Корпоративне управлінняСкачати 95.13 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір95.13 Kb.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Мета та завдання курсу


Корпоративний сектор в Україні представлений переважно акціонерними товариствами. Це викликало необхідність створення нової системи управління з якою керівникам підприємств не доводилось раніше мати справу. Управління підприємствами корпоративного типу суттєво відрізняється від управління державними підприємствами. В багатьох наукових джерелах корпоративне управління трактується як система виборних та призначених органів, які здійснюють управління діяльністю відкритих акціонерних товариств, яка повинна відображати баланс інтересів акціонерів (власників) та всіх учасників акціонерних відносин і спрямована на забезпечення отримання максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності товариства.

Поняття корпорація походить від латинського слова “corporatio”, що означає об’єднання. В нинішньому значенні корпорація являє форму за якої сукупність осіб об’єднаються для досягнення загальних цілей, здійснення спільної діяльності та утворюють самостійний об’єкт права – юридичну особу. Акціонерна компанія (joint stock company) являється правовим суб’єктом, створеним для здійснення комерційної або виробничої діяльності, який володіє капіталом, поділеним на акції, якими володіють її члени. Структуру ринкової економіки розвинутої країни визначають великі корпорації та їх об’єднання, які здатні підтримувати інноваційні процеси та залучати значні кошти для свого розвитку.

Завдання і мета курсу полягає в забезпеченні набуття знань та формуванні практичних навичок з корпоративного управління студентами, визначення особливостей функціонування акціонерних товариств та прийнятті ефективних рішень при управлінні акціонерними товариствами. До тем курсу ввійшли питання сутності корпоративного управління, з'ясування особливостей функціонування кор¬порацій та господарських товариств корпоративного типу, місце серед них акціонерних товариств відкритого типу, стан корпоративного сектору в економіці розвинутих країн та країн з перехідною економікою, специфіка формування та розвитку акціонерного капіталу та корпоративної власності, управління акціонерним капіталом. В курсі розглядаються також теми щодо зовнішньої сфери корпоративного управління: державне регулювання корпоративного сектора, функції Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, антимонопольне регулювання діяльності АТ, становлення депозитарної системи та електронного обігу акцій, управління рухом акцій на первинному та вторинному ринках, діяльність фінансових посередників у корпоративному секторі. Окремі теми торкаються внутрішньокорпоративного регулювання різних сторін діяльності акціонерних товариств відкритого типу: організаційно-економічна структура, повноваження та обов'язки органів управління (функції наглядових рад, правління, ревізійної комісії), управління капіталом та працею в акціонерному товаристві, договірна робота, проблеми формування корпоративної культури, антикризове управління акціонерними товариствами, реорганізація та санація. Тобто структура курсу поєднує широке коло питань, які стосуються управління підприємствами корпоративного типу.
2. Зміст курсу
Тема 1. Сутність і поняття корпоративного управління

Суть та економічна природа управління корпораціями, поняття “корпоративного управління”, “корпоративні права”, “корпоративний сектор економіки” та “акціонерні відносини”. Агентська теорія управління корпораціями. Державне регулювання розвитку корпоративного сектора. Консолідація фінансового капіталу. Загальні функції та принципи корпоративного управління. Міжнародні принципи корпоративного управління ОЕСР. Структура корпоративних відносин в системі ділових зв’язків корпорації. Корпоративні права як об'єкт управління. Суб'єкти корпоративного управління. Об'єкти корпоративного управління в Україні. Суть і економічна природа корпорації. Особливості розвитку державного корпоративного сектора. Структурні елементи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління та її суб'єкти. Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління. Функції корпоративного управління. Розвиток корпоративного управління в Україні. Кодекс корпоративного управління.


Тема 2. Сучасні системи корпоративного управління

Основні риси сучасного корпоративного управління. Історичні аспекти розвитку корпоративного управління. Основні моделі корпоративного управління: "англо-американська", "німецька", "японська". Інсайдерський та аутсайдерський вплив на діяльність корпорацій. Взаємостосунки держави, корпорацій та учасників корпоративних відносин. Уніфікація норм корпоративного управління. Сучасні вимоги до норм корпоративного управління на рівні ОЕСР. Розвиток систем корпоративного управління в країнах з перехідною економікою. Внутрішні засоби контролю та управління діяльністю корпорацій. Прозорість та підзвітність корпорацій. Підвищення ефективності використання капіталу корпораціями в сучасних умовах. Стан корпоративного сектора і його роль в економіці розвинутих країн світу. Транснаціональні корпорації та їх вплив на економіку країн. Стан корпоративного сектору в окремих країнах (США, Великобританія, ФРН, Японія). Напрями впливу акціонерного капіталу на соціально-економічний розвиток країни.


Тема 3. Господарські товариства в системі корпоративного управління

Економічна природа господарських товариств в Україні. Суть і умови виникнення господарських товариств. Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу. Загальна характеристика господарських товариств. Основні види господарських товариств в Україні. Особливості підготовки та затвердження установчих документів. Порядок створення господарських товариств. Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу. Засновники, учасники, акціонери як суб’єкти та об’єкти корпоративного управління. Захист прав акціонерів та інвесторів. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах. Інтегровані корпоративні структури. ФПГ в системі корпоративних відносин. Класифікація ФПГ. Особливості корпоративних відносин в ФПГ: холдингова побудова взаємовідносин, договірні альянси, перехресне володіння акціями. Афілійовані особи.


Тема 4. Акціонерні товариства та особливості їх створення та функціонування

Поняття “акціонерне товариство”. Порядок створення акціонерних товариств. Засновницькі документи як основа формування системи корпоративного управління. Відкриті та закриті акціонерні товариства. Особливості виникнення акціонерних товариств. Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств. Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління в акціонерних товариствах. Управління створенням акціонерних товариств. Необхідність випуску та обігу цінних паперів. Організація відкритої підписки на акції акціонерного товариства. Формування внутрішньофірмової системи корпоративного управління. Особливості формування акціонерного сектора в Україні.. Основні шляхи формування акціонерного капіталу. Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі. Загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерними товариствами.


Тема 5. Управління рухом капіталу в корпорації. Форми корпоративного капіталу. Корпоративні цінні папери

Форми корпоративного капіталу. Статутний фонд акціонерного товариства. Економічна роль статутного фонду. Поняття корпоративної власності. Способи формування капіталу акціонерного товариства. Вплив відносин власності на повноваження учасників і контроль у товаристві. Обіг корпоративних цінних паперів як об'єкт управління. Суть корпоративних цінних паперів в Україні. Корпоративні цінні папери як одиниця виміру влади в корпоративному управлінні. Акції, їх види і особливості обігу. Регулювання випуску цінних паперів в корпорації. Сутність і види корпоративних операцій з цінними паперами. Поняття емісійної операції та її основні характеристики. Форми розміщення цінних паперів. Корпоративні операції з цінними паперами: емісія, викуп, анулювання, деномінація, конвертація. Дивідендна політика в акціонерних товариствах. Оцінка ефективності ринку корпоративних цінних паперів. Суть управління рухом акцій. Основи управління цінними паперами на первинних і вторинних ринках. Організація розміщення акцій. Особливості інформування інвесторів. Роль фондової біржі та систем позабіржової торгівлі в регулюванні руху акцій. Поняття фондової біржі. Організаційні засади функціонування фондової біржі. Позабіржова торговельна мережа. Фінансове посередництво і його функції. Економічна роль фінансового посередництва. Види фінансового посередництва. Обмеження діяльності фінансових посередників. Стан фінансового посередництва в корпоративному секторі України. Основні організаційні форми фінансового посередництва. Інвестиційні компанії. Інвестиційні фонди. Довірчі товариства. Інститути спільного інвестування.


Тема 6. Організаційні засади управління акціонерним товариством

Загальна система управління в акціонерних товариствах. Основні чинники впливу на структуру управління. Структура управління акціонерним товариством. Роль загальних зборів в управлінні корпорацією. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій. Організаційні засади проведення загальних зборів. Компетенція загальних зборів. Організаційно-функціональна структура управління акціонерним товариством у період між загальними зборами. Роль і функції спостережних рад. Виконавчі органи в акціонерних товариствах. Ревізійні органи. Особливості формування організаційної структури акціонерного товариства.


Тема 7. Внутрішня корпоративна система управління

Основні принципи побудови та функціонування систем управління підприємствами корпоративного типу. Методологія створення внутрішньої системи управління. Побудова цілісної системи внутрішнього управління акціонерним товариством. Основні положення та особливості затвердження внутрішніх управлінських документів. Внутрішні корпоративні документи для проведення зборів. Відносини між учасниками. Структура власності та корпоративний контроль. Методичні підходи до формування корпоративного контролю. Регулювання діяльності посадових осіб. Кумулятивне голосування. Участь працівників в управлінні акціонерними товариствами. Інтелектуальна власність в корпорації. Заохочення і відповідальність менеджерів. Регулювання господарсько-організаційних структур корпорації. Особливості вибору організаційної структури. Дочірні та залежні підприємства. Основні положення щодо організаційних структур. Реорганізації та ліквідація акціонерних товариств. Корпоративна культура. Суть корпоративної культури. Взаємозв'язок організаційної та корпоративної культури. Основні елементи корпоративної культури. Корпоративна культура як об'єкт цілеспрямованої управлінської діяльності. Залежність корпоративної культури від національних особливостей та соціально-економічних чинників. Приклади розвитку корпоративної культури в окремих вітчизняних та зарубіжних корпораціях.


Тема 8. Державне регулювання корпоративного сектора в Україні

Макроекономічний моніторинг як основа для підвищення ефективності управління розвитком корпоративного сектора в Україні. Основи державного регулювання корпоративного сектору. Організаційно-правова база функціонування корпорацій. Основні напрями регулювання акціонерного капіталу. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Органи державного регулювання корпоративного сектора. Роль і функції Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. Управління державними корпоративними правами. Нормативна база функціонування державного корпоративного сектору. Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами держави. Уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами. Податкова політика в корпоративному секторі. Особливості корпоративної реструктуризації економіки.


Тема 9. Роль депозитарної системи на ринку цінних паперів

Суть депозитарної системи. Депозитарно-клірингова інфраструктура ринку цінних паперів. Корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання. Зарубіжний досвід депозитарної діяльності. Структура депозитарної системи в Україні. Види депозитарної діяльності і її суб'єкти. Депозитарії та зберігачі цінних паперів. Ведення реєстрів власників іменних акцій. Організація зберігання і обігу цінних паперів. Особливості електронного обігу цінних паперів. Особливості переходу прав власності на корпоративні права. Перехід і реалізація прав власності на цінні папери. Кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Система взаємовідносин депозитарію з іншими учасниками ринку цінних паперів. Розвиток депозитарної системи та інфраструктури.


Тема 10. Реорганізація акціонерних товариств та антикризове корпоративне управління

Поділ, виділення, приєднання, перетворення, злиття акціонерних товариств. Економічна оцінка результатів реорганізації. Суть антикризового управління акціонерним товариством.. Визначення кризового стану корпорації. Основні поняття антикризового управління. Заходи по антикризовому управлінню. Основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства. Програми антикризових заходів. Реструктуризація в системі антикризового управління акціонерним товариством. Банкрутство та санація акціонерних товариств. Характеристика адаптивних систем корпоративного управління. Регулювання матеріально-технічних та фінансових потоків підприємств корпоративного типу. Формування ефективного корпоративного простору в процесі реструктуризації акціонерних товариств. Економічний потенціал акціонерних товариств. Система критеріїв оцінки ефективності корпоративної культури.


Література
1. Демб Ада, Нойбауер Ф.Фрідріх. Корпоративне управління. -К.: Основи, 1997. -302с.

2. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління. К.”Знання”. 2002. 318с.

3. Корпоративное управление и инвестиционный процесс/ Кондратьев В.Б., - М.: Наука, 2003. – с.45-54.

4. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003., с.10.

5. Акціонерні товариства. Організація та діяльність. - К.: Фонд державного майна України, 1997.- 344 с.

6. Вінник О. Господарські товариства і виробничі кооперативи. Правове становище. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. - 309 с.

7. Вакульчик О.М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 257 с.

8. Камінський А.Б., Кияк А.Т., Шепелява О.П. Оптимізація інвестиційного портфеля на вторинному ринку акцій України. - К.: Рант, 2000. - 48 с.

9. Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.-262с.

10. Правові аспекти приватизації в Україні. — Т. І // 3б. законодавства з питань приватизації / За заг. ред. Ю.І.Єханурова. - К.: Руська правда, 1996. - 538 с.

11. Правові аспекти приватизації в Україні.- Т. II // Практичний посібник з питань приватизації / За заг. ред. Ю.І.Сханурова. - К.: Руська правда, 1996. - 416 с.

12. Швецов Н. П., Шаповал Ю. И„ Буша Ю.А., Константинов А А. Депозитарная деятельность на фондовом рьінке. (Опыт ОАО Межрегиональньїй фондовий союз") // Вісн. фондового ринку. - К., 1998. - 224 с.

13. Знгель Луис, Бойд Бренден. Как покупать ценные бумаги. - М.: Бантам букс, 1992.-291с.

14. Петруня Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. - Дніпропетровськ, 2000. - 100 с.15. Формування великого приватного капіталу в Україні/О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Л.З. Суплін: Центр економічного розвитку. – К.: «Міленіум», 2004. – 90 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка