«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань


Тема 10. Теорія протидії злочинностіСторінка8/19
Дата конвертації31.03.2016
Розмір4.08 Mb.
#87
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Тема 10. Теорія протидії злочинності

Головним напрямком у діяльності суспільства на всіх етапах його історичного розвитку в боротьбі зі злочинністю має бути профілактика злочинів. Ця проблема вже багато років привертає увагу як уряди держав, так і громадськість. Високий рівень злочинності робить проблему профілактики злободенною і актуальною у всьому суспільстві (в широких колах вчених-правознавців, філософів, кримінологів та практичних робітників правоохоронних органів і перш за все у працівників ОВС).

Профілактика злочинності – це багаторівнева система державних та громадських цілеспрямованих заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності.

Залежно від ієрархії причин і умов злочинності розрізняють три основних рівня її попередження: загальносоціальний, соціально-кримінологічний та індивідуальний.

В залежності від масштабів виділяють: заходи загальної профілактики, що здійснюються до всього населення держави; спеціальної, що здійснюються в межах відомства чи великих соціальних груп (наприклад, мігрантів, неповнолітніх); в мікрогрупах (сім’я); індивідуальної профілактики (до окремої особи). За ознакою правового регулювання заходи профілактики поділяються на правові (регулюються нормами адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права), неправові (регулюються мораллю, традиціями, технічними нормами).

За змістом (спрямованістю та видом їх дії) дає можливість виділити заходи профілактики всіх рівнів, масштабів та обсягів на: соціально-економічні;

- організаційно-управлінські; ідеологічні; соціально-психологічні; медичні і психолого-педагогічні; технічні; правові.

 Суб’єктами профілактики злочинності (злочинів) є органи, установи, організації, підприємства, а також посадові особи (службовці) й окремі громадяни, на яких законом покладені завдання та функції по виявленню, усуненню, послабленню, нейтралізації причин та умов, які сприяють існуванню і поширенню злочинності в цілому, її окремих видів і конкретних злочинів, а також утриманню від переходу на злочинний шлях і забезпечення ресоціалізації осіб, схильних до вчинення злочинів (рецидиву).

 За завданнями, компетенцією і змістом попереджувальної діяльності суб’єкти профілактики класифікуються на: органи влади загальної компетенції (їх установи, організації, підприємства); неспеціалізовані; частково спеціалізовані; спеціалізовані органи.

Розкриваючи зміст цієї теми, потрібно усвідомити, що правове регулювання профілактики злочинності проявляється в нормотворчій діяльності держави та її органів, яка визначає в законах та інших нормативно-правових актах мету і завдання профілактики злочинності, коло суб’єктів, що здійснюють цю діяльність, їх компетенцію, основні форми і методи цієї діяльності.

Зазначимо, що профілактика злочинності передбачає такий розвиток економіки, політики, ідеології, культури і побуту, що сприяло б усуненню негативних явищ громадського життя, які можуть проявитися як причини та умови злочинності. Така організація громадського життя повинна бути забезпечена належним правовим регулюванням.

Сутність правового регулювання полягає в тому, що правові норми стимулюють соціально корисну поведінку, протидіючи факторам, які негативно впливають на формування і життєдіяльність особи, тим самим створюючи умови для оптимального здійснення попереджувальної діяльності.

Разом з тим, правові акти визначають завдання і заходи профілактики злочинності, порядок, форми і методи здійснення цієї діяльності, функції різних її суб’єктів, координацію і взаємодію між ними. Закони й інші нормативні акти закріплюють відповідальність уповноважених осіб за виконання своїх обов’язків, суворе дотримання особистих і майнових прав, законних інтересів громадян і громадських формувань, що потрапляють у сферу профілактики злочинності.

Право не може знищити економічні, соціально-культурні причини та умови злочинності, але воно може впливати на їх негативні прояви: локалізувати, блокувати, організувати належну протидію негативним явищам і процесам. Проведення такої роботи передбачає:

- поліпшення законодавства, його вдосконалення;

- точну і неухильну реалізацію законів та інших нормативно-правових актів;

- наявність бездоганно діючих механізмів, що забезпечують таку реалізацію.

Важливо засвоїти, що належна організація попереджувальної діяльності здійснюється через кримінологічне планування (програмування), що являє собою цілеспрямований процес по виробленню плану, у якому на основі цілей і завдань боротьби зі злочинністю намічаються шляхи і засоби їх вирішення, нормативного, інформаційного, організаційного, методичного і ресурсного забезпечення на повний часовий період.

Кримінологічне планування реалізується у формі управлінських документів-планів (програм).

Базою кримінологічного планування є прогноз даних про злочинність та явищ, що впливають на неї, а також стану боротьби з нею. При цьому розроблювачі оцінюють існуючі можливості впливу на прогнозовані несприятливі тенденції злочинності і закладають у план (програму) відповідні заходи, прагнучи зруйнувати чи пом’якшити їх і, навпаки, стимулювати позитивні для суспільства тенденції.

Плани ж деталізують за завданнями, напрямками, функціями окремих суб’єктів боротьби зі злочинністю. Організація цієї боротьби передбачає конкретні заходи, порядок, послідовність, терміни виконання, відповідальних виконавців.

Література до теми 10:


 1. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року N 1835-III. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 40.

 2. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 “Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки.

 3. Проект Закону України «Про профілактику злочинів» від 12 травня 1998.

 4. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.

 5. Аванесов Г.А. Криминология и организация предупреждения преступлений. – М., 1995.

 6. Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений. - Минск, 1980.

 7. Голина В.В. Работа органов внутренних дел и прокуратуры по предупреждению преступности. Учебное пособие. – Харьков, 1981.

 8. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. – Львов, 1980.

 9. Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. – Харьков, 1975.


Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Вивчення цієї теми займає особливе місце, оскільки розглянуті в ній види асоціальної поведінки хоча в більшості випадків і не є злочинними, але дуже тісно пов’язані із вчиненням багатьох злочинів. Такі явища вважаються «фоновими явищами» злочинності, оскільки суттєво сприяють вчиненню різних злочинів. Потрібно мати чітке уявлення про криміногенність цих явищ, знати конкретні форми їх взаємозв’язку з різними видами злочинності, причинами та умовами, що сприяють пияцтву, наркотизму, статевій деморалізації. Такі знання важливі для здійснення успішної профілактики злочинів, пов’язаних з розглянутими видами антисоціальної поведінки.

Аналізуючи зв’язок злочинності з пияцтвом, слід мати на увазі, по-перше, вплив алкоголю на психіку людини, що провокує її на вчинення різних злочинів; по-друге, роль сп’яніння як віктимогенного фактора; по-третє, те, що приводом до вчинення багатьох злочинів є прагнення винного придбати спиртне.

Важливо знати основні показники, що характеризують зв’язок пияцтва з різними видами злочинів, поширеність «п’яної злочинності» у різних криміногенних групах. Вивчаючи обставини, що сприяють пияцтву в різних соціальних прошарках і демографічних групах населення, потрібно погоджувати їх з характером профілактичних заходів, що проводяться на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному рівнях, роллю правоохоронних органів по їх усуненню.

Подібні питання повинні бути вивчені стосовно проблем наркоманії і її взаємозв’язку зі злочинністю. При цьому слід особливо звернути увагу на зростаючу суспільну небезпеку цього явища, що набуває все більшого поширення і все більш організованих форм.

Антисоціальна поведінка у сфері статевих відносин цікавить кримінологію головним чином у зв’язку з проституцією. Це явище викликає суспільне занепокоєння і привертає увагу правоохоронних органів не лише тим, що веде до деморалізації суспільства, яка поглиблюється, але й у більшості випадках стимулюється і контролюється злочинністю. Знання конкретних форм взаємозв’язку проституції з різними видами злочинів потрібно для успішного виявлення і викриття небезпечних злочинів.Література до теми 7:

 1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

 2. Ательцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминологического анализа. – М., 2000.

 3. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

 4. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

 5. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

 6. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 197с.-

 7. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами (правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти). Монографія. УАВС. - К., 1994.

 8. Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики її розповсюдження. – К., 1994.

 9. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні. - К., 1998.

 10. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

 11. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

 12. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

 13. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

 14. Пьянство и преступность: история, проблемы. / Лановенко И.П., Светлов А.Я. и др.: Отв. ред. И.П. Лановенко. – К.: Наукова думка, 1989. – 528 с.

11. Рекомендована література

Базова

 1. Кримінальний кодекс України. – К., 2000.

 2. Закон України “Про боротьбу з корупцією” // ВВР, 1995, № 34, Ст.266.

 3. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1997 р.

 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р.

 5. Закон України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення”, від 12.02.1991 р. (в редакції від 3.03.1998 р.)

 6. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 15.02.95 р. (із змінами та доповненнями від 8.07.1999 р.)

 7. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р.

 8. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993р."// Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 35.

 9. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р.

 10. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 1995 р.

 11. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. (в редакції від 1999 р.).

 12. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 30 червня 1993р.»// Відомості Верховної Ради України, - 1993. - № 35.

 13. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 14.11.2001 р.

 14. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року N 1835-III. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 40. – Ст. 338.

 15. Законодавство України про охорону праці. Т.1-5. – К., 1995.

 16. Наказ № 384 від 13 червня 1996 року “Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ. – К., 1996.

 17. Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань з питань місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері молодіжної політики” від 6 липня 1999 року № 882-ХІV.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України № 88 від 11 липня 1991 року “Про основні напрямки реформи кримінально-виконавчої системи України”

 19. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку» від 16 червня 1999 року N 650/99. // Міліція України. – 1999. - № 7-8. – С. 4.

 20. Указ Президента України № 456/ 99 “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, від 27.04.1999 р.

 21. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 “Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки.

 22. Аванесов Г.А. Криминология и организация предупреждения преступлений.-М., 1995.

 23. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.

 24. Амбрумова А.Г. Предупреждение самоубийств: изучение и проведение предупредительных мер. – М., 1980.

 25. Аменов С.Б. Предупреждение насильственной преступности: достижения, проблемы // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1988. - № 47.

 26. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень “Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними” – К., 1996.

 27. Анатольєва О. Протидія злочинності неповнолітніх в УСРР (1920-1930рр.): теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№2.-С.156.

 28. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. – М., 1977.

 29. Антинаркотична профілактика у молодіжному середовищі: Навч.-метод. комплекс / МВС України. НАВСУ; За заг. ред.. Є.М. Моісеєва; Авт. кол.: Я.Ю. Кондратьєв, О.М. Джужа, Д.О. Олександров та ін..-К., 2004.-100 с.

 30. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. – М., 1982.

 31. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии.-М., 1987.

 32. Бандурка А., Давыденко Л. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека.-2004.-№3.-С.7.

 33. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

 34. Безопасность на дорогах - гуманно и экономично // Известия. 1990. - 23 марта.

 35. Биргеу М. Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова // Право і безпека.-2004.-№3.-С.37.

 36. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України, 1997. - № 5. – С.34-37.

 37. Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника // Сов. государство и право. - 1979. - № 8.

 38. Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений. - Минск, 1980.

 39. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии.-Минск, 1983.

 40. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України.-К., -2005.-№4.-С.54-56.

 41. Борьба с контрабандой наркотиков в СНГ. // Борьба с преступностью за рубежом, 1993, № 5.

 42. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. - Харьков, 1998.

 43. Бугера О. Вплив засобів масової інформації на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.117.

 44. Бугера О. Роль засобів масової інформації як одного з чинників профілактики протиправної поведінки неповнолітніх // Право України.-К., 2005.-№4.-С.92-96.

 45. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.121.

 46. Бунче М. Причинности. – М., 1962.

 47. Васильченко С. Удосконалення законодавства про державну службу як чинник попередження злочинів // Юридичний журнал.-2004.-№1.-С.

 48. Ведерникова О. Теория и практика борьбы с преступностью в условиях современной западной демократии: канадская уголовно-правовая модель // Государство и право.-2004.-№6.-С.85.

 49. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учебное пособие. – М., 1973.

 50. Вітренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№1.-С.92.

 51. Гаврилюк М. Як запобігти “захворюванню” чиновників на корупцію // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№7.-С.16.

 52. Гапон О.А., Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством (кримінально-правові, кримінологічні та оперативно-розшукові заходи): Монографія.-К.: Нац. акад.. внутр. справ України.-2005.-380 с.

 53. Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР. - Саратов, 1981.

 54. Гега П., Рогатюк І. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції // Право України-К., 2005.-№3.-С.34-39.

 55. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К., 1997.

 56. Гелько В. Протидія незаконній міграції // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№1.-С.104.

 57. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. – М., 1965.

 58. Гоголева Л.Л., Женунтий В.И., Цибуленко Т.Д. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность: Виктимологический аспект. Учебное пособие / КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – К., 1991.

 59. Голина В.В. Работа органов внутренних дел и прокуратуры по предупреждению преступности. Учебное пособие. – Харьков, 1981.

 60. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: Монографія.-Х.: ППВ «Нове слово», 2004.-252с.

 61. Голубев В. Организационно-правовые аспекты противодействия компьютерному терроризму // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№7.-С.121.

 62. Голубєв В. Суб’єкт злочинної діяльності у сфері використання електронно-обчислювальних машин // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.109.

 63. Горщаков А.А., Дидоренко Е.А., Иванов В.М., Розовский Б.Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск, 1997. – с.29.

 64. Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Проблемы прогнозирования преступности в региональном разрезе. // Вопросы борьбы с преступностью. – М., - 1983. Вып.39.

 65. Гуров А.И. Предупреждение организованной преступности // Пути совершенствования мер по предупреждению преступлений. М. -1988.

 66. Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. - М., 1977.

 67. Данилюк С.Е. Борьба с организованной преступностью: опыт международного сотрудничества. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1997, № 12.

 68. Данилюк С.Е. Новые правовые возможности борьбы с организованной преступностью. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1998, № 13.

 69. Данилюк С.Е. Проблемы противодействия организованной преступности в новых социально-экономических условиях. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1998, № 13.

 70. Даньшин И.М. Преступность в сфере экономики: некоторые уголовно-правовые и криминологические вопросы // Актуальные проблемы формирования правового государство. – Х., 1990. – с. 237.

 71. Даньшин И.Н., Голина В.В., Зелинский А.Ф. и др. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества. – Х., 1988. С. 43.

 72. Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз. // Право України. - № 11. – 2000. – С. 43-45.

 73. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти). - К., 1998.

 74. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Альбом схем (загальна і особлива частини): Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

 75. Джужа О.М., Чернявський С.С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Наук. вісник НАВСУ.-2005.-№1.-С.89-95.

 76. Джужа О., Кирилюк А. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної інформації // Право України. - № 10. – 2003. – С. 95-100.

 77. Джужа О.М. Кримінологічна характеристика та типологія осіб, які поширюють ВІЛ-інфекцію. // Науковий вісник НАВСУ. - № 2. – 2000. – С. 169-177.

 78. Джужа О.М., Кирилюк А.В. Сучасний погляд на розвиток кримінології // Право України. - № 2. – 2003. – С. 97-101.

 79. Джужа О.М., Піщенко Г.І. Соціальні аспекти та керівні принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України. – 2004. – №5. – С. 67-70.

 80. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Попередження провокуючої (віктимної) поведінки потерпілого // Проблеми кримінальної віктимології. – К., 1994.

 81. Долгова А.И. Взаимодействие и причинность в криминологии. // Вопросы борьбы с преступностью. - 1981. - Вып. 34.

 82. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 83. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – М., 1989.

 84. Дюркгейм З. Норма и патология // Социология преступности. – М., 1966.

 85. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов, 1980.

 86. Єжеєв М., Невмержицький П. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.-2004.-№2.-С.225.

 87. Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика // Сов. гос-во и право. - 1991. - № 4.

 88. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. – Львов, 1980.

 89. Жунев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. - М., 1989.

 90. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

 91. Закалюк А.П. Громадський вплив і попередження правопорушень. Курс лекцій. – Одеса, 1997.

 92. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986.

 93. Заросінський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України.-К., 2005.-№2.-С.63-67.

 94. Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. – Харьков, 1975.

 95. Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной деятельности. - К., 1990.

 96. Зелинский А.Ф. Криминология. – Харьков, 2000.

 97. Зелінський О.Ф. Методика кримінологічних досліджень. – Харків, 1992.

 98. Знаменский А.Ф. Рецидив преступлений и личность рецидивиста. - Волгоград, 1980.

 99. Иванов Л.О. Предмет моральной статистики в историческом аспекте // Сов. государство и право. - 1990, - № 4.

 100. Иванов Л.О., Ильина Л. В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991.

 101. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - Горький, 1974.

 102. Ильницкий А.Е., Балина С.Н. Криминологические аспекты приватизации // Преступность в Украине. - 1994.

 103. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.

 104. Иншаков С.М. Криминология. Учебник. – М., 2000.

 105. Иншаков С.М. Криминология. Учебник. – М., 2001.

 106. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.-К.: Атака. 2004.-111 с.

 107. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України.-2004.-№8.-С.79.

 108. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. Учебное пособие. - Харьков, 1998.

 109. Кальман О.Г. Збитки від економічних злочинів і проблема їх обліку // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Х., 1995. – С.280-281.

 110. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. - М., 1990.

 111. Карпец И.И. Современные проблемы криминологии. – М., 1982.

 112. Кафаров Т.М. Проблемы рецидивного преступления в советском уголовном праве. -М., 1991.

 113. Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. - К., 1998.

 114. Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений. - К., 1981.

 115. Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. - М., 1999.

 116. Кларк Р. Преступность в США. – М., 1975.

 117. Клюєв О. Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні // Право і безпека.-2004.-№3.-С.58.

 118. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України.-К., 2005.-№3.-С.98-101.

 119. Коваленко В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України.-2004.-№8.-С.12.

 120. Коваленко В. Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері // Право і безпека.-2004.-№3.-С.61.

 121. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность //Вопросы экономики. - 1990. — №3.

 122. Користін О. Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності // Право і безпека.-2004.-№3.-С.167.

 123. Кривощекова Н.В. О криминологическом понятии "насильственной преступности" // Методологические вопросы криминологических исследований. - М., 1983.

 124. Кривощекова И. Преступления, о которых не знает статистика. О латентной преступности, которая не получила отражения в уголовной статистике // Экономика и жизнь. – 1990. - № 1.

 125. Криминология / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. – М., 1966.

 126. Криминология /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. – М., 1998.

 127. Криминология. Пер. с чешского / Под ред. д.ю.н. Н.А. Стручкова. – М., 1982.

 128. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора А.И. Долговой. – М., 1999.

 129. Криминология. Учебник для юридических вузов. / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М, 1999. - 784 с.

 130. Криминология: приглашение к дискуссии: Монография/ Авт. кол.: А.В. Беляба, Э.В. Виленская, Э.А. Дидоренко, Б.Г. Розовский. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

 131. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2000.

 132. Криміногенна ситуація в Україні та діяльність органів внутрішніх справ: характеристика, проблеми, шляхи вирішення: Інформ.-аналіт. огляд. Вип. 3 (серпень) / МВС України. НАВСУ. НДІ проблем боротьби зі злочинністю.-К., 2004.-40 с.

 133. Кримінологія /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. – М., 1998.

 134. Кримінологія і профілактика злочинів. Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін. / Під заг. ред. Джужи О.М. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. - 201 с.

 135. Кримінологія. Альбом схем. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. /Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 94 с.

 136. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник. / За заг. ред. О.М. Джужи О.М. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.

 137. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. професор. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 138. Кримінологія: Навч. Посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опансенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. Сюравчик; За заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Прецедент, 2004.-208 с.

 139. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2003. – 400 с.

 140. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Атіка, 2003.-400 с.

 141. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Джужа, Кондратьєв Я.Ю.,  Кулик О.Г.,  Михайленко П.П. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 142. Кримінологія: Практикум/ Уклад. О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, О.Ф. Гіда. – К.: НАВСУ, 2003. – 56 с.

 143. Кудрявцев В. Стратегии борьбы с преступностью // Государство и право.-2004.-№3.-С.122.

 144. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. – М., 1968.

 145. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1984.

 146. Кузьмичева С.К. Обработка и анализ материалов уголовной статистики. - Горький, 1974.

 147. Кузьмін Р. На захист суспільної моралі // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№6.-С.4.

 148. Курс советской криминологии. Т.1. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. – М., 1985.

 149. Левицька Л. Віктимність неповнолітніх як чинник детермінації насильницьких злочинів // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№2.-С.95.

 150. Левицька Л. Захист неповнолітніх потерпілих: кримінологічний і кримінально-процесуальний аспекти // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.113.

 151. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. – М., 1972.

 152. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність. – К., 2000.

 153. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К., 1997.

 154. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия. – М., 1986.

 155. Лунеев В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право.-2004.-№1.-С.5.

 156. Лунеев В.В. Юридическая статистика. Учебник. – М., 1999.

 157. Макаренко Суб’єкти профілактики правопорушень// Право і безпека.-2004.-№3.-С.68.

 158. Марчук Ф. Державний вплив на злочинність // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№10.-С.68.

 159. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Сов гос-во и право, 1992, № 1. – С. 79-83.

 160. Мельник М. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№5.-С.94.

 161. Мельник М. Прикладні аспекти співвідношення кримінально-правового і кримінологічного прогнозування // Право України.-К., 2005.-№3.-С.64-67.

 162. Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – К., 1985. –С.112.

 163. Миньковский Г.М., Тузов А.П. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. - К., 1985.

 164. Миньковський Г.М. Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977.

 165. Михайленко О. Координація діяльності у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№7.-С.22.

 166. Міжнародно-правові заходи запобігання наркотизму: Науково-методичний посібник / (О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, В.Г. Пшеничний, О.М. Стрільців).-К.: НАВСУ, 2004.-132 с.

 167. Мойсюк О.М. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху (ст. 215 КК України). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 1999.

 168. Мусаева Л. Теоретические подходы к пониманию противодействия криминальному групповому поведению // Российский следователь.-М., 2005.-№1.-С.27-32.

 169. Насильственная преступность. // Под редакцией Кудрявцева В.Н. и Наумова А.В. - М., 1997.

 170. Наследование биологическое и социальное // Коммунист. - 1983. - № 14.

 171. Никифорчин И.А. О понятии наркотических средств. // Проблемы социалистической законности. Вып. 26. – Харьков, 1991.

 172. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. - Саратов, 1975.

 173. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.

 174. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку // Право України.-К., 2005.-№1.-С.82-86.

 175. Олефір В., Цвігну Д. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції // Право України.-К., 2005.-№4.-С.81-85.

 176. Омельченко О. Роль начальника слідчого відділу в попередженні злочинів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№1.-С.131.

 177. Оробець К. Криміногенні фактори організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№2.-С.51-55.

 178. Оробець К. Соціальна основа рецидивної злочинності // Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№4.-С.136-139.

 179. Остроумов С.С. Советская судебная статистика. - М. 1976.

 180. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.

 181. Піщенко Г., Тущенко О. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України.-К.,2005.-№2.-С.73-77.

 182. Платонов К.К. О системе психологии. – М., 1972.

 183. Побегайло Э.Ф. Насильственная преступность: современные тенденции и перспективы борьбы // Сов. гос-во и право. - 1988. - № 9.

 184. Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 року № 502.

 185. Попов В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголовно-правовой аспекты. Учебное пособие. - М., 1996.

 186. Правова статистика. Курс лекцій. Загальна та Особлива частини. / Александров Ю.В., Гринчак В.М., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

 187. Проект Закону України «Про профілактику злочинів» від 12 травня 1998.

 188. Противодействие торговле людьми: Учеб. пособие / НУВС; А.М. Бандурка, В.Н. Куц (рук. авт. кол.), Е.Б. Левченко и др.; Под ред. А.М. Бандурки.-Киев-Харьков: Консум, 2003.-311с.

 189. Пшеничний В., Піщенко Г. Роль і місце міжнародних організацій у системі контролю за наркотиками // Право України.-2004.-№9.-С.143-145.

 190. Разработка Европейского законодательства по борьбе с киберпреступностью // Уголовное право.-М., 2005.-№1.-С.134-137.

 191. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№4.-С.58.

 192. Расюк Е. Кримінологічні ознаки та класифікація організованих груп, які вчиняють злочини у сфері незаконного обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№5.-С.117.

 193. Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. – Л., 1975.

 194. Романов В.В. Основы криминальной виктимологии. – Минск, 1980.

 195. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинності // Право України.-К., 2005.-№2.-С.52-55.

 196. Савюк Л.К. Уголовная статистика. – Калининград, 1996.

 197. Селецкий А.И., Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением. - К., 1991.

 198. Середа Г. Боротьба з незаконною міграцією // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№8.-С.14.

 199. Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№4.-С.65.

 200. Сиротін П. Корупція – це небезпечно // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№1.-С.21.

 201. Смидович С.Г. Самоубийства в зеркале исследований // Социол. исслед. – М., 1990. - №4.

 202. Стислий словник кримінологічних термінів: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Третьякова Т.А. /Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 55 с.

 203. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса, 1997. – 572 с.

 204. Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№6.-С.7.

 205. Тирский В.В. и др. Предупреждение рецидива преступлений. - Томск, 1990.

 206. Тогонидзе Н. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право.-2004.-№3.-С.99.

 207. Тогонидзе Н. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право.-2004.-№4.-С.85.

 208. Токарев А.Ф. Криминологическое прогнозирование и предупреждение преступности. – М., 1990.

 209. Туляков В.О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми). – Одеса, 2000.

 210. Ущаповський В. Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№1.-С.65.

 211. Франк Л.В. Некоторые теоретические вопросы становления советской виктимологии // Потерпевший от преступления. – Владивосток, 1974.

 212. Хохряков Г.В. Криминология: Учебник /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1999.

 213. Центров Е. Е. Криминологическое учение о потерпевшем.—М., 1988.

 214. Червякова О., Козлов А. Боротьба з корупцією // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№9.-С.37.

 215. Шиханцев Г. Насильственная преступность несовершеннолетних в США // Соц. законность. – 1984. - № 12.

 216. Шнайдер, Ганс Йоахим. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. Л.О. Иванова – М., 1994.

 217. Шотников С. К вопросу о мотивации корыстной женской преступности // Государство и право.-2004.-№9.-С.106.

 218. Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственной преступности женщин // Уголовное право.-М., 2005.-№1.-С.111-115.

 219. Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. - М., 1988.

 220. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997. – С.32.

 221. Яновська О. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності // Юридичний журнал.-2004.-№1.-С.40.

222. Кримінологія. Навчальний посібник.// О.М.Джужа, В.В.Василевич, О.Г.Колб та ін. – К.: Атака, 2009.- 312 с.

Допоміжна

 1. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 2. Акимова Н.В. Виктимологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел// Российский следователь.- 2006.- №1.- С.32-36.

 3. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

 4. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

 5. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторінгу України. Ін-т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.- К.: Парламентське вид-во, 2005.- 215с.-

 6. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практич. журнал. №11/2005/ МНДЦ з проблем БОЗ.- Київ, 2005.- 231с.

 7. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Харків: Регіон-інформ, 2004.- 210с.-

 8. Гуславський В.С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав: Монографія/ МВС України. НУВС; За ред. О.М.Бандурки.- Харків: НУВС, 2005.- 364с.

 9. Джужа О.М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навчальний посібник - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

 10. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т МВД при Донецком нац. ун-те.- Донецк, 2005.- 276с.-

 11. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

 12. Іванов Ю.Ф., Круміна М.В. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

 13. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)/ Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины.- Харьков: Новасофт, 2005.- 271с

 14. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України.-К., 2005.-№3.-С.98-101.

 15. Коноваленко О.О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. //Право України. 2006. № 2. С. 70-73.

 16. Кримінологічна віктимологія: навчальний посібник /За заг. ред. О.М.Джужи Київ: Атіка, 2006. – 352 с.

 17. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

 18. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.

 19. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

 20. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

 21. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

 22. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

 23. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 24. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

 25. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.

 26. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

 27. Піщенко Г., Мінченко С. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю // Право України.-2006.-№5.-С.107-111

 28. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї: Навч. посіб./ МВС України. НАВСУ; За заг. ред. О.М.Джужі, І.В.Опришка, О.Г.Кулика.- К., 2005.- 123с.-

 29. Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.- Харків, 2004.- 567с.-

 30. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Навч. посібник/ НАВСУ. Упр. кримін. міліції в справах неповноліт. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.- Київ, 2005.- 184с.

 31. Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине (по результаьам исследования): Монография/ Междунар. женский правозащит. центр "Ла Страда Украина". Гос. ин-т проблем семьи и молодежи; Е.Левченко, О.Калашник, И.Шваб и др.- Киев, 2004.- 126с.

 32. Умисні вбивства. Профілактика та розкриття: Практичний посібник/ О.П.Снігерьов, В.В.Матвійчук, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 99с.


Корисні Internet-ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Пошукова система]/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

 3. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

 4. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

 5. Єдиний державний рєстр судових рішень України [Пошукова система] / http://reyestr.court.gov.ua/

 6. Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського [Пощшукова система] / http://www.nbuv.gov.ua/

 7. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

 8. Рада Європи / http://www.coe.int/7. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал