Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістівСторінка11/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій


План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.Синтетичні рахунки

Сфера застосування

Код

Назва

1

2

3

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12

Нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос (амортизація) необоротних активів

Усі види діяльності

14

Довгострокові фінансові інвестиції

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

Усі види діяльності

16

Довгострокові біологічні активи

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

17

Відстрочені податкові активи

Усі види діяльності

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

Усі види діяльності

19

Гудвіл

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

Усі види діяльності

21

Поточні біологічні активи

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність


Синтетичні рахунки

Сфера застосування

Код

Назва

1

2

3

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Усі види діяльності

23

Виробництво1

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

Промисловість

26

Готова продукція

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

Усі види діяльності

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Готівка

Усі види діяльності

31

Рахунки в банках

Усі види діяльності

33

Інші кошти

Усі види діяльності

34

Короткострокові векселі одержані

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

Усі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Зареєстрований (пайовий) капітал

Усі види діяльності

41

Капітал у дооцінках

Усі види діяльності

42

Додатковий капітал

Усі види діяльності

43

Резервний капітал

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Усі види діяльності

45

Вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений капітал

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Усі види діяльності

48

Цільове фінансування і цільові надходження2

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

Страхова діяльність

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

Усі види діяльності

51

Довгострокові векселі видані

Усі види діяльності

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

Усі види діяльності
Синтетичні рахунки

Сфера застосування

Код

Назва

1

2

3

54

Відстрочені податкові зобов'язання

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов'язання

Усі види діяльності

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

Усі види діяльності

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

Усі види діяльності

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Усі види діяльності

64

Розрахунки за податками й платежами

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхування

Усі види діяльності

66

Розрахунки за виплатами працівникам

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасниками

Усі види діяльності

68

Розрахунки за іншими операціями

Усі види діяльності

69

Доходи майбутніх періодів

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації3

Усі види діяльності

71

Інший операційний дохід

Усі види діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

Усі види діяльності

73

Інші фінансові доходи

Усі види діяльності

74

Інші доходи

Усі види діяльності

75

Рахунок виключено

 

76

Страхові платежі

Страхова діяльність

79

Фінансові результати

Усі види діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

Усі види діяльності

81

Витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82

Відрахування на соціальні заходи

Усі види діяльності

83

Амортизація

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

Усі види діяльності

85

Інші затрати

Усі види діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

Усі види діяльності

91

Загальновиробничі витрати

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95

Фінансові витрати

Усі види діяльності

96

Втрати від участі в капіталі

Усі види діяльності

Синтетичні рахунки

Сфера застосування

Код

Назва

1

2

3

97

Інші витрати

Усі види діяльності

98

Податок на прибуток

Усі види діяльності

99

Рахунок виключено

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов'язання

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов'язання

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

Усі види діяльності

07

Списані активи

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

Усі види діяльності

09

Амортизаційні відрахування

Усі види діяльності

____________
1 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.

2 Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

3 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.

Додаток 3НАКАЗ
по _______________________________________________

(найменування підприємства)

від ________________ № ____

(дата і номер наказу)


Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства
На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 2004 році, наказую:

1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером.

2. Застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахунків.

3. Застосовувати журнально-ордерну систему обліку.

4. Дані регістрів обліку майна підприємства, інших облікових регістрів і додаткових довідок відображати в Головній книзі підприємства, що є підставою для складання фінансової звітності.

5. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей:

– у бухгалтерії – у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному виразі;

– на складах – у картках складського обліку в кількісному виразі.

6. Вести податковий облік відповідно до законодавства України.

7. Затвердити доданий графік документообігу (додаток 1 до цього наказу)*.

8. Працівникам відділів збуту, постачання, виробничого, які оформляють первинні документи, дотримуватись порядку їх заповнення відповідно до вимог головного бухгалтера. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначені працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

9. Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію активів та зобов’язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Крім того, проводити інвентаризацію у разі зміни матеріально відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створити постійно діючу комісію.

10. Провадити один раз на місяць раптову ревізію каси.

11. Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності у розмірі 50 грн.

12. Установити тривалість операційного циклу для:

– виробництва мостових та козлових кранів – шість місяців;

– виробництва талів електричних – три місяці;

– виробництва іншої продукції та надання послуг промислового характеру – два місяці;

– реалізації продукції їдальні – один місяць.

13. Для визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (далі – основні засоби) і нематеріальних активів такими, визначення строку корисного використання об’єктів та вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію у складі;

Голова комісії: технічний директор

Члени комісії: головний енергетик;

головний механік;

начальник транспортного цеху;

начальник відділу експлуатації будівель, споруд і комунікацій.

14. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю менше 1000 грн. іншими необоротними матеріальними активами.

15. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації та ліквідаційну вартість, установлені та затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії та погоджені з директором з економіки та фінансів, установивши при цьому такі методи нарахування амортизації для;

– об’єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) – прямолінійний, зменшення залишкової вартості чи кумулятивний методи;

– вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2т – виробничий метод;

– малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання таких об’єктів;

– інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод;

– нематеріальних активів – прямолінійний метод.

16. Застосовувати такі методи оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті:

– середньозваженої собівартості – при відпуску запасів у виробництво та реалізації готової продукції;

– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів – при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготівника;

– за цінами продажу – для товарів, що продаються уроздріб у громадському харчуванні.


17. Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

18. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань, інших витрат і платежів не провадити.

19. фінансові інвестиції непов’язаним сторонам відображати на дату балансу за справедливою вартістю.

20. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

21. Застосовувати в основному виробництві позамовний із застосуванням елементів нормативного (у ливарному виробництві – попередільний) метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції; у цехах допоміжного виробництва: ремонтно-механічному та інструментальному – позамовний метод, у всіх інших цехах допоміжного виробництва-простий метод калькулювання.

22. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що додаються (додаток 2 до цього наказу).

23. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що додаються (додаток 3 до цього наказу).

24. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат основну заробітну плату (без доплат і надбавок) виробничих робітників.

25. Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовувати.

26. Затвердити перелік пов’язаних сторін, що додається (додаток 4 до цього наказу)**.

27. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора з економіки та фінансів і головного бухгалтера підприємства відповідно.

Керівник підприємства


_____________

(підпис)

__________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 4Графік документообороту

Назва


Доку-мента 

Створення документа 


Перевірка документа 


Обробка документа 


Передача в архів 


Кількість примір-ників 


Відпові-дальний за випису-вання


Відпові-дальний за оформ-лення


Відпові-дальний за виконання 


Строк вико-

нання 

Відповіда-льний за перевірку 


Хто


подає 

Порядок подання 


Строк подання 


Вико-навці 


Строк виконання 


Вико-навці 


Строк виконання 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Прибут-ковий ордер (ф.№ м-4)Склад  

Склад  

Склад  

При


надходженні товарів

ВМТП Бух-галтерія  


Склад

За реєстром

Щоденно

Бухгал-терія 

Щоденно

Бухгал-терія 

Після закінчення кварталу 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка