Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Гістологія 1



Сторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.13 Mb.
  1   2   3   4   5
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

3.0 Гістологія

1

К офтальмологу обратился пациент с жалобами на резь в глазах, возникшую после

длительного пребывания пациента в поле во время пылевой бури. Врач установил

поверхностные повреждения наружного эпителия роговицы. Какие клетки обеспечат

регенерацию поврежденного эпителия?

A *базальные клетки

B клетки рогового слоя

C Клетки зернистого слоя

D Клетки блестящего слоя

E клетки поверхностного слоя

2

У работника химического производства после вдыхания едких паров произошла

гибель части реснитчатых эпителиоцитов бронхов. За счет каких клеток произойдет

регенерация данного эпителия?



A *Базальных клеток

B Бокаловидных клеток

C Эндокринных клеток

D Реснитчатых клеток

E Безреснитчатых клеток

3

На электронной микрофотографии представлена клетка макрофагической природы,

вдоль отростков которой располагаются эритроциты на разных стадиях

дифференцировки. Клетка какого органа представлена?



A *Красный костный мозг

B Тимус

C Селезенка

D Миндалина

E Лимфатический узел

4

У людей преклонного возраста наблюдается избыточная потеря массы костной

ткани, которая отражает развитие остеопороза. Активация каких клеток костной

ткани обуславливает развитие данного заболевания?



A *остеокластов

B остеобластов

C макрофагов

D тканевых базофилов

E остеоцитов

5

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения.

Терминальная часть дендрита клетки имеет цилиндрическую форму и состоит из

1000 замкнутых мембранных дисков. Что это за клетка?



A *Палочковая зрительная клетка

B Нейрон передних рогов спинного мозга

C Нейрон спинномозгового узла

D Нейрон коры больших полушарий

E Колбочковая зрительная клетка

6

В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и

имеющие каждая несколько десятков ядер, а одна из поверхностей клетки имеет

гофрированную зону, через которую происходит секреция гидролитических

ферментов. Какая ткань представлена в гистопрепарате?

A *Костная ткань

B Хрящевая ткань

C Эпителиальная ткань

D Нервная ткань

E Мышечная ткань

7

При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини

крові забезпечують цей процес?

A *Т-лімфоцити - кілери.

B Т-лімфоцити-хелпери

C Т-лімфоцит-супресор

D Т-лімфоцит-О

E Т-лімфоцити-пам’яті

8

При ендоскопічному дослідженні шлунка виявлено пошкодження епітеліального

покриву слизової оболонки. За рахунок яких гландулоцитів можлива репаративна його

регенерація



A *Малодиференційованих шийкових мукоцитів.

B Додаткових мукоцитів

C Головних екзокриноцитів

D Парієтальних екзокриноцитів

E Покривного залозистого епітелію

9

Після перенесеного хімічного опіку стравоходу наступило локальне його звуження

внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в

утворенні рубців?



A *Зрілі спеціалізовані фібробласти

B Юні малоспеціалізовані фібробласти

C Фіброцити

D Міофібробласти

E Фіброкласти

10

Відомо, що в периферичній крові людини можуть з'являтися мегалоцити. Коли в нормі

є ці клітини в крові?

A *В ембріональному періоді

B У віці до 1 року

C У віці від 1 до 30 років

D У старому віці

E Під час вагітності

11

У хворого взята кров для аналізу, ЇЇ дані показують, що 30 \% еритроцитів мають

неправильну форму. Як називається цей стан?

A *Патологічний пойкілоцитоз

B Анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Макроцитоз

E Мікроцитоз

12

В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і

бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?

A *Моноцит

B Макрофаг

C Плазмоцит

D Середній лімфоцит

E Малий лімфоцит

13

В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з

посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як

кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?



A *Сегментоядерні нейтрофіли

B Базофіли

C Еозинофіли

D Юні нейтрофіли

E Моноцити

14

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців

вистеляє сперматогенний епітелій. Що це за орган?

A *Сім’яник.

B Придаток сім’яника.

C Простата.

D Молочна залоза.

E Яєчник.

15

У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникливості

гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки

фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий. Стінка його

потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

A *Предовуляторна стадія.

B Овуляція.

C Менструальний період.

D Постменструальний період.

E Період відносного спокою.

16

В результате тромбоза левой венечной артерии произошла гибель группы

сократительных кардиомиоцитов (инфаркт миокарда). За счет каких клеток будет

преимущественно происходить репаративная регенерация в зоне повреждения?



A *Фибробластов

B Сохранившихся кардиомиоцитов

C Миосимпласта

D Миосателлитоцитов

E Гладких миоцитов

17

На электронной микрофотографии видна клетка отросчатой формы, содержащая в

глубоких инвагинациях плазмолеммы дифференцирующиеся лимфоциты. Для какого

органа характерна такая ультраструктура?



A *Тимус

B Красный костный мозг

C Селезенка

D Миндалина

E Печень

18

У больной произведена операция кесарева сечения, при этом была разрезана на

значительном протяжении стенка матки и извлечен плод. Каким механизмом

произойдет заживление в области ушитого миометрия?



A *Формирование соединительнотканного рубца

B Новообразование гладкой мышечной ткани

C Формирование поперечно-полосатых мышечных волокон

D Пролиферация миосателлитоцитов

E Гипертрофия гладких миоцитов

19

В препарате представлен орган, в ретикулярной строме которого располагаются

зрелые форменные элементы крови и видны лимфоидные образования. Какой орган

представлен на препарате?



A *Селезенка

B Лимфатический узел

C Миндалина

D Тимус

E Красный костный мозг

20

В гистопрепарате представлен орган, в котором лимфоциты образуют три вида

лимфоидных структур: лимфатические узелки, мозговые тяжи и синусы. Какой орган

представлен?



A *Лимфатаческий узел

B Селезенка

C Тимус

D Миндалина

E Красный костный мозг

21

На микропрепарате представлен орган дольчатого строения строму котрого

составляют эпителиоциты отросчатой формы. Какой орган представлен?

A *Тимус

B Красный костный мозг

C Селезенка

D Миндалина

E Лимфатический узел

22

На гістологічному препараті нирки в дистальному звилистому канальці виявляються

клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже

тонка і не утворює складок. Ці клітини відчувають зміни вмісту натрію у сечі та

впливають на секрецію реніна юкстагломерулярними клітинами. Які це клітини?

A *Клітини щільної плями.

B Юкстагломерулярні клітини.

C Мезангіальні клітини.

D Подоцити.

E Ендотелій капілярів клубочка.

23

Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені

клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З

яких структур складається цей фільтр?



A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.

B Тришарова базальна мембрана.

C Ендотелій капілярів, базальна мембрана

D Подоцити, базальна мембрана.

E Ендотелій, подоцити.

24

При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм.

В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел.

Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної

сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини

шлунку. Які канальці представлені на електроннограмі?



A *Збірні ниркові трубочки.

B Проксимальні канальці.

C Дистальні канальці.

D Висхідні канальці петлі Генле.

E Нисхідні канальці петлі Генле.

25

В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого

органу, слизова оболонка якого вкрита багатоша-ровим плоским незроговілим

епітелієм. Який це орган ?



A *Стравохід.

B 12-пала кишка.

C Товста кишка.

D Матка.

E Апендикс.

26

Після гастректомії у хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин

залоз шлунку викликає дану патологію?

A *Парієтальних.

B Головних.

C Шийкових мукоцитів.

D Ендокриноцитів.

E Келихоподібних.

27

На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими

секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на

препараті ?



A *12-пала кишка.

B Товста кишка.

C Голодна кишка.

D Клубова кишка.

E Апендикс.

28

На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані

групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні

гранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?



A * Клітини Панета.

B Клітини без облямівки.

C Ендокринні клітини.

D Келихоподібні клітини.

E Стовпчасті з облямівкою.

29

В гістологічному препараті паренхіма органа представлена час-точками, які мають

форму шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими

лежать синусоїдні капі-ляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який

ана-томічний орган має дану морфологічну будову?

A *Печінка.

B Підшлункова залоза.

C Тимус.

D Селезінка.

E Лімфатичний вузол.

30

Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гісто-логічному препараті має

світліше забарвлення і містить епі-теліальні тільця. Якому органу належать дані

морфологічні оз-наки?



A *Тимусу.

B Лімфатичному вузлу.

C Селезінці.

D Печінці.

E Нирці.

31

Стінки судин мають досить значні морфологічні розбіжності у будові середньої

оболонки. Чим зумовлена поява специфічних особливостей будови цієї оболонки у

різних судинах?



A *Гемодинамічними умовами.

B Впливом органів ендокринної системи.

C Регуляцією з боку центральної нервової системи.

D Індуктивним впливом нейронів вегетативних гангліїв.

E Високим вмістом катехоламінів у крові.

32

Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і поверта-ються у вихідний

стан під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів

стінки судини це можна пояснити?



A *Еластичних волокон.

B М’язових волокон.

C Ретикулярних волокон.

D Колагенових волокон.

E Великою кількістю фібробластів.

33

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епі-телій. Назвіть його.



A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Епідерміс.

D Перехідний епітелій.

E Багаторядний епітелій.

34

На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців,

внутрішня поверхня яких вистелена одно-шаровим епітелієм, який утворений

респіраторними та секре-торними клітинами. Які це структури?



A *Альвеоли.

B Бронхіоли.

C Ацинуси.

D Альвеолярні ходи.

E Термінальні бронхи.

35

В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апі-кальную частиною, на

поверхні якої розміщуються мікровор-синки. В клітині виявляється добре розвинений

синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть цю клітину.



A *Клітина Клара.

B Келихоподібна.

C Ендокринна.

D Клітина без облямівки.

E Камбіальна

36

У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недос-татності. Недостатність

якого компоненту аерогематичного бар'єру лежить в основі цієї патології?

A *Сурфактант .

B Ендотелій капілярів.

C Базальна мембрана ендотелію.

D Базальна мембрана альвеолоцитів.

E Альвеолоцити.

37

Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепі-теліальні клітини.Яка

функція цих клітин?

A *Скоротлива.

B Секреторна.

C Захисна.

D Регенераторна.

E Підтримуюча.

38

В гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею

якої є волокно, яке складається із сим-пласта і сателітоцитів, вкритих спільною

базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?



A *Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.

B Гладкої м`язової тканини.

C Серцевої м'язової тканини.

D Пухкої сполучної тканини.

E Ретикулярної тканини.

39

На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які

клітини є початковими в утворенні цих груп?

A *Хондроцити I типу.

B Хондробласти.

C Прехондробласти.

D Хондроцити II типу.

E Хондроцити III типу.

40

З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини

формується кишеня Ратке, яка направ-ляється до основи майбутнього головного

мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?



A *Аденогіпофіз.

B Нейрогіпофіз.

C Медіальна еміненція.

D Гіпофізарна ніжка.

E Передній гіпоталамус.

41

Паренхіма аденогіпофіза представлена трабекулами, утвореними залозистими

клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними

барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?



A *Гонадотропоцити, тиротропоцити.

B Соматотропоцити.

C Меланотропоцити.

D Мамотропоцити.

E Хромофобні

42

В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території

щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких

осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини.



A *Кальцитоніноцити.

B Тироцити.

C Паратироцити.

D Пінеалоцити.

E Пітуіцити.

43

В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, повер-хневий шар кіркової

речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу

належить дана морфологічна ознака?



A *Наднирнику.

B Лімфатичному вузлу.

C Селезінці.

D Щитовидній залозі.

E Яєчнику.

44

При повторному попаданні антигена в організм виділяються антитіла. З функцією

яких імунокомпетентних клітин пов’язане це явище?

A *Лімфоцитами пам’яті

B Т - кіллерами

C Т - супресорами

D Макрофагами

E Дендритними клітинами

45

У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде

пошкоджена?

A * Ядерний хроматин

B Ядерце

C Комплекс Гольджі

D Клітинна оболонка

E Ядерна оболонка

46

У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами

він виробляється?

A * тучними клітинами

B Т- лімфоцитами

C макрофагами

D В- лімфоцитами

E плазмоцитами

47

У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті

цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку

пеиваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові

підлягли стимуляції?

A *Базофіли

B Еритроцити

C Тромбоцити

D Еозинофіли

E Лімфоцити

48

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру

чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A * плазмоцити

B Т-лімфоцити

C макрофаги

D тканинні базофіли

E фібробласти

49

У хворої на аденому гіпофіза (новоутворення в передній частці гіпофіза)

спостерігається збільшення тривалості фази великого росту фолікулів. Яка

тривалість періоду великого росту овоцитів в процесі овогенезу в нормі?



A *12-14 днів

B Декілька десятків років (від 10-13 до 40-50) після народження

C Після народження і до наступу статевої зрілосиі

D З 3 місяця пренатального розвитку і до народження

E 28 днів

50

При механічній травмі калитки у хворого виявлено порушення епітеліального

вистелення сітки сім(яника. Який епітелій зазнав ушкодження?

A *Одношаровий кубічний

B Миготливий

C Одношаровий призматичний

D Дворядний

E Перехідній

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка