Кроки до майстерності Ділова граСкачати 143.23 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір143.23 Kb.
#3390
С.М. Запорожець,

заступник директора з

навчально-виховної роботи

Надеждівського НВККроки до майстерності

Ділова гра

Постав над собою сто вчителів – вони будуть безсилими,

якщо ти не зможеш сам заставляти себе і сам вимагати від себе»

В.СухомлинськийМета: Розглянути професійні, особисті, творчі якості та компетентності вчителя, створити модель вчителя-майстра

Завдання:

 • Формувати в педагогів потребу усвідомлювати свої сильні та слабкі сторони

 • Розвивати потребу пізнання своїх здібностей і особистих рис

 • Стимулювати інтерес до творчості, ініціативу, розвиток аналітичних здібностей членів педагогічного колективу

Мотивація учасників:

 • розвиток особистості: забезпечити професійний розвиток;

 • соціальний добробут: удосконалити свої можливості, розвинути здібності для роботи з колективом

Обладнання: дошка, крейда, роздатковий матеріал, мультимедійна установка.

Форма проведення : ділова гра

 • стимул: внести зміни в напружений темп життя;

 • пізнавальний інтерес: задовольнити допитливий розум, вчитися заради набуття знань, які потрібні колективу;

 • неформальні стосунки: задовольнити потребу в спілкуванні, товаристві, придбати нових друзів-однодумців.

Ділова гра – метод навчання професійної діяльності шляхом її моделювання, близького до реальних умов, обов’язково з динамічним розвитком ситуації, завдання чи проблеми, що вирішується, у процесі ділової гри, відбувається діалог на професійному рівні, зіткнення думок і позицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, їх обґрунтування і зміцнення, що зумовлює появу нових знань, сприяє набуттю досвіду вирішення професійних завдань і психолого-педагогічних ситуацій.

 • Процес організації і проведення ігор можна умовно поділити на чотири етапи:

 • перший етап – це вступна теоретична частина, у ході якої учасники гри ознайомлюються з особливостями цієї форми підвищення педагогічної кваліфікації, а також із загальними вимогами до організації її проведення;

 • другий етап – конструювання гри, визначення назви та змісту педагогічної проблеми, яку розв’язуватимуть, обсягу теоретичної інформації та практичних умінь, які належить освоїти. Для цього треба чітко сформулювати загальну дидактичну мету гри й окрему мету для її учасників. Написати сценарій, подати конкретну педагогічну ситуацію, імітуючи власну діяльність, розробити загальні правила та інструкції для гравців і керівника гри;

 • третій етап – це організаційна підготовка і проведення конкретної гри, у ході якої реалізується певна дидактична мета. Керівник пояснює учасникам її зміст. Ознайомлює їх із загальною програмою та правилами, оголошує конкретні завдання. Визначають експертів для спостереження за ходом гри, аналізу її проведення. Визначають місце, час, умови і тривалість гри. Доцільно створювати умови, наближені до реалій училищного життя;

 • четвертий етап – підбиття підсумків гри, докладний аналіз та оцінка її ролі в системі підвищення методичної й фахової підготовки.

Очікувані результати:

 • поглиблення знань, запровадження інноваційних методів у практику методичної роботи;

 • формування конкурентоспроможного вчителя навчального закладу;

 • створення відкритого інформаційного простору в освітній системі школи.

Організація: до ділової гри залучають педагогічний колектив школи (20 чоловік). Усіх учасників поділяють на 4 підгрупи. Кожна група обирає лідера, який організовує роботу згідно з установкою.

Функції учасників:

 • заступник директора — керує заняттям;

 • лідер — одержує початкову інформацію, організовує свою групу на виконання запропонованого завдання, координує та спрямовує її діяльність;

 • гравці — беруть активну участь у процесі виконання завдань, підтримують свого лідера під час «захисту».

Правила учасників гри:

 • гра — справа серйозна. Як ми граємося, так і живемо;

 • будьмо позитивними;

 • толерантність — це повага, у першу чергу, до самого себе;

 • точність — ввічливість королів;

 • світ навколо вирує, а ми — ТУТ і ЗАРАЗ — вчимося;

 • найдорогоцінніше, що в нас є, це — час, використаймо його для себе найефективніше.

Ведуча. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти України свідчать: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»); «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників та професійне самовдосконалення — важлива умова модернізації освіти» (із Національної доктрини розвитку освіти).

На сучасному етапі розвитку суспільства всі розуміють, що кожному громадянину необхідні універсальні знання, здатність розв’язувати свої життєві та професійні проблеми. Ідею універсальної освіти розглядають нині як головну умову розвитку особистості й суспільства загалом. В основі цієї ідеї лежить здатність людини до безперервної освіти. На дитячі та юнацькі роки випадає тривалий процес освіти, і багато молодих людей із полегшенням зітхають, коли приходять на виробництво після вищого навчального закладу, але навіть невелика перерва в освіті відкидає їх назад, бо диплом про вищу освіту — це тільки початок безперервної освіти.

Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за своїми результатами та впливом на людину, ніж сама освіта в навчальному закладі. «Вчити самого себе», — девіз кожної особистості, але найактуальнішим він стає для педагогів, бо внаслідок їхньої наближеності до молодого покоління здійснюють безпосередній вплив на розвиток особистості дитини. Особистісно орієнтована самоосвіта педагога забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті — безперервний саморозвиток особистості самого педагога і його вплив на розвиток особистості учня.

В. Сухомлинський уважав, що джерелом і рушійною силою самоосвітньої діяльності вчителя є потреба в знаннях: «Знати більше, ніж я знаю сьогодні». Вчений зазначав, що суттєвими причинами, які породжують цю потребу, є вимоги, що висувають до вчителя керівники школи, колеги по роботі, батьки й особливо учні. Неодноразово В. Сухомлинський наголошував: «Учень має бачити в учителеві розумну, знаючу, думаючу, закохану в знання людину. Чим глибші знання, чим ширший кругозір, ширша всебічна наукова освіченість учителя, тим більшою мірою він не тільки вчитель, а й вихователь». Видатний педагог був переконаний, що самоосвітню діяльність учителя слід починати із самопізнання. Учитель мусить вивчити себе як особистість, порівняти себе з іншими, поспостерігати за собою ніби збоку. Він стверджував, що девіз самопізнання добре виражений у словах Ф. Достоєвського: «Знайди себе в собі, підкори себе собі, оволодій собою!» Виховання почуттів, дисциплінування думки й волі, вироблення й урівноваження характеру — усе це людина має робити сама, пізнаючи себе й оволодіваючи собою.

Людина – найдосконаліше творіння на Землі. Бог створив для неї світ, наділив її розумом, силою, талантами. У Біблії є одна притча.

«Покликав один багатій до себе 3 рабів і дав одному з них 5 талантів (давні гроші), другому – 2, третьому ж – лише 1. Через деякий час повернулися до свого господаря раби, і той, що мав 5 талантів, дістав ще 5, той, що 2, - ще 2, а третій загубив і той талант, що мав: нічого не здобув. Покарав його господар вічною темрявою, сказавши: «Тому, хто має, ще додається, а хто нічого не має, то втратить і те, що мав».

Отже, кожна людина наділена якимсь даром, талантом, має певні задатки, які потрібно розвивати, удосконалювати, бо без праці таланту немає, і хто не працює над собою, ніколи нічого не досягне. Недаремно кажуть:

Багато особистостей на світі,

Та кожна, безперечно, діамант,

Життя обточить всіх, воно покаже,

Хто варт чого, а хто не варт.

Наша школа – це розмаїття особистостей. Тут працюють люди, які Божим велінням наділені розумом, талантом, добротою, людяністю, креативністю. Але ніщо не возвеличує людину так, як праця. Наші вчителі уміють працювати і, як говориться у притчі, вони мають і їм ще додається. Сьогодні виправдовується стара істина: «Творчий учитель — творчий колектив». А з чого починається творчий колектив учителів — творців завтрашнього майбутнього України? Перш за все, зі cпівпраці: вільної, творчої, актуальної, цікавої, спільної, креативної!

Метою науково-методичної роботи є підтримка ділового тонусу вчителя, допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. При цьому важливо зацікавити педагогів, залучаючи до проведення того чи іншого заходу. Тож у нашій школі практикують крім загальноприйнятих і нестандартні форми роботи, які захоплюють учителів, сприяють розвитку різного роду компетентностей, індивідуального стилю, креативності, творчих здібностей. Одним із видів нестандартної роботи є проведення методичний заходів у формі ділової гри. Саме така форма розвиває пізнавальну активність педагогів, стимулює самоосвіту, розвиток творчої ініціативи, забезпечує формування в колективі атмосфери плідного співробітництва.

У свій час Сократ сказав: « Неможливо жити краще, ніж проводячи життя в прагненні стати досконалішим. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе».

ХІД ГРИ


Для проведення гри пропоную об’єднатися в групи:

І група – «Школа вищої майстерності»;

ІІ група – «Школа вдосконалення»;

ІІІ група – «Школа становлення».Уявіть собі гарний урок. Усміхнений вчитель, чудові діти, панує атмосфера творчої співпраці, на уроці все найвищого ґатунку – і техніка, і логіка побудови уроку, і сучасні методичні прийоми.

Провести такий урок зможе лише майстер своєї справи. Але більшість з нас не «чарівники», а лише вчаться ними стати, адже для людини, що за своїм духом - вчитель, стати майстром – життєва потреба !

1. Робота в парах «Прорекламуй партнера»

Охарактеризувати свого партнера за професійними якостями. Скласти рекомендацію для прийому на роботу.

2. «Наша мета»: сформулювати мету діяльності своєї групи, педагогічне кредо вчителя.

3. «Чарівний мікрофон»: тримаючи мікрофон, розповісти про свої враження від професії вчителя

4. Із даних слів скласти вислів про творчість: до, це, здатність, дар, нагородила, яким, природа, вищий, людину, творчості.

(Здатність до творчості – це найвищий дар, яким природа нагородила людину.)

5. Дискусія між групами: чи тотожні поняття «творчий вчитель» і «майстер»? До анаграми слова «майстер» підібрати:

- дієслова (мислити, апробовувати, йти вперед, самовдосконалюватись, творити, експериментувати, творити);

- іменники (майстерність, альтернативність, ймовірність успіху, старанність, толерантність, ентузіазм, раціональність);

- прикметники (мудрий, активний, старанний, творчий, енергійний, розумний, креативний).

«Творчість – це виживання», - говорить К.Роджерс. Таким чином, творчо працюючий педагог сам створює особистий імідж. Імідж педагога – образ, характеристика його особистості.

6. Скласти список основних понять поняття «професійність»

Виходячи з ознак професійності, виділяють чотири рівні професіоналізму педагога: пасивний, відносно активний, активний і творчий педагогічний стиль.

Останній зустрічається нечасто. Під час оцінювання професіоналізму педагога, як правило, говорять про активно- творчий стиль. Його основні ознаки: різними засобами стимулюється пошукова діяльність учнів, використовуються дослідницькі методи: творчі завдання, пізнавальні ігри, досліди, дискусії, тощо, між учителем та учнями панують відносини поваги та співробітництва, матеріал уроку засвоєний усіма, закріплений з опорою на попередній матеріал та з перспективою на майбутнє.

7. Пояснити значення компетентностей: інтелектуальна, психологічна, мотиваційна, комунікативна, дидактична

8. З переліку якостей вибрати ті, які характеризують вчителя-майстра

Якості:

 • Соціальна відповідальність

 • Неадекватність

 • Неврівноваженість

 • Почуття гумору

 • Авторитаризм

 • Духовна культура

 • Інтелігентність

 • Зверхність

 • Гуманізм

 • Песимізм

 • Критичність

 • Самокритичність

 • Оптимізм

 • Креативність мислення

Від учителя, його професійної компетентності, стилю педагогічного спілкування, значною мірою залежить формування оригінальності мислення й поведінки, самостійності думок, суджень, поваги до себе як особистості.

9. Знайти вихід із педагогічної ситуації (ситуацію розіграти)

Педагогічні ситуації для конкурсу

1. Ви заходите в клас на урок. На столі сидить симпатичне пухнасте кошеня. Ваші дії?!

2. Ви перевіряєте контрольну роботу учнів випускного класу. Розкриваєте зошит, а там замість задачі фраза: «Я вас люблю…». Ваша реакція?!
3. Ви приходите на урок, натхненно пояснюєте нову тему і раптом помічаєте, що на останніх партах хлопці грають у карти або іншу гру. Що буде далі?


4. Підійшовши до дверей класу, в якому у вас за розкладом урок, ви бачите, що двері закриті, а в класі – тиша. Ваші дії?!
5. Ви розкрили класний журнал і думаєте, кого з учнів викликати. У цей час Вам на стіл «приземляється» паперовий літачок. Що Ви зробите?


Рефлексія

Учителі дають відповіді на аркушах на такі запитання.

1. Як, на ваш погляд, було висвітлено питання,


 • запропоноване до обговорення:

 • а) глибоко й усебічно;

 • б) частково;

 • в) поверхово?

2. Що дала вам ділова гра:

 • а) збагатила цінним досвідом;

 • б) поглибила знання;

 • в) викликала творче натхнення;

 • г) принесла розчарування?

 • д) інше (вказати «що»)

Від учителя, його професійної компетентності, стилю педагогічного спілкування, значною мірою залежить формування оригінальності мислення й поведінки, самостійності думок, суджень, поваги до себе як особистості.

Компетентний, творчий, креативний учитель — той, хто володіє необхідною сумою знань, умінь, навичок, які виражають сформованість педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя як носія визначальних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.

Бажаю всім творчої, натхненної праці!

Список використаних джерел:

1.Завучу. Усе для роботи № 9–10 (105–106) травень 2013 р.

2. Видавнича група «Основа» № 9–10 (105–106) травень 2013 р.

3.Завуч № 5(479), березень 2012 р.

4.Завуч № 24(498), грудень 2012 р.5. Методична служба – школі Випуск 1 Тернопіль «Астон» 2003 р.
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 162 -> files
files -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
91464 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
91464 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
files -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
91464 -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом
files -> Н. А. Мельникова Адаптація п'ятикласників до умов середньої школи. Шляхи корекції
files -> Передові сучасні технології запорука ефективності сучасного уроку

Скачати 143.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка