Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1


На першому місці в структурі захворюваності знаходяться захворювання: AСторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.13 Mb.
#644
1   2   3   4   5

163

На першому місці в структурі захворюваності знаходяться захворювання:A *Хвороби органів дихання

B Хвороби органів кровообігу

C Хвороби органів травлення

D Хвороби кістково-м’язової системи

E Хвороби ендокринної системи

164

Чим зумовлені численні трактування поняття “менеджменту”:A *Різними підходами до його вивчення

B Нестабільним змістом менеджменту

C Різними об’єктами спостереження

D Різними чинниками довкілля, що впливають на організацію

E Різними суб’єктами спостереження

165

Як найефективніше здійснюється формування менеджераA *через активний саморозвиток

B через професійні школи

C через практичний досвід

D це природжені дані

E вказівкою вищого начальства

166

Що є основною частиною діяльності професійного менеджераA *вплив на інших людей

B визначення цілої організаціїї

C фінансові справи

D налагодження контактів із зовнішнім оточенням

E Контролююча діяльність

167

Характерними рисами харизматичного лідера єA *Впевненість у собі

B невпевненість у собі

C делегування обов’язків

D уміння обіцяти

E Уміння контролювати

168

Які зони формують клімат взаємовідносин у колективіA *Моральний та психологічний клімат

B Мікроклімат і психологічний

C Мікроклімат і моральний клімат

D Службово – виробничі

E Між особові відносини

169

Концепції мотивації зосереджуються здебільшого наA *потребах

B змісті роботи

C справедливості

D необхідності

E Якості роботи

170

За якою ознакою оцінюють ефективність діяльності керівникаA за компетенцією у сфері прийняття управлінських рішень

B за рівнем освіти

C за стажем діяльності

D за рівнем управлінської посади

E За рішенням вищого начальства

171

На які два протилежні потоки ділиться вся документаціяA вхідний і вихідний

B організаційний і особистий

C секретний і доступний

D для службового чи загального користування

E терміновий і нетерміновий

172

Назвіть дві форми медичного страхуванняA *Добровільне і примусове

B Платне і безкоштовне

C Постійне і тимчасове

D Централізоване і децентралізоване

E За віком і за статтю

173

Організація лікувально-профілактичної допомоги ґрунтується на принципахA *Єдності лікувальної і профілактичної допомоги, послідовності амбулаторної та

стаціонарної допомогиB Єдності платної та безплатної медичної допомоги

C Єдності постійної і періодичної медичної допомоги

D Диспансеризації

E -

174

Основна мета дисципліни медичне та фармацевтичне товарознавство:A *Вивчення асортименту медичних і фармацевтичних товарів, їх товарознавчий аналіз та маркетингові дослідження товарів у системі товароруху

B Розвиток медичної і фармацевтичної науки

C Проведення маркетингових досліджень товару у системі товароруху з метою управління асортиментом фармацевтичної організації

D Визначення внутрівидових властивостей товару

E Присвоєння товару унікального найменування, номеру, знаку, що дозволяє виділити його з інших об’єктів

175

Зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснюється відповідно до:A *Наказ МОЗ України №44 від 16.03.1993р.

B Постанова КМ України №400 від 20.03.2006р.

C Наказ №360 від 19.07. 2005 р.

D Наказ №117 від 30. 06.1994 р.

E Закон України “Про лікарські засоби”

176

Показники смертності традиційно використовують для оцінки стану здоров’я населення. Яка основна причина смертності населення України?A *Хвороби системи кровообігу

B Хвороби органів травлення

C Новоутворення

D Хвороби органів дихання

E Нещасні випадки, отруєння, травми

177

Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу – ендогенні та екзогенні

фактори. Що з наведеного нижче є ендогенним фактором ризику цього класу хвороб?

A * Артеріальна гіпертензія

B Паління

C Вживання алкоголя

D Порушення обліну ліпідів, гіподинамія

E Незадовільні житлово-побутові умови

178

Здоров’я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників відноситься до демографічних?A *Загальна смертність

B Первинна захворюваність

C Летальність

D Фізичний стан батьків

E Травматизм

179

У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку данного захворювання?A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

B Медичну карту амбулаторного хворого

C Контрольну карту диспансерного спостереження

D Талон амбулаторного пацієнта

E Медичну карту стаціонарного хворого

180

Одним з видів захворюваності населення є госпіталізована захворюваність. Який

обліково-статистичний документ буде використано при її вивченні?

A *Статистична карта хворого, який вибув зі стаціонару

B Журнал відмови в госпіталізації

C Талон амбулаторного пацієнта

D Статистичний талон зі знаком “+”

E Медична карта стаціонарного хворого

181

Обліковий документ для рєстрації та вивчення інфекційної захворюваності серед дітей:A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне

отруєння, незвичайну реакцію на щепленняB Медична карта інфекційного хворого

C Талон амбулаторного пацієнта

D Історія розвитку дитини

E Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

182

Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відвідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю?A *Один раз на місяць

B Два рази на місяць

C Три рази на місяць

D Чотири рази на місяць

E П’ять разів на місяць

183

Працівниця М. знаходилась під спостереженням акушера-гінеколога жіночої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними пологами. На який термін повинні видати листок непрацездатності цій жінці за місцем спостереження?A * На 126 календарних днів

B На 140 календарних днів

C На 70 календарних днів

D На 56 календарних днів

E На 180 календарних днів

184

Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини за формами поділяється на добровільне та обов’язкове. Які послуги для населення забезпечуються добровільним медичним страхуванням?A *Програма медичних послуг визначається договором між страховиком та страхувальником

B Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг

C Медична допомога при стихійних лихах

D Медична допомога в повному обсязі

E Прибутки від цінних паперів

185

Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування?A *Державний бюджет

B Благодійні внески

C Кредити банків

D Прибутки від цінних паперів

E Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

186

Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування?A *Благодійні внески

B Державний бюджет

C Особисті кошти громадян

D Відрахування підприємств на медичне страхування

E Місцевий бюджет

187

Перша фаза процесу управління це розробка й прийняття управлінського рішення. Який із наведених видів контролю здійснюється на цій фазі?A * Попередній

B Направляючий

C Фільтруючий

D Заключний

E Поточний

188

У великому місті проводиться оцінка організації медичної допомоги населенню. Який показник діяльності визначає медичну, соціальну та економічну ефективність роботи медичних закладів?A *Коефіцієнт ефективності

B Рівень якості лікування

C Рівень якості диспансеризації

D Коефіцієнт досягнення результату

E Обгрунтовані скарги

189

У стаціонарі на 300 ліжок знаходилось на лікуванні протягом року 6500 хворих, виписались без змін в стані здоров’я - 135, померло - 65. Який показник ефективності треба застосувати для оцінки роботи стаціонару?A *Медичної ефективності

B Соціальної ефективності

C Економічної ефективності

D Змішаної ефективності

E Всі види ефективності.

190

З яких елементів складається ціна на медичну послугу?A *Собівартість, прибуток, податки

B Собівартість, податки, амортизація

C Витрати на оплату праці, матеріальні витрати

D Собівартість, відрахування на соціальні витрати

E -

191

Заклади сільської охорони здоров’я переважно фінансуються за рахунокA *Місцевого бюджету

B Державного бюджету

C Благодійних та цільових фондів

D Страхових внесків громадян

E Коштів лікарняних кас. Кредитних спілок та інших форм солідарності громадян

192

На які категорії у науково-інформаційній діяльності прийнято розподіляти документи

науково-технічної інформації?

A *Первинні, вторинні

B Основні, допоміжні

C Закриті, відкриті

D Імітаційні, модельні

E Інноваційні, технічні

193

Назвіть обов’язкові складові магістерської роботиA *Зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки

B Бібліографічний опис, анотація, автореферат

C Публікації, науково-технічні звіти, огляд, довідкові та інформаційні додатки

D Бібліографічний покажчик, список використаних джерел

E Огляд, довідкові та інформаційні дані, список використаних джерел

194

Ви, як старша медична сестра берете участь у складанні та оформленні статуту новоутвореної медичної організації (кабінет стоматологічної допомоги), цей документ належить доA Організаційних документів

B Інформаційних документів

C Розпорядчих документів

D Фінансово-розрахункових документів

E Інформаційних та організаційних документів

195

Ви працюєте старшою медичною сестрою відділення, вам необхідно постійно виконувати контролюючі функції, гнучкість контролю є однією з них, вона полягає вA Адекватній реакції на зміни зовнішнього середовища

B Пристосуванні до впливу обставин

C Не допускати впливу сторонніх факторів на суб’єкти контролю

D Не зважати на різні чинники

E Адекватно впливати на підлеглих

196

В своїй роботі старшої медичної сестри ви використовуєте поняття “делегування”. В чому його суть по відношенню до інших осіб?A Передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання

B Обмежене право використовувати ресурси організації

C Повне право спрямовувати зусилля деяких її співробітників на виконання певних завдань

D Зобов’язання до виконання певних функцій

E Підвищення працівника по службі

197

Щоденно, на початку робочого дня, ви, як старша медична сестра відділення, проводите оперативну нараду (п’ятихвилинку, диспетчерську) із співробітниками відділення. З якою метою вона проводиться?A Передача інформації про поточний стан справ, плани роботи на день

B Передати інформацію зверху донизу згідно із структурою управління

C Провести інструктування персоналу щодо виконання завдання

D Вирішення гострої проблеми, що виникла

E Обмінятись інформацією про хід виконання завдання

198

При використанні маркетингу медичних послуг існують певні принципи маркетингової

діяльності. Назвіть один із головних принципів маркетингу

A Урахування вимог та потреб споживачів

B Стимулювання збуту товарів чи послуг

C Розподілення товару

D Ціна товару чи послуги

E Товар

199

При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару, назвіть його правильну послідовністьA Упровадження, зріст, зрілість, насичення, спад

B Упровадження, зрілість, зріст, насичення, спад

C Упровадження, спад, зрілість, зріст, насичення

D Упровадження, зріст, насичення, зрілість, спад

E Зріст, упровадження, зрілість, насичення, спад

200

Проводячи санпросвітню діяльність серед своїх пацієнтів ви маєте можливість розповісти про переваги страхової медицини та медичного страхування. Вкажіть основні особливості даного процесу.A Система заходів щодо створення спеціального грошового фонду для відшкодування витрат на медичні послуги та інші матеріальні збитки, пов’язані із погіршенням здоров’я, працездатності, соціальної активності

B Матеріальні виплати хворому

C Отримання безкоштовних медичних послуг застрахованими особами

D Система заходів по створенню спеціальних умов для здійснення процесу лікування

E Система заходів пов’язаних із здійсненням процесу лікування, спрямована на покращення здоров’я, працездатності та соціальної активності.

201

Вам, як працівнику приватної медичної установи необхідно визначити економічний прибуток при наданні медичних послуг та медичної допомоги. В чому його відмінність від звичайного прибутку?A Це максимальний прибуток від реалізації послуг, достатній для розширення бізнесу

B Той, що задовольняє керівника медичної установи

C Достатній для продовження роботи в даній галузі

D Достатній для продовження роботи в даній галузі але замалий для її розширення

E Максимальний прибуток від реалізації послуг

202

В кожному трудовому колективі формується психологічний клімат, який має значний вплив на рівень ефективності трудової діяльності працівників. Чим визначається природа психологічного клімату?A Характером особистих, неформальних відносин між людьми

B Характером спілкування між керівником та підлеглими

C Моральним кліматом в колективі

D Метою діяльності організації

E Дотриманням принципів субординації між членами колективу

203

В кожному колективі існує лідер. Він може бути офіційним та неофіційним. Вкажіть коректну точку зору на природу лідерстваA Прояв природжених даних, набутих рис характеру та ситуаційної зумовленості

B Зумовлене вихованням людини та обставинами

C Передається генетично від батьків та проявляється в певній ситуації

D Набувається під час навчання та трудової діяльності

E Прояв ситуації та зовнішніх умов

204

В ході виконання посадових обов’язків ви використовуєте процес комунікації із колегами та пацієнтом. В чому він заключається?A Передавання інформації від одного об’єкта до іншого

B Процес спілкування колег на роботі

C Передавання інформації від керівника до підлеглого

D Телефонна мережа

E Усні домовленості між партнерами та колегами по роботі

205

Вам, як старшій медичній сестрі, необхідно здійснити процес контролю за діяльністю підлеглих. Вкажіть вірний порядок етапів цього контролюA Визначення стандарту, об’єкта контролю, порівняння стандарту з об’єктом

B Визначення стандарту, порівняння стандарту з об’єктом, аналіз, висновки

C Визначення стандарту, аналіз, вживання заходів щодо усунення недоліків

D Визначення об’єкта контролю, порівняння стандарту з об’єктом, аналіз і висновки

E Виявлення недоліків

206

Ви, як керівник підрозділу медичної установи, в своїй професійній діяльності використовуєте різні управлінські функції. Мотивація є однією з них, в чому вона полягає по відношенню до власних підлеглих?A Процес, за допомогою якого керівництво спонукає працівників діяти так, як було заплановано і організовано

B Матеріальне та моральне стимулювання працівників

C Спосіб примусу до виконання роботи

D Зіставлення того що повинно бути з тим, що є практично

E Зобов’язання до виконання певних функцій

207

В чому заключається основний принцип обрахунку нормативів витрат на охорону здоров’я у розрахунку на одного жителя?A Визначається із урахуванням змін рівня витрат по кожній статті витрат для кожного виду допомоги, які зумовлені зміною структури, видів допомоги та цін

B Визначається в залежності від рівня національного доходу

C Визначається в залежності від рівня цін на кожен вид медичної допомоги

D Визначається в залежності від потреб населення, фінансування та об’єму надання медичної допомоги

E Визначається в залежності від витрат по кожній статті витрат для кожного виду допомоги

208

При зберіганні настойок Ви виявили осад, які міри слід застосувати ?A * Осад фільтрують, перевіряють якість на відповідність вимогам науково-технічного документу

B Вважати не приданим до застосування

C Осад збовтують і вважають придатним до застосування

D Осад залишають; перевірка якості не обов’язкова

E Осад збовтують, перевіряють якість на відповідність вимогам нормативно-технічного документу

209

Ви – медсестра пологового відділення. Згідно якому наказу здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?A № 234

B № 620

C № 503

D № 408

E № 233

210

Ви – медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно Наказу № 234)?A 1 раз в 3 місяці

B 1 раз в 6 місяців

C 1 раз в 9 місяців

D 1 раз на рік

E 1 раз на 2 роки

211

Ви медична сестра статистичного відділу, проводите дослідження з визначенням середньої величини. Що характеризує середня величина?A * Дає кількісну характеристику певним ознакам в статистиці

B Дає якісну характеристику певним ознакам в статистиці

C Характеризує медико-біологічні дані

D Характеризує вікові показники

E Характеризує медико-соціальні показники

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародної
2011 -> Образовательная программа начальной школы моу «калтайская сош»
2011 -> Выявить динамику взглядов на предмет психологии и методы ее изучения в различные исторические периоды
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці
2011 -> Методичні вказівки до розділу дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій для підготовки спеціалістів та магістрів з гуманітарного напрямку підготовки
2011 -> Реферат по истории науки выполняется по своей специальности и в соответствии с темой своего диссертационного исследования


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка