Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка4/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Загальний обсяг – 144 год., в тому числі:

Лекцій34 год.

Семінари34 год.Самостійна робота76 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Тема 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА, ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (8 год.)2
Лекція 1. ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, ТВОРЧОЇ ДІІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Практичне заняття (Семінар) 1.2 год.


 1. Поняття творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку держави. Види творчої діяльності.

 2. Поняття інтелектуальної власності.

 3. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Вплив політичних, соціальних, етичних, моральних норм на права інтелектуальної власності.

 4. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)


 1. Підготуйте реферат про історію становлення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності.

 2. Проаналізуйте історію становлення авторського права за римських часів.

 3. Проаналізуйте історію становлення відносин щодо об’єктів права промислової власності за часів привілеїв.


Контрольні запитання та завдання


 1. Які принципи права інтелектуальної власності Вам відомі?

 2. Які права виникають у творця результату інтелектуальної діяльності?

 3. Які особливості набуття і здійснення особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності?

 4. Які етапи можна виділити у становленні правової охорони об’єктів авторського права?

 5. Які етапи можна виділити у становленні правової охорони об’єктів патентних прав?

 6. В чому полягають особливості правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг?


Рекомендована література:


 1. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. . – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.

 4. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Авторское право / Б.С. Антимонов, В.А. Флейшиц. – М., 1957. – 280 с.

 5. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Изобретательское право / Б.С. Антимонов, В.А. Флейшиц. – М., 1960. – 227 с.

 6. Близнец И.А.. Леонтьев К.С. Авторское право и смежные права. Учебник / И.А. Близнец, К.С. Леонтьев. – М. : Проспект, 2010. – 416 с.

 7. Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: Монографія / С. Г. Гордієнко. – К.: Видавничій дім «Скіф», КНТ., 2008. – 248 с.

 8. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.

 9. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве: монография / М. Н. Кузнецов. – М. : Изд-во УДН, 1988. – 180 с.Тема 2. СИСТЕМА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (16 год.)
Лекція 2. ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Практичне заняття (Семінар) 2.2 год.


 1. Поняття права інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

 2. Правова природа на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Пропрієтарна концепція. Теорія виключних прав.

 3. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

 4. Система права інтелектуальної власності.

 5. Взаємозв’язок права інтелектуальної власності з іншими галузями права.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)


 1. Проаналізуйте основні концепції правової природи прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 2. Проаналізуйте співвідношення понять «право промислової власності» та «патентне право».

 3. Дайте аналіз співвідношенню понять «право інтелектуальної власності» та «інтелектуальна власність».

 4. Проаналізуйте підходи сучасних науковців до розуміння системи права інтелектуальної власності.

 5. Визначне місце права інтелектуальної власності серед інших галузей юридичної науки.Контрольні запитання та завдання


 1. Поясність різницю тлумачення сутності прав на результати інтелектуальної діяльності різними науковими підходами та теоріями.

 2. Охарактеризуйте обмеження майнових прав інтелектуальної власності.

 3. Як співвідноситься право власності із правами на результати творчої діяльності?

 4. В чому особливості системи права інтелектуальної власності?


Рекомендована література:


 1. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник, вид. 2-ге / І. І. Дахно. – К. : ЦНЛ, 2006. – 278 с.

 2. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності / за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 262 с.

 3. Ієвіня О. В., Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: навч. посібник / кол. авторів. – К. : КНТ, 2007. – 264 с.

 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 2-ге вид., перероб і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2006. Т. І. – 1080 с., Т. ІІ. – 1088 с.

 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.

 6. Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: правова охорона винаходів: навч. посібник/ Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 216 с.

 7. Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю.Є. Атаманова. – Харків : Вид-во «ФИНН», 2008. – 424 с.

 8. Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: Монографія / С. Г. Гордієнко. – К.: Видавничій дім «Скіф», КНТ., 2008. – 248 с.

 9. Енциклопедія інтелектуальної власності / за ред. П. П. Крайнєва. – К. : Старт-98, 2012. – 660 с.

 10. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика / За ред. В. Л. Петрова, В. О. Жарова. У 4-х томах. – К., 1999.


Лекція 3. СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ ТА ЗМІСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Практичне заняття (Семінар) 3.2 год.


 1. Зміст права інтелектуальної власності.

 2. Об’єкти права інтелектуальної власності.

 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Первинні та похідні суб’єкти.

 4. Класифікація правовідносин у сфері інтелектуальної власності.

 5. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

 6. Реалізація суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів у сфері інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)


 1. Проаналізуйте історію становлення майнових прав творців об’єктів права інтелектуальної власності.

 2. Проаналізуйте спеціальне законодавство, що регулює окремі об’єкти права інтелектуальної власності.

 3. Порівняйте строки чинності майнових прав на різні об’єкти права інтелектуальної власності.

 4. Надайте розгорнуту класифікацію правовідносин, що виникають у сфері інтелектуальної власності.

 5. Поясніть, що означає поняття «суспільне надбання» стосовно об’єктів інтелектуальної власності.


Контрольні запитання та завдання


 1. Який поділ об’єктів інтелектуальної власності існує на міжнародному рівні?

 2. Які види суб’єктів права інтелектуальної власності Ви знаєте?

 3. Які строки правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав?

 4. Які строки правової охорони об’єктів патентних прав?

 5. Які строки правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг?

 6. Які строки правової охорони нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності?


Рекомендована література:


 1. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності / за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 262 с.

 2. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці у країнах Європейського Союзу / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 49 – 58.

 3. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

 4. Близнец И.А.. Леонтьев К.С. Авторское право и смежные права. Учебник / И.А. Близнец, К.С. Леонтьев. – М. : Проспект, 2010. – 416 с.

 5. Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : Автореферат дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Бонтлаб // КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 24 с.

 6. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні / Т.С. Демченко // Вісник господарського судочинства. – 2001. – №3. – С. 198 – 206.

 7. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В. А. Дозорцев. – М. : Статут, 2003 – 416 с.

 8. Ідріс К. Інтелектульна власність – потужний інструмент економічного зростання / К. Ідріс / пер. з англ. – ВОІВ, 2006. – 371 с.

 9. Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / За аг. ред. проф. В. І. Полохала. Автор-упорядник: Г. О. Андрощук. – К: Парламентське вид-во, 2010. – 384 с.

 10. Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики : Сб. науч. трудов. Т. 2 / под ред. В. Н. Лопатина. – М. : Изд-во Юрайт, 2009. – 303 с.Тема 3. Джерела права інтелектуальної власності (9 год.)
Лекція 4. Джерела права інтелектуальної власності ТА ЇХ ВИДИ
Практичне заняття (Семінар) 4.2 год.


 1. Поняття та види джерел права інтелектуальної власності.

 2. Національне законодавство про правову охорону результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

 3. Міжнародно-правове регулювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

 4. Міжнародні конвенції щодо охорони об’єктів авторського права та суміжних прав.

 5. Особливості міжнародно-правової охорони об’єктів промислової власності.

 6. Міжнародно-правове регулювання засобів індивідуалізації.Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)


 1. Розкрийте джерела права інтелектуальної власності, що застосовуються в Україні.

 2. Визначте співвідношення між поняттям «джерело права інтелектуальної власності» та «джерело законодавства у сфері інтелектуальної власності».

 3. Проаналізуйте співвідношення норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України у сфері регулювання об’єктів права інтелектуальної власності.

 4. Встановіть місце спеціального законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності.

 5. Назвіть основні міжнародно-правові джерела, що регулюють сферу інтелектуальної власності.

 6. Проаналізуйте положення Паризької конвенції про охорону промислової власності.

 7. Проаналізуйте положення Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів та надайте їх порівняльну характеристику.

 8. Визначте місце актів ВОІВ в системі регулювання сфери інтелектуальної власності.


Контрольні запитання та завдання


 1. Охарактеризуйте інтеграційний та дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності.

 2. Визначте особливості охорони об’єктів інтелектуальної власності на підставі угоди ТРІПС. Як вплинули положення даної угоди на законодавство України?

 3. Визначте основні положення Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 року.

 4. Охарактеризуйте міжнародні конвенції по охороні суміжних прав.

 5. Розкрийте основні положення Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року. В чому полягає зміст права пріоритету?

 6. Охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації торговельних марок.


Рекомендована література:


 1. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності / за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. – 262 с.

 2. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г.О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

 3. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства / Л. Глухівський // Інтелектуальна власність. – 2002. – № 9. – С. 3 – 9.

 4. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України / Ю. М. Капіца // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

 5. Коваленко Т. З історії розвитку міжнародного законодавства про захист авторського права / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 35 – 43.

 6. Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності : монографія / І.Ф. Коваль. – Донецьк, Юго-Восток, 2013. – 640 с.

 7. Комзюк Л.Т. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС / Л.Т. Комзюк // Право України. – 2007. – № 5. – С. 82 – 85.

 8. Комзюк Л.Т. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права / Л.Т. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 44 – 46.

 9. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав /Ю.Г.Матвеев. – М.,1987. – 222 с.

 10. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці / Ю. Носік // Право України. – 2004. – № 11. – с. 131 – 135.Тема 4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (4 год.)
Лекція 5. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ, ЗАВДАННЯ
Практичне заняття (Семінар) не передбачено.

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)


 1. Охарактеризуйте державне­ регулюванн­я та управління­ у сфері інтелектуа­льної власності.
  2. Охарактеризуйте державне управління­ інтелектуа­льною власністю:­ методи, принципи та форми. 

3. Визначте суб’єктів державного­ управління­ у сфері інтелектуа­льної власності. 

4. Проаналізуйте судові рішення:

- Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 23 січня 2013 року у справі № 2а-19105/10/2670

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29114263); 

- Постанова Київського апеляційного адміністративного суду 23 квітня 2013 року № 2а-11048/12/2670 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31375088);

- Рішення Апеляційного суду м. Києва від 15 жовтня 2012 року у справі № 22-ц/61/13 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34177437);

- Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 07 серпня 2013 року у справі № 826/659/13-а (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32943992).Контрольні запитання та завдання


 1. Поясніть різницю між державним регулюванням та управлінням в сфері інтелектуальної власності.

 2. В чому полягають особливості правового статусу державних підприємств в сфері інтелектуальної власності?

 3. Визначте громадські організації в сфері інтелектуальної власності та охарактеризуйте їх роль та значення.

 4. Дайте характеристику експертним установам в сфері інтелектуальної власності.

Рекомендована література:


 1. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

 2. Управление интеллектуальной собственностью: учеб. / В.И. Мухин. – М.: Гуманиар. изд. центр Владос, 2007. – 335с.

 3. Івачевська Т. Державна система органів, що діють в сфері інтелектуальної власності, як основний елемент механізму державного управління нею / Т. Івачевська // Збірник наукових праць. – 2010. – №23. – С. 258 – 268.

 4. Чеботарьов В. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Право України. – 2003. – №5. – С. 97 – 100.

 5. Кравченко О. Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні / О. Кравченко, С. Подоляка // Інтелектуальна власність. – 2004. – №1. – С. 4.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Тема 5. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА: ОБ’ЄКТИ, СУБ’ЄКТИ, ЗМІСТ (8 год.)
Лекція 6. АВТОРСЬКЕ ПРАВО: ПОНЯТТЯ, ОБ’ЄКТИ, СУБ’ЄКТИ
Практичне заняття (семінар) 5.2 год.


 1. Поняття авторського права. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

 2. Принципи авторського права. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності. Значення авторського права.

 3. Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється. Основні види творів науки, літератури і мистецтва, що охороняються авторським правом. Похідні твори і компіляції (бази) даних. Комп’ютерні програми як об’єкти авторського права. Службові твори.

 4. Суб’єкти авторського права. Автор та його правонаступники. Співавторство. Види співавторства. Юридичні особи як суб’єкти авторського права. Роботодавець як суб’єкт авторського права.


Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print1366963333943465) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення та межі чинності авторського права.

 2. Проаналізуйте колізії між приписами ЦК України і приписами спеціального законодавства щодо об’єктів та суб’єктів, виникнення, здійснення і меж чинності авторського права.

 3. Складіть таблицю видів об’єктів авторського права. Наведіть кілька прикладів для кожного з видів.

Контрольні запитання та завдання


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Вищого господарського Суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (з наступними змінами: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print1361446619693233) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення та межі чинності авторського права.

 2. За Єдиним державним реєстром судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua) опрацюйте кілька судових рішень, важливих з точки зору застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення та межі чинності авторського права.

 3. Проаналізуйте колізії між положеннями міжнародних договорів України, які є частиною національного законодавства, і спеціального законодавства щодо об’єктів та суб’єктів, виникнення, здійснення і меж чинності авторського права.

 4. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.


Рекомендована література:


 1. Близнец И.А.. Леонтьев К.С. Авторское право и смежные права. Учебник / И.А. Близнец, К.С. Леонтьев. – М. : Проспект, 2010. – 416 с.

 2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. . – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

 3. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

 4. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В. А. Дозорцев. – М. : Статут, 2003 – 416 с.

 5. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 6. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О.П. Орлюк: кол. авторів: В.С. Дроб’язко, А.В. Міндрул, О.О.Тверезенко та ін. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с.

 7. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

 8. Комзюк Л.Т. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи : деякі методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 18-22.

 9. Комзюк Л.Т. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 32-39.

 10. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик / пер. с фр. – М. : Ладомир; изд. ЮНЕСКО, 2002. – 788 с.Лекція 7. ЗМІСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Практичне заняття (семінар) 6.2 год.
1. Загальна характеристика авторських прав.

2. Особисті немайнові права автора.

3. Майнові авторські права.

4. Строки чинності авторських прав. Наслідки припинення чинності майнових авторських прав. Правові наслідки закінчення строку чинності майно­вих авторських прав.5. Обмеження майнових авторських прав. Вільне використання творів.
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)


 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print1366963333943465) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про зміст особистих немайнових праа автора, майнових авторських прав, строків чинності авторських прав, обмеження майнових авторських прав.

 2. Проаналізуйте колізії між приписами ЦК України і приписами спеціального законодавства щодо об’єктів та суб’єктів, виникнення, здійснення і меж чинності авторського права.


Контрольні запитання та завдання

 1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Вищого господарського Суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (з наступними змінами: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print1361446619693233) з точки зору її значення для застосування положень законодавства про об’єкти і суб’єкти, виникнення, здійснення та межі чинності авторського права.

 2. За Єдиним державним реєстром судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua) опрацюйте кілька судових рішень, важливих з точки зору застосування положень законодавства про зміст особистих немайнових прав автора, майнових авторських прав, строків чинності авторських прав, обмеження майнових авторських прав.

 3. Розв’яжіть задачі, запропоновані викладачем, який веде семінарські заняття.

Рекомендована література:


 1. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г.О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

 2. Близнец И.А.. Леонтьев К.С. Авторское право и смежные права. Учебник / И.А. Близнец, К.С. Леонтьев. – М. : Проспект, 2010. – 416 с.

 3. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В. А. Дозорцев. – М. : Статут, 2003 – 416 с.

 4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. . – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007 – 696 с.

 5. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

 6. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 7. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О.П. Орлюк: кол. авторів: В.С. Дроб’язко, А.В. Міндрул, О.О.Тверезенко та ін. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с.

 8. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

 9. Комзюк Л.Т. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 44-46.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка