«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка19/19
Дата конвертації31.03.2016
Розмір4.08 Mb.
#87
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

146.НАРКОТИЗМ – ЦЕ:

A. негативне соціальне явище, сутність якого полягає в залученні до немедичного вживання наркотиків окремих груп населення

B. захворювання, що виникає в результаті немедичного вживання наркотичних засобів

C. систематичне надання особою свого тіла для задоволення сексуальних потреб інших осіб за матеріальну винагородуD. порушення моральних, юридичних норм, які встановлені суспільством і державою

147. ОПИСОВА ФУНКЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛЯГАЄ У:

 1. в теоретичному аналізі причинно-наслідкових зв’язків, виявлення закономірностей виникнення розвитку й функціонування злочинності;

 2. в науковому передбаченні розвитку явищ злочинності, визначення тенденцій і закономірності її розвитку в перспективі;

 3. в повній та об’єктивній фіксації характеристик об’єктів дослідження та наявних між ними зв’язків і відносин;

 4. в розробці та реалізації рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення практики боротьби зі злочинністю на основі конкретного емпіричного матеріалу, отриманого в процесі кримінологічного дослідження.

148. РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛЯГАЄ У:

 1. в теоретичному аналізі причинно-наслідкових зв’язків, виявлення закономірностей виникнення розвитку й функціонування злочинності;

 2. в науковому передбаченні розвитку явищ злочинності, визначення тенденцій і закономірності її розвитку в перспективі;

 3. в повній та об’єктивній фіксації характеристик об’єктів дослідження та наявних між ними зв’язків і відносин;

 4. в розробці та реалізації рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення практики боротьби зі злочинністю на основі конкретного емпіричного матеріалу, отриманого в процесі кримінологічного дослідження.

149. ЗА СИСТЕМОЮ ВИБОРУ ОДИНИЦЬ СУКУПНОСТІ РОЗРІЗНЯЮТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 1. суцільні, монографічні, вибіркові;

 2. теоретичні прикладні;

 3. моно дисциплінарні, комплексні;

 4. територіальні, галузеві.

150. СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ – ЦЕ :

 1. матеріали офіційної державної статистики про стан злочинності, охорону громадського порядку та результати роботи правоохоронних органів;

 2. відомості про поточний стан оперативної ситуації та вживані заходи для її оздоровлення;

 3. відомості про соціально – економічну характеристику об’єкта кримінологічного вивчення, які впливають на злочинність;

 4. інформація що надається державними органами, громадськими організаціями й оформлена за встановленими правилами.


питанНЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ до ЕКЗАМЕНУ
Поняття кримінології як соціально-правової науки

 1. Предмет кримінологічної науки

 2. Завдання та функції кримінології

 3. Методологія і методи кримінологічних досліджень

 4. Місце кримінології у системі наук, її зв’язок з юридичними та іншими науками

 5. Система науки кримінології

 6. Поняття злочинності, її види

 7. Ознаки злочинності

 8. Основні показники злочинності

 9. Рівень та коефіцієнт злочинності

 10. Динаміка злочинності, показники динаміки

 11. Структура та характер злочинності

 12. Поняття латентної злочинності.

 13. Види та рівні латентної злочинності

 14. Методи та значення виявлення латентної злочинності

 15. Основні риси злочинності в Україні

 16. Поняття причин та умов злочинності в кримінології

 17. Поняття детермінації в кримінології

 18. Значення вивчення причинності в кримінології

 19. Поняття особи злочинця

 20. Межі визнання особи злочинця в кримінології та кримінальному праві

 21. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця

 22. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця та їх значення

 23. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

 24. Соціально-рольові характеристики особи злочинця

 25. Риси правової і моральної свідомості особи злочинця

 26. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

 27. Класифікація злочинців

 28. Типологія злочинців

 29. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця

 30. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця

 31. Поняття віктимології

 32. Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень

 33. Поняття жертви злочину

 34. Зв’язок “злочинець-потерпілий”.

 35. Віктимна поведінка жертви злочину

 36. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину

 37. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину

 38. Значення класифікації і типології жертв

 39. Поняття віктимологічної профілактики

 40. Поняття суїцидальної поведінки

 41. Механізм суїцидальної поведінки

 42. Поняття кримінологічного дослідження.

 43. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження.

 44. Поняття кримінологічної інформації, її види.

 45. Програма кримінологічного дослідження.

 46. Соціологічні методи, які використовуються в кримінологічних дослідженнях.

 47. Метод експертних оцінок.

 48. Документальний метод в кримінології.

 49. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях

 50. Кримінально-правова статистика та її розділи

 51. Значення кримінально-правової статистики

 52. Поняття про статистичне спостереження. Види та форми статистичних спостережень Поняття про статистичне зведення та групування.

 53. Поняття профілактики злочинності

 54. Цілі та завдання запобіжної діяльності

 55. Рівні профілактики

 56. Класифікація профілактичних заходів

 57. Суб’єкти профілактики злочинів

 58. Поняття кримінологічного прогнозування

 59. Вимоги до джерел прогнозування

 60. Завдання кримінологічного прогнозування

 61. Види кримінологічного прогнозування

 62. Методи кримінологічного прогнозування

 63. Кримінологічне планування

 64. Етапи кримінологічного планування

 65. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

 66. Види кримінологічного планування

 67. Організаційні основи діяльності ОВС в попередженні злочинів

 68. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинності неповнолітніх.

 69. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинності неповнолітніх.

 70. Кримінологічна характеристика особи неповнолітніх злочинців

 71. Причини та умови злочинності неповнолітніх

 72. Профілактика злочинності неповнолітніх

 73. Кримінологічна характеристика та профілактика насильницьких злочинів

 74. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів

 75. Причини та умови насильницьких злочинів

 76. Профілактика насильницьких злочинів

 77. Кримінологічна характеристика загально-кримінальної корисливої злочинності

 78. Поняття та кримінологічна характеристика загально-кримінальної корисливої злочинності

 79. Причини та умови корисливої злочинності

 80. Профілактика корисливих злочинів

 81. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків

 82. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків

 83. Причини та умови, що пов’язані з незаконним обігом наркотиків

 84. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів

 85. Поняття злочинності, її види

 86. Ознаки злочинності

 87. Основні показники злочинності

 88. Рівень та коефіцієнт злочинності

 89. Динаміка злочинності, показники динаміки

15. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення:

1. Підручники, навчальні посібники.

2. Навчальна програма.

2. Робоча програма.

3. Навчально-методичний комплекс.

4. Навчально-методичні матеріали з курсу «Кримінологія».

5. Мультимедійні презентації за темами, передбаченими тематичним планом.
Матеріально-технічне забезпечення:

1. Ноутбук.2. Мультимедійний проектор.

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. - http://zakon2.rada.gov.ua;

 2. Єдина Конвенція ООН про наркотичні засоби від 30.03.1961р.( у редакції від 01.12.2010) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 3. Конвенція ООН про психотропні речовини від 21.02.1971 р.( Ратифікація від 27.10.1978) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 4. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 р.( Ратифікація від 25.04.1991,) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 5. Конвенція ООН проти застосування допінгу від 16.11.1989 р.(Ратифікація від 2.07 1998) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 6. Угода про незаконний обіг на морі укладена на виконання статті 17 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 31.01.1995 р.(Ратифікація від 15.11.2006 р. (із застереженнями і заявами) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р.( Ратифікація від 04.02.2004) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 8. Політична декларація двадцятої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН, що присвячена спільній боротьбі зі світовою проблемою наркотиків 1998 р. http://zakon2.rada.gov.ua;

 9. Закон України від 15.02.1995 р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 10. Закон України від 15.02.1995 р. «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 11. Закон України від 03.03.1998 року «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 12. Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР (Редакція від 19.11.2012) «Про лікарські засоби»- http://zakon2.rada.gov.ua;

 13. Закон України від 01.06.2000 № 1775-III.( Редакція від 04.11.2012)- http://zakon2.rada.gov.ua;

 14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 15. Закон України «Про державний кордон України» (1991 р.) - http://zakon2.rada.gov.ua;

 16. Закон України від 05.04.2007 № 877-V (Редакція від 19.11.2012) «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 17. Закон України від 05.07.2012 № 5065-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 18. Закон України від 4 липня 2012 року № 5036-VI «Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 19. Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV(Редакція від 09.02.2010) «Про захист суспільної моралі» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 20. Закон України від 01.12.1994 року. «Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі» - http://zakon2.rada.gov.ua

 21. Закон України від 24 січня 1995 р. «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 22. Закон України від 5 лютого 1993 р. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 23. Закон України від 22 червня 2000 року N 1835-III «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 40. – Ст. 338;

 24. Закон України від 30 червня 1993р. «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 35;

 25. Закон України від 4 лютого 2004 року №1433 - IV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 26. Закон України від 20.12.1990 № 565-XII (Редакція від 19.11.2012) «Про міліцію» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 27. Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII (Редакція від 19.11.2012) «Про службу безпеки України» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 28. Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII (Редакція від 19.11.2012) «Про прокуратуру» - http://zakon2.rada.gov.ua.

 29. Указ Президента Українивід 8 квітня 2011 року № 440 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів»- http://www.president.gov.ua/documents;

 30. Указ Президента Українивід 13.04.2011 року № 457/2011 «Про Питання Державної служби України з контролю за наркотиками» - http://narko.gov.ua/komnarko/uk/publish/article;

 31. Указ Президента Українивід 21.10.2011 року №1000 «Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю»- http://www.president.gov.ua/documents;

 32. Указ Президента Українивід 21.10.2011 року №1001 «Про Національну антикорупційну стратегію України на 2011-2015 роки» - http://www.president.gov.ua/documents.
 1. Постанова КМУ від 6 травня 2000 р. №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 2. Постанова КМУ від 03.06.2009 № 589 (Редакція від 11.11.2011) «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 3. Постанова КМУ від 23.06.2010 № 516 «Про утворення Державного комітету України з питань контролю за наркотиками»- http://zakon2.rada.gov.ua;

 4. Розпорядження КМУ від 30 листопада 2011 року №1209-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 5. Розпорядження КМУ від 13 вересня 2010 року № 1808 –р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 6. Розпорядження КМУ від 22 листопада 2010 року № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки - http://zakon2.rada.gov.ua.

 7. Постанова пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 № 4 (Редакція від 18.12.2009) «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 8. Постанова пленуму Верховного суду України від 03.06.2005 № 8 (Редакція від 30.05.200) «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» - http://zakon2.rada.gov.ua;

 9. Постанова пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» - http://zakon2.rada.gov.ua.

 10. Наказ МВС України від 18.08.2004 року № 962 «Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» - http://zakon2.rada.gov.ua.

 11. Наказ МВС України від 24.09.2010 року № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України» - http://zakon2.rada.gov.ua.

 12. Наказ МВС України від 31 травня 2011 року № 286 «Про затвердження Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України»

БАЗОВА

 1. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.– 208 с.

 2. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования // Российский следователь.- 2006. - № 3. - С. 27-29.

 3. Акимова Н. В. Виктимологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел // Российский следователь. - 2006. - № 1. - С. 32-36.

 4. Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні ( з нагоди 35-річчя створення кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ): матеріали міжвуз. наук.- теорет. конф. (25 квіт. 2012 р.)/ МВС України, НАВС.- Київ, 2012.- 252с.

 5. Актуальные проблемы противодействия транснациональной преступности: Сб. материалов международного семинара. Минск, 2-3 ноября, 2006 г. / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД.-Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006.-100 с.

 6. Алегин А.П. Причина преступности в сфере производства и оборота алкогольной продукции ( социально-экономический аспект)// Российский следователь.- 2005.- №4.- С.34-36.

 7. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002.

 8. Алиев А.А.о. (Алиев, Адиль Абыш оглы) Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с массовыми беспорядками: автореф. дис. докт. юрид. наук (12.00.08)/ Нац. акад. наук Азербайджана. Ин-т философии, социологии и права.- Баку, 2012.- 25с.

 9. Анатольєва О. Протидія злочинності неповнолітніх в УСРР (1920-1930рр.): теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 2. - С. 156.

 10. АтельцевС.Н. Личность преступника и проблемы криминологического анализа. – М., 2000.

 11. Балашов І. Детермінанти злочинів у сфері підприємництва // Право України. - 2008. -№ 4. - С. 45-50.

 12. Бандурка А., Давыденко Л. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 7.

 13. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

 14. Баронин А.С. Психологический профиль убийц. Пособие по криминальной психологии и криминалистике.- Киев: ПАЛИВОДА А.В., 2001.- 175с.-

 15. Батиргареєва С. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста – учасника організованої злочинної групи // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - К., 2007. - № 16. - С. 17-31

 16. Биргеу М. Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 37.

 17. Бібліографія (кримінологія та профілактика злочинів): Довідник / Упоряд.: В. В. Василевич, С. І. Мінченко, Т. О. Сіродан, В. Г. Сюравчик, Г. І. Піщнеко, Г. С. Поліщук; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2008. – 296 с

 18. Блувштейн Ю. Д., Зырин М.И., Романов В. В. Профилактика преступлений: Учеб. пособие. - Минск, 1986.

 19. Богатирьов І. Г., Ларченко М. О. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам: Монографія. –Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2010.-219 с.

 20. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Право України. - 2009. - № 7. - С. 39-46.

 21. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. - К., - 2005. - № 4. - С. 54-56.

 22. Бондарєв В.В. Насильство серед військовослужбовців (поняття, характеристика, причини та профілактика): Монографія.- Київ, 2002.- 271с.

 23. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с.

 24. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторінгу України. Ін-т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.- К.: Парламентське вид-во, 2005.- 215с.-

 25. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.- практ. журнал. №1(27)/2012/ РНБО України. МНДЦ з проблем БОЗ.- К., 2012.- 371с

 26. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практич. журнал. №11/2005/ МНДЦ з проблем БОЗ.- Київ, 2005.- 231с.

 27. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми)/ НАН України; Ін-т держ. права ім.В.М.Корецького; Ін-т вивч. проблем злочинності АПН України.- Харків: Право, 2001.- 262с.

 28. Бугера О. Вплив засобів масової інформації на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6. - С. 117.

 29. Бугера О. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинності неповнолітніх // Право України. - 2007. - № 4. - С. 115-118.

 30. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.121.

 31. Бут О. Деякі аспекти проблеми дитячої проституції та порнографії в скандинавських країнах і Україні // Підприємництво, господатство і право. - 2008. - № 5. - С. 127-131.

 32. Буткевич С.А. Протидія незаконному переміщенню наркотичних засобів і психотропних речовин без супроводження // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.48 – 50.

 33. Быргэу М.М. Организация профилактики преступлений органами внутренних дел: концептуальные основы, практика, перспективы совершенствования (опыт Республики Молдова): Монография/ МВД Украины. НУВД; Под общ. ред. А.М.Бандурки.- Харьков: Изд. НУВД, 2004.- 253с.

 34. Василевич В., Расюк Е. Конвенційний механізм протидії транснаціональному незаконному обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11. – С.148-152.

 35. Васильченко С. Удосконалення законодавства про державну службу як чинник попередження злочинів // Юридичний журнал. - 2004. - № 1.

 36. Ведерникова О. Теория и практика борьбы с преступностью в условиях современной западной демократии: канадская уголовно-правовая модель // Государство и право. -2004. - № 6. - С. 85.

 37. Ведерникова О.Н. Международный опыт борьбы с наркотизмом и легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, прокурорского надзора. М., 2000. С. 67.

 38. Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: навч. посіб. для студ. юрид. навч. закладів/ О.М.Джужа,ред.В.В.Коваленко,ред.,О.Г.Колб; МОН України,КНУВС,Ун-т сучасних знань.- Хмельницький: Хмельницький центр науки, інновац. та інформатиз., 2012.- 171с.

 39. Віктимологія / Східноюрид.нац.ун-т ім. В.Даля.- Луганськ, 2006.- 110с.

 40. Вітренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С. 92.

 41. Волков К.А. Противодействие торговле людьми как направление современной уголовной политики// Российский следователь.- 2006.- №2.- С.34-36.

 42. Волобуєв А. Протидія легалізації майна, здабутого злочинним шляхом // Вісник прокуратури. –2003. -№1. –С. 53-56.

 43. Вплив програм замісної підтримуючої терапії на криміногенну ситуацію у державі: аналітичний звіт за результатами наукового дослідження/ О.М.Джужа, О.М.Стрільців, С.В.Дворяк, Толопіло А.П., В.Г.Ожогова та ін.; НАВС, Одеська правозахисна група "Верітас".- Харків: "Права людини", 2012.- 81с.

 44. Гапон О.А., Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством (кримінально-правові, кримінологічні та оперативно-розшукові заходи): Монографія.-К.: Нац. акад.. внутр. справ України.-2005.-380 с.

 45. Гасанов Р. И. Криминология о преступности / Р. И. Гасанов, Д. А. Зубов // Економіка і фінанси. Право – 2008. - № 5. - С. 23-38.

 46. Гладун О.З. (Гладун, Олександр Зіновійович) Злочини проти порядку виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.09)/ Генеральна прокуратура України. Нац. акад. прокуратури України.- Київ, 2012.- 16с.

 47. Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України - К., 2009. - № 7. - С. 24-31.

 48. Голіна В.В. Запобігання злочинності в Укріїні.-Х.:Нац. Юрид.акад., 2007.-107с.

 49. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Харків: Регіон-інформ, 2004.- 210с.-

 50. Головкін Б. Дослідження смислової сфери особистості корисливо-насильницького злочинця // Вісник прокуратури. – 2008. - № 7. - С. 77-85.

 51. Головкін Б. Корисливі мотиви тяжких насильницьких посягань // Вісник прокуратури. - 2007. - № 11. – С. 49-58.

 52. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: Монографія.-Х.: ППВ «Нове слово», 2004.-252с.

 53. Гриффит Е. Новый подход к наркомании // Курьер ЮНЕСКО.– 1982, февр.–С. 4–11.

 54. Губанова О. Особистість гвалтівника / /Право України - 2007. - № 6. - С. 122-126.

 55. Гудим В. В. Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації // Держава і право.-К., 2007. - Вип. 37. – С. 551-554.

 56. Гуславський В.С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав: Монографія/ МВС України. НУВС; За ред. О.М.Бандурки.- Харків: НУВС, 2005.- 364с.-

 57. Деревягін О.О. (Деревягін, Олексій Олександрович) Запобігання злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим: Монографія/ МВС України. Крим. юрид. ін-т Одеського держ. ун-ту внутр. справ. Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; За заг. наук. ред. проф. І.Р.Шинкаренка.- Сімферополь, 2012.- 190с.

 58. Джужа О. М. Запобігання злочинам, повязаним із сексуальним насильством: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 240 с.

 59. Джужа О. М., Василевич В. В., Колб О. Г., Наливайко В. С. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2010. – 544 с.

 60. Джужа О. М., Чернявський С. С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Наук. вісник НАВСУ. - 2005. - № 1. - С. 89-95.

 61. Джужа О.М., Василевич В.В., Кулакова Н.В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: Посібник / За заг. ред. проф. О.М. Джужі. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 248 с.

 62. Джужа О.М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навчальний посібник - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

 63. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблема потерпілого від злочину (кримінологічний та психологічний аспект): Навч. посіб. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 51 с.

 64. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарні аспекти): Монографія. – К.: НВТ “Правник”. – Нац. акад. внутр. справ України, 1998. – 84 с.

 65. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Альбом схем (загальна і особлива частини): Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

 66. Джужа О.М., Чернявський С.С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Наук. вісник НАВСУ.-2005.-№1.-С.89-95.

 67. Джужа О. М., Кирилюк А. В. Сучасний погляд на розвиток кримінології // Право України. - № 2. – 2003. – С. 97-101.

 68. Джужа О. М., Піщенко Г. І. Соціальні аспекти та керівні принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України. – 2004. – № 5. – С. 67-70.

 69. Дідківська Г. Загальна характеристика соціального середовища та взаємодії з ним неповнолітніх злочинців // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 7.-С. 134-137.

 70. Дрёмин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества / Монография. – Одесса. – 2009. – 613 c.

 71. Дроздов О.М. Національна стратегія боротьби з наркотиками – невід’ємна складова частина світової політики протидії наркозлочинності / наукова стаття від 03.05.2012 року/-http://narko.gov.ua/komnarko/uk;

 72. Дюркгейм З. Норма и патология // Социология преступности. – М., 1966.

 73. Єжеєв М., Невмержицький П. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 225.

 74. Єсенков А.В. (Єсенков, Артем Валентинович) Кримінально-правове забезпечення протидії сприянню учасниками злочинних організацій та укриттю їх злочинної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ Академія адвокатури України.- К., 2012.- 19с.

 75. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т МВД при Донецком нац. ун-те.- Донецк, 2005.- 276с.-

 76. Жукова Т. В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации // Российский следователь. - 2006. - № 4. - С. 34-35.

 77. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

 78. Задорожный В.И. Проблемы совершенствования организационного и правового обеспечения виктимологической профилактики преступлений// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.34-38.

 79. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції». Науково-практичний коментар – К.: «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.

 80. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Ч.1.: Збірник нормативних актів // МВС України. КНУВС. – Київ: 2006 р. – 379 с.

 81. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Ч.2.: Збірник нормативних актів // МВС України. КНУВС. – Київ: 2006 р. – 287 с.

 82. Заросинський Ю. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею на сучасному етапі / Ю. Заросинський // Право України. - 2007. - № 8. - С. 61-64.

 83. Заросінський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України.-К., 2005. - № 2. - С. 63-67.

 84. Збірник матеріалів п’ятої та шостої сесій Національного комітету з проблем профілактики наркоманії та захворюванню на СНІД.-К., 1997. – 70 с.

 85. Зелінський А.Ф. Кримінологія. Навчальний посібник. – Х.: Рубікон, 2000.

 86. Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991.

 87. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.

 88. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.-К.: Атака. 2004.-111 с.

 89. Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС // Право України. - 2008. - № 4. - С. 97-101

 90. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. - 2004. - № 8. - С. 79.

 91. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)/ Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины.- Харьков: Новасофт, 2005.- 271с

 92. Кальченко Т.Л. Суспільно небезпечні тенденції наркобізнесу в Україні // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.89 – 91.

 93. Кларк Р. Преступность в США. – М., 1975.

 94. Клименко О.С. (Клименко, Олена Сергіївна) Запобігання незаконному поводженню з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

 95. Клюєв М. М. Вихідні засади програмування протидії злочинності // Луганськ, 2006. -Вип. 2. - С. 169-178.

 96. Клюєв М. М. Прикладні аспекти формування змісту і структури запобігання злочинності // Проблеми транспортної галузі та удосконалення транспортного законодавства. - Одеса, 2007. - С. 56-58.

 97. Клюєв М. М. Проблеми реалізації програмних рішень у сфері запобігання злочинності // Вісник Запорізького юрид. Ін-ту.- Запоріжжя, 2007. - № 3. - С. 26-33.

 98. Клюєв О. Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні // Право і безпека.-2004.-№3.-С.58.

 99. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України. - К., 2005. - № 3. - С. 98-101.

 100. Коваленко В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України. - 2004. - № 8. - С. 12.

 101. Коваленко В. Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 61.

 102. Коваленко В. Сучасна масова комунікація: носій добра чи кримінологічний фактор? // Право України – 2008. - № 4. - С. 84-90.

 103. Козаченко А.В., Мирошниченко Н.А. Предмет наркотизма: Учебное пособие. – Николаев-Одесса: Тетра, 1999. – 58 с.

 104. Козлик Л. Г. Проблеми визначення поняття особистості злочинця у сучасній кримінологічній науці // Держава і право. - К., 2007. - Вип. 38. - С. 604-609.

 105. Коноваленко О.О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. //Право України. 2006. № 2. С. 70-73.

 106. Коноваленко О.О. Особа злочинця корисливо-насильницької спрямованості: кримінологічна характеристика і типологія//Право України. 2006. № 4 с. 75-77.

 107. КорецкийС.М. Индивидуальное прогнозирование поведениянесовершеннолетних// Международная научно-практическая корн ференция «безопасность и защита прав несовершеннолетних/.- Рига 2008 -368с.

 108. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями: Руководство для следователей: Научно-пратическое пособие/ Нац. ун-т вн. дел.- Харьков: Лицей, 2002.- 279с.-

 109. Користін О. Є. Методологічні засади діяльності підрозділів фінансової розвідки щодо протидії відмиванню коштів // Науковий вісник КНУВС. – 2010. - № 4. – С. 88-96.

 110. Користін О. Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності // Право і безпека. - 2004. - № 3. - С. 167.

 111. Коруля І.В. (Коруля, Ірина Володимирівна) Міліція в механізмі протидії корупції: автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.07)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

 112. Корупція в Україні 2004 рік: Аналіз природи та причин проблеми (підсумковий звіт).- К.: День Печати, 2004.- 88с.

 113. Костенко К.Г. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів у контексті міжнародної співпраці // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.110 – 112.

 114. Кравченко О.О. Контрабанда наркотичних засобів: Актуальні питання відповідальності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення”. – Одеса: НДРВВ ОЮГ НУВС, 2002. – С. 102-107.

 115. Криминология /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. – М., 1998.

 116. Криминология. /Под ред. Дж.Ф. Шели/ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2003. – 864 с. – С. 311-315.

 117. Криминология. Пер. с чешского / Под ред. д.ю.н. Н.А. Стручкова. – М., 1982.

 118. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2000.

 119. Криминология: Учебник / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2010 г.

 120. Криминология: Учебник / Под ред. С.М. Иншакова, А.В. Симаненко. М., 2010 г.

 121. Криміногенна ситуація в Україні та діяльність органів внутрішніх справ: характеристика, проблеми, шляхи вирішення: Інформ.-аналіт. огляд. Вип. 3 (серпень) / МВС України. НАВСУ. НДІ проблем боротьби зі злочинністю.-К., 2004.-40 с.

 122. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. проф. О.М. Джужи: - К.: Атака, 2006. – 352 с.

 123. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Загальна частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під редакцією Лихолоба В.Г.; УАВС. – К., 1996.

 124. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник. / За заг. ред. О.М. Джужи О.М. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.

 125. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. професор. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 126. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. Сюравчик; За заг. ред О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 208 с.

 127. Кримінологія: Навч.-методичний посібник/ НАВСУ; О.М.Джужа, Є.М.Моісеев, В.В.Василевич та ін.- Київ: Атіка, 2003.- 399с

 128. Кримінологія: Навчальний посібник / О. М. Джужа, В. В. Василевич. О. Г. Колб та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2009. – 312 с

 129. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / В. В. Василевич, Т. Л. Кальченко, Н. В. Кулакова та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.

 130. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2003. – 400 с.

 131. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Джужа, Кондратьєв Я.Ю.,  Кулик О.Г.,  Михайленко П.П. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 132. Кримінологія: Практикум/ Уклад. О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, О.Ф. Гіда, Ю.Л. Заросінський.-К.: НАВСУ, 2003.-56 с.

 133. Круміна М.В. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності // Право України. - 2006. - №4. - С. 78-81.

 134. Круміна М.В., Іванов Ю.Ф. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

 135. Кудрявцев В. Стратегии борьбы с преступностью // Государство и право. - 2004. - № 3. - С. 122.

 136. Кузьмін С.А. (Кузьмін, Сергій Аркадійович) Спеціальні питання застосування кримінально-правових заходів протидії організованій злочинності: наук.-практ. посібник/ Міжвідом. наук.-дослід.центр з пробл. б-би з організованою злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України.- Київ, 2012.- 83с.

 137. Курганов С.И. Криминология. М.,2010 г.

 138. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

 139. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.

 140. Левицька Л. Віктимність неповнолітніх як чинник детермінації насильницьких злочинів // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. - С. 95.

 141. Левченко Ю. О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини у нафтогазовому комплексі України // Науковий вісник КНУВС. – 2010. - № 4. – С. 96-102.

 142. Лисиченко В.К. (Лисиченко, Віталій Костянтинович) Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: монографія/ В.К.Лисиченко, Р.М.Шехавцов; МВС України, ЛДУВС.- Вид.друге, перероб. та доповн.- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012.- 319с.

 143. Ліхолєтова Ю.А. (Ліхолєтова, Юлія Андріївна) Суд як суб'єкт запобігання рецидивній злочинності молоді в Україні: автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 20с.

 144. Лозовицкая Г.П. О некоторых криминологических и уголовно-правовых проблемах борьбы с посягательствами, совершенными в составе организованных групп и преступных сообществ, на участников правосудия// Российский следователь.- 2006.- №2.- С.36-40.

 145. Лунеев В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. - 2004. - № 1. - С. 5.

 146. М. Гаврилюк Як запобігти “захворюванню” чиновників на корупцію // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 7. - С. 16.

 147. Магомедов Д. Б. К вопросу о социально-педагогических аспектах профилактики преступлений среди молодежи // Рос. Следователь. - 2008. - № 10. - С. 29-32

 148. Макаренко Суб’єкти профілактики правопорушень// Право і безпека. - 2004. - № 3. -С. 68.

 149. Малышев В.С. Анатомия зла. Эволюция негативных социальных явлений: причины, условия, прогнозы: Монография.- Донецк: Юрпресс, 2001.- 431с.

 150. Маркин А. В. Использование результатов социологических исследований при изучении преступности; управленческий аспект // Вестн. Моск. ун-та МВД России. - 2007. - № 1. - С. 96-98

 151. Марчук Ф. Державний вплив на злочинність // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 10. - С. 68.

 152. Матіос А.., КовальчукА. Проблеми правового регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України // Юрид. акад. - 2008. - № 7. - С. 14-21.

 153. Мельник М. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - С. 94.

 154. Мельник М. Прикладні аспекти співвідношення кримінально-правового і кримінологічного прогнозування // Право України. - К., 2005. - № 3. - С. 64-67.

 155. Мельник О.В. (Мельник, Олена Володимирівна) Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні: Автореф. дис.канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС Уукрїни, НАВС.- Київ, 2012.- 19c.

 156. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі /За ред. Лазаренко Б.П., Пінчук І.М. – К., 2002. – 144 с.

 157. Мирошниченко Н.А., Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев - Одесса: Вища школа, 1988. – 208 с.

 158. Михайленко О. Координація діяльності у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 7. - С. 22.

 159. Михайлов О.Є. Причини наркотизму і його профілактика: Навчальний посібник.- Ужгород: Закарпаття, Б.р.- 34с.-

 160. Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24 березня 2010 р., - К.: КНУВС, 2010. – 272 с., С. 50-53.

 161. Міжнародно-правові заходи запобігання наркотизму: Науково-методичний посібник / (О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, В.Г. Пшеничний, О.М. Стрільців).-К.: НАВСУ, 2004.-132 с.

 162. Мікіш А. Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву// Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 10. – С. 136 – 139.

 163. Міняйло Н.Є. (Міняйло, Ніна Євгенівна) Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Автореф.дис. канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 20с

 164. Мірошніченко С. С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності: монографія / С. С. Мірошніченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 212 с.

 165. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. проф. В.А.Соболева и доц. И.П. Рущенко. - X.: Торсинг, 2000. – 432 с.

 166. Москаленко С. Рейдерство; загальна характеристика, окреслення проблеми та шляхи боротьби // Юрид. журнал. - 2007. - № 3. - С. 117-120.

 167. Мошак Г. Запобігання злочинам у ФРН з використанням приватноправових засобів // Право України.-2010. - № 7.- С. 157 - 164.

 168. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

 169. Навчальний посібник Загально-соціальна та спеціальна профілактика ВІЛ/СНІДу: Навч.-метод. посібник / О.Ф. Гіда, О.М. Джужа, С.М. Корецький, Г.І. Піщенко; Заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.-80 с.

 170. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник // Мін-во освіти і науки України; Авт.: А. А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко, А.П. Науменко; За ред. А.П. Закалюка. – Київ Юрінком Інтер, 2006 р. – 294 с.

 171. Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції": Ст. на 01 січня 2012 р./ Мельник О.М., Руснак Ю.І., Шамрай О.В.; За ред Шамрая В.О.- Київ: Вид. дім "Професіонал", 2012.- 461с.

 172. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

 173. Некоторые вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и наркомании: стратегия снижения вреда (материал в помощь участковым инспекторам и работникам ППСМ МВД Украины) МВД Украины. - 2000. - 20 с.

 174. Никитин Н.В. Проблемы социально-трудовой реабилитации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.39-42.

 175. Никифорчин І.О. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Юридична академія України. – Х., 1994. – 20 с.

 176. Нікітін Ю. Кримінологічно-концептуальна модель запобігання злочинності в сучасному українському суспільстві // Юрид. Україна, - 2008. - № 9. - С. 95-99.

 177. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку // Право України. - К., 2005. - № 1. - С. 82-86.

 178. Омельченко О. Роль начальника слідчого відділу в попередженні злочинів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 1. - С. 131.

 179. Омигов В. И. Борьба с незаконным оборотом наркотиче­ских средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении. М., 1994.

 180. Организация работы по профилактике самоубийств в органах внутренних дел: Метод. рекомендации для рук. подразделений ОВД/ МВД РФ. Главное упр. кадров.- Москва, 2001.- 23с

 181. Организованная преступность и борьба с ней (отечественный и зарубежный опыт): Библиографический указатель/ Академия управления МВД России.- Москва, 2004.- 87с.-

 182. Организованная преступность как объект криминологического исследования // Российский следователь. - 2006. - № 3. - С. 27-29.

 183. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія // Ін-т вивчення проблем злочинності. Академія прав. наук України. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Харків: «Право», 2005 р.- 255 с.

 184. Оробець К. Соціальна основа рецидивної злочинності // Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№4.-С.136-139.

 185. Павік О. Співвідношення понять «потерпілий від злочину» та «жертва злочину» // Юрид. Україна. 2007. - № 6 - С. 118-125.

 186. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.

 187. Пивоваров В. Актуальні питання запобігання злочинності у сфері фінансового обігу // Право України.-2010. - № 5.- С. 129 - 135.

 188. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.

 189. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

 190. Піщенко Г. Характеристика загально кримінальної корисливої злочинності та її детермінація // Право України.-2007.-№5.-С.74-78.

 191. Піщенко Г., Мінченко С. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю // Право України.-2006.-№5.-С.107-111

 192. Пономаренко Ю.Г. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 23. – С. 35-40.

 193. Пономаренко Ю.Г. Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу // Право і безпека. – 2003. – Вип. 4. – С. 153-156.

 194. Пономаренко Ю.Г. Характеристика предмету злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотчиних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Право і безпека. – 2002. – Вип. 4. – С. 132-134.

 195. Попередження незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Посібник // МВС України. НАВСУ. Управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України. – Київ: 2005 р. – 311 с.

 196. Попович Д. Списанные наркотики // Киевские ведомости, 2003. - № 149. (2954). – 15 июля. – С. 4.

 197. Правова статистика: Підручник/ Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін. ; за заг. ред. професора О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2008 – 392с.

 198. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» // под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 496 с.

 199. Преступность: опыт координации противодействия: Монография/ Межвед. ком. по борьбе с преступн., коррупцией и наркоман. при СБ Республики Беларусь. Акад. МВД Республики Беларусь; И.И.Басецкий, И.В.Капелько, Ю.Л.Сиваков.- Минск, 2001.- 827с.

 200. Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: международ. научн-практ. конференция (Минск, 5 апреля 2012 г.), тезисы докладов/ МВД Республики Беларусь, Учреждение образов. "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".- Минск: Академия МВД, 2012.- 259с.

 201. Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции: материалы международ. научно-практич. конференции (Минск, 22 декабря,2011 г.)/ Генпрокуратура Республики Беларусь, Научн.-практич. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Республики Беларусь.- Минск: БГУФК, 2012.- 207с.

 202. Проект Закону України “Про профілактику злочинів” від 12 травня 1998.

 203. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие // Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: ГУБНОН СКМ МВД России, Московский университет МВД России, Изд-во «Щит-М», 2001. – С. 291.

 204. Противодействие торговле людьми: Учеб. пособие / НУВС; А.М. Бандурка, В.Н. Куц (рук. авт. кол.), Е.Б. Левченко и др.; Под ред. А.М. Бандурки.-Киев-Харьков: Консум, 2003.-311с.

 205. Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.- Харків, 2004.- 567с.-

 206. Протидія злочинам у бюджетній сфері: метод.матер./авт. кол.: О.Є.Користін, С.С.Чернявський, В.І.Василенчук , Л.В.Герасименко, О.В.Тихонова/ за заг. ред. О.М.Джужі; МВС України, НАВС.- Київ, 2012.- 91с.

 207. Протидія злочинам у сфері економіки: метод.реком./ Л.П.Скалозуб, В.В. Коряк, В.Р.Сливенко та ін.; МВС України, Департамент держ. служби б-би з економ. злочинністю НАВС.- Київ, 2012.- 283с.

 208. Протченко Б.А. Применение к осужденным принудительно­го лечения от хронического алкоголизма и наркомании // Комментарий судебной практики за 1975 г.–М., 1976.– С. 145–160.

 209. Профілактика злочинів: Підручник / О.М.Джужа, В.В.Василевич, О.Ф.Гіда та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О.М.Джужи. – К.: Атіка, 2011. – 720 с.

 210. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Навч. посібник/ НАВСУ. Упр. кримін. міліції в справах неповноліт. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.- Київ, 2005.- 184с.

 211. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 287 с.

 212. Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов, 2000.

 213. Разработка Европейского законодательства по борьбе с киберпреступностью // Уголовное право. - М., 2005. - № 1. - С. 134-137.

 214. Расюк Е. Деякі кримінологічні аспекти злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 4. – С. 146 – 148.

 215. Расюк Е. В. Стан і тенденції транснаціонального наркобізнесу в Україні // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24 березня 2010 р., - К.: КНУВС, 2010. – 272 с., С. 185-187.

 216. Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованх на запобігання вживанню наркотиків // Право України. – 2003. - № 11. – С. 94-97.

 217. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов’язана з наркобізнесом // Право і суспільство. – 2006. - № 1. – С.87-93.

 218. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 4. - С. 58.

 219. Расюк Е. Кримінологічні основи тероризму та релігійного екстремізму// Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 8. – С. 148 – 152.

 220. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 147 – 150.

 221. Расюк Е. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв’язок зі злочинність // Підприємництво, господарство і право.- К., 2010. - № 6. – С. 74-77.

 222. Расюк Е. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв’язок зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 74 – 77.

 223. Расюк Е. Протидія відмиванню грошових коштів отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами // Право України. – 2004. - № 4. – С. 87-90.

 224. Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні . // Автореф. дис. кандидата юридичних наук. Київ: 2005 р. – 20 с.

 225. Расюк Е.В. Стан і тенденції транснаціонального наркобізнесу в Україні. // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. – К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. – С.185 – 187.

 226. Расюк Е.В. Токсикоманія // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10т./ Відп. редактори: Є.М.Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2007.- Т.IV.Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – С. 802 – 804.

 227. Расюк Э.В. Индивидуальная профилактика незаконного оборота наркотиков, осуществляемая органами внутренних дел / Участие правоохранительных органов в противодействии наркобизнесу: отечественный и международный опыт: тезисы доп. Международной научно-практической конференции, Киев, 13.05.2011г., - К.: МВД Украины, Фонд Ганса Зайделя (ФРГ), НАВД Украины, 2011. – 171 с., С. 140-145.

 228. Расюк Е. Сучасна антикорупційна політика України// Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 7. – С. 31 – 34.

 229. Расюк Е., Мікіш А. Проблеми дефініції «фіктивне підприємництво» в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 6. – С. 108 – 111.

 230. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 197с.-

 231. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – С.Пб.: ПИТЕР, 2002. – 304 с.

 232. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинності // Право України. - К., 2005. - № 2. - С. 52-55.

 233. Семенов В.М. Об общесоциальных мерах по предупреждению краж// Российский следователь.- 2006.- №1.- С.43-46.

 234. Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. - Харків, 2003. - 20 с.

 235. Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура, людина, держава.-2004. - № 4. - С. 65.

 236. Синьков Д. В. Некоторые вопросы типологизации женщин, совершивших преступления // Рос.следователь. - 2007. - № 10. - С. 18-20.

 237. Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине (по результаьам исследования): Монография/ Междунар. женский правозащит. центр "Ла Страда Украина". Гос. ин-т проблем семьи и молодежи; Е.Левченко, О.Калашник, И.Шваб и др.- Киев, 2004.- 126с.

 238. Сітренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№1.-С.92.

 239. Соловей О.О. (Соловей, Олена Олександрівна) Кримінологічна характеристика та запобігання дитячій порнографії в Україні: авторефер.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України,НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

 240. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози/ Український ін-т соціальних досліджень. Британська рада в Україні. М-во Великої Британії у справах міжнародного розвитку (DFID).- Київ, 2003.- 146с.

 241. Соціологія. Підручник / За ред. д.і.н., професора В.Г.Городяненка. – К.: Академія, 2002.

 242. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 1998-2003 рр./ МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. – К., 2003.

 243. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 2003 р./ МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. – К., 2004.

 244. Стислий словник кримінологічних термінів: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Третьякова Т.А. /Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 55 с.

 245. Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№6.-С.7.

 246. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Ч.2. Кримінологія. Соціально-психологічні причини злочинів/ МВС України. НАВСУ.- К., 2004.- 99с.

 247. Теория и практика противодействия преступности: современные тенденции: Международная научно-практическая конференция (Минск, 25 апреля 2012г.). Тезисы докладов. Под ред. доктора юр. наук проф. В.Б.Шабанова, кандидата юр. наук Т.А.Кокориновой/ Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".- Минск, 2012.- 305с.

 248. Тимошенко В.А. (Тимошенко, Володимир Андрійович) Державна політика у сфері контролю за наркотиками: стан та проблеми: аналітичний огляд/ В.А.Тимошенко, В.А.Ященко; Держ. служба України з контролю за наркотиками.- Київ, 2012.- 31с.

 249. Тимошенко В.А. (Тимошенко, Володимир Андрійович) Екологічна спрямованість державного контролю за наркотиками: кримінологічні проблеми.- Київ: Логос, 2012.- 139с.

 250. Тогонидзе Н. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право.-2004.-№3.-С.99.

 251. Тузов А. Глибинні детермінанти маніакальних злочинів / А. Тузов, Д. Тузов // Право України. - 2008. - № 1. - С. 96-103.

 252. Тюнін В.О. (Тюнін, Володимир Олександрович) Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та запобігання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.08)/ МВС України. Харківський нац. ун-т внутр. справ.- Харків, 2012

 253. Умисні вбивства. Профілактика та розкриття: Практичний посібник/ О.П.Снігерьов, В.В.Матвійчук, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 99с.

 254. Ущаповський В. Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 1. - С. 65.

 255. Филонов В.П., Федоренко Д.В. Преступность в особо крупном городе: состояние, причины и меры по ее предупреждению: Монография/ Под ред. проф. В.П.Филонова.- Донецк: ДИВД МВД Украины, 2002.- 280с.

 256. Хруппа Микола Серафімович та ін. Антинаркотичне Законодавство України: історія та сучасність: Посібник // МВС України. НАВСУ. ЦПК по боротьбі з наркоманією. Каф-ра організації ОРД НДІПБЗ; М.С. Хруппа, Д.Й. Никифорчук, О.М. Стрільців; За ред. О.М. Джужі. – Київ : 2005 р.- 79 с.

 257. Червякова О., Козлов А. Боротьба з корупцією // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 9. - С. 37.

 258. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування / Монографія – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 624 с.

 259. Шевченко О.В. (Шевченко, Олександр Васильович) Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності: автореф.дис. ...канд.юрид. наук (12.00.08)/ МВС України, НАВС.- Київ, 2012.- 19с.

 260. Шиханцев Г. Насильственная преступность несовершеннолетних в США // Соц. законность. – 1984. - № 12.

 261. Шнайдер, Ганс Йоахим. Криминология: Пер. с нем / Под общ. ред. Л.О. Иванова – М., 1994.

 262. Шотников С. К вопросу о мотивации корыстной женской преступности // Государство и право. - 2004. - № 9. - С. 106.

 263. Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственной преступности женщин // Уголовное право. - М., 2005. - № 1. - С. 111-115.

 264. Яновська О. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності // Юридичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 40.

 265. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 266. Акимова Н.В. Виктимологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел// Российский следователь.- 2006.- №1.- С.32-36.

 267. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

 268. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

 269. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторінгу України. Ін-т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.- К.: Парламентське вид-во, 2005.- 215с.-

 270. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практич. журнал. №11/2005/ МНДЦ з проблем БОЗ.- Київ, 2005.- 231с.

 271. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Харків: Регіон-інформ, 2004.- 210с.-

 272. Гуславський В.С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав: Монографія/ МВС України. НУВС; За ред. О.М.Бандурки.- Харків: НУВС, 2005.- 364с.

 273. Джужа О.М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навчальний посібник - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

 274. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т МВД при Донецком нац. ун-те.- Донецк, 2005.- 276с.-

 275. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

 276. Іванов Ю.Ф., Круміна М.В. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

 277. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)/ Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины.- Харьков: Новасофт, 2005.- 271с

 278. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України.-К., 2005.-№3.-С.98-101.

 279. Коноваленко О.О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. //Право України. 2006. № 2. С. 70-73.

 280. Кримінологічна віктимологія: навчальний посібник /За заг. ред. О.М.Джужи Київ: Атіка, 2006. – 352 с.

 281. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

 282. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.

 283. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

 284. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

 285. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

 286. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

 287. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 288. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

 289. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.

 290. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

 291. Піщенко Г., Мінченко С. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю // Право України.-2006.-№5.-С.107-111

 292. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї: Навч. посіб./ МВС України. НАВСУ; За заг. ред. О.М.Джужі, І.В.Опришка, О.Г.Кулика.- К., 2005.- 123с.-

 293. Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.- Харків, 2004.- 567с.-

 294. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Навч. посібник/ НАВСУ. Упр. кримін. міліції в справах неповноліт. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.- Київ, 2005.- 184с.

 295. Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине (по результаьам исследования): Монография/ Междунар. женский правозащит. центр "Ла Страда Украина". Гос. ин-т проблем семьи и молодежи; Е.Левченко, О.Калашник, И.Шваб и др.- Киев, 2004.- 126с.

 296. Умисні вбивства. Профілактика та розкриття: Практичний посібник/ О.П.Снігерьов, В.В.Матвійчук, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 99с.


Допоміжна

Корисні Internet-ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Пошукова система]/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

 3. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

 4. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

 5. Єдиний державний рєстр судових рішень України [Пошукова система] / http://reyestr.court.gov.ua/

 6. Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського [Пощшукова система] / http://www.nbuv.gov.ua/

 7. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

 8. Рада Європи / http://www.coe.int/Професор кафедри кримінально-правових дисциплін

навчально-наукового інституту права та психології НАВС

кандидат юридичних наук, доцент Л.В. Раєцька

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

навчально-наукового інституту права та психології НАВС

доктор юридичних наук, доцент В. Я. Горбачевський
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка