Кучера Т. М., Сіверчук М. ОСкачати 74.56 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір74.56 Kb.
#10367
Інноваційні технології в системі професійної підготовки студентів в ХНМУ: матеріали XLVIII навч.метод. конф. (10 груд. 2014 р., м. Харків)/ ред. кол. : В.Д. Марковський та ін. – Харків : ХНМУ, 2014. – Вип. 5. – 252 с.
Кучера Т. М. , Сіверчук М. О.

Проблеми і перспективи ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні гуманітарних дисциплін

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна доба характеризується як перехідний етап людства від індустріальних технологій до науково-інформаційних. Сутнісною ознакою такого переходу і найважливішим стратегічним ресурсом економіки виступає наукове знання і .інформація. У рамках філософської рефлексії слід наголосити на тому, що суспільна значущість сучасного соціуму все частіше ототожнюється з інформаційною значущістю. Відтак інформатизація соціуму практично неможлива без комп’ютеризації системи освіти, що підкреслює першочергове значення цієї проблеми у вищих навчальних закладах і актуалізує дослідження проблем і перспективи ефективного використання інноваційних технологій на теоретичних кафедрах.Аналіз матеріалів публікацій. Для нашого аналізу важливими є праці Д. Белла, П. Друкера, Г.Хакена, І. Пригожина, Й. Шумпетера, а також П. Сорокіна, М. Моісєєва, М. Кондратьєва про довгі хвилі технологічної динаміки, інновації і структуру науково-технічної революції у кінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Теоретико-методологічні дослідження становлення інформаційного суспільства як нового суспільства “знань” визначають появу нових технологій, що змінюють спосіб комунікації і швидкість передачі інформації (Г. М. Маклюен) – виступають основним джерелом суспільного розвитку. Процес входження людства в нове інформаційне суспільство визначає й нові вимоги в системі освіти. Освітня парадигма змінює свій напрям і акценти: з відомого нам лозунга “Освіта – на все життя” відбувається перехід на якісно новий рівень “Освіта впродовж всього життя”. Сутність нової парадигми освіти визначається акцентуванням на оволодінні способами отримання нових знань і навичками формування професійної компетентності.Метою даної статті є обґрунтування проблем і перспектив ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні гуманітарних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Інноваційно-технологічний прорив України у період виходу із кризи актуалізує засвоєння інновацій, що дозволяє долати наслідки технологічної деградації економіки, досягати і формувати нові перспективи, створювати ціннісно-смислові матриці соціальної відповідальності на рівні професійних сфер.

Інтенсифікація інформаційних процесів вимагає розробку нової моделі освіти, що здатна забезпечити безперервний розвиток особистості, прагнення до професійності і самовдосконалення. Нагальною потребою є реалізація функціонування єдиного інформаційного простору і розробка навчально-методичного забезпечення, що висуває на перший план першочергове вирішення ефективної інтеграції комп’ютерних і традиційних засобів інформаційного забезпечення.

На думку вчених і дослідників ( Галімова О. M., Давидкова В.В.), в сучасній навчальній системі спостерігаються такі недоліки: не повною мірою враховуються індивідуальні можливості студентів; більшість систем не може визначити ті недоліки в навчальному процесі, які зумовлють труднощі у студентів у процесі навчання.

В актуаліях сьогодення можна сказати, що в професійній підготовці студентів в медичних вузах склалася ситуація, яка визначена наступними протиріччями:- між вимогами інформаційного суспільства і ступенем готовності до життя і професійної діяльності в цьому суспільстві;

- між потенційними можливостями інноваційних технологій і рівнем реалізації цих можливостей в освітній практиці медичних вузів;

- між змістом навчальних планів медичних вузів і вимогами сучасності щодо забезпечення формування інформаційної підготовки майбутніх лікарів на основі ефективного використання інноваційних технологій.

Пошук шляхів і способів вирішення даних протиріч дозволяє підкреслити недостатню розробленість методичного використання інноваційних технологій на практиці (як ефективного засобу) забезпечення професійної підготовки студентів-медиків. Варто наголосити на тому, що фундаментальною основою професійної підготовки майбутніх лікарів є інформаційна підготовка. Практична реалізація та ефективне використання інноваційних технологій в медичних вузах на теоретичних кафедрах сприяє підвищенню вимог гуманістичної і професійної спрямованості.

Слід зазначити, що обов’язковими компонентами навчального процесу є науковий пошук і аналіз інформаційної складової матеріалу (доповіді, есе, реферату). Процес засвоєння організаційно-методичних основ наукових досліджень дозволяє лікарю правильно визначати досвід власної роботи, розвиває мисленнєву діяльність і творчі можливості.

За весь період навчання студент має навчитися вирішувати найбільш оптимальним шляхом поставлені цілі і задачі, правильно використовувати методи статистичної обробки даних, робити узагальнення і висновки, розвивати власну професійну діяльність і наполегливо займатися самоосвітою [5]. Таким чином, є виправданим включення в педагогічний процес елементів самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів, що створює умови для прояву власних творчих можливостей і більш якісного засвоєння навчальної програми.

Метою науково-дослідної роботи студентів є поглиблене вивчення матеріалу, дослідницька робота і самоосвіта як умова застосування набутих знань для вирішення нових завдань. Відтак, основна задача науково-дослідної роботи студентів полягає в отриманні студентами під час навчання не готової суми знань, а набутої в процесі виконання (домашніх) практичних завдань, що сприяє не тільки кращому засвоєнню навчального матеріалу, а й пробуджує інтерес до предмета в цілому.

Викладачами кафедри філософії Харківського національного медичного університету розроблений цілий комплекс навчально-методичних посібників з курсів “Етика”, “Філософія”, “Соціально-філософські та етичні проблеми медицини”.

Впродовж навчального процесу використовуються традиційні форми проведення лекцій і семінарів, а також і нові форми – навчальні студентські конференції, захист доповідей (рефератів) із використанням комп’ютерів або проекційної апаратури. Наприклад, курс “Етика”. Для опрацювання теми: “Професійна етика лікаря” запропоновано перелік тем рефератів:


  1. Умови виникнення і практичне значення професійної етики.

  2. Види професійної етики і їх гуманістична спрямованість.

  3. Методологічний аналіз спеціальних понять медичної етики.

  4. “Женевська декларація” і “Міжнародний кодекс медичної етики”: сутність, значення і функції.

  5. Імідж сучасного лікаря [1, с.103].

Таким чином, під час підготовки доповідей (рефератів) студенти самостійно обирають тему і спосіб викладу матеріалу, а при підготовці отримують навички самостійної роботи з документами, літературою, з мультимедійною (проекційною) апаратурою. Важко переоцінити перший досвід публічного виступу перед студентською аудиторією і викладачами. Кращі студентські роботи щорічно представляються на наукові конференції. Отже, можна сказати, що використання інноваційних технологій в навчальному процесі відкриває не тільки різнопланові можливості ( медіа-презентації, електронні підручники, дистанційне навчання, інформаційні ресурси Інтернет, предметне тестування), а також дозволяє враховувати індивідуальні інтелектуальні і фізичні можливості студентів, стимулювати їх наукові дослідження і застосовувати їх на практиці навчального процесу професійної підготовки спеціалістів моделі ХХІ століття.

Висновки і перспективи у даному напрямку. Освіта і наука є рушійною силою сучасності, технологією і механізмом реалізації національних програм і проектів. Відтак, значимість визначеної проблеми посилюється принциповою новизною, адже ми не можемо скористатися досвідом минулих століть, як в класичній педагогіці. Ми мусимо створювати власну науково-методичну базу одночасно у сферах медицини, філософії, психології, соціології, методиці, що визначається практичною необхідністю і суспільним запитом. Комплексне і ефективне використання інноваційних технологій (інформатизація навчального процесу), його забезпечення навчально-методичними матеріалами і необхідними програмними продуктами дозволяє покращити умови навчання і якість підготовки майбутніх спеціалістів.

Ефективність використання інноваційних технологій на теоретичних кафедрах залежить від активного застосування нових методів і підходів в освітній діяльності, які не тільки б розвивали професійні навички студентів-медиків, а й мотивували до саморозвитку. Слід відзначити, що неабиякої актуальності в навчальній діяльності на гуманітарних кафедрах набувають мультимедійні технології, що забезпечують не тільки подання інформаційного блоку з відео- і аудіо супроводом, а й дозволяють осучаснити і покращити якість освітнього процесу (забезпечити більш ефективне сприйняття нової інформації).Список використаної літератури:

  1. Учебно-методическое пособие по “Этике” для студентов первого курса всех специальностей / А.П. Алексеенко, Е. И. Карпенко, Л. А. Гончаренко, О. А. Марущенко, Ю.С. Седая, О. С. Руденко, В. В. Дейнека, Л. И. Насонова – Харьков: ХНМУ, 2010. – 104с.

  2. Практикум з курсу “Філософія” для студентів другого курсу всіх спеціальностей / А.П. Алексеєнко, К. І. Карпенко, Л. А. Гончаренко, О. А. Марущенко,О. С. Руденко, Ю.С. Сіда, В. В. Дейнека, Л. І. Насонова – Харьков: ХНМУ, 2010. –64с.

  3. Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (Social problems инноватики): монография. – М.: Наука, 2004. – 404с.

  4. Сандига О. І. Соціальні інновації та процеси самоорганізації в сучасному суспільстві // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. Наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип.37. – К.: Український центр духовної культури, 2002. – С. 144-154.

  5. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г. Кремень. [2-е вид.]. – К.: Т-во “Знання України”, 2010. – С. 282.


Скачати 74.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка