Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка6/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА 10. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (14 год.)
Лекція 14. ПРАВОВА ОХОРОНА НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ. ПРАВОВА ОХОРОНА СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА КОМПОНУВАНЬ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

Лекція 15. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ
Практичне заняття (Семінар) 13.2 год.


 1. Поняття та умови охороноздатності наукових відкриттів.

 2. Поняття раціоналізаторської пропозиції. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції.

 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

 4. Поняття та ознаки сорту рослин.

 5. Особисті немайнові та майнові права на сорт рослин, порядок їх набуття.

 6. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

 7. Державна реєстрація компонування інтегральної мікросхеми: порядок, юридичне значення.

 8. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

 9. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Завдання для самостійної роботи ( 8 год.)


 1. Визначить різницю в об’єктах правової охорони наукових відкриттів та винаходів; винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

 2. Проаналізуйте положення ч. 4 та ч. 6 ст. 488 ЦК України. Що мав на увазі законодавець закріплюючі дані норми?

 3. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері охорони інших об’єктів промислової власності.

 4. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу раціоналізаторських пропозицій та комерційних найменувань.

 5. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Контрольні запитання та завдання


  1. Охарактеризуйте особливості змісту прав на наукові відкриття.

  2. Визначить процедуру охорони раціоналізаторських пропозицій. Чи встановлені мінімальні розміри винагороди за впровадження раціоналізаторських пропозицій?

  3. Окресліть особливості охорони селекційних досягнень у галузі рослинництва.

  4. Визначить перелік прав інтелектуальної власності на сорти рослин, що охороняються свідоцтвом та прав, правова охорона яких здійснюється на підставі патенту. Поясніть необхідність використання двох охоронних документів (патенту та свідоцтва) для охорони прав на сорт рослин.

  5. Проаналізуйте співвідношення термінів: «інтегральна мікросхема», «компонування інтегральної мікросхеми», «топографія інтегральної мікросхеми», «топологія інтегральної мікросхеми». В яких законодавчих актах та в якому значенні вживаються ці поняття?

  6. Проаналізуйте співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау, комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

  7. Визначить відомості, що не можуть становити комерційну таємницю.

Рекомендована література:


 1. Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 4. – С. 29 – 35.

 2. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В.А. Дозорцев. – М. : Статут, 2003 – 416 с.

 3. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України / Г. Закорецька // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 4. – С. 3 – 7.

 4. Підопригора О.А. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України / О.А. Підопригора // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 7. – С. 3 – 7.

 5. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні / А. Горнісевич // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 7 – 8. – С. 10 – 18.

 6. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України / Ю.М. Капіца // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

 7. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: монографія /О.В. Кохановська. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 463 с.

 8. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці / Ю. Носік // Право України. – 2004. – № 11. – С. 131 – 135.

 9. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю.В. Носік. – К. : КНТ, 2007. – 240 с.

 10. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію / Святоцький О., Крайнєв П., Прахов Б. – К. : ІД «Ін Юре», 2004. – 128 с.

Перелік питань до модульної контрольної роботи № 2
Модульна контрольна робота – 1 год.


  1. Предмет та принципи патентного права.

  2. Винахід як об’єкт охорони патентного права.

  3. Корисна модель як об’єкт охорони патентного права.

 1. Промисловий зразок як об’єкт охорони патентного права.

 2. Суб’єкти патентного права та їх класифікація.

 3. Джерела патентного права.

 4. Набуття права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

 5. Майнові права на об’єкти патентного права

 6. Строк чинності патентного права.

 7. Право попереднього користувача.

 8. Правова природа патенту

 9. Характеристика Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р.

 10. Примусова ліцензія.

 11. Форми та способи захисту прав авторів та патентовласників на об’єкти патентного права.

 12. Поняття та особливості охорони засобів індивідуалізації.

 13. Джерела правової охорони засобів індивідуалізації.

 14. Поняття та умови охороноздатності комерційного найменування.

 15. Майнові права на комерційне найменування.

 16. Поняття, функцій та види торговельних марок.

 17. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні.

 18. Умови надання правової охорони торговельним маркам.

 19. Набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

 20. Суб‘єкти права на торговельні марки.

 21. Майнові права на торговельні марки.

 22. Право попереднього користувача на торговельну марку.

 23. Припинення та визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку.

 24. Захист прав на торговельну марку.

 25. Поняття географічного зазначення.

 26. Реєстрація географічного зазначення. Співвідношення географічного зазначення та торговельної марки.

 27. Майнові права на географічне зазначення та особливості їх реалізації.

 28. Суб‘єкти права на географічне зазначеня.

 29. Наукове відкриття як об’єкт правової охорони. Співвідношення винаходу та накового відкриття.

 30. Зміст прав інтелектуальної власності на наукове відкриття.

 31. Поняття та критерії охороноздатності раціоналізаторської пропозиції.

 32. Зміст прав на раціоналізаторську пропозицію

 33. Право інтелектуальної власності на сорти рослин та породу тварин: загальна характеристика.

 34. Критерії охроноздатності сорту рослин та породи тварин.

 35. Суб‘єкта права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин.

 36. Порядок захисту прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин.

 37. Співвідношення винаходу та промислового зразку як об’єктів правової охорони.

 38. Поняття та критерії охороноздатності топографій інтегральних мікросхем.

 39. Суб‘єкти права інтелектуальної власності на топографії інтегральних мікросхем та їх права

 40. Поняття та ознаки комерційної таємниці як об’єкту правової охорони.

 41. Співвідношення комерційної таємниці та «ноу-хау».

 42. Об‘єкти та суб’єкти прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (8 год.)
Лекція 16. ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Практичне заняття (Семінар) 14.2 год.


 1. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.

 2. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності.

 3. Державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності.

 4. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності.

 5. Договори на замовлення та на виконання НДДКР.

 6. Договори у сфері трансферу технологій.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)
1. Проаналізуйте рішення суду в частинах визнання ліцензійного договору недійсним та стягнення боргу за ліцензійним договором:

- Рішення Печерського районного суду м. Києва від 22 березня 2013 року по справі № 2-4234/12 за позовом про визнання авторського права порушеним та визнання недійсним ліцензійного договору;- Постанова Вищого господарського суду України від 15.03.2005 року по справі № 8/285 за позовом про стягнення боргу.
Контрольні запитання та завдання


 1. Дайте характеристику істотних, звичайних та випадкових умов договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 2. Розкрийте особливості відповідальності сторін за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 3. Визначте момент виникнення права інтелектуальної власності у сторін договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 4. Розкрийте особливості укладення ліцензійного договору.

 5. Які особливості визнання ліцензійного договору недійсним Ви можете назвати?

 6. Які правові наслідки настають для сторін у разі визнання ліцензійного договору недійсним?


Рекомендована література:


  1. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г.О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

  2. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

  3. Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: збірник матеріалів наук.-практ. семінару / кол. авторів. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 156 с.

  4. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник, вид. 2-ге / І. І. Дахно. – К. : ЦНЛ, 2006. – 278 с.

 1. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

 3. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник / за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 4. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. В.М. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.

 5. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / О. Тверезенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 139 – 148.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.Тема 12. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (10 год.)
Лекція 17. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Практичне заняття (Семінар) 15.2 год.


 1. Захист прав інтелектуальної власності, його зміст, форми та способи.

 2. Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту прав інтелектуальної власності.

 3. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку.

 4. Судочинство у сфері інтелектуальної власності.

 5. Процесуальні форми захисту прав інтелектуальної власності.

 6. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

 7. Захист прав інтелектуальної власності в кіберпросторі.

 8. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

 9. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 10. Види юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної роботи ( 6 год.)

1. Проаналізуйте рішення судів: • Рішення Господарського суду м. Києва від 29.08.2013 року по справі N 910/5371/13;

 • Постанова Вищого господарського суду України від 15 жовтня 2013 року по справі N 910/1424/13.

 • Постанова Вищого господарського суду України від 09.04.2008 року по справі N 03/3102.

 • Постанова Вищого господарського суду України від 31.05.2011 року по справі N 9/304-10.

 • Постанова Вищого господарського суду України від 12.03.2013 р. по справі N 5023/3117/12 (5023/9129/11).

 • Постанова Вищого господарського суду України від 17.04.2012 р. по справі N 9/5005/7837/2011.

 • Постанова Вищого господарського суду України від 08.11.2011 р. по справі N 21/118-10.

 • Рішення Господарського суду Харківської області від 03.12.2007 р. по справі N 55/265-07. 

2. Проаналізуйте рішення судів в частинах відшкодування моральної шкоди та виплати компенсації. Який спосіб обчислення моральної шкоди застосований судом по вказаним справам, які існують інші способи обчислення моральної шкоди:

 • Рішення Подільського районного суду м.Києва від 15.02.2013 року по Справі № 2607/6517/12 про захист авторського права, виплату компенсації, відшкодування моральної шкоди;

 • Постанова Вищого господарського суду України від 25.12.2007 р. по справі № 39/25363-39/345.


Контрольні запитання та завдання


 1. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав.

 2. Види та порядок відшкодування при порушеннях авторських та суміжних прав.

 3. Особливості розгляду у судах спорів що випливають з авторських та суміжних прав.

Проаналізуйте рішення судів в частині стягнення компенсації за порушення майнових авторських та суміжних прав:

 • рішення Господарського суду м. Києва від 16.05.2013року по справі № 910/4773/13;

 • Постанова Вищого господарського суду України від 25.12.2007 р. по справі № 39/25363-39/345.

 1. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

 2. Проблеми кваліфікації дій порушників при притягненні до адміністративної відповідальності у сфері права інтелектуальної власності.

Проаналізуйте рішення суду:

- Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.06.2013 року по справі № 826/7088/13-а про зобов'язання вчинити певні дії. 1. Кримінальна відповідальність за порушення прав на об’єкти промислової власності.

 2. Проблема встановлення міри покарання за злочини у сфері прав інтелектуальної власності

 3. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон.

 4. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності як доказ у справах інтелектуальної власності.

 5. Проблеми відшкодування шкоди, завданої порушенням права інтелектуальної власності.

 6. Проблема компенсації моральної шкоди.

Рекомендована література:


  1. Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посіб. / К. О. Афанасьєва. – К.: ВАІТЕ, 2009. – 255 с.

  2. Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

  3. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності: монографія / О. Ф. Дорошенко. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2008. – 206 с.

  4. Дроб'язко В. С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти : монографія / В. С. Дроб'язко. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. – 132 с.

  5. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / кол. авторів; за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 242 с.

  6. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Швець, П. В. Солошенко, С. А. Петренко. – Маріуполь: вид-во «ПДТУ», 2012. – 215 с.

7. Коваль И. Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И. Ф. Коваль; под. общ. ред. Е. П. Орлюк. – К.: ТОВ “Лазуріт - Поліграф”, 2010. – 300 с.

8. Коваль А. М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: теорія і практика / А. М. Коваль. – К. : Юстініан, 2005. – 320 с.

9. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21 – 29.

10. Личенко І. О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності / І.О. Личенко. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 215 с.


Тема 13. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (10 год.)
Лекція 18. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Практичне заняття (Семінар) 16.2 год.
1. Міжнародна охорона та захист прав інтелектуальної власності.

2. Міжнародна система охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

3. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності.

4. Європейське законодавство з питань правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

5. Гармонізація національн­ого законодавства з європейським у сфері інтелектуальної власності.

Завдання для самостійної роботи ( 6 год.)


 1. Визначте особливості міжнародної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

 2. Охарактеризуйте способи міжнародного захисту прав інтелектуальної власності. Наведіть приклади.

 3. Визначте шляхи адаптації національного законодавства з європейським.

 4. Визначте роль Зеленої та Білої книги Європейської Комісії в сфері інтелектуальної власності.

 5. Визначте недоліки Європейської патентної конвенції.

Контрольні запитання та завдання


 1. Розкрийте зміст поняття “acquis communautairs”.

 2. Дайте характеристику міжнародним стандартам захисту прав інтелектуальної власності.

 3. Охарактеризуйте вплив права ЄС на законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

 4. Проаналізуйте міжнародні договори в сфері захисту інтелектуальної власності.

 5. Охарактеризуйте сучасні тенденції гармонізації положень чинного законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності з Європейськими нормами.

Рекомендована література:


 1. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності / за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 262 с.

 2. Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

 3. Іолкін Я.О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі: монографія / Я.О. Іолкін. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. – 141 с.

 4. Горнісевич А.М.Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності / А. М. Горнісевич // Наука та інновації: науково-практичний журнал. – 2011. – Том 7. – № 3. – С. 49 – 53.

 5. Захист прав інтелектуальної власності: довід США. Збірник документів, матеріалів, статей / за заг. ред. О. Д. Святоцького. – К., 2003. – 368 с.

 6. Комзюк Л.Т. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права / Л. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 44 – 46.

 7. Комзюк Л.Т. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 32 – 39.

 8. Комзюк Л. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС / Л.Комзюк // Право України. –2007. – № 5. – С. 82–85.

 9. Комзюк Л.Т. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи : деякі методологічні аспекти / Л.Т. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 18 – 22.

 10. Матеріали міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.) – К.: Фенікс, 2011. – 480 с.


Рекомендована література
Основна (базова):


 1. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

 2. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник, вид. 2-ге / І. І. Дахно. – К. : ЦНЛ, 2006. – 278 с.

 3. Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

 4. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 5. Дронь М. М. Правовий захист інтелектуальної власності вищого закладу освіти : Навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Дронь, О. М. Нікіфорова; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 103 с.

 6. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності / за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 262 с.

 7. Коваль И. Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И. Ф. Коваль; под. общ. ред. Е. Орлюк. – К.: ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2010. – 300 с.

 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 2-ге вид., перероб і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2006. Т. І. – 1080 с., Т. ІІ. – 1088 с.

 9. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

 10. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. В.М. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.

 11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.


Додаткова:


 1. Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: збірник матеріалів наук.-практ. семінару / кол. авторів. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 156 с.

 2. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці у країнах Європейського Союзу / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 49 – 58.

 3. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г.О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

 4. Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: правова охорона винаходів: навч. посібник/ Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 216 с.

 5. Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р.А.Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с.

 6. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Авторское право / Б.С. Антимонов, В.А. Флейшиц. – М., 1957. – 280 с.

 7. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Изобретательское право / Б.С. Антимонов, В.А. Флейшиц. – М., 1960. – 227 с.

 8. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / В.М. Антонов. – К. : КНТ, 2006. – 520 с.

 9. Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю.Є. Атаманова. – Харків : Вид-во «ФИНН», 2008. – 424 с.

 10. Атаманова Ю.Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього / Ю.Є. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 127 – 138.

 11. Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посіб. / К. О. Афанасьєва. – К.: ВАІТЕ, 2009. – 255 с.

 12. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения / В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов. – М., Юристъ, 2002. – 288 с.

 13. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

 14. Бенедисюк І. Реалізація функцій права у процесі захисту прав інтелектуальної власності / І. Бенедисюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 4. – С. 35 – 41.

 15. Бенедисюк І. Забезпечувальні заходи та заходи забезпечення позову у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності / І. Бенедисюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 56 – 64.

 16. Близнец И.А., Леонтьев К.С. Авторское право и смежные права. Учебник / И.А. Близнец, К.С. Леонтьев. – М. : Проспект, 2010. – 416 с.

 17. Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Бонтлаб // КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 24 с.

 18. Бутнік-Сіверський С.О. Спадкування прав інтелектуальної власності : монографія / С.О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 168 с.

 19. Венедиктова І. Захист охоронюваних законом інтересів при конкуренції права інтелектуальної власності / І. Венедиктова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 36 – 41.

 20. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления / А.Б. Венгеров. – М., 1978. – 208 с.

 21. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Зб. нормативних актів. – К., 2004. – 286 с.

 22. Вороницька-Гайдак Н. Антимонопольний комітет України як суб’єкт захисту прав на знак для товарів і послуг / Н. Вороницька-Гайдак // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 4. – С. 51 – 55.

 23. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты / Э. Гаврилов // Хозяйство и право. – 2003. – № 5. – С. 28 – 33.

 24. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства / Л. Глухівський // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 9. – С. 3 – 9.

 25. Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів розв’язання спорів / О. Гойко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 51 – 58.

 26. Головкова О. М. Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Головкова // НУДПС України. – Ірпінь, 2008. – 22 с.

 27. Гончар И. Режим коммерческой тайны / И. Гончар // Юридическая практика. – 2005. – № 40 (406).

 28. Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: Монографія / С. Г. Гордієнко. – К.: Видавничій дім «Скіф», КНТ., 2008. – 248 с.

 29. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні / А. Горнісевич // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 7 – 8. – С.10 – 18.

 30. Горнісевич А.М.Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності / А. М. Горнісевич // Наука та інновації: науково-практичний журнал. – 2011. – Том 7. – № 3. – С. 49 – 53.

 31. Господарське судочинство в Україні: Суд. Практика. Захист прав інтелектуальної власності / За ред. Д. М. Притики. – К., 2004. – 358 с.

 32. Гулкевич В. Д. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. Д. Гулкевич // ЛНУ імені І. Франка. – Львів, 2008. – 24 с.

 33. Гура М. В. Правова охорона Інтернет-сайту в Україні : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. В. Гута // ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2006. – 21 с.

 34. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа / И.И. Дахно. – К., 1996. – 252 с.

 35. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): монографія / Т.С. Демченко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

 36. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні / Т.С. Демченко // Вісник господарського судочинства. – 2001. – №3. – С. 198 – 206.

 37. Демченко Т.С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : монографія / Т.С. Демченко. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2007. – 85 с.

 38. Денисова Р. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут / Р. Денисова // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 3. – С. 32 – 33.

 39. Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій ЦК РФ: системний регрес, але помірний сутнісний програм / А. Дітц // Право України. – 2011. – № 3. – С. 78 – 91.

 40. Договірне право України. Загальна частина: навч. посібник / за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 41. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник / за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 42. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В. А. Дозорцев. – М. : Статут, 2003 – 416 с.

 43. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності: монографія / О. Ф. Дорошенко. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2008. – 206 с.

 44. Дорошенко О.Ф. Ще раз про патентний суд / О.Ф. Дорошенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 40 – 44.

 45. Дроб’язко В. Адміністративна та кримінальна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права та суміжних прав / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 48 – 54.

 46. Дроб’язко В. Аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, фонограми як об’єкт піратства / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 75 – 79.

 47. Дроб'язко В. С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти : монографія / В. С. Дроб'язко. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. – 132 с.

 48. Дроб’язко В. Адміністративні процедури захисту авторських прав у США / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 18 – 22.

 49. Дроб’язко В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав у США / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 4. – С. 10 – 15.

 50. Дроб’язко В. Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав у США / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 34 – 38.

 51. Дроб’язко В.С. Актуальні проблеми захисту прав об’єктів інтелектуальної власності : монографія / В. С. Дроб’язко. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2007. – 128 с. 

 52. Еннан Р. Проблеми захисту авторських прав у мережі Інтернет / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 70 – 77.

 53. Енциклопедія інтелектуальної власності / за ред. П. П. Крайнєва. – К. : Старт-98, 2012. – 660 с.

 54. Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, О. П. Орлюк / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 344 с.

 55. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / кол. авторів; за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 242 с.

 56. Захист прав інтелектуальної власності: довід Сполучених Штатів Америки. Збірник документів, матеріалів, статей / за заг. ред. О. Д. Святоцького. – К., 2003.-368 с.

 57. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Швець, П. В. Солошенко, С. А. Петренко. – Маріуполь: вид-во «ПДТУ», 2012. – 215 с.

 58. Зенин И. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федеракции Части четвертой / И.А. Зенин. – М. : Юрайт, 2008. – 627 с.

 59. Ієвіня О. В., Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: навч. посібник / кол. авторів. – К. : КНТ, 2007. – 264 с.

 60. Іолкін Я.О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі: монографія / Я.О. Іолкін. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. – 141 с.

 61. Ідріс К. Інтелектульна власність – потужний інструмент економічного зростання / К. Ідріс / пер. з англ. – ВОІВ, 2006. – 371 с.

 62. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика / За ред. В. Л. Петрова, В. О. Жарова. У 4-х томах. – К., 1999.

 63. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.

 64. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / За аг. ред. проф. В. І. Полохала. Автор-упорядник: Г. О. Андрощук. – К: Парламентське вид-во, 2010. – 384 с.

 65. Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики : Сб. науч. трудов. Т. 2 / под ред. В. Н. Лопатина. – М. : Изд-во Юрайт, 2009. – 303 с.

 66. Інститут патентних повірених: міжнародний досвід та національна практика: монографія / П.А. Боровик, Т.В. Коваленко, О.О. Тверезенко. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2008. – 192 с.

 67. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України / Ю. М. Капіца // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

 68. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92 – 100.

 69. Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ф. О. Кіріленко // НАВС. – К., 2011. – 21 с.

 70. Кириченко Т. С. Захист патентного права на осевої формули винаходу : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. С. Кириченко // НУВС. – Харків, 2005. – 21 с.

 71. Коваленко Т. Що робити, якщо ви стали жертвою контрафакції / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 5. – С. 57 – 61.

 72. Коваленко Т. З історії розвитку міжнародного законодавства про захист авторського права / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 35 – 43.

 73. Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності : монографія / І.Ф. Коваль. – Донецьк, Юго-Восток, 2013. – 640 с.

 74. Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності : проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І. Ф. Коваль. – К. : НДІІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. – 320 с.

 75. Коваль А. М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: теорія і практика / А. М. Коваль. – К. : Юстініан, 2005. – 320 с.

 76. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання / Г.О. Андрощук, С. В. Шкляр. – К. : Юстініан, 2012. – 472 с.

 77. Крижна В. Захист прав інтелектуальної власності за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 44 – 47.

 78. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія / А.О. Кодинець. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007 – 312 с.

 79. Кодинець А.О. Правовий статус комерційних (фірмових) найменувань за законодавством України / А.О. Кодинець // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С.28 – 33.

 80. Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони / А.О. Кодинець // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. –С. 237 – 242.

 81. Кодинець А.О. Проблемні питання правової охорони засобів індивідуалізації у системі об’єктів права інтелектуальної власності / А.О. Кодинець // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №11. – С.85 – 92.

 82. Кодинець А.О. Зміст суб’єктивного права на засоби індивідуалізації / А.О. Кодинець // Юридична Україна. – 2007. – № 2. – С. 32 – 37.

 83. Кодинець А.О. Комерційне позначення як об’єкт права інтелектуальної власності. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 37 – 40.

 84. Кодинець А.О. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні / А.О. Кодинець // Право України. – 2007. – №7. – С.13 – 16.

 85. Кодинец А.А. Проблемы правовой охраны средств индивидуализации в Украине. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – С. 179 – 188.

 86. Кодинец А.А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.3 / Под ред. Р.А. Майданика– К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010. – С. 225 – 252.

 87. Кодинец А.А. Теоретические аспекты юридической природы прав на результаты интеллектуальной, творческой деятельности и средства индивидуализации. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.4 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – С. 250 – 269.

 88. Колісник А. С. Цивільно-правовий захист комп’ютерного програмного забезпечення : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. С. Колісник // ОНЮА. – Одеса, 2007. – 22 с.

 89. Комзюк Л.Т. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі і України / Л.Т. Комзюк // Право України. – 2002. – № 6. – С.93 – 99.

 90. Комзюк Л.Т. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС / Л.Т. Комзюк // Право України. – 2007. – № 5. – С. 82 – 85.

 91. Комзюк Л.Т. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи : деякі методологічні аспекти / Л.Т. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 18 – 22.

 92. Комзюк Л.Т. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права / Л.Т. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 44 – 46.

 93. Комзюк Л.Т. Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции / Л.Т. Комзюк // Альманах цивилистики (Киев). – 2011. – Вып. 4. – С. 401 – 413.

 94. Комзюк Л.Т. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС / Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 32 – 39.

 95. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник / Б.А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

 96. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія / О.В. Кохановська. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 463 с.

 97. Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Автореферат дис… канд.юрид. наук : 12.00.03 / І.В. Кривошеїна // КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2007. – 22 с.

 98. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України / В.М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191 – 197.

 99. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве : монография / М.Н. Кузнецов. – М. : Изд-во УДН, 1988. – 180 с.

 100. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – С.446 – 459.

 101. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановска // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21 – 29.

 102. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик / пер. с фр. – М. : Ладомир; изд. ЮНЕСКО, 2002. – 788 с.

 103. Личенко І. О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності / І.О. Личенко. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 215 с.

 104. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав / Ю.Г. Матвеев. – М., 1987. – 222 с.

 105. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. 2-е изд., перераб. и доп./ Ю.Г. Матвеев. – М. : Междунар. отношения, 1978. – 176 с.

 106. Матвієнко П. Є. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / П. Є. Матвієнко // НУБіП України. – К., 2010. – 21 с.

 107. Матеріали міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.) Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2011. – 480 с.

 108. Мацкевич О. Загальні підходи до визначення юридичної відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 54 – 62.

 109. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с.

 110. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в України: монографія / О.М. Мельник. – Харків, 2002. – 362 с.

 111. Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС : зб. матеріалів круглого столу / АПН України, НДІ приват. права і підприємництва; [редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін.] – К.: НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2008. – 207 с.

 112. Мироненко Н.М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід / Н.М. Мироненко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 30 – 39.

 113. Міндрул А. ЗначенняУгоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності у правовому регулюванні фармацевтичної сфери / А. Міндрул // Право України. – 2011. – № 3. – С. 101 – 112.

 114. Мотлях О. І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. І. Мотлях // Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2005. – 21 с.

 115. Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» / Г.РО. Андрощук, Т.В. Бондарєв, Н.А. Іваницька, С.В. Шкляр. – К. : ВД «Юридична газета», 2013. – 176 с.

 116. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. С. Нерсесян // ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2008. – 21 с.

 117. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посіб. / Г.К. Нікіфоров, С.С. Нікіфоров. – К.: олан, 2001. – 208 с.

 118. Ніколаєв В., Остапович Г., Костицька І., Ніколаєва А. Правове регулювання інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності / В. Ніколаєв та ін. – К., 2002. – 20с.

 119. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці / Ю. Носік // Право України. – 2004. – № 11. – с. 131 – 135.

 120. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія / Ю.В. Носік. – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

 121. Орлов С. О. Кримінально-правова охорона інформації в комп’ютерних системах та телекомунікаційних мережах : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. О. Орлов // НУВС. – Харків, 2004. – 21 с.

 122. Орлюк О.П. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О.П. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 4 – 20.

 123. Основи інтелектуальної власності. – К.: «Ін Юре», 1999. – 578 с.

 124. Охорона інтелектуальної власності в Україні / Авт. кол.: С.О. Довгий; В.О. Жаров; В.О. Зайчук та інші. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

 125. Падучак Б.М. Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект : монографія / Б.М. Падучак. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 218 с.

 126. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті / О.М. Пастухов. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

 127. Петренко С. А. Розвиток правової охорони комп’ютерних програм: теорія та практика: монографія / С. А. Петренко. – ТОВ «Лазуріт–Поліграф», 2010. – 204 с.

 128. Петренко С., Заболотна Н. Відповідальність при використанні файлообмінних Р2Р мереж / С. Петренко, Н. Заболотна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – С. 37 – 42.

 129. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск десятий / За заг. ред. О. П. Орлюк. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2012. – 313 с

 130. Пічкур О.В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві : монографія / О.В. Пічкур. – К. : ПП «Авокадо», 2006. – 804 с.

 131. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 334 с.

 132. Право інтелектуальної власності. Практикум: Навч. посібник / І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. Москалюк. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 216 с.

 133. Право интеллектуальной собственности : учебник / под ред. д.ю.н. И. А. Близнеца. – М. : Проспект, 2013. – 960 с.

 134. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади : монографія /за науковою редакцією О. П. Орлюк; кол. авторів. – К.: НДІ ІВ НАПрН України, ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2010. – 464 с.

 135. Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

 136. Прохоров-Лукін Г. До питання про доктрину іноземних еквівалентів по справах про порушення прав на товарні знаки / Г. Прохоров-Лукін // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 65 – 74.

 137. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков / Н.А. Радченко. – М., 2001. – 50 с.

 138. Рассомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні / О. Рассомахіна // Юридичний журнал. – № 6. – 2004. – С. 79 – 83.

 139. Ришкова О. В. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Ришкова // ОНЮА. – Одеса, 2007. – 24 с.

 140. Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка // За ред. Майданика Р. А. – К. : Освіта, 2010. – 292 с.

 141. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. Д. Романадзе // ОНЮА. – Одеса, 2008. – 21 с.

 142. Селіванов М. В. Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект) : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. В. Селіванов // НУВС. – Харків, 2002. – 22 с.

 143. Сляднєва Г.О. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: 12:00.04 / Г.О. Сляднєва // Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 16 с.

 144. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита / Э.Я. Соловьев. – М.: Ось-89, 2001. – 128 с.

 145. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення : Матеріали парламентських слухань у ВРУ 14 грудня 2011 р. / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. – К. : Парламентське видавництво, 2012. – 384 с.

 146. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. / А. П. Сергеев. – М. : Проспект, 2004. – 752 с.

 147. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 3. – С. 45 – 59.

 148. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. наук.-практ. збірник. Випуск 1. – НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 280 с.

 149. Сучасні проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності : Актуальна тема номера // Право України. – 2011. – № 3. – 369 с.

 150. Татьков В. Підвідомчість спорів господарським та адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності / В. Татьков // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – С. 24 – 30.

 151. Татьков В. До питання про суд з інтелектуальних прав / В. Татьков // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 42 – 47.

 152. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / О. Тверезенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 139 – 148.

 153. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія / за ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф». 2011. – 326 с.

 154. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. - К., 1996.-20 с.

 155. Топографія інтегральної мікросхеми / Л.І.Hіколаєнко, А.П.Бутяєва, Л.А.Меняйло, В.С.Радомський ; За ред. В.Л.Петрова, Держ. патентне відомство України. – К. : Ін Юре, 1999. – 103 с.

 156. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності : монографія / О. І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 346 с.

 157. Хилько І. Ю. Адміністративно-правова протидія незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення в Україні : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Ю. Хилько // ЗНУ. – Запоріжжя, 2011. – 24 с.

 158. Хозяйственный кодекс Украины: Науч.-практ. комментарий / Е. И. Харитонова, Е. О. Харитонов, В. Н. Коссак и др.; под. ред. Е. И. Харитоновой. – Х. : Одиссей, 2007. – 752 с.

 159. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю: монографія / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні. – К., 2005. – 448 с.

 160. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 520 с.

 161. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фадеевої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1 – 480с.

 162. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.

 163. Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов автора / В.Л. Черткова. – М.: Юридическая литература, 1971. – 110 с.

 164. Шалито Н.Б. Защита прав авторов открытий, изобретений, рационализаторских предложений и промышленных образцов: учеб. пособие / Н.Б. Шалито. – М. : ВНИИПИ. – 1987. – 74 с.

 165. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект / Р. Б. Шишка. – Харків, 2002. – 368 с.

 166. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції : монографія / кол. авторів, за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О.П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 132 с.

 167. Шишмарева Е. В. Общие признаки информации, составляющей коммерческую тайну / Е.В. Шишмарева // Журнал российского права. – 2004. – № 9. – С. 73 – 80.

 168. Штефан М.И. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав / М.И. Штефан // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 9. – С. 32 – 35.

 169. Штефан О.О. Альтернативна судова юрисдикція із розгляду цивільних справ у країнах ЄС / О. О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 55 – 62.

 170. Штефан О. Попереджувальні заходи як попередня судова заборона, спрямована на попередження та захист авторського права / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 25 – 35.

 171. Штефан О. Передумови права на пред’явлення позову про захист авторського права / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 80 – 85.

 172. Штефан О. Проблеми кваліфікації піратства у сфері авторського права та суміжних прав / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 25 – 32.

 173. Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв’язання конфлікту у сфері авторського права / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 33 – 38.

 174. Штефан О. Проблеми реалізації угоди TRIPS в національному законодавстві України / О. Штефан. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2006. – 80 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка