Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка2/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У

ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Тема 1. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства (8 год.)

Лекція 1. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства

Вступ до курсу. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Вплив політичних, соціальних, етичних, моральних норм на права інтелектуальної власності.

Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.
Тема 2. Система права інтелектуальної власності (16 год.)

Лекція 2. Поняття права інтелектуальної власності (8 год.)

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності: спільні риси та відмінні ознаки. Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

Деліктна, рентна, договірна, особиста та нематеріальна теорії тлумачення правової природи результатів творчої діяльності. Пропрієтарна концепція та теорія виключних прав визначення сутності прав на результати творчості.

Система права інтелектуальної власності. Взаємозв’язок права інтелектуальної власності з іншими галузями права. Сучасна доктрина права інтелектуальної власності, тенденції (закономірності) розвитку науки права інтелектуальної власності.Лекція 3. Суб’єкти, об’єкти та зміст права інтелектуальної власності (8 год.)

Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Сфера дії права інтелектуальної власності.

Правовідносини у сфері інтелектуальної власності, їх класифікація. Виникнення, зміна та припинення правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Реалізація суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів у сфері інтелектуальної власності.
Тема 3. Джерела права інтелектуальної власності (9 год.)

Лекція 4. Джерела права інтелектуальної власності та їх види.

Джерела права інтелектуальної власності та їх види. Національний та міжнародний рівні охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Конституція України як вихідне джерело законодавства про інтелектуальну власність. Комплексний характер законодавства у сфері інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної власності. Матеріальні та процесуальні кодекси, в яких регулюються питання інтелектуальної власності.

Спеціальні закони як джерело законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Джерела авторського права та суміжних прав. Джерела патентного права. Джерельна база засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг. Правове регулювання інших об’єктів інтелектуальної власності.

Міжнародні нормативно-правові акти у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Міжнародні акти у сфері авторського права та суміжних прав. Міжнародні акти у сфері промислової власності. Міжнародні акти у сфері засобів індивідуалізації.
Тема 4. Державна система правової охорони інтелектуальної власності (3 год.)

Лекція 5. Державна система правової охорони інтелектуальної власності: поняття, складові, завдання.

Державне регулювання та управління у сфері інтелектуальної власності. Методи, принципи та форми державного управління інтелектуальною власністю.

Система суб’єктів державного управління у сфері інтелектуальної власності. Державна система охорони інтелектуальної власності та її складові. Завдання державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Змістовий модуль 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Тема 5. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст (18 год.)

Лекція 6. Авторське право: поняття, об’єкти, суб’єкти (9 год.)

Поняття авторського права. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному значенні. Принципи та значення авторського права. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється. Основні види творів науки, літератури і мистецтва, що охороняються авторським правом. Похідні твори та компіляції даних. Комп’ютерні програми як об’єкти охорони авторського права.

Суб’єкти авторського права. Автор та його правонаступники. Співавторство. Види співавторства. Юридичні особи як суб’єкти авторського права. Роботодавець як суб’єкт авторського права. Службові твори.
Лекція 7. Зміст авторських прав (9 год.)

Загальна характеристика прав авторів. Особисті немайнові права. Майнові права автора. Строки чинності авторських прав. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав. Обмеження авторських майнових прав. Вільне відтворення творів. Правові наслідки закінчення строку чинності майно­вих авторських прав.

Передача майнових авторських прав. Договори щодо розпорядження майновими авторськими правами.
Тема 6. Суміжні права: об’єкти, суб’єкти, зміст (9 год.)

Лекція 8. Суміжні права: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст.

Поняття та види суміжних прав. Право на виконання, право на фонограми і відеограми, право на програми (передачі) організацій мовлення Виникнення і здійснення суміжних прав. Умови охорони суміжних прав.

Об’єкти суміжних прав. Виконання як об’єкт правової охорони. аудіовізуальні записи виробників фонограм і організацій мовлення. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.

Суб’єкти суміжних прав. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб’єкти суміжних прав. Строки чинності суміжних прав. Випадки вільного використання об’єктів суміжних прав. Зміст правовідносин у сфері суміжних прав.

Тема 7. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав. Захист авторських та суміжних прав (8 год.)
Лекція 9. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав. Захист авторських та суміжних прав

Управління майновими правами авторів. Правові засади діяльності організацій колективного управління. Порядок створення та особливості функціонування організацій колективного управління. Види організацій колективного управління в Україні.

Основні види порушень авторських та суміжних прав (плагіат, піратство, ввезення на митну територію контрафактної продукції тощо). Поняття та порядок захисту авторських та суміжних прав. Юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту. Загальні та спеціальні способи захисту авторського права і суміжних прав.

Змістовий модуль 3. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 8. Патентне право України. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки (14 год.)

Лекція10. Патентне право України (7 год.)

Поняття патентного права. Правова охорона промислової власності. Загальна характеристика міжнародно-правових актів. Паризька конвенція про охорону промислових власності 1883 р. Договір про патентну кооперацію 1970 р. Євразійська патентна конвенція 1995 р.

Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти цивільних прав. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

Суб’єкти патентного власності. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Роботодавці.Лекція 11. Патентні права: набуття, зміст, здійснення, охорона (7 год.)

Особисті немайнові права винахідника і автора промислового зразка. Майнові права патентовласника. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Зміст виключного права.

Право на подання заявки. Заявка та її склад. Національний і конвенційний пріоритет. Розгляд заявки. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті. Рішення по результатам розгляду заявки. Реєстрація і видача патенту. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в Україні та зарубіжних країнах.

Патент та його функції. Чинність патенту. Підтримання патенту в силі. Права, що випливають із патенту. Припинення чинності патенту.

Дії, які не визнаються порушенням патентних прав. Право попереднього користування. Примусове відчуження прав. Примусова ліцензія. Залежна ліцензія.

Поняття порушення патентних прав. Відповідальність за порушення прав володільця патенту. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав. Обсяг відповідальності.Тема 9. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (16 год.)
Лекція 12. Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань (8 год.)

Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, її співвідношення з авторським та патентним правом. Особливості прав на засоби індивідуалізації.

Поняття та особливості охорони комерційних (фірмових) найменувань. Критерії охороноздатності комерційних найменувань. Суб’єкти прав на комерційні найменування. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування. Припинення прав на комерційні найменування.

Лекція 13. Правова охорона торговельних марок та географічних зазначень (8 год.)

Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

Суб’єкти прав на торговельні марки. Особливості оформлення та подання заявки. Експертиза документації. Реєстрація позначення як торговельної марки. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки. Захист прав на торговельну марку.

Поняття географічного зазначення. Торговельна марка та географічне зазначення: спільне та відмінне у механізмі правової охорони. Зазначення походження товару та його види. Особливості охорони назви місця походження товару та географічного зазначення походження товару. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення. Підстави припинення охорони географічних зазначень.


Тема 10. Правова охорона інших об’єктів промислової власності (наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, компонувань інтегральних мікросхем, селекційних досягнень, комерційної таємниці) (14 год.)
Лекція 14. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозицій. Правова охорона селекційних досягнень та компонувань інтегральних мікросхем (7 год.)
Концепція щодо нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

Поняття наукового відкриття. Співвідношення наукового відкриття та винаходу. Права автора наукового відкриття. Порядок засвідчення та охорони права на наукове відкриття.

Поняття раціоналізаторської пропозиції. Об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Права автора раціоналізаторської пропозиції. Права юридичної особи, яка визначила пропозицію раціоналізаторською.

Поняття та ознаки сорту рослин. Поняття та ознаки селекційного досягнення в галузі тваринництва. Критерії охороноздатності сорту рослин. Особисті немайнові права на сорт рослин, породу тварин. Майнові права на сорт рослин, породу тварин, порядок їх набуття. Тимчасова правова охорона сорту. Строк чинності прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Припинення права на сорт та визнання його недійсним. Захист прав на сорт рослин, породу тварин.

Поняття компонування інтегральної мікросхеми.. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Лекція 15. Правова охорона комерційної таємниці (7 год.)

Поняття комерційної таємниці. Ознаки комерційної таємниці, їх юридичне значення. Строк правової охорони комерційної таємниці. Місце комерційної таємниці у системі об’єктів інтелектуальної власності. Комерційна таємниця і ноу-хау.

Права на комерційну таємницю, їх загальна характеристика. Суб’єкти прав на комерційну таємницю. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин щодо комерційної таємниці. Захист права на комерційну таємницю.
Модульна контрольна робота – 1 год.

Змістовий модуль 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 11. Розпорядження правами інтелектуальної власності (8 год.)

Лекція 16. Договори у сфері інтелектуальної власності.

Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності. Державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності.

Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності. Договори на замовлення та на виконання НДДКР. Договори у сфері трансферу технологій.
Тема 12. Захист прав інтелектуальної власності (10 год.)

Лекція 17. Поняття, зміст, форми та способи захисту прав інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності, його зміст, форми та способи. Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту прав інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку.

Судочинство у сфері інтелектуальної власності. Процесуальні форми захисту прав інтелектуальної власності. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності в кіберпросторі. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Види юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.
Тема 13. Міжнародні та європейські стандарти у сфері інтелектуальної власності (10 год.)

Лекція 18. Міжнародні та європейські аспекти правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Гармонізація національного законодавства з європейським у сфері інтелектуальної власності.

Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності. Міжнародний захист прав інтелектуальної власності.

Міжнародна система охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Спеціалізована система захисту прав інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності.

Європейське законодавство з питань правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Шляхи гармонізації національного законодавства з європейським у сфері інтелектуальної власності.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
І семестр

№ п/п

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р


л

п

с.р.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змістовий модуль 1. Право інтелектуальної власності у правовій системі України


1

Тема 1. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у соціально-економічному розвитку суспільства

8


2


2


4


47


418


2

Тема 2. Система права інтелектуальної власності

16

4

4

8

18


3

Тема 3. Джерела права інтелектуальної власності

9

2

2

5

10


4

Тема 4. Державна система правової охорони інтелектуальної власності

3

1

---

2

---

6Разом за змістовим модулем 1

36

9

8

19

47

4

1

42


Змістовий модуль 2. Авторське право і суміжні права


5

Тема 5. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст.

18

4

4

10


42

2


---

20


6

Тема 6. Суміжні права: об’єкти, суб’єкти, зміст.

9

2

2

5

10


7

Тема 7. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав.

8

2

2

4

10

Модульна контрольна робота 1

1

---

1

---

1

---

1

---

Разом за змістовим модулем 2

36

8

9

19

43

2

2

40

Усього годин у І семестрі


72

17

17

38

90

6

2

82

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка