«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка13/19
Дата конвертації31.03.2016
Розмір4.08 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає іспит.

Змістовний модуль №1 з курсу «Кримінологія»

Варіант І1. Кримінологія як галузь наукових знань виникла

А) у ХХ ст. на базі кримінального права;

Б) у ХІХ ст. на базі кримінального права;

В) у ХVIII ст. на базі кримінального права;

Г) у ХVІІ ст. на базі кримінального права.

2. Представниками класичного періоду розвитку науки «кримінології» є:

А) Ш. Л. Монтеск`є, Вольтерн, Ч. Ломброзо;

Б) Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Беккарія, Вольтерн;

В) Ч. Ломброзо, Вольтерн, Ч. Беккарія;

Г) Ч. Беккарія, Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Ломброзо.

3.До об`єкта кримінології відносять:

А) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями;

Б) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності;

В) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, особою злочинності та його жертвою, а також вирішення завдань щодо попередження злочинності;

Г) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, а також вирішення завдань щодо профілактики правопорушень.

4. Злочинність містить у собі:

А) сукупність злочинів вчинених у певному суспільстві за певний період часу;

Б) сукупність злочинів вчинених у певний період часу в суспільстві;

В) вчинення злочинів у державі;

Г) наукові погляди при вчиненні злочинів у певний період часу.

5. Кількісні показники злочинності включають в себе:

А) коефіцієнт злочинності та динаміку злочинності;

Б) рівень злочинності та структуру злочинності;

В) коефіцієнт злочинності, динаміку злочинності, рівень та ціну злочинності;

Г) коефіцієнт, динаміку та ціну злочинності.

6. Природна латентність – це:

А) сукупність випадків, коли правоохоронним органам не були відомі факти вчинення злочину;

Б) сукупність випадків, коли правоохоронним органам були відомі факти вчинення злочину;

В) сукупність випадків, коли правоохоронні органи не зафіксували факт вчинення злочину;

Г) сукупність випадків, коли правоохоронні органи зафіксували факт вчинення злочину.

7. Методами кримінології не є:

А) метод опитування;

Б) метод діалектичний;

В) метод моделювання;

Г) метод пізнавальний.

8. Що таке «особа злочинності»?

А) характеристика конкретної особи, що вчинила злочин;

Б) характеристика осіб, яких відносять до «негативного середовища»;

В) ознака, яка характеризує особу, що вчинила злочин;

Г) особа, що завдала шкоду «жертві злочину».

9.Чи обов’язково син злочинця стане злочинцем?

А) так, оскільки злочинність передається по спадковості;

Б) ні, не обов’язково;

В) так, якщо син зростав у не благополучній родині і успадкував негативні якості батька;

Г) жодної правильної відповіді.

10. Що розуміють в кримінології під «фоновими» явищами?

А) особо злочинця;

Б) детермінанти злочинності;

В) криміногенні фактори;

Г) явища, що не є злочинами, але пов’язані з ними.

11. Прогнозування злочинності полягає в:

А) застосування заходів боротьби із злочинністю;

Б) аналіз заходів боротьби зі злочинністю;

В) застосування дієвих заходів боротьби зі злочинністю;

Г) аналіз дієвих заходів боротьби із злочинністю.
12. Який із методів кримінології містить в собі теорію пізнання?

А) діалектико-історичний;

Б) діалектичний;

В) метод пізнання;

Г) метод експертних оцінок.
13. Кому належить трактат «Про злочини і покарання»?

А) Вольтерну;

Б) Ломброзу;

В) Феррі;

Г) Беккарію.
14. В яких роках відбулося відновлення кримінології?

А) наприкінці 50-х на початку 60-х років;

Б) у 60-х роках;

В) у 50-х рр.;

Г) в 70-х рр.
15. Коли була створена Кримінологічна асоціація?

А) 23 липня 1998р.;

Б) 26 травня 1998р.;

В)22 липня 1998р.;

Г) 20 травня 1998р.
16. До кількісних показників злочинності відносять:

А) структуру злочинності;

Б) структуру географію злочинності;

Г) коефіцієнт злочинності;

В) рівень та коефіцієнт злочинності.
17. Злочини, які відомі лише злочинцеві і потерпілому, це:

А) низька латентність;

Б) середня;

В) висока латентність;

Г) прихована злочинність.
18. Процес, протягом якого особа розвивається і змінюється, отримуючи конкретне соціальне обличчя, називається:

А) десоціалізація;

Б) ресоціалізація;

В) соціалізація;

Г) соціалізація особи злочинця.


19. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця включають в себе:

А) стать, вік, освіту, громадянство;

Б) склад вчиненого злочину;

В) емоційні і вольові якості;

Г) світогляд, погляди, переконання.
20.Криміногенна ситуація –це:

А) взаємодія особи злочинця із своєю жертвою;

Б) взаємодія особи з соціальною дійсністю;

В) взаємодія жертви зі злочинцем;

Г) взаємодія причин і умов злочинності.
21. Хто започаткував віктимологію у кримінології?

А) Генгіга;

Б) Гассера;

В) Маттеса;

Г) Мендельсон.
22. Віктимність науковці відносять до:

А) кількісних показників злочинності;

Б) якісних показників;

Г) загально-кримінологічних показників;

В) спеціально-кримінологічних показників.
23. Віктимологія – це:
А) інститут кримінології;

Б) норма кримінології;

В) галузь кримінології;
Г) підгалузь кримінології.
24. Випадкова жертва, жертва з незначним ступенем ризику, жертва з підвищеним ступенем ризику, жертви необережних злочинів, жертви умисних злочинів, жертви умисних злочинців відносять до:

А) правового підходу віктимології;

Б) кримінального підходу;

В) кримінально-правового;

Г) комплексного підходу.
25. Невдала спроба самогубства:

А) суїцид;

Б) парасуїцид;

В) «зворотній бік»;

Г)дезадаптація.
26. Предметом віктимології є:

А) жертви злочинів;

Б) жертви злочинів, відносини злочинця з жертвою та ситуації, які передують злочину;

В) ситуації, які передують злочину;

Г) відносини, що пов’язують злочинця та жертву.
27. В якому році відбувся 1-й міжнародний симпозіум з віктимології?

А) 1973р. в Італії;

Б) 1975р. в Єрусалимі;

В) 1973р. в Німеччині;

Г) 1973р. в Єрусалимі.
28. Роль жертви – це:

А) поведінка потенціальної жертви перед вчинення злочину та в момент вчинення злочину;

Б) поведінка жертви перед вчинення злочину та в момент вчинення злочину;

В) стосунки між жертвою та злочинцем, між свідками злочину;

Г) ) поведінка жертви та свідків злочину.
29. Під «фоновими» в кримінології розуміють

А) аморальні прояви, які суперечать загальноприйнятим нормам поведінки;

Б) дане поняття відносять до предмета кримінології;

В)явища для отримання інформації;

Г) аморальні прояви, які суперечать загальноприйнятим нормам поведінки і пов’язані зі злочинністю.
30. Внаслідок чого з’явився соціологічний напрямок?

А) біологічної війни;

Б) втрати інтересу до біологічних аспектів;

В) збільшення організованої злочинності;

Г) появи рецидиву.

Змістовний модуль №1 з курсу «Кримінологія»

Варіант ІІ

1.Кримінологія є:

А) комплексною наукою;

Б)спеціальною;

В)галузевою;

Г) правовою наукою.
2. Кому належить перша книга «Кримінологія»?

А) Беккарію;

Б) Горофалу;

В)Монтеск`є;

Г) Арістотелю.
3. Кримінологія як наука виникла :

А) у ХХ ст.;

Б) у ХІХ ст.;

В) у VI ст.;

Г) у ХVІІІ ст.
4. Дослідження закономірностей, законів, принципів, властивостей, проявів розвитку суспільних відносин у кримінології - це:

А) методи кримінології;

Б) поняття кримінології;

В) предмет кримінології;

Г) об’єкт кримінології.
5. Що вивчає віктимологія?

А) особу злочинця;

Б) злочини;

В) вік злочинця;

Г) жертву злочину.
6. Сукупність наукових методів, застосування для збору, опрацювання, аналізу, чи інтерпретації кримінологічно-значимої інформації:

А) прогнозування злочинності;

Б) статистика злочинів;

В) методика;

Г) методика вивчення злочинності.
7. Вивчення кримінології важливе для:

А) педагогів;

Б) психологів;

В) юристів;

Г) економістів, соціологів, юристів, психологів та педагогів.
8. Кримінологія на думку Аванесова та Карпець – це

А) загальнотеоретична наука про злочинність;

Б) самостійна наука, яка перебуває на межі соціології і права;

В)наука кримінального права;

Г) самостійна галузь юридичної науки, складова частина системи юридичних наук.
9. Хто виступав проти свавілля у правосудді?

А) Беккарія;


Б) Монтеск`є;

В) Вольтерн;

Г) Прінс.
10. Про що виклав у своїй праці «Злочинна людини» Ломброзо?

А) про біологічні риси злочинців;

Б) про жертву злочину;

В) про особу злочинця;

Г) про причини та умови злочинності.
11. У чому полягає антропологічний напрямок у кримінології?

А) злочинність залежала від убогості людей;

Б) причини злочинності лежать не в соціальних умовах, а в самому злочинці;

В) злочинність залежить від суспільства;

Г) злочинність передається спадково.
12.Як Президент України Л.Кучма називав злочинність?

А) злочинність;

Б) негативне явище;

В) «п’ята влада»;

Г) влада злочинців.
13. Умови, що сприяють злочинності – це

А) факти реальної дійсності;

Б) не відпрацьована нормативна база в державі;

В) байдужість органів державної влади;

Г) відсутність смертної кари.
14. В яких роках кримінологія, як галузь наукових знань, довела своє право на самостійне існування?

А) в 30-х рр.;

Б) в 50-х рр.;

В) в 60-х рр.;

Г) в 70-х рр..
15. Поняття злочинності у Ч. Ломброзо?

А) злочинність – природне явище, яке має значною мірою біологічне походження;

Б) злочинність – природне явище, яке має значною мірою психологічне походження;

В) злочинність – природне явище, яке має значною мірою соціологічне походження;

Г) злочинність – природне явище, яке має значною мірою функціонального походження.
16. Коефіцієнт злочинності характеризує:

А) рівень злочинності;

Б) динаміку злочинності;

В) інтенсивність злочинності;

Г) кількісні показники злочинності.
17. Основним показникам динаміки злочинності є темп зростання або зниження кількості зареєстрованих злочинів.

А) ні;


Б) так;

В) в кримінології їх відносять до основних показників злочинності;

Г) це кількісні показники злочинності.
18. Очевидні злочини, інформація про які швидко поширюється – це:

А) середній рівень латентності;

Б) високий;

В) низький;

Г) поняття латентності.
19. Де були активізовані проблеми дослідження латентної злочинності?

А) у Франції;

Б) у Англії;

В) в Росії;

Г) в США.
20.Яка з перелічених характеристик притаманна першому періоду злочинності в Україні (1972 – 1977)?

А) час відносної стабілізації;

Б) час значного зростання рівня злочинності;

В) час стрімкого зростання злочинів;

Г) період стабілізації.
21. Причини кримінальної необережності злочинності – це:

А)психологія здирництва, злиднів;

Б) психологія агресивності корисливої, побутової, націоналістичної;

В) психологія легковажного ставлення до дотримання вчиненої громадської безпеки;

Г) психологія правового нігілізму.
22. Проблема особи злочинця вирішується на:

А) загальносоціальному вченні про особу;

Б) філософському вченні;

В) соціальному вченні;

Г) біологічному.
23. Криміногенну активність різних вікових груп населення відносять до:

А) соціально-рольових ознак;

Б) соціально-демографічних ознак;

В) кримінально-правових;

Г) морально-психологічних.
24. Ситуативний тип особи злочинця формує

А) норми моралі і права особи у мікросередовищі;

Б) порушення моральних норм і вчинення правопорушення;

В) антисуспільний спосіб життя особи злочинця;

Г) аморальні елементи у поведінці особи злочинця в її мікросередовищі.
25. Віктимність

А) це процес перетворення особи або групи осіб на реальну жертву;

Б) це життєва обстановка, що складається у зв’язку з якостями особи чи поведінкою потенційної жертви, коли виникає реальна можливість, заподіяти шкоду;

В) це соціально-психологічна сукупність рис особи, яка обумовлює високу вірогідність стати об’єктом злочинного посягання;

Г) це соціально-психологічна сукупність рис особи, яка обумовлює високу вірогідність стати предметом злочинного посягання.
26. Особа, яка реально постраждала від злочину, але цей факт не внесено до офіційного обліку?

А) прихована жертва;

Б) латентна жертва;

В) нейтральна жертва;

Г) випадкова жертва.
27. Яка жертва злочину характеризується стійкою анти суспільною спрямованістю, схильністю до алкоголю, наркотиків, статевою розбещеністю?

А) необережних злочинів;

Б) умисних злочинів;

В) жертва з незначним ступенем ризику;

Г) з дуже високим ступенем ризику.
28. В яких роках виник термін «суїцидологія»?

А) 70-ті роки ХХ ст.;

Б) 50-ті роки ХХ ст.;

В) 60-ті роки ХХст.;

Г) 80-ті роки ХХ ст..
29. Непристосованість, конфлікт особи із соціальним середовищем – це:

А) соціально-негативний фактор суїцидальної поведінки;

Б) соціально-психологічна дезадаптація;

В) особистісний фактор суїцидальної поведінки;

Г)провокаційний фактор суїцидальної поведінки.
30. У 1982 році відбувся:

А) 1-й міжнародний симпозіум з віктимології;

Б) 2-й міжнародний симпозіум з віктимології;

В) 3-й міжнародний симпозіум з віктимології;

Г) 4-й міжнародний симпозіум з віктимології.

Змістовний модуль №1 з курсу «Кримінологія»

Варіант ІІІ1.До об`єкта кримінології відносять:

А) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями;

Б) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності;

В) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, особою злочинності та його жертвою, а також вирішення завдань щодо попередження злочинності;

Г) суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, а також вирішення завдань щодо профілактики правопорушень.

2. Кримінологія як наука виникла :

А) у ХХ ст.;

Б) у ХІХ ст.;

В) у VI ст.;

Г) у ХVІІІ ст.
3. Представниками класичного періоду розвитку науки «кримінології» є:

А) Ш. Л. Монтеск`є, Вольтерн, Ч. Ломброзо;

Б) Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Беккарія, Вольтерн;

В) Ч. Ломброзо, Вольтерн, Ч. Беккарія;

Г) Ч. Беккарія, Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Ломброзо.

4. Методами кримінології не є:

А) метод опитування;

Б) метод діалектичний;

В) метод моделювання;

Г) метод пізнавальний.

5. Злочинність містить у собі:

А) сукупність злочинів вчинених у певному суспільстві за певний період часу;

Б) сукупність злочинів вчинених у певний період часу в суспільстві;

В) вчинення злочинів у державі;

Г) наукові погляди при вчиненні злочинів у певний період часу.

6. Сукупність наукових методів, застосування для збору, опрацювання, аналізу, чи інтерпретації кримінологічно-значимої інформації:

А) прогнозування злочинності;

Б) статистика злочинів;

В) методика;

Г) методика вивчення злочинності.
7. Природна латентність – це:

А) сукупність випадків, коли правоохоронним органам не були відомі факти вчинення злочину;

Б) сукупність випадків, коли правоохоронним органам були відомі факти вчинення злочину;

В) сукупність випадків, коли правоохоронні органи не зафіксували факт вчинення злочину;

Г) сукупність випадків, коли правоохоронні органи зафіксували факт вчинення злочину.
8. Що таке «особа злочинності»?

А) характеристика конкретної особи, що вчинила злочин;

Б) характеристика осіб, яких відносять до «негативного середовища»;

В) ознака, яка характеризує особу, що вчинила злочин;

Г) особа, що завдала шкоду «жертві злочину».

9. Хто виступав проти свавілля у правосудді?

А) Беккарія;


Б) Монтеск`є;

В) Вольтерн;

Г) Прінс.
10. В яких роках відбулося відновлення кримінології?

А) наприкінці 50-х на початку 60-х років;

Б) у 60-х роках;

В) у 50-х рр.;

Г) в 70-х рр.
11. Який із методів кримінології містить в собі теорію пізнання?

А) діалектико-історичний;

Б) діалектичний;

В) метод пізнання;

Г) метод експертних оцінок.
12. До кількісних показників злочинності відносять:

А) структуру злочинності;

Б) структуру географію злочинності;

Г) коефіцієнт злочинності;

В) рівень та коефіцієнт злочинності.
13. Що розуміють в кримінології під «фоновими» явищами?

А) особо злочинця;

Б) детермінанти злочинності;

В) криміногенні фактори;

Г) явища, що не є злочинами, але пов’язані з ними.

14. Про що виклав у своїй праці «Злочинна людини» Ломброзо?

А) про біологічні риси злочинців;

Б) про жертву злочину;

В) про особу злочинця;

Г) про причини та умови злочинності.
15. Де були активізовані проблеми дослідження латентної злочинності?

А) у Франції;

Б) у Англії;

В) в Росії;

Г) в США.
16. Випадкова жертва, жертва з незначним ступенем ризику, жертва з підвищеним ступенем ризику, жертви необережних злочинів, жертви умисних злочинів, жертви умисних злочинців відносять до:

А) правового підходу віктимології;

Б) кримінального підходу;

В) кримінально-правового;

Г) комплексного підходу.
17. Процес, протягом якого особа розвивається і змінюється, отримуючи конкретне соціальне обличчя, називається:

А) десоціалізація;

Б) ресоціалізація;

В) соціалізація;

Г) соціалізація особи злочинця.
18. Невдала спроба самогубства:

А) суїцид;

Б) парасуїцид;

В) «зворотній бік»;

Г)дезадаптація.
19.Чи обов’язково син злочинця стане злочинцем?

А) так, оскільки злочинність передається по спадковості;

Б) ні, не обов’язково;

В) так, якщо син зростав у не благополучній родині і успадкував негативні якості батька;

Г) жодної правильної відповіді.

20. Роль жертви – це:

А) поведінка потенціальної жертви перед вчинення злочину та в момент вчинення злочину;

Б) поведінка жертви перед вчинення злочину та в момент вчинення злочину;

В) стосунки між жертвою та злочинцем, між свідками злочину;

Г) поведінка жертви та свідків злочину.
21. Внаслідок чого з’явився соціологічний напрямок?

А) біологічної війни;

Б) втрати інтересу до біологічних аспектів;

В) збільшення організованої злочинності;

Г) появи рецидиву.
22. Хто започаткував віктимологію у кримінології?

А) Генгіга;

Б) Гассера;

В) Маттеса;

Г) Мендельсон.
23. Віктимність

А) це процес перетворення особи або групи осіб на реальну жертву;

Б) це життєва обстановка, що складається у зв’язку з якостями особи чи поведінкою потенційної жертви, коли виникає реальна можливість, заподіяти шкоду;

В) це соціально-психологічна сукупність рис особи, яка обумовлює високу вірогідність стати об’єктом злочинного посягання;

Г) це соціально-психологічна сукупність рис особи, яка обумовлює високу вірогідність стати предметом злочинного посягання.
24. Непристосованість, конфлікт особи із соціальним середовищем – це:

А) соціально-негативний фактор суїцидальної поведінки;

Б) соціально-психологічна дезадаптація;

В) особистісний фактор суїцидальної поведінки;

Г)провокаційний фактор суїцидальної поведінки.
25. Ситуативний тип особи злочинця формує

А) норми моралі і права особи у мікросередовищі;

Б) порушення моральних норм і вчинення правопорушення;

В) антисуспільний спосіб життя особи злочинця;

Г) аморальні елементи у поведінці особи злочинця в її мікросередовищі.
26. Яка жертва злочину характеризується стійкою анти суспільною спрямованістю, схильністю до алкоголю, наркотиків, статевою розбещеністю?

А) необережних злочинів;

Б) умисних злочинів;

В) жертва з незначним ступенем ризику;

Г) з дуже високим ступенем ризику.

27. Криміногенна ситуація –це:

А) взаємодія особи злочинця із своєю жертвою;

Б) взаємодія особи з соціальною дійсністю;

В) взаємодія жертви зі злочинцем;

Г) взаємодія причин і умов злочинності.

28. Криміногенну активність різних вікових груп населення відносять до:

А) соціально-рольових ознак;

Б) соціально-демографічних ознак;

В) кримінально-правових;

Г) морально-психологічних.
29. Особа, яка реально постраждала від злочину, але цей факт не внесено до офіційного обліку?

А) прихована жертва;

Б) латентна жертва;

В) нейтральна жертва;

Г) випадкова жертва.
30.В якому році відбувся 2-й міжнародний симпозіум з віктимології?

А) 1975 році;

Б) 1979 році;

В) 1980 році;

Г) 1982 році.

Змістовний модуль №2 з «Кримінології»

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка