Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1


Медичні показники здоров’я населення: AСторінка2/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.13 Mb.
#644
1   2   3   4   5

46

Медичні показники здоров’я населення:A *Захворюваність

B Соціальний добробут

C Летальність

D Спосіб життя

E Обсяг та якість медичної допомоги

47

Групи ознак, що використовуються для оцінки фізичного розвитку при масових обстеженнях:A *Антропометричні

B Захворюваності

C Індекс здоров’я

D Психічні

E Інвалідність

48

Показання до відбору осіб для диспансерного спостереження:A *Медичні

B Ті, що мають фактори ризику

C За віком

D Сімейні обставини

E Хворі на інфекційні хвороби

49

Основні завдання стаціонару міської лікарні:A *Надання спеціалізованої цілодобової допомоги

B Диспансеризація окремих контингентів

C Соціально – правова допомога

D Забезпечення консультативною допомогою з діагностики та лікування хворих

E Проведення профілактичних оглядів

50

Особливості організації медичної допомоги сільському населенню:A *Етапність

B Наявність спеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

C Вільний вибір пацієнтами лікаря

D Централізація терапевтичної допомоги на першому етапі

E Лікарська допомога на засадах сімейної медицини

51

Який з означених видів світогляду є основою об’єктивного наукового пізнання:A * Філосовський

B Релігійний

C Міфологічний

D Реалістичний

E Соціальний

52

Який з наведених нижче методів наукового дослідження передбачає фіксацію загальних ознак, а також властивостей певного класу об’єктів та здійснення переходу від одиничного до загального, від менш загального до більш загального:A * Узагальнення

B Експеримент

C Ідеалізація

D Моделювання

E Типологізація

53

Який з означених видів наукового дослідження передбачає найбільш глибокий рівень пізнання:A * Аналітичне

B Пілотажне

C Описове

D Розвідувальне

E Логічне

54

Лідерство в медсестринстві має:A * багатосторонню спрямованість

B Спрямованість донизу

C Спрямованість доверху

D Спрямованість горизонтальну

E -

55

Чим визначається природа психологічного клімату в колективі:A * характером особистих неформальних відносин між людьми в колективі

B Метою організації

C Моральним кліматом колективу

D Характером спілкування між керівником і підлеглим

E -

56

Основними типами поведінки керівників за ознакою відносин із підлеглими є:A * автократичний, демократичний, ліберальний

B Демократичний, партократичний, монархічний

C Охлократичний, демократичний, ліберальний

D Анархічний, автократичний, партократичний

E -

57

Через що завжди трапляється конфлікт:A * через відмінності між людьми

B Через схожість

C Через спільну мету

D Через подібність між людьми

E -

58

Основні елементи управлінського циклу в лікарні:A *Аналіз ситуації, прийняття рішень, організація виконання рішень, контроль

B Планування, організація, мотивація та контроль

C Аналіз ситуації, планування, контроль та регулювання

D Планування, регулювання, контроль

E -

59

Яким законодавчим актом визначаються, організація та управління охороною здоров’я України?A *“Основами законодавства України про охорону здоров’я”, Конституцією України, законом “Про місцеве самоврядування”

B “Основами законодавства України про охорону здоров’я”, законом “Про місцеве самоврядування”, законом “Про санепідблагополуччя”

C Конституцією України, законом “Про місцеве самоврядування”

D Законом “Про державну службу”, Конституцією України, законом “Про місцеве самоврядування”

E -

60

У чому суть інструктивної наради головної медичної сестри, заступника головного лікаря з медсестринства?A *Передати інформацію зверху до низу згідно із структурою управління.

B Обмінятися інформацією щодо виконання завдання.

C Передати пакет інструкцій персоналу для виконання.

D Провести інструктування персоналу щодо виконання завдання.

E -

61

Які ознаки враховуються при класифікації медичних і фармацевтичних товарів?A Призначення, сфера застосування, вихідний матеріал, спосіб виробництва

B Сфера застосування, вихідний матеріал, спосіб виробництва

C Призначення, сфера застосування, спосіб виробництва

D Вихідний матеріал, спосіб виробництва

E Призначення, сфера застосування

62

Які умови зберігання виробів з пластмас у закритих приміщеннях :A Температура 10-150С, відносна вологість повітря 55-70%

B Температура 10-200С, відносна вологість повітря 60-70%

C Температура 0-200С, відносна вологість повітря не менше 50%

D Температура 0-200С, відносна вологість повітря 60%

E Температура 10-200С, відносна вологість повітря 55-70%

63

Який документ видається відповідальним особам для одержання товару матеріально?A Доручення

B Рахунок-фактура

C Накладна

D Квитанція

E Сертифікат якості

64

За яким документом відпускаються товари з відділу зберігання складу?A Замовлень вимог

B Рознарядки

C Накладної

D Листа

E Акта

65

Хто приймає остаточне рішення про введення нового лікарського засобу в медичну практику?A Міністр охорони здоров’я України

B Фармацевтичний комітет МОЗ України

C Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

D Науково-дослідний інститут

E Міністерство охорони здоров’я України

66

Який нормативний документ регламентує умови і правила зберігання лікарських засобів?A Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р.

B Наказ МОЗ України № 436

C Постанова КМ України № 447

D Наказ МОЗ України № 356

E Наказ МОЗ України № 197

67

Як найефективніше здійснюється формування менеджера?A Через активний саморозвиток

B Через професійні школи

C Через практичний досвід

D Через аутотренінг

E Це природжені дані

68

За якою ознакою оцінюють ефективність діяльності керівника?A За компетенцією у сфері прийняття управлінських рішень

B За рівнем освіти

C За стажем діяльності

D За рівнем управлінської посади

E За рівнем освіти та стажем діяльності

69

Відомо, що лідерство має багатосторонню спрямованість. Стосункам з ким приділяється основна увага?A З підлеглими

B З пацієнтами

C З колегами

D З керуючою системою

E З особами за межами організації

70

Низький рівень загальної смертності складає:A Нижче 9‰

B Нижче 10‰

C Нижче 15‰

D Нижче 25‰

E Нижче 35‰

71

Середній рівень загальної смертності складає:A 9-15‰

B 9-16‰

C 10-25‰

D 12-25‰

E 29-35‰

72

Низький рівень народжуваності складає:A Нижче 15‰

B Нижче 25‰

C Нижче 35‰

D Нижче 45‰

E Нижче 55‰

73

Які методи вивчення захворюваності використовують для характеристики захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?A За даними звертань за медичною допомогою

B За даними медичних оглядів

C За даними про причини смерті

D За даними карт обліку

E За даними спеціальних вибіркових досліджень

74

Які методи вивчення захворюваності використовують для характеристики попередніх

медичних оглядів перед прийомом на роботу?

A За даними медичних оглядів

B За даними звертань за медичною допомогою

C За даними про причини смерті

D За даними карт обліку

E За даними спеціальних вибіркових досліджень

75

Інформаційний документ сукупності бібліографічних записів, включно з коротким викладом змісту документа чи його частин, що містить основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом:A Реферативний документ

B Бібліографічний документ

C Оглядовий документ

D Аналітичний документ

E Оглядово-аналітичний документ

76

Матеріали попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені:A Препринт

B Тези доповідей

C Автореферат дисертації

D Монографія

E Збірник наукових праць

77

Найважливіша функція бібліографічного опису, суть якої полягає у тому, що опис дає змогу виявити тотожність кількох копій документа, не маючи їх перед очима, відрізняти один від одного:A Ідентифікаційна

B Інформаційна

C Обліково-реєстраційна

D Організаційна

E Пошукова

78

Зона бібліографічного опису, яка вміщує кількісну характеристику документа (кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал):A Зона фізичного опису

B Зона видання

C Зона серії

D Зона вихідних даних

E Зона назви і відомостей про відповідальність

79

Процес складання стислої характеристики документа, його частин або групи документів з погляду призначення, змісту, форми та інших особливостей:A Анотування

B Реферування

C Індексування

D Бібліографічний опис

E Підготовка оглядових творів

80

Елемент наукової комунікації, який розглядається як повідомлення, фіксована чи нефіксована наукова комунікація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів:A Комунікат

B Канал

C Реципієнт

D Зворотній зв'язок

E Комунікант

81

На оперативній нараді головна медична сестра оголосила наказ головного лікаря про винесення догани медсестрі терапевтичного відділення. До якого виду відноситься цей документ?A *Родпорядчі

B Організаційні

C Інформаційні

D Колегіальних органів

E Фінансово-розрахункові

82

В інфекційному відділенні лікарні старша медична сестра має освітній рівень молодшого спеціаліста, а чергова медсестра-бакалавра. Чергова медсестра прямолінійно заявляє, що на посаді старшої медсестри повинна бути вона, бо має кращі знання та вміння організувати роботу у відділенні. Назрів конфлікт. Який спосіб його розв’язання є у цьому випадку оптимальним?A *Співпраця

B Компроміс

C Пристосування

D Уникнення

E Поступка

83

Старша медична сестра терапевничного відділення планувала суботу і неділю присвятити відпочинку з чоловіком, оскільки її надмірна увага до роботи погано впливає на сімейне життя. Але в п’ятницю до неї зайшов завідуючий відділенням з певною проблемою і вимагав, щоб вона розв’язала її за вихідні дні. Відмовити йому медична сестра не могла. Як зветься цей вид конфлікту?A *Внутрішньоособистісний

B Міжособистісний

C Конфлікт між особою і групою

D Міжгруповий конфлікт

E Діловий конфлікт

84

Медична сестра кабінету лікувальної фізкультури із співчуття до хворих навіть після роботи надає їм послуги. Пацієнти задоволені, керівництво хвалить, а колеги таке надмірне старання розглядають як негатив. Про який вид конфлікту йдеться?A *Між особою і групою

B Міжособистісний

C Внутрішньоособистісний

D Міжгруповий

E Діловий

85

Медсестри кардіологічного відділення А. та М., сестра господиня С. мають спільне захоплення - вишивання. Старша медична сестра відділення разом з головною медичною сестрою лікарні організували виставку робіт майстринь у холлі відділення в день народження Т.Г.Шевченка. Це елемент культури організації. Про який рівень культури йдеться?A *Рівень світоприйнятних цінностей

B Смисловий рівень “цінність”

C Рівень поверхневої культури

D Філософія організації

E Дух організації

86

За результатами акредитації міській лікарні присвоєно другу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?A *75-80

B 81-91

C 92-100

D 74-70

E 69-50

87

За результатами акредитації районній лікарні присвоєно першу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?A *81-91

B 92-100

C 75-80

D 74-70

E 69-50

88

За результатами акредитації обласній клінічній лікарні присвоєно вищу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?A *92-100

B 81-91

C 75-80

D 74-70

E 69-50

89

З метою покращення обслуговування пацієнтів, вчасного виявлення незадоволених потреб у хірургічному відділенні провели опитування хворих у вигляді анкетування. Що це означає в процесі маркетингового дослідження ринку медичних послуг?A *Збір первинної інформації

B Кабінетні дослідження

C Аналіз отриманої інформації

D Постановка мети

E Висновки

90

Інвентаризація медикаментів у терапевтичному відділенні лікарні виявила надлишок спирту медичного та нестачу шприців одноразових. Хто несе матеріальну відповідальність за результати?A *Старша медсестра відділення

B Головна медсестра лікарні

C Завідувач відділенням

D Головний лікар

E Заступник головного лікаря

91

До медичного коледжу надійшла гуманітарна допомога з американського госпіталю. Частину обладнання, придатного для практичного використання, коледж передав районній лікарні, певним чином оцінивши. Як називається цей вид ціни?A *Бюджетна оцінка

B Вільна ціна

C Договірна ціна

D Тарифи з медичного страхування

E Прейскурантна ціна

92

Частину потреб районної лікарні у минулому році профінансовано за рахунок коштів програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. З якого джерела надійшли ці кошти?A *Державного бюджету

B Місцевого бюджету

C Благодійних внесків

D Добровільного медичного страхування

E Обов’язкового медичного страхування

93

Відомо, що маленькі пацієнти негативно сприймають ліки. Який вид маркетингу сприятиме вирішенню цієї проблеми?A *Конверсійний

B Протидіючий

C Синхромаркетинг

D Демаркетинг

E Ремаркетинг

94

Побороти куріння тільки законодавчими актами складно. Суттєвий результат дає і просвітницька робота. Елементом якого виду маркетингу вона є?A *Протидіючого

B Конверсійного

C Демаркетингу

D Синхромаркетингу

E Ремаркетингу

95

Медико-гігієнічне навчання населення має бути спрямоване на:A *Формування здорового способу життя

B Надання медичної допомоги на засадах ПМСД

C Оптимізацію управління охороною здоров’я

D Збір статистичних даних про стан здоров’я населення

E Розробку заходів по охороні довкілля

96

При виявленні інфекційного захворювання у пацієнта при огляді в поліклініці, яку форму документа необхідно заповнити для повідомлення в райСЕС?A *Ф № 058/о

B Ф № 089/о

C Ф № 090/о

D Ф №096/о

E Ф №025-3/о

97

До якого віку дитини можна видавати листок непрацездатності по догляду за нею в разі хвороби?A *До 14 років

B До 12 років

C До 10 років

D До 8 років

E До 6 років

98

На який максимальний термін може видаватися лікуючим лікарем листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною при амбулаторному лікуванні?A *На 14 днів

B На 10 днів

C На 6 днів

D На 5 днів

E На 3 дні

99

Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності проводитьсяA *Лікуючими лікарями та ЛКК

B Медико-соціальними експертними комісіями МСЕК

C Центрами здоров’я

D Санітарно-профілактичними закладами

E Військово-медичними комісіями

100

Які види захворюваності вивчають на підприємствах?A *Захворюваність з тимчасовою втратою непрацездатності

B Інвалідність

C Захворюваність на серцево-судинні захворювання

D Захворюваність в зв’язку з травматизмом

E Захворюваність на туберкульоз

101

Який розділ магістерської наукової роботи медична сестра напише після вступу?A * Матеріали і методи дослідження

B Результати досліджень

C Висновки

D Практичні рекомендації

E Список використаної літератури

102

Який орієнтований об’єм магістерської наукової роботи?A * 50-100 сторінок

B 10-20 сторінок

C 20-30 сторінок

D 120-150 сторінок

E 150-200 сторінок

103

З чого необхідно медичній сестрі почати пошук для написання реферату на задану тему?A * З систематичного каталогу

B З алфавітного каталогу

C З бібліографічної характеристики

D З предметного покажчика

E З іменного покажчика

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародної
2011 -> Образовательная программа начальной школы моу «калтайская сош»
2011 -> Выявить динамику взглядов на предмет психологии и методы ее изучения в различные исторические периоды
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці
2011 -> Методичні вказівки до розділу дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій для підготовки спеціалістів та магістрів з гуманітарного напрямку підготовки
2011 -> Реферат по истории науки выполняется по своей специальности и в соответствии с темой своего диссертационного исследования


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка