.1. Організація управлінського обліку……………………………

13.2. Організація податкового обліку……………………………….


53

5355

Список рекомендованої літератури……………………………………….


59

Додатки……………………………………………………………………….


60

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


1.1. Організація підприємницької діяльності.

1.2. Підприємство як структурна одиниця бізнесу.

1.3. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання та значення.
1.1. Організація підприємницької діяльності

Облік є невід’ємною складовою господарської діяльності людства з багатовіковою історією.

Бухгалтерський облік є з’єднувальною ланкою між господарською діяльністю і особами, які приймають рішення щодо такої діяльності. Його називають “мовою бізнесу “.

Всі учасники ринку, займаючись бізнесом, бажають знати, скільки вкладено в справу, скільки витрачено, скільки необхідно віддати державі у вигляді податків і скільки коштів залишається у їх особистому розпорядженні. Джерелом цієї інформації є бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік забезпечує контроль за наявністю і рухом майна і його раціональним використанням; своєчасно попереджає негативні явища в господарській діяльності;виявляє та мобілізує резерви, розробляє заходи щодо їх використання; надає повну та правдиву інформацію про господарські процеси та фінансові результати, що дає можливість правильно розраховуватися з фінансовими органами.

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен відповідати таким вимогам, тобто він повинен бути своєчасним, щоб ефективно використовувати його дані в процесі управління, правильним і документально обґрунтованим, щоб відображати фактичний стан активів, запасів і власного капіталу підприємства, бути необхідним і достатнім для прийняття управлінських рішень і контролю за роботою підприємства, доступним і зрозумілим для всіх учасників ринку.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні“ є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Завданням бухгалтерського обліку є визначення кінцевого результату діяльності суб’єкта господарювання в необхідні для управління терміни та забезпечення контролю за використанням ресурсів на рівні підприємства та за центрами відповідальності.


1.2. Підприємство як структурна одиниця бізнесу

Структурною одиницею бізнесу є підприємство, в межах якого будується бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік ведеться безперервно протягом усього часу, поки підприємницька структура здійснює господарську діяльність аж до її ліквідації.

Будь-яка підприємницька структура повинна бути зареєстрована як юридична або фізична особа.До державної реєстрації суб’єкта господарювання необхідно:

 • визначитися з видом підприємства: приватне (власність фізичної особи); колективне (власність трудового колективу); підприємство, засноване на власності об’єднання громадян; комунальне (власність територіальної громади); державне; господарське товариство; акціонерне товариство – статутний капітал не менш, як 1250 мінімальних заробітних плат, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Акціонери відповідають за зобов’язаннями акціонерного товариства лише в межах належних їм акцій; товариство з обмеженою відповідальністю – статутний капітал не менш, як 100 мінімальних заробітних плат, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники несуть відповідальність в межах їх внесків; товариство з додатковою відповідальністю – учасники відповідають своїми внесками до статутного капіталу, а в разі їх недостатності – додатково належним їм майном в однаковому для всіх розмірі, кратному до внеску кожного учасника; командитне товариство – складається з одного або більше учасників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном; повне товариство – всі учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном;

 • визначитися і внести до державної реєстрації необхідну мінімальну частку статутного капіталу : публічне акціонерне товариство (ПАТ) – 30 % від статутного капіталу; приватне акціонерне товариство (ПрАТ) – 50 % від статутного капіталу; товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю – 30 % від статутного капіталу; командитне товариство – 25 % від внеску кожного із учасників;

 • розробити і затвердити такі установчі документи : статут – правовий статус підприємства як самостійного господарюючого суб’єкта; протокол зборів засновників – рішення власника створити юридичну особу.

Після цього підприємство реєструють в органах державної влади.

Реєстрація відбувається на підставі ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.

Реєстрацію проводять державні реєстратори, створені на базі територіальних відділів адміністрацій. Пакет документів, що подається при реєстрації залежить від обраної організаційно-правової форми підприємства.

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам Закону.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду


документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної


реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені Законом;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони
у проведенні реєстраційних дій;

документи подані не в повному обсязі;

документи подано особою, яка не має на це повноважень.

Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Порядок передачі державному реєстратору ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України для внесення їх до реєстраційної картки визначається Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

До відповідного органу доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором передається електронна копія заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлена шляхом сканування, якщо такі заяви були подані як додаток до реєстраційної картки.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.


1.3. Організація бухгалтерського обліку: поняття, завдання, значення

Організація бухгалтерського обліку – це система умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання вірогідної і своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використання наявних ресурсів.

Основні завдання організації бухгалтерського обліку такі:

своєчасне, повне, вірогідне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності;

обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів відповідно до вихідної інформації;

складання фінансової та податкової звітності і подання її зацікавленим користувачам.

Суб’єктами в організації бухгалтерського обліку виступають керівники підприємства – директор і головний бухгалтер, об’єктом – обліковий процес, праця виконавців, організаційне, інформаційне та технічне забезпечення бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку складається із трьох взаємопов’язаних етапів:

перший – методичний – вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку;

другий – технічний – вибір оптимальної форми бухгалтерського обліку;

третій – організаційний – організація роботи облікового апарату.

На першому етапі здійснюється вибір системи певних способів і прийомів – документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, методу подвійного запису, оцінки активів, запасів, власного капіталу, калькулювання, бухгалтерського балансу і звітності.

Другий етап – це вибір форми бухгалтерського обліку, що найбільш відповідає галузі та масштабу підприємства. Він полягає у виборі способу обробки облікових даних (вручну чи комп’ютеризовано); розробленні переліку і форм облікових регістрів; встановленні порядку здійснення і переносу записів в регістрах.

Третій етап – організація управління бухгалтерією. Він охоплює: встановлення найбільш економної та ефективної системи обліку (централізована або децентралізована); визначення оптимальної структури облікового апарату (розподіл облікової праці за ділянками); встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт, визначення оптимальної чисельності бухгалтерів; набір кадрів та їх навчання; організація робочих місць бухгалтерів; встановлення належних інформаційних зв’язків між окремими частинами бухгалтерії; організацію матеріального, інформаційного і технічного забезпечення облікових працівників; мотивація працівників бухгалтерії; встановлення правильного і точного обліку роботи працівників та контроль за виконанням ними функцій; організацію архіву бухгалтерських документів; організацію безпеки та захисту облікової інформації.

Елементи організації бухгалтерського обліку такі: положення про бухгалтерську службу; положення про головного бухгалтера; схеми документообігу; посадові інструкції; організаційне, правове, методологічне забезпечення; технічне забезпечення; наукова організація праці; інші види робіт.

Організація бухгалтерського обліку залежить від обсягу облікових робіт та облікової політики, яку проводить підприємство.


Запитання до самоперевірки

 1. Які нормативні акти регулюють порядок організації бухгалтерського

обліку на підприємствах України?

 1. Що повинна забезпечувати правильна організація обліку?

 2. Які вимоги висувають до бухгалтерського обліку?

 3. Яким чином використовують дані бухгалтерського обліку? Вкажіть основних користувачів бухгалтерської інформації.

 4. Для чого призначена бухгалтерія?

 5. Які функції повинен виконувати головний бухгалтер?

 6. Що розуміють під організаційною структурою бухгалтерії?

 7. Які типи структурної побудови бухгалтерії Вам відомі?

 8. За якими принципами визначається структура облікового апарату ?

 9. У чому полягають особливості централізованого обліку на підприємстві?

 10. Які особливості децентралізованої організації обліку ?

 11. Який порядок розподілу праці за функціональним та оперативно-виробничим принципами при різних формах побудови бухгалтерії ?

 12. Які особливості організації бухгалтерського обліку підприємства при створенні філій та представництв?

 13. Яким чином планується діяльність бухгалтерії?1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка