Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук; Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент; робоча програмаСторінка1/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.3 Mb.
#10877
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»


КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«01» жовтня 2013 року – 77 с.

Розробники: Орлюк Олена Павлівна, в.о. зав.кафедрою інтелектуальної власності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ;

Кодинець Анатолій Олександрович, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент;

Комзюк Леонід Трохимович, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент;

Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук;

Кронда Ольга Юріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук;

Харченко Олеся Степанівна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент;

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» затверджена на засіданні кафедри інтелектуальної власності


Протокол №_1 від «29 серпня» 2013 року
В.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності ____________ Орлюк О.П.

«01» вересня 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №_1/01 від «18» вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _________________________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету _________________________________________________________

_____________________ (З.О.Луцишин)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року
 Орлюк О.П, 2013

 Кодинець А.О., 2013

 Кривошеїна І.В., 2013

 Комзюк Л.Т., 2013

 Кронда О.Ю., 2013

 Харченко О.C., 2013 рік

 КНУ ім. Т. Шевченка, 2013 рік


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки - 6.030401 «Правознавство», спеціальності - 8.03040101 «Правознавство».

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) «Правознавство».

Викладається у 1 та 2 семестрах 1 курсу магістратури в обсязі – 144 год.(4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні - __ год. семінарські заняття – 34 год., лабораторні – __ год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 4 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни – отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, у тому числі в міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норма законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Напрямами вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права інтелектуальної власності як комплексної галузі права (загальних положень про систему правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, об’єктів авторського права та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації, інших об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності), специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов’язаних з створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем права інтелектуальної власності, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.Предмет навчальної дисципліни становлять Конституція України, Цивільний кодекс України, матеріальні та процесуальні кодекси України, що унормовують поняття інтелектуальної власності в її об’єктно-суб’єктному розрізі, питання набуття правової охорони об’єктами інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності, захисту таких прав; спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної власності, міжнародні та європейські акти з питань правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності, правозастосовна, у тому числі судова практика розгляду справ із порушення прав інтелектуальної власності, а також наукові положення про правовідносини, які виникають у сфері права інтелектуальної власності.

Завдання – вивчення студентами основних положень інтелектуальної власності як учбової дисципліни та юридичної науки, що досліджує права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах; правову охорону об’єктів інтелектуальної власності; охорону та захист прав інтелектуальної власності в їх матеріальному та процесуальному змісті; наукознавчі проблеми права інтелектуальної власності.

Структура курсудисципліна «Інтелектуальна власність» складається з чотирьох модулів, при вивченні яких студент отримують комплексні знання з курсу інтелектуальної власності.

1 модуль – Право інтелектуальної власності у правовій системі України. Загальний обсяг викладання – 36 годин, з них лекцій – 9 годин, практичних занять – 8 годин, самостійної роботи – 19 годин.

2 модуль – Авторське право і суміжні права. Загальний обсяг викладання – 36 годин, з них лекцій – 8 годин, практичних занять – 8 годин, самостійної роботи – 19 годин, модульна контрольна робота – 1 година.

3 модуль – Право промислової власності. Загальний обсяг викладання – 44 години, з них лекцій – 11 годин, практичних занять – 10 годин, самостійної роботи – 22 години, модульна контрольна робота – 1 година.

4 модуль – Розпорядження і захист прав інтелектуальної власності. Загальний обсяг викладання – 28 годин, з них лекцій – 6 годин, практичних занять – 6 годин, самостійної роботи – 16 годин.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: засади правового регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності; механізм права інтелектуальної власності; підстави для кваліфікації результатів творчості; підстави набуття правової охорони об’єктами права інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності та захисту прав інтелектуальної власності;

вміти: правильно інтерпретувати зміст правових норм національного, міжнародного, у тому числі європейського законодавства з питань кваліфікації та класифікації об’єктів права інтелектуальної власності; набуття, розпорядження та захисту прав інтелектуальної власності; застосовувати правові позиції судових органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Місце дисципліни. Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Правознавство» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Інтелектуальна власність» тісно пов’язана з різними дисциплінами спеціальності «Правознавство», у тому числі:

з дисциплінами, що вивчають матеріальне право, зокрема: «Цивільне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Інформаційне право», «Фінансове право», «Митне право», «Кримінальне право»;

а також дисциплінами, що вивчають процесуальне право, зокрема: «Цивільно-процесуальне право», «Господарсько-процесуальне право», «Кримінально-процесуальне право».
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Така організація навчання спрямована на удосконалення контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних знань, забезпечення безперервної самостійної роботи студента впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1-ЗМ4) та семестровий (СК) контроль у формі іншої форми контролю та іспиту в другому семестрі.

Поточний контроль знань студентів здійснюється у таких формах: опитування, колоквіуми, контрольні роботи, тести, доповіді, реферати, індивідуальні завдання та ін. Види та форми поточного контролю знань студентів обираються викладачем. При поточному контролі оцінці підлягають: систематичність роботи на практичних заняттях, рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах, активність при обговоренні питань, результати виконання і захисту робіт, експрес-контролю (зокрема, але не виключно на наявність залишкових знань) у формі тестів або іншій формі контролю тощо.

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, а також були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть присуджуватись додаткові бали у кількості, визначеній викладачем.

Підсумковий контроль знань студентів із дисципліни виконується у формі іспиту. Форма проведення іспиту (усний, письмовий, змішаний) визначається екзаменатором з урахуванням вимог нормативних документів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент у семестрі за один ЗМ, дорівнює 10-ти балам. За чотири змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 10 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів за іспит.


Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 – 7, у змістовний модуль 3 (ЗМ3) – теми 8 – 10, у змістовний модуль 4 (ЗМ4) – теми 11 – 13.Обов’язковим для іспиту є отримання студентом мінімум 1 бала за семестр. Не може бути одпущений до іспиту студент, який не відвідав жодного семінарського заняття.
Оцінювання за формами контролю1: (як приклад)
ЗМ1

ЗМ 2

ЗМ3

ЗМ4

Min. - _ бали

Max. – __ балів

Min. – _ бали

Mах. – _ балів

Міn. – __ бали

Max. – __ балів

Min. – __ бали

Max. – __ балів

Усна відповідь

1

5

1

5

1

5

1

5

Доповнення

1

3

1

3

1

3

1

3

Вирішення задач

1

5

1

5

1

5

1

5

Опрацювання судової практики

1

5

1

5

1

5

1

5

Експрес опитування

1

3

1

3

1

3

1

3

Колоквіум

1

5

1

5

1

5

1

5

Самостійна робота

1

3

1

3

1

3

1

3

Домашня робота

1

4

1

4

1

4

1

4

Тестування

1

4

1

4

1

4

1

4

Реферат (письмова робота на задану тему)

1

3

1

3

1

3

1

3

Участь в дискусії

1

2

1

2

1

2

1

2

Модульна контрольна робота 1

1

5

1

5

1

5

1

5

Модульна контрольна робота 2

1

5

1

5

1

5

1

5

3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 1 бал для одержання іспиту/заліку обов’язково слід написати дві письмові роботи на задану тему з аналізом літератури та висновками.У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Іспит/залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

1

1

1

1

56

60

Максимум

10

10

10

10

60

100


При цьому, кількість балів:

  • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

  • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

  • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

  • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

  • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

  • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка