«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка16/19
Дата конвертації31.03.2016
Розмір4.08 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

14. Що відноситься до форм організованості?

а) злочинна організація (мафія);

б) транснаціональний характер;

в) чітка ієрархічність і розподіл “ролей”;

г) сувора конспірація злочинної діяльності і надання їй зовнішньої законності дій.
15. Назвіть ознаку професійної злочинності:

а) заняття злочинною діяльністю є єдиним джерелом існування;

б) вчинення злочинів організованою злочинною групою;

в) вчинення злочинів злочинцями рецидивістами;

г) злочини, що вчиняються із застосуванням протиправних засобів, способів та прийомів.

16. Групова злочинність – це:

а) об’єднання групи осіб для досягнення злочинної мети;

б) стійке злочинне угрупування з явними ознаками організованості;

в) сукупність злочинів, по кожному епізоду яких приймало участь дві і більше особи;

г) група осіб, що об’єдналася для заняття злочинною діяльністю на тривалий термін.
17. Дайте визначення кримінологічному рецидиву.

а) вчинення послідовно особою двох і більше злочинів;

б) вчинення злочину після непогашеної судимості;

в) повторне вчинення злочину незалежно від погашеної судимості та притягнення особи до відповідальності;

г) вчинення декількох злочинів різних за об’єктами.
18. Визначте вид рецидиву:

а) класичний;

б) латентний;

в) загальний;

г) звичайний.
19. Що являє собою пенітенціарний рецидив?

а) вчинення злочину після відбуття покарання;

б) вчинення злочину після умовно-дострокового звільнення особи з місць позбавлення волі;

в) вчинення злочину в період ре соціалізації особи до погашення або зняття судимості;

г) вчинення злочину в момент відбуття покарання.
20. Назвіть рису насильницької злочинності:

а) вчинення злочину проти волі потерпілого;

б) застосування вогнепальної або холодної зброї;

в) побиття потерпілого;

г) високий ступінь латентності.
21. Які злочини входять до кола насильницьких?

а) проти власності;

б) проти життя і здоров’я особи;

в) проти правосуддя;

г) проти громадського порядку.
22. Злочинність неповнолітніх –це:

а) частина загальної злочинності, в якій суб’єктами злочинів є категорія осіб віком до 16 років;

б) злочини, вчинені на певній території за відповідний проміжок часу особами віком від 16 до 18 років;

в) сукупність суспільно-небезпечних кримінально-карних діянь, вчинених категорією осіб від 14 до 18 років;

г) злочини, вчинені особами підліткового віку.
23. Що таке транснаціональна злочинність?

а) складова частина організованої злочинності;

б) окремий вид злочинності, що має міжнародний характер;

в) об’єднання професійних злочинців;

г) один з видів групової злочинності.

24. Визначте родовий об’єкт злочинів проти довкілля:

а) тваринний світ;

б) рослинний світ;

в) фауна і флора;

г) навколишнє природне середовище.
25. Дайте найбільш точне визначення економічної злочинності:

а) сукупність злочинів, об’єктом яких є економічні відносини, що охороняються державою;

б) сукупність злочинів, що посягають на державне та колективне майно;

в) самостійний вид злочинності, об’єктом якої є господарська діяльність, економічні процеси та відносини;

г) сукупність злочинних діянь, що здійснюються в галузі підробки банківських документів, привласнення грошей, шахрайства та валютних операцій.
26. Необережна злочинність - це:

а) злочини, що вчиняються з необережності на побутовому ґрунті;

б) сукупність необережних злочинів, вчинених на певній території за відповідний проміжок часу;

в) частка загальної злочинності, об’єктом якої є сфера виконання посадових управлінських функцій;

г) більша частина автотранспортних злочинів.
27. Що відноситься до ознак загальнокримінальної корисливої злочинності?

а) протиправний спосіб досягнення мети;

б) надприбутковість злочинної діяльності;

в) протиправне вилучення чи звернення чужого майна на користь винної особи;

г) професіоналізм та високий рівень організованості злочинних груп.
28. Дайте визначення пенітенціарної злочинності:

а) порушення особами, що перебувають у місцях позбавлення волі встановлених правил їх утримання та вчинення інших злочинів;

б) сукупність злочинів, вчинених в колоніях-поселеннях за певний проміжок часу;

в) всі злочини, по яких судами винесено обвинувальні вироки;

г) вчинення нових злочинів відразу після відбуття покарання.
29. До білокомірцевої злочинності відносяться:

а) замовні вбивства;

б) економічні та комп’ютерні злочини;

в) торгівля зброєю;

г) контрабанда та проституція.
30. Що являє собою злочинність нелегальних мігрантів?

а) сукупність злочинів, вчинених особами, що проживають на певній території менше ніж два роки;

б) злочини, що вчиняються особами, які не мають визначеного місця проживання та реєстрації;

в) порушення особами без громадянства та іноземними громадянами правил перебування на території України;

г) сукупність злочинів, що вчиняються особами, які нелегально перебувають на території України.
31. Суб’єктами профілактики злочинності є:

а) громадяни, державні органи, фізичні та юридичні особи які здійснюють профілактичну діяльність згідно своїх службових обов’язків;

б) юридичні та фізичні особи діяльність яких спрямована на розробку та вжиття заходів щодо зменшення злочинності;

в) державні органи, юридичні особи та фізичні особи, які прямо чи опосередковано беруть участь у протидії злочинності;

г) правоохоронні органи які вживають заходів щодо протидії злочинності.
32. Який метод застосовується в кримінологічному прогнозуванні?

а) контент аналізу;

б) спостереження;

в) експертних оцінок;

г) вторинних групувань.
33. Дайте визначення кримінологічного планування.

а) різновид управлінського рішення;

б) процес формування низки планів у системі певної галузі;

в) окремий етап статистичного дослідження;

г) розрахований на визначений термін процес розробки системи заходів щодо попередження злочинності на основі цілей, завдань та шляхів і засобів їх вирішення.
34. Суб’єктами комплексного планування є:

а) громадські суспільні об’єднання;

б) органи охорони здоров’я;

в) органи влади і управління;

г) державні та інші установи.
35. Серед основних попереджувальних засобів економічної злочинності можна виділити:

а) заборона зарахування на матеріально-відповідальні посади осіб, судимих за корисливі злочини;

б) недопущення порушень порядку і терміну проведення ревізій та інвентаризацій;

в) соціально-економічні та організаційно-правові заходи;г) економічні, організаційні, правові та виховні заходи, технічні засоби.


ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

Обведіть варіант правильної відповіді:
1. КРИМІНОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ВИНИКЛА:

 1. у ХХ ст. на базі кримінального права;

 2. у ХІХ ст. на базі кримінального права;

 3. у ХVIII ст. на базі кримінального права;

 4. у ХVІІ ст. на базі кримінального права.


2. ПРЕДСТАВНИКАМИ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ НАУКИ «КРИМІНОЛОГІЇ» Є:

 1. Ш. Л. Монтеск`є, Вольтерн, Ч. Ломброзо;

 2. Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Беккарія, Вольтерн;

 3. Ч. Ломброзо, Вольтерн, Ч. Беккарія;

 4. Ч. Беккарія, Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Ломброзо.

3. ДО ОБ`ЄКТА КРИМІНОЛОГІЇ ВІДНОСЯТЬ:

 1. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями;

 2. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності;

 3. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, особою злочинності та його жертвою, а також вирішення завдань щодо попередження злочинності;

 4. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, а також вирішення завдань щодо профілактики правопорушень.

4. ЗЛОЧИННІСТЬ МІСТИТЬ У СОБІ:

 1. сукупність злочинів вчинених у певному суспільстві за певний період часу;

 2. сукупність злочинів вчинених у певний період часу в суспільстві;

 3. вчинення злочинів у державі;

 4. наукові погляди при вчиненні злочинів у певний період часу.


5. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ:

 1. коефіцієнт злочинності та динаміку злочинності;

 2. рівень злочинності та структуру злочинності;

 3. коефіцієнт злочинності, динаміку злочинності, рівень та ціну злочинності;

 4. коефіцієнт, динаміку та ціну злочинності.


6. ПРИРОДНА ЛАТЕНТНІСТЬ – ЦЕ:

 1. сукупність випадків, коли правоохоронним органам не були відомі факти вчинення злочину;

 2. сукупність випадків, коли правоохоронним органам були відомі факти вчинення злочину;

 3. сукупність випадків, коли правоохоронні органи не зафіксували факт вчинення злочину;

 4. сукупність випадків, коли правоохоронні органи зафіксували факт вчинення злочину.


7. МЕТОДАМИ КРИМІНОЛОГІЇ НЕ Є:

 1. метод опитування;

 2. метод діалектичний;

 3. метод моделювання;

 4. метод пізнавальний.


8. «ОСОБА ЗЛОЧИННОСТІ» ЦЕ:

 1. характеристика конкретної особи, що вчинила злочин;

 2. характеристика осіб, яких відносять до «негативного середовища»;

 3. ознака, яка характеризує особу, що вчинила злочин;

 4. особа, що завдала шкоду «жертві злочину».


9. ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО СИН ЗЛОЧИНЦЯ СТАНЕ ЗЛОЧИНЦЕМ:

 1. так, оскільки злочинність передається по спадковості;

 2. ні, не обов’язково;

 3. так, якщо син зростав у не благополучній родині і успадкував негативні якості батька;

 4. жодної правильної відповіді.


10. ПІД «ФОНОВИМИ» ЯВИЩАМИ В КРИМІНОЛОГІЇ РОЗУМІЮТЬ:

 1. особу злочинця;

 2. детермінанти злочинності;

 3. криміногенні фактори;

 4. явища, що не є злочинами, але пов’язані з ними.


11. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПОЛЯГАЄ У:

 1. застосуванні заходів боротьби із злочинністю;

 2. аналізі заходів боротьби зі злочинністю;

 3. застосуванні дієвих заходів боротьби зі злочинністю;

 4. аналізі дієвих заходів боротьби із злочинністю.


12. МЕТОДОМ КРИМІНАЛІСТИКИ, ЯКИЙ МІСТИТЬ У СОБІ ТЕОРІЮ ПІЗНАННЯ Є:

 1. діалектико-історичний;

 2. діалектичний;

 3. метод пізнання;

 4. метод експертних оцінок.

13. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ – ЦЕ:

  1. системно пов'язана сукуп­ність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується, будучи спрямованою на отриман­ня максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль;

  2. системно пов'язана сукуп­ність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується;

  3. системно пов'язана сукуп­ність злочинів, спрямована на отриман­ня максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль;

  4. відсутність такого явиша як системно пов'язана сукуп­ність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується, будучи спрямованою на отриман­ня максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль.

14. ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ЕКОНОМІЧНА ЗЛО­ЧИННІСТЬ ПОДІЛЯЄТЬСЯ ПА ТАКІ ГРУПИ:

 1. злочини у сфері відносин власності, пов'язані зі службо­вою діяльністю, злочини у сфері використання бюджету, злочини у сфері фінансових відносин;

 2. злочини у сфері відносин власності, пов'язані зі службо­вою діяльністю, злочини у сфері використання бюджету, злочини у сфері фінансових відносин, злочини у сфері підприємництва, злочини у сфері захисту від монополізму та несумлін­ної конкуренції, злочини у сфері обслуговування населення, злочини у сфері митного регулювання;

 3. злочини у сфері використання бюджету, злочини у сфері фінансових відносин, злочини у сфері підприємництва, злочини у сфері захисту від монополізму та несумлін­ної конкуренції, злочини у сфері обслуговування населення, злочини у сфері митного регулювання;

 4. злочини в сфері владних повноважень, злочини бюджетної сфери, злочин у сфері фальсифікації цінних паперів, злочини у сфері захисту від монополізму та несумлін­ної конкуренції, злочини у сфері випуск чи реалі­зація недоброякісної продукції; обман покупців; обман замов­ників; одержання незаконної винагороди від громадян за ви­конання робіт, пов'язаних з обслуговуванням населення; по­рушення правил торгівлі.

15. МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ЯКА В ОДНІЙ З РЕЗОЛЮЦІЙ ВИЗНАЧИЛА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ЯК ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ, Є:

 1. НАТО;

 2. СОТ;

 3. МАГАТЕ;

 4. ООН.


16. ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ СТАНОВЛЯТЬ:

 1. умисні вбивства, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, катування, зґвалтування, розбої, грабежі та поєднане з насильством хуліган­ство;

 2. вбивство з необережності, умисні вбивства, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, катування, зґвалтування, розбої, грабежі та поєднане з насильством хуліган­ство;

 3. вбивство з необережності, вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, вбивство з корисливих мотивів, вбивство поєднане із зґвалтуванням;

 4. заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, легких тілесних ушкоджень умисні вбивства, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, катування, зґвалтування, розбої, грабежі та поєднане з насильством хуліган­ство.

17. ОСНОВОЮ ОБ'ЄДНАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ КРИМІ­НОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩУ ГРУПУ Є ТАКІ КРИТЕРІЇ:

 1. жертва злочину, особа злочинця, причини і умови злочинності;

 2. вина у формі умислу та необережності;

 3. жертва; злочину , вина, причини вчинення злочину;

 4. спосіб дії злочинця, форма вини, об'єкт посягання.


18. У СФЕРАХ ДОЗВІЛЛЯ ТА ПОБУТУ ПОШИРЕНІ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ З:

 1. корисливих мотивів;

 2. мотивів задоволення статевої пристрасті;

 3. мотивів ревнощів;

 4. хуліганських мотивів;

19. БІЛЬШІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ Й ХУЛІГАН­СЬКІ ДІЙ:

 1. 50% чоловіки 50 % жінки;

 2. 90 % жінки;

 3. 90 % чоловіки;

 4. 80 % чоловіки , 10 % неповнолітні;

20. ОСНОВНИЙ КОНТИНГЕНТ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ХУЛІГАНІВ СТАНОВИТЬ ОСОБИ:

 1. до 35 років;

 2. до 30 років;

 3. до 50 років;

 4. до 40 років.

21. КОРИСЛИВІ ЗЛОЧИНИ ЦЕ:

 1. посягання на чуже майно;

 2. посягання на гроші і тільки;

 3. посягання на здоров’я;

 4. посягання на права і свободи.


22. ГРАБЕЖІ ТА РОЗБІЙ ЦЕ:

 1. відкрите заволодіння майном;

 2. таємна форма володіння майном;

 3. відкрита насильницька форма заволодіння чужим майном;

 4. наземна насильницька форма володіння майном.


23. ЗАЗВИЧАЙ НЕ МОЖЕ ВІДНОСИТИСЬ ДО ОСНОВНИХ ПРИЧИН КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ:

 1. помста;

 2. матеріальні нестатки;

 3. недоліки в діяльності правоохоронних органів;

 4. криміногенна роль соціального та матеріального роз­шарування суспільства.

24. ЗЛОЧИН ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВЧИНЕНИЙ ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЯКЩО В НІЙ:

 1. три і більше;

 2. п’ять і більше;

 3. сім і більше;

 4. два і більше.

25. ВІДПОВІДНО ДО МАСШТАБІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

 1. територіальні;

 2. регіональні;

 3. міжнародні;

 4. національні.


26. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ ЦЕ:

 1. процес отримання нових знань про злочинність, причини та умови, що її зумовлюють; особу злочинця для розробки та реалізації заходів спрямованих на підвищення ефективності роботи з метою запобігання злочинним проявом;

 2. найбільш загальна категорія, що характеризує залежність одних явищ, процесів і станів від інших, свідчить про зв'язок між речами та явищами;

 3. сукупність якісних і кількісних характеристик явища, що вивчається в їх єдності й розвитку;

 4. процес отримання, обробки і аналізу інформації з метою визначення майбутнього стану злочинності чи ймовірності вчинення конкретного злочину.


27. ПІДГОТОВКА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕ ОХОПЛЮЄ:

 1. добір методологічного дослідження;

 2. вивчення причин та умов злочинності;

 3. вироблення інструментарію;

 4. розробка програми обробки даних.

28. ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛЯГАЄ У:

 1. в теоретичному аналізі причинно-наслідкових зв’язків, виявлення закономірностей виникнення розвитку й функціонування злочинності;

 2. в науковому передбаченні розвитку явищ злочинності, визначення тенденцій і закономірності її розвитку в перспективі;

 3. в повній та об’єктивній фіксації характеристик об’єктів дослідження та наявних між ними зв’язків і відносин;

 4. в розробці та реалізації рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення практики боротьби зі злочинністю на основі конкретного емпіричного матеріалу, отриманого в процесі кримінологічного дослідження.


29. ДО НАЙБІЛЬШ ЗАГАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

 1. особа злочинця;

 2. жертва злочину;

 3. злочинність;

 4. причини і умови здійснення злочинів.


30. ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

 1. повнота, корисність;

 2. точність, достовірність;

 3. оптимальність, своєчасність;

 4. вибірковість, комплексність.


31. КРИМІНОЛОГІЯ Є:

 1. комплексною наукою;

 2. спеціальною;

 3. галузевою;

 4. правовою наукою.

32. ПЕРША КНИГА «КРИМІНОЛОГІЯ» НАЛЕЖИТЬ:

 1. Беккарію;

 2. Горофалу;

 3. Монтеск`є;

 4. Арістотелю.

33. КРИМІНОЛОГІЯ ЯК НАУКА ВИНИКЛА :

 1. у ХХ ст.;

 2. у ХІХ ст.;

 3. у VI ст.;

 4. у ХVІІІ ст.


34. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ, ЗАКОНІВ, ПРИНЦИПІВ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ПРОЯВІВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У КРИМІНОЛОГІЇ – ЦЕ:

 1. методи кримінології;

 2. поняття кримінології;

 3. предмет кримінології;

 4. об’єкт кримінології.

35. ВІКТИМОЛОГІЯ ВИВЧАЄ:

 1. особу злочинця;

 2. злочини;

 3. вік злочинця;

 4. жертву злочину.


36. СУКУПНІСТЬ НАУКОВИХ МЕТОДІВ, ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗБОРУ, ОПРАЦЮВАННЯ, АНАЛІЗУ, ЧИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНО-ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ЦЕ:

 1. прогнозування злочинності;

 2. статистика злочинів;

 3. методика;

 4. методика вивчення злочинності.


37. ВИВЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЇ ВАЖЛИВЕ ДЛЯ:

 1. педагогів;

 2. психологів;

 3. юристів;

 4. економістів, соціологів, юристів, психологів та педагогів.

38. КРИМІНОЛОГІЯ НА ДУМКУ АВАНЕСОВА ТА КАРПЕЦЬ – ЦЕ:

 1. загальнотеоретична наука про злочинність;

 2. самостійна наука, яка перебуває на межі соціології і права;

 3. наука кримінального права;

 4. самостійна галузь юридичної науки, складова частина системи юридичних наук.


39. ПРОТИ СВАВІЛЛЯ У ПРАВОСУДДІ ВИСТУПАВ:

 1. Беккарія;

 2. Монтеск`є;

 3. Вольтерн;

 4. Прінс.


40. ВІКТИМІЗАЦІЯ – ЦЕ:

A.. процес перетворення людини у жертву злочину;

B. сукупність причин та умов, за наявності яких особа може стати жертвою злочинно­го діяння;

C. обстановка, що сприяє вчиненню злочину;D. здатність особи частіше за інших ставати жертвою злочину.

41. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК У КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛЯГАЄ У:

 1. злочинність залежала від убогості людей;

 2. причини злочинності лежать не в соціальних умовах, а в самому злочинці;

 3. злочинність залежить від суспільства;

 4. злочинність передається спадково.

42. СТРУКТУРА ЗОЧИННОСТІ – ЦЕ:

 1. кількісний показник злочинності;

 2. ознака злочинності;

 3. внутрішня побудова злочинності;

 4. тяжкі і нетяжкі злочини .


43. ЗА МАСШТАБОМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНІ ЗЛОЧИННІ СТРУКТУРИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

 1. територіальні; регіональні; міжрегіональні;

 2. регіональні; міжрегіональні; національні; транснаціональні;

 3. національні; транснаціональні; територіальні;

 4. національні; транснаціональні; міжрегіональні; територіальні.


44.ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ:

 1. достатню правову базу; ресурсне забезпечення; сучасну інформаційну базу; комплексне програмування; усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми; підготовку правових актів заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють негласну допомогу в боротьбі зі злочинністю;

 2. встановлення певних обмежень; патрулювання на вулицях; не достатню правову базу; ресурсне забезпечення;

 3. достатню правову базу; ресурсне забезпечення; сучасну інформаційну базу; комплексне програмування; усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми; проведення семінарів та аналіз зробленої роботи для правоохоронних органів; підвищення кваліфікації;

 4. встановлення певних обмежень; патрулювання на вулицях; комплексне програмування; усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми; підготовку правових актів заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють негласну допомогу в боротьбі зі злочинністю.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка