Козівська районна державна адміністрація козівський районний методичний кабінет основні види помилокСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.87 Mb.
#27205
  1   2   3   4   5
КОЗІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ОСНОВНІ ВИДИ ПОМИЛОК

Підготувала методист РМК

Гладчук Л.Л.

2015

Класифікація помилок у власному мовленні:

Змістова(З) :

а) логічна- непослідовний виклад думок. Відсутність плавного викладу .Не проводиться основна думка. Несумісність понять(Серед людей було багато дітей). Протилежність суджень (Сонце не може світити ласкаво і в той же час немилосердно. - ... й ласкаво, і немилосердно). .Абсурдність висловлювання (Buna завірюха, листя осипало землю й траву).Невдале цитування не відповідає цитата висновку, - допущена помилка, занадто об'ємна або не підтверджує правильність висловленої думки...). Невдало зроблено узагальнення, висновки .Не простежується розвиток думки від початку до кінця. Непропорційність частин тексту.б)фактична-Уживання зайвих відомостей. Перекручення факту вчинків людей та інше. Недостатнє висвітлення фактів,подій,вчинків людей та ін..

Орфографічні(І)-неправильно написане слово з тою чи іншою буквеною чи не- буквеною орфограмою.

Пунктуаційні (V) неправильно розставлено розділові знаки

Лексичні (Л ) - неточність у слововживанні;

Граматичні (Г):

а)морфологічні (помилкове вживання форм слів);б)синтаксичні (порушення норм керування в словосполученнях і неправильна побудова простих і складних речень);

Стилістичні (С) - порушення стилістичних норм, уживання слів одного стилю в тексті іншого (скажімо, розмовно-побутове слово в науковому чи публіцистичному і навиаки).

Розмежування грубих і негрубих помилок


Пунктограми


Помилки

грубі

негрубі

1.

Знаки в кінці речення

Відсутність знака в кінці речення

Заміна знака запитання, знака оклику, трьох крапок крапкою

2.

Тире між підметом і присудком

Кома замість тире між підметом і присудком, вираженими іменниками в називному відмінку або неозначеними формами дієслова.

Відсутність тире на місці пропущеної зв’язки в інших випадках.

3.

Тире в неповному

реченні
Пропуск тире.

4.

Кома при порівняльних зворотах
Відсутність коми.

5.

Знаки при однорідних членах речення

Пропуск коми між однорідними членами.

Зайва кома. Кома між неоднорідними означеннями.

6.

Знаки в реченнях з узагальнюючими словами між однорідними членами речення

Пропуск двокрапки або тире.

Двокрапка замість тире і тире замість двокрапки.

7.

Знаки при звертаннях

Пропуск знака для виділення вертання. Кома між звертанням і залежними від нього словами.

Неправильний вибір коми або знака оклику. Кома після о, ой перед звертанням.

8.

8. Знаки при вставних словах і реченнях

Пропуск знаків для виділення найбільш вживаних вставних спів, а також вставних і вставлених речень.

Неправильний вибір значка. Виділення слів нарешті, головним чином, передусім, навіть тощо.

9.


Знаки при відокремленні другорядних членів речення

Відсутність ком для виділення узгоджених означень після означуваного слова і будь-яких означень до особових займенників.

Відсутність коми при відокремленні означень з обставинним відтінком.

10.


1 Знаки при відокремленні прикладок

Відсутність ком для відокремлення поширених прикладок, що відносяться до загальних назв і особових займенників, та будь-яких прикладок, що стоять після власних назв.

Коми, які виділяють прикладки, що приєднуються сполучником як. Необгрунтоване вживання тире для виділення прикладок.

11.

1 Кома при відокремленні обставин

Пропуск коми при дієприслівникових зворотах. Відсутність коми при дієприслівниках, які є обставинами часу і причини.

Коми у випадках, коли відокремлення зворотів немає (у складі фразеологізмів). Виділення комами дієприслівників зі значенням способу дії. Відсутність ком для відокремлення обставин,виражених іменниками.

12.

Знаки при уточнюючих відокремлених членах

Пропуск ком при уточнюючих обставинах місця і часу.

Відсутність знаків при додатках з прийменниками крім, за винятком тощо.

13.

1 Знаки при прямій мові

Пропуск знаків для виділення прямої мови і відділення її від спів автора.

Заміна потрібного знака іншим.

14.

Знаки в складносурядних реченнях

Пропуск знака між частинами складносурядного речення.

Неправильний вибір коми або тире. Кома при наявності спільного для двох частин члена речення.

15.

Коми в складнопідрядних реченнях

Відсутність ком між головним і підрядним реченням та між однорідними підрядними реченнями.

Пропуск коми для виділення підрядних речень, залежних від дієприкметників і дієприслівників.

16.

1 Знаки в безсполучниковому складному реченні

Пропуск знака між частинами складного безсполучникового речення.

Неправильний вибір знака між частинами складного речення.

17.

Знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку

Відсутність знаків між частинами складної конструкції.

Зайва кома при збігу двох сполучників.

При повторенні пунктуаційних правил найбільше уваги слід приділити тим, порушення яких вважаються грубими помилками. Проте особливо розраховувати на таку диференціацію не варто: «грубі і негрубі помилки — поняття умовні і відносні».

Граматичні помилки.

Помилки в утворенні форм слів:

1.Неправильне утворення відмінкових форм іменника (Сварки Кайдашів пов 'язані з грушою; Минулого року відбулося кілька в фестивалей).

2.Утворення форм невідмінюваних слів за аналогією з відмінюваними. (Ми часто ходили до кіна. Незабаром під’їхав таксій).

3.Неправильний вибір однієї з паралельних відмінюваних форм (Будинок споруджено з каменя. На снізі багато слідів).

4.Неправильне утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників. (Треба вчитися більш старанніше. Найбільш цікавішою газетою мені здається «Вільне життя»).

5.Відмінювання двох частин складного числівника (Літературну діяльність поет почав у шестидесятих роках).

6.Невідмінювання деяких числівників (Не думаю, що двісті гривень зарплати мало).

7.Вживання ненормативних форм дієслів (Хлопчик помітив нас і побі- жав ще швидше. Багато випускників хотять продовжити навчання).

8.Ненормативне утворення дієприкметників (Ожидаємих результатів не одержано. Приїхавші відвідали місцевий музей)

9.Неправильне утворення дієприслівників (Читати лежа шкідливо).

Морфологічні помилки досить часті в усному мовленні, в письмових

роботах вони трапляються порівняно рідко.

Помилки у вживанні:

1. Закінчень під час відмінювання чол. та жін. імен по батькові (Андрієвич -... йович; Петрівної - и; Іванівній- ...і; клич, відмінок: Інна Сергіївна - Інно Сергієвно ...; Василь Іванович - Василю Івановичу).

2.Займенників (Марійка зустріла сестричку. Вона засоромилася. Треба: Марійка зустріла сестричку і засоромилася).

3.Прикметників (Він був мужній, смілив, хоробрий. - ... сміливий).

4.Ступенів порівняння прикметників (Найбільш дотепнішим... Треба: найдотепнішим або найбільш дотепним; самий відомий - найбільш відомий; брат вище мене... - вищий за (від) мене, або вищий, ніж я).

5.Дієслів (вид і час одної й тої ж форми: жовтіло пшеничне поле, сонячні промені блищать. - ... блищали).

6.Дієприкметників (похилившіся постаті - похилені).

7.Дієприкметникового звороту (...Вода, кипляча, в посуді,...- що кипить...).

8.Дієприслівник (Закинув голову, хлопчики любуються птахами не відривая від них очей. - Закинувши ... не відриваючи ...).

9.Дієприслівникового звороту (Прочитав роман, образ головного героя залишиться в моїй пам’яті на довгі роки. Треба: Прочитавши роман, я надовго запам’ятаю образ головного героя).

10.Прислівників (спочатку фільму вже й кінець зрозумілий - з початку ...; став запитання, вдумуйся в значення, розрізняй: глянув убік (куди?) - напрям (присл.), ударили у бік (куди? у що?) - конкретний предмет (ім. + прийм.).

11.Прийменників: Учитель поставив хлопчика в приклад - ...за приклад. Гімнастика є дуже корисною, від неї людина робиться сильною, -..завдяки їй... (Завдяки несерйозному ставленню... - через несерйозне ставлення).

12.Сполучників (Вони навіть не помітили, як у дверях стояв вчитель, ...що..).

13.Часток (Не жар, не холод його не лякали. - ... ні..., ні...).

Порушення:

14.В узгодженні (в роді, числі, відмінку): Кулі були різних кольорів: червоний, синій, жовтий. - ... червоного, синього...).

15.Керуванні (Не треба ігнорувати цією думкою - ... цю думку. У нашому місті є пам’ятник Шевченка -... Шевченкові.).

16.Порядку слів (Він приблизно знаходився в кілометрах 30 від міста. - Він знаходився приблизно кілометрах в 30 від міста.). 17.Будові речення (пропущено важливе слово для змісту: В’ячеслав абияк прибив дошку і побіг у волейбол.). 18.Порушено межу речення: (Мисливець поклав рушницю, прив’язав собаку. І пішов до звіра.). 19.Синтаксичних конструкціях. (Коли я читала цю книгу, де сміялася, де плакала. - Коли я читала цю книгу, то і сміялася, і плакала.)Синтаксичні помилки.

Помилки у побудові словосполучень

1.Порушення норм дієслівного керування:

 • неправильний вибір відмінка керованого слова {зазнав поразку-зазнати поразки, дякувати гостей)',

 • відсутність керованого слова (Я захоплювався творчістю Шевченка, заучуєш)',

 • відсутність необхідного прийменника(Автор втілив героєві найкращі риси);,

 • вживання зайвого прийменника (поділитися про враження, оцінити за відповідь);.

 • неправильний вибір прийменника (звертатися на допомогу, оцінки по мові,згідно наказу – згідно з наказом).

2 .Порушення зв’язку слів в іменних словосполученнях:

 • неправильний вибір відмінкової форми (оволодіння цього матеріалу, відсіч ворога)

 • зайві прийменники (в противагу на це, розшук за повстанцями);

 • відсутність необхідного прийменника (розповіді боротьби, відповідальність зберегти мир)',

 • необгрунтований вибір прийменника (думка над тим, враження про концерт).

Керування

Малий Олександр розповідає нам, якою насолодою було вмиватися її водою, милуватися нею, пірнати з дитячою пристрастю.

Речення можна перебудувати так: Малий Олександр розповідає нам, якою насолодою було вмиватися її водою, милуватися нею, пірнати в неї з дитячою пристрастю.


А якщо ми будемо жити в гармонії з природою, оберігати та захищати її, тоді вона неодмінно нас віддячить.

Неправильні в українській мові конструкції дякую вас, віддячити вас виникли під впливом російських виразів благодарю вас, отблагодарю вас. В українській мові маємо дієслівне керування дякую + ім. у Д. в. (дякую КОМУ?)


Нам потрібно навчитися користуватися природою, а не вчитися завдавати їй шкоду.

В українській мові маємо дієслівне керування завдавати + ім. у Р. в. (завдавати ЧОГО?). Речення можна перебудувати так: Нам потрібно навчитися користуватися природою, а не вчитися завдавати їй шкоди.


Кожен із нас повинен шукати способу поріднитися з природою, зрозуміти її. Нам варто шукати шляхів вирішення цієї проблеми.

В українській мові маємо дієслівне керування шукати + ім. у З. в. (шукати КОГО?, ЩО?). Речення можна перебудувати так: Кожен із нас повинен шукати спосіб поріднитися з природою, зрозуміти її. Нам варто шукати шляхи вирішення цієї проблеми.


Із-за чого було скасовано зустріч.

Із-за (фонетичний варіант прийменника з-за) уживається при позначенні предметів, із протилежного боку яких відбувається дія. Однак під впливом російської мови мовці прийменник із-за почали вживати й на позначення причиновості, що є помилковим. В українських реченнях причинові відношення передаємо за допомогою прийменника ЧЕРЕЗ.

Прийменник із-за в українській мові причинові відношення виражає надзвичайно рідко, натомість потрібно вживати через що, тому тощо .


На мою думку, у нашому житті була боротьба добра над злом. Слово боротьба керує словосполученням, що має структуру ім. в Р. в. з(із, зі) ім. в Ор. в.
Їхня щира та відверта розмова, хвороба Ірини перемогла над усіма їхніми конфліктами.

Речення можна перебудувати так: Хвороба Ірини, їхня щира та відверта розмова перемогли усі конфлікти між дівчатами.


Спочатку він осуджує місто, а пізніше стає його завойовником. А завдяки чому? Завдяки насильству.

Прийменник завдяки у своєму значенні має позитивний відтінок, тому може поєднуватися виключно із словами з позитивним відтінком у лексичному значенні.


По-друге, саме завдяки природі люди лікуються від хвороб, душевних травм.

Прийменник завдяки вказує на причину здійснення чого-небудь . Речення можна перебудувати так: По-друге, саме за допомогою природи люди лікуються від хвороб, душевних травм.


У ньому головний герой твору Сашко описав рідний край і своє життя на великому проміжку часу.

Хоча прийменник на і виражає часові відношення (пор. з М. в. уживається при позначенні відрізка часу, протягом якого відбувається дія (уживається паралельно з прийменником в), але в цьому випадку речення краще перебудувати так: У ньому головний герой твору Сашко описав рідний край і своє життя протягом великого проміжку часу.

Помилки в структурі речень

1. Помилки в граматичній основі речення:

 • порушення граматичного зв’язку між підметом і присудком (Я з другом граємо в шахи. Героєм оповідання - це Павлик. Всі вони хочуть стати спеціалістом)

 • пропуск частини складеного присудка(Учні ПТУ готуються кваліфікованими робітниками. У них були по-різному думки);

 • необгрунтоване розчленування присудка (Мишко упав і став непритомним).

2.Помилки в побудові простого речення:

 • неправильний порядок слів (Треба навчити виготовляти моделі гуртківців);

 • зайві члени речення Василька щеміло його серце);

 • нечіткі смислові зв’язки (Письменник закликає народ до боротьби проти своїх поневолювачів);,

 • змішування ознак особового і безособового реченняці роки було написано кілька оповідань і одна повість);

 • граматична неоднотипність однорідних членів речення (Давида ми бачимо не тільки як борця, але й морально чистою людиною. Шевченко закликав до боротьби, рвати кайдани);

 • неправильна побудова конструкцій з однорідними членами речення. З українського фольклору та казок ми дізнаємося про красу природи. Казки – частина українського фольклору.

. поєднання в ряд однорідних членів речення логічно несумісних понять. У картинах, віршах, творах змальовується українська природа

 • порушення граматичного зв’язку з одним із однорідних членів (Я поцікавився і прочитав цю книжку);,

 • дієприслівниковий зворот, не пов’язаний з присудком однією дійовою особою(Притиснувши руку до дерева, кров зупинилась);

 • порушення цілості дієприкметникового звороту (Вражений Дмитрик її словами, чимдуж поспішив додому);

 • відсутність необхідного порівняльного звороту(Осінь цього року тепліша); • Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка