«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка1/19
Дата конвертації31.03.2016
Розмір4.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Навчально-методичний комплекс з дисципліни

«Кримінологія»

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом 6.030401 «Правознавство»

галузь знань 0304 «Право»Київ-2015

Укладач:

професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Раєцька Л.В.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінологія» затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол № 11 від 15.01.2015 р.

ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Витяг з освітньо – професійної програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемою. . . . . . . .

4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Навчальна програма навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Плани конспекти лекційних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

9. Плани практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

10. Завдання для самостійної підготовки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Індивідуальні навчально – дослідні завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів. . . . . . . . . . .

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контрою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів. . . . . . . 16. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

бакалавр

галузь знань 0304 ,,Право”

напрям підготовки 6.030401,,Правознавство”

кваліфікації: страхові агенти (код КП 3412), агент з нерухомості, ріелтор, торговець (власність) (код КП 3413), інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий (код КП 3442), інспектор з ліцензування (код КП 3444), інспектор державний (код КП 3449), дізнавач, інспектор (органи внутрішніх справ), інспектор з дізнання, оперуповноважений(код КП 3451)

Бакалавр права підготовлений до роботи по таким видам діяльності:

84 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому

84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у відповідності з даною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:

правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального права);

наглядову (контроль за дотриманням законності);

установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з відпрацюванням нормативних актів);

правотворчу (локальна правотворчість);

надання правових послуг (надання послуг у сфері забезпечення прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави);

організаційну (забезпечення професійної діяльності).

Фахівець повинен:

- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;

- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;

- усвідомлювати глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави;

- шанобливо ставитися до честі й гідності громадянина України;

- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;

- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони й соціального захисту;

- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності;

- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;

- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;

- знати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну сферу його діяльності;

- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації права в професійній діяльності.

Предметом діяльності фахівця є вирішення завдань у галузях:

- тлумачення й застосування норм матеріального та процесуального права;

- надання правових послуг, забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів.

Фахівці, які пройшли повний курс підготовки, повинні забезпечити:

- реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян, фізичних осіб тощо;

- правильне тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права;

- складання проектів локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

- забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів;

- упровадження в професійну діяльність нових методик і науково-технічних досягнень;

- використання комп’ютерних технологій та спеціальної техніки;

- формування інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів.Додаток А

Таблиця


Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки ,,Правознавство”

Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

1

2

3

4

5

Застосування знань з історії країни, її зовнішньої політики, історії держави і права у практичній діяльності

Професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01

Вміння встановлювати і підтримувати професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01.ПП.О.01

Застосування теоретичних, правових засад та норм права

Захист прав юридичних та фізичних осіб

1.ПФ.Е.01

Вміння на практиці застосовувати теоретичні правові знання та норми права, вміння захищати свої права та права організації

1.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Застосування знань з етики ділового спілкування, культури і стилістики офіційних документів


Ефективна комунікаційна взаємодія

2.СВ.С.01

Вміння встановлювати ефективні комунікаційні взаємодії. Вміння дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі

2.СВ.С.01.ПР.О.01

Створення економіко-правових та соціально-психологічних відносин між членами трудового колективу на правовій основі

Економіко-правові відносини. Соціально-психологічні відносини

03.СВ.Е.01

Вміння створювати економіко-правові та соціально-психологічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних засадах

03.СВ.Е.01.ПР.Р.01

Критичний аналіз параметрів політичного, юридичного, економічного соціально-культурного середовища

Прогнозування параметрів середовища правового регулювання економіки

04.СВ.Д.01

Вміння критично оцінювати і прогнозувати параметри політичного, юридичного, економічного, соціально-культурного середовища правового регулювання економіки

04.СВ.Д.01.ПР.О.01

Розробка стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень

Ефективна робота організації, установи, підприємства

02.ПФ.Е.01

Володіння сучасною методологією розробки стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень з урахування загальнолюдських цінностей, особистих, колективних та суспільних потреб та інтересів

02.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Системне розуміння впливу зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

Забезпечення протидії шкідливого впливу зовнішнього середовища, використання впливу позитивних факторів на свою користь

01.СП.Д.01

Вміння аналізувати вплив зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

01.СП.Д.01.ПП.О.01

Засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інших новацій пов’язаних з професійною діяльністю

Висока мобільність при вирішенні професійних завдань

01.СВ.Д.01

Вміти орієнтуватися в професійній інформації, цікавитись сучасними проблемами, швидко застосовувати потрібні для роботи нові завдання

01.СВ.Д.01.ПР.О.01

Застосування в роботі знань теорії та практики правового регулювання економіки

Правове регулювання економіки

01.ПФ.С.01


Володіти фундаментальними знаннями в області права
Уміти давати правову оцінку юридичним подіям та фактам, пов’язаним з галузями національного прав
Всебічно аналізувати та застосовувати міжнародні правові норми.
Уміти орієнтуватися в теорії та практиці правового регулювання економікою

01.ПФ.С.01.ПП.Н.01

01.ПФ.С.01.ПП.Н.02

01.ПФ.С.01.ПП.Н.03
01.ПФ.С.01.ПП.Н.04


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка