Креативних здібностей в підлітковому віціСкачати 472.88 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації15.04.2016
Розмір472.88 Kb.
1   2

Гергель Є. Л., Лялюйко Н. В. Програма роботи з обдарованими гімназистами (на матеріалі іноземної мови) // Обдарована дитина. – 2002. – № 5. – С.12-16. (Авторові належить: постановка проблеми та її обґрунтування, систематизація принципів і критеріїв побудови програми, намічені основні напрямки корекційної роботи.)


 • Гергель Є. Л. До проблеми розвитку креативних здібностей учнів // Инженерная педагогика: дидактические и психолого-педагогические аспекты висшего образования: Мат. 8 Международной науч.-метод. конф. – 19-21 сентября 2001 г. – Севастополь, Изд.-во. СевГТУ, 2001. – С. 129-132.

 • Гергель Є. Л. К проблеме определения и развития одаренности // Методика организации научной работы с молодежью: Мат. Международного семинара, 26 окт. 2001. в г. Кривой Рог (Украина), – К.: ЕУФИМБ, Инст. журналистики КНУ им. Т. Шевченко, 2001. – С. 53-60.

 • Гергель Є. Л. Розвиток креативних здібностей в учнів // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Мат. Міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 35-річчю наукової та пед. діяльності академіка Максименка С. Д. (17-18 грудня 2001 р., м. Київ). – Т. 2. – К.: Міленіум, 2002. – С. 56-58.

  АНОТАЦІЇ


  Гергель Є. Л. Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому віці. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2008.

  Дисертація присвячена дослідженню психологічних особливостей формування креативних здібностей в підлітковому віці.

  Розглянуто основні підходи до трактування природи і детермінації креативності, здійснений аналіз основних чинників, що обумовлюють розвиток креативних здібностей, проаналізовано стан розробленості проблеми дивергентного і конвергентного мислення. На основі проведеного кореляційного, дисперсійного та факторного аналізу були визначені когнітивні та індивідуально-особистісні характеристики креативних підлітків, виявлено найбільш оптимальний (сензитивний для досліджуваної вибірки) період у розвитку креативних здібностей. Розроблено різноспрямовані програми корекційно-розвивальних занять. Здійснено оцінку їх ефективності. Виявлено статистично вірогідну позитивну динаміку.

  Експериментально підтверджена гіпотеза про те, що саме комплексний підхід до формування дивергентного і конвергентного мислення позитивно впливає на креативні здібності підлітків.

  Ключові слова: креативність, креативні здібності, інтелект, дивергентне мислення, конвергентне мислення, сензитивний період.
  Гергель Е. Л. Психологические особенности формирования креативных способностей в подростковом возрасте. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2008.

  Диссертация посвящена исследованию психологических особенностей формирования креативных способностей в подростковом возрасте. Проанализированы основные понятия, что характеризуют креативность, творчество, способности, одаренность, интеллект, мышление.

  В работе рассмотрены имеющиеся в психологической науке основные подходы к трактовке природы и детерминации креативности, рассмотрены основные факторы, что обусловливают креативные способности личности. Факторы, с которыми могут быть связаны креативные способности в подростковом возрасте, можно условно разделить на внешние и внутренние. К внешним можно отнести такие факторы микросреды, как: характер и систему семейного воспитания, влияние школы и общения со сверсниками. К внутренним детерминантам креативных способностей принадлежат: возрастные и индивидуально-психологические особенности личности, половые отличия, психопатологические проявления (акцентуации характера), стили (стратегии) организации мыслительной деятельности. Проанализировано современное состояние разработанности проблемы дивергентного и конвергентного мышления, дается психологическая характеристика подросткового возраста с точки зрения особенностей развития креативных способностей.

  Разработанный психодиагностический комплекс позволил исследовать основные индивидуально-личностные характеристики, свойственные креативным подросткам. Экспериментально подтверждено, что связанными с креативными способностями подростков есть такие индивидуально-психологические особенности, как: тип высшей нервной деятельности, а именно возбуждение и подвижность нервной системы; особенности агрессивного поведения; экзальтированность – склонность к эмоциональным переживаниям; интровертированность и независимость. Кроме того, креативы склонны к интернальному локусу контролю над значимыми ситуациями, могут контролировать свои неформальные отношения. Подтверждена связь между самооценкой и креативними способностями подростков. Креативные подростки менее склонны к тревожности.

  Кроме того, на основе проведенного корреляционного и факторного анализа было выяснено, что креативные способности и интеллект у подростков не является независимыми факторами.

  По результатам исследования возрастных особенностей развития креативных способностей, с использованием дисперсионного анализа выяснено, что практически все показатели креативных способностей оказались зависимыми от возраста детей, это позволило выявить наиболее оптимальный (сензитивний, для исследуемой выборки) период, а именно начало подросткового возраста (11-12 лет).

  Следуя предположению о том, что дивергентные и конвергентные мыслительные действия связаны между собой и уровень развития одних может существенно повлиять на уровень развития других, были разработаны разнонаправленные программы коррекционно-развивающих занятий.

  Основными принципами коррекционно-развивающей работы были следующие: принцип комплексного подхода в коррекционной деятельности; принцип единства диагностики и коррекции; принцип системности развития психической деятельности; принцип коррекции в деятельности; принцип опережающего развития; принцип нормативности развития; принцип личностной мотивированности.

  Программа предусматривала формирование следующих показателей, которые предопределяют развитие креативных способностей подростков. А именно, дивергентного мышления: оригинальности, скорости и гибкости мышления, способности к продуцированию идей. Основных умственных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования; организованности и целенаправленности мышления; способности к выделению существенного, что выступали в качестве основных показателей конвергентного мышления; активности и инициативности; стойкого познавательного интереса (к окружающему миру и собственному “Я”).

  Коррекционно-развивающая работа строилась с использованием метода проблемного обучения: проблемное изложение знаний; частично-поисковый метод (эвристический); поисковый метод; исследовательский метод. Кроме того, использовались методы активного социально-психологического обучения (коммуникативные упражнения, деловые игры, “мозговой штурм” и тому подобное).

  Оценка эффективности проведенной коррекционно-развивающей работы показала, что коррекционно-развивающая работа с подростками экспериментальной группы, с комплексным формированием дивергентного и конвергентного мышления, имеет наиболее позитивный результат. Почти все показатели положительно увеличились, причем прогресс наблюдался и в личностной сфере. Тревожность снизилась, а самооценка возросла.

  Обобщенный анализ материалов исследования и результатов коррекционно-развивающей работы экспериментально подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что именно комплексный подход к формированию дивергентного и конвергентного мышления более положительно будет влиять на креативные способности подростков.

  Ключевые слова: креативность, креативные способности, интеллект, дивергентное мышление, конвергентное мышление, сензитивный период.
  Herhel’ E. L. Psychological Features of Forming Teen-agers’ Creative Abilities. – Manuscript.

  Thesis for getting a scientific degree of Candidate of Psychology on speciality 19.00.07 – pedagogical and age psychology. – Central Institute of Post-Graduate Pedagogical Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

  The thesis deals with some research of psychological features of forming teen-agers’ creative abilities.

  Basic approaches to interpretation of creativeness nature and its determination have been analysed, basic factors stipulating it have been considered, working out degree of the problem of divergence and convergence thinking has been analysed. Some certain cognitive and individual-and-personality characteristics of creative teenagers have been defined on the basis of correlation, dispersion and factor analysis conducted, a sensitive period in developing creativeness has been determined. Differently oriented curricula of adjusting-and-developing lessons have been prepared. Their effectiveness has been evaluated. Positive statistics dynamics have been proved.  The hypothesis concerning the fact that it is the complex approach to forming divergence and convergence thinking influences positively on teenagers’ creative abilities is experimentally confirmed.

  Key words: creativeness, creative abilities, intellect, divergence thought, convergence thought, sensitive period.
 • 1   2


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка