Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка5/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 6. СУМІЖНІ ПРАВА: ОБ’ЄКТИ, СУБ’ЄКТИ, ЗМІСТ (8 год.)
Лекція 8. СУМІЖНІ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОБ’ЄКТИ, СУБ’ЄКТИ, ЗМІСТ
Практичне заняття (семінар) 7.2 год.
1. Поняття та види суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Умови охорони суміжних прав.

2. Об’єкти суміжних прав. Виконання як об’єкт суміжних прав. Фонограма та відеограма як об’єкти суміжних прав. Програма (передача) організації мовлення як об’єкт суміжних прав.

3. Суб’єкти суміжних прав. Виконавці, виробники фонограм і відеограм, організації мовлення як суб’єкти суміжних прав.

4. Зміст права на виконання, зміст права на фонограми і відеограми, зміст права на програми (передачі) організацій мовлення.5. Строки чинності суміжних прав. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою. Вільне використання об’єктів суміжних прав.
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print1366963333943465) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення, зміст та межі чинності суміжних прав.

 2. Проаналізуйте колізії між положеннями міжнародних договорів України, які є частиною національного законодавства, і спеціального законодавства щодо об’єктів та суб’єктів, виникнення, здійснення, змісту та меж чинності суміжних прав.

 3. Проаналізуйте колізії між приписами ЦК України і приписами спеціального законодавства щодо об’єктів та суб’єктів, виникнення, здійснення, змісту та меж чинності суміжних прав.

 4. Складіть таблицю видів суб’єктів суміжних прав. Наведіть кілька прикладів для кожного з видів.

Контрольні запитання та завдання


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Вищого господарського Суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (з наступними змінами: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print1361446619693233) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення, зміст та межі чинності суміжних прав.

 2. За Єдиним державним реєстром судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua) опрацюйте кілька судових рішень, важливих з точки зору застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення, зміст та межі чинності суміжних прав.

 3. Проаналізуйте доцільність запровадження в Україні охорони прав на «нові» об’єкти суміжних прав, вже передбаченої в законодавстві зарубіжних держав, зокрема, членів ЄС.

 4. Порівняйте правовий режим об’єктів суміжних прав та некреативних (інвестиційних) баз даних як об’єктів прав sui generis. У рамках якого з інститутів, на ваш погляд, доцільніше запровадити охорону прав на такі бази даних в Україні?

 5. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Рекомендована література:


 1. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г.О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

 2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. . – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

 3. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

 4. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 5. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О.П. Орлюк: кол. авторів: В.С. Дроб’язко, А.В. Міндрул, О.О.Тверезенко та ін. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с.

 6. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

 7. Комзюк Л.Т. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС // Право України. – 2007. – № 5. – С. 82-85.

 8. Комзюк Л.Т. Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции // Альманах цивилистики (Киев). – 2011. – Вып. 4. – С. 401-413.

 9. Стройко І.А. Вплив новітніх технологій на розвиток системи охорони прав організацій мовлення в Україні і світі / І.А. Стройко // Часопис Київського університету права. - 2008. - №3. - С. 245-250.

 10. Яркіна Н.Є. Суміжні права в авторському праві: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спеп. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Н.Є. Яркіна. - Харків. 2000. - 20 с.


Тема 7. КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ І СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ (7 год.)
Лекція 9. КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ І СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
Практичне заняття (семінар) 8.2 год.
1. Управління майновими авторськими та суміжними правами. Правові засади діяльності організацій колективного управління. Види організацій колективного управління в Україні. Порядок створення та особливості функціонування організацій колективного управління.

2. Основні види порушень авторських та суміжних прав (плагіат, піратство, ввезення на митну територію контрафактної продукції тощо).3. Відповідальність за порушення автрських та суміжних прав.
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print1366963333943465) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами і захисту авторських та суміжних прав.

 2. За Єдиним державним реєстром судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua) опрацюйте кілька судових рішень, важливих з точки зору застосування положень законодавства про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами і захисту авторських та суміжних прав.

 3. Проаналізуйте колізії між положеннями міжнародних договорів України, які є частиною національного законодавства, і спеціального законодавства щодо колективного управління майновими авторськими та суміжними правами і захисту авторських та суміжних прав.

Контрольні запитання та завдання


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Вищого господарського Суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (з наступними змінами: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print1361446619693233) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами і захисту авторських та суміжних прав.

 2. Складіть список організацій колективного управління, які зареєстровані в Україні. Дайте загальну характеристику цих організацій.

 3. Проаналізуйте новітні публікації в пресі про проблеми діяльності організацій колективного управління. Сформулюйте свої пропозиції щодо вдосконалення законодавства для покращення законодавства з цих питань.

 4. За доступними вам джерелами вивчіть досвід правового регулювання діяльності організацій колективного управління за кордоном. Внесіть свої пропозиції щодо його використання для вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері.

 5. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.


Рекомендована література:


 1. Дроб‘язко В.С. Колективне управління авторським правом і суміжними правами: європейський досвід і національна практика. – К. : ПП “Авокадо”, 2006. – 88 с.

 2. Дроб’язко В.С. Колективне управління авторським правом і суміжними правами. Зарубіжний досвід: монографія / Дроб’язко В.С. – К.: ТОВ ”Лазурит-Поліграф ” , 2010. – 166 с.

 3. Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

 4. Дроб’язко В. Адміністративна та кримінальна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права та суміжних прав / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 48 – 54.

 5. Дроб’язко В. Аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, фонограми як об’єкт піратства / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 75 – 79.

 6. Коваленко Т. Що робити, якщо ви стали жертвою контрафакції / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 5. – С. 57 – 61.

 7. Коваль А. М. Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав: теорія і практика / А. М. Коваль. – К. : Юстініан, 2005. – 320 с.

 8. Коваль И. Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И. Ф. Коваль; под. общ. ред. Е. П. Орлюк. – К.: ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2010. – 300 с.

 9. Харченко В.Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні: монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. - 480с.

 10. Штефан О. Проблеми кваліфікації піратства у сфері авторського права та суміжних прав / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 25 – 32.Перелік

питань до модульної контрольної роботи № 1
Модульна контрольна робота – 1 год.


 1. Поняття інтелектуальної власності.

 2. Поняття та система права інтелектуальної власності.

 3. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

 4. Юридична природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

 5. Джерела права інтелектуальної власності.

 6. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

 7. Суб’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види.

 8. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види

 9. Зміст права інтелектуальної власності.

 10. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

 11. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.

 12. Державна система правової охорони інтелектуальної власності.

 13. Історія становлення правової охорони авторського права у різних правових системах.

 14. Поняття авторського права. Об‘єктивне та суб’єктивне авторське право.

 15. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав.

 16. Об‘єкти авторського права та їх види. Співвідношення поняття «об‘єкт авторського права» та «твір».

 17. Умови надання охорони об’єктам авторського права.

 18. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

 19. Об’єкти, на які не поширюється авторське право.

 20. Зміст права на недоторканність та цілісність твору та права на переробку твору.

 21. Суб’єкти авторського права та їх класифікація.

 22. Права інтелектуальної власності, що належать автору та його спадкоємцям.

 23. Юридичні особи як суб’єкти авторського права.

 24. Роботодавець як суб’єкт авторського права.

 25. Співавторство.

 26. Зміст права авторства та права на авторське ім’я. Правові наслідки оприлюднення твору під псевдонімом.

 27. Майнові права автора.

 28. Виключне право на використання твору та способи його реалізації.

 29. Право слідування.

 30. Строки охорони авторських прав та правові наслідки закінчення чинності майнових авторських прав.

 31. Обмеження майнових авторських прав.

 32. Поняття суміжних прав та їх об’єктів.

 33. Об’єкти суміжних прав.

 34. Суб’єкти суміжних прав.

 35. Правова охорона прав виконавців.

 36. Правова охорона прав виробників фонограм і відеограм.

 37. Правова охорона прав організацій мовлення.

 38. Строк чинності суміжних прав.

 39. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 8. ПАТЕНТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОХОРОНА ПРАВ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ І ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ (14 год.)
Лекція 10. ПАТЕНТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Практичне заняття (Семінар) 9.2 год.


 1. Поняття патентного права.

 2. Джерела патентного права.

 3. Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти правової охорони.

 4. Суб'єкти прав на винаходи і корисні моделі.

 5. Суб’єкти прав на промислові зразки.


Завдання для самостійної роботи ( 3 год.)

 1. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» з точки зору її значення для застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення патентних прав.

 2. Проаналізуйте особливості правової охорони винаходів та корисних моделей на підставі Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. та Договору про патенту кооперацію 1970 р.

 3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення патентних прав.

 4. Проаналізуйте колізії між приписами ЦК України і приписами спеціального законодавства щодо правової охорони винаходів і корисних моделей. Чим вони зумовлені та яким чином вирішуються?

 5. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Контрольні запитання та завдання


  1. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей.

  2. Проаналізуйте співвідношення об’єктів промислових зразків та торговельних марок; винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

  3. Поясніть значення термінів: "тимчасова правова охорона", "службовий винахід", "винахідницький рівень", "деклараційний патент", "секретний винахід".

  4. Які особливості охорони службових винаходів і корисних моделей, передбачені чинним законодавством?

Рекомендована література:


 1. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Ряботягова. – К. : МАУП, 1999. – 212 с.

 2. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов / В.О. Калятин. – М. : НОРМА, 2000. – 480 с.

 3. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні: монографія / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

 4. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник / Ю.М. Кузнецов. – К. : Кондор, 2005. – 428 с.

 5. Основи інтелектуальної власності. – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

 6. Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М. : Статут, 2001. – 688 с.

 7. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

 8. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

 9. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. В.М. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.

 10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник /А.А. Сергеев. – М. : ТК Велби, 2003. – 752 с.


Лекція 11. ПАТЕНТНІ ПРАВА: НАБУТТЯ, ЗМІСТ, ЗДІЙСНЕННЯ, ОХОРОНА
Практичне заняття (Семінар) 10.2 год.


 1. Зміст патентних прав.

 2. Процедура патентування винаходів.

 3. Процедура патентування корисних моделей.

 4. Процедура патентування промислових зразків.

 5. Підстави припинення правової охорони об’єктів патентних прав.

 6. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.


Завдання для самостійної роботи ( 3 год.)


 1. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» з точки зору її значення для захисту патентних прав.

 2. Проаналізуйте особливості правової охорони промислових зрізків на міжнародно-прааовому рівні.

 3. На підставі матеріалів судової практики проаналізуйте судові підходи до вирішення колізій прав на торговельні марки та промислові зразки.

 4. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення патентних прав.

 5. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Контрольні запитання та завдання


 1. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

 2. Які відомості включає "рівень техніки"? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей?

 3. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій.

 4. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах .

 5. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення патентних спорів. Які її особливості?

Рекомендована література:


  1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні монографія / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

  2. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України / В.М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3. – С. 191 – 197.

  3. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні / В.Є. Макода. – К.: УАБ, 2000. – 172с.

 1. Основи інтелектуальної власності. – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

 2. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 548 с.

 3. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков / Н.А. Радченко. – М., 2001. – 50 с.

 4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

 5. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. В.М. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.


Тема 9. ПРАВО НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (16 год.)
Лекція 12. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ (ФІРМОВИХ) НАЙМЕНУВАНЬ
Практичне заняття (Семінар) 11.2 год.

 1. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

 2. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

 3. Суб’єкти прав на комерційні найменування.

 4. Зміст та особливості передачі майнових прав на комерційне найменування.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)


 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері засобів індивідуалізації.

 2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу засобів індивідуалізації.

 3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на засоби індивідуалізації.

 4. Проаналізуйте Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР 1927 р. на предмет застосування його окремих норм в Україні.

 5. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Контрольні запитання та завдання
1. Визначить співвідношення термінів:

"комерційне найменування", "фірмове найменування", "найменування юридичної особи", "комерційне позначення".2. Проаналізуйте особливості прав на засоби індивідуалізації та їх співвідношення з об’єктами авторського права та патентних прав.

Рекомендована література:


 1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид./ Ю.Л. Бошицький, Г.О. Андрощук. – К. : “Юридична думка”, 2006. – 216 с.

 2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О.А. Городов. – М. : Волтерс Клювер, 2006. – 448с.

 3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія / А.О. Кодинець. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

 4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

 5. Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: Автореф. дис… канд.юрид.наук: 12.00.03 / І.В. Кривошеїна // КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2007. – 22 с.

 6. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459 / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.


Лекція 13. ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ
Практичне заняття (Семінар) 12.2 год.


 1. Поняття та види торговельних марок.

 2. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

 3. Умови правової охорони торговельних марок.

 4. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

 5. Зміст суб’єктивних прав на торговельні марки.

 6. Поняття географічного зазначення. Порядок та умови охорони географічного зазначення.

 7. Зміст майнових прав інтелектуальної власності на географічні зазначення.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)


 1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері торговельних марок та географічих зазначень.

 2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу торговельних марок.

 3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів про порушення прав на торговельні марки. Які питання можуть бути предметом дослідження судового експерта при розгляді зазначених спорів?

 4. Проаналізуйте міжнародні договори у сфері охорони прав на торговельні марки (Мадридську угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протокол 1981 р., Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року, Сінгапурський договір про право товарних знаків 2006 р.).

 5. На підставі Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (угода ТРІПС) визначіть особливості міжнародно-правової охорони географічних зазначень.

 6. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Контрольні запитання та завдання


 1. Визначить співвідношення термінів:

а) "торговельна марка", "товарний знак", "бренд", "знак обслуговування", "знак для товарів і послуг";

б) "географічне зазначення", "зазначення походження товару", "найменування місця походження товару", "географічне зазначення походження товару". 1. Охарактеризуйте особливості правового режиму добре відомих торговельних марок

 2. Проаналізуйте процедуру отримання свідоцтва на торговельну марку.

 3. Визначить особливості реєстрації торговельних марок згідно Мадридської угоди та протоколу до неї.

 4. Охарактеризуйте процедура реєстрації географічних зазначень в Україні.

 5. Визначить особливості змісту прав на комерційні найменування та географічні зазначення.

Рекомендована література:


 1. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. / К. Веркман. – М.: Прогрес, 1986. – 518 с.

 2. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд. / С.А. Горленко. – М. : Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с.

 3. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О.А. Городов. – М.: Волтерс Клювер, 2006. – 448с.

 4. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): монографія / Т.С. Демченко. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

 5. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія / А.О. Кодинець. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

 6. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України / В.М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №3. – С. 191 – 197.

 7. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект / О.М. Мельник. – Ірпінь, 2001. – 135 с.

 8. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие / Ю.И. Свядосц. – М., 1969. – 189 с.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка