Контрольна робота з теми: «Вуглеводні» Варіант 1 І рівень ( по 0,5 бала) Завдання з вибором однієї правильноїСторінка1/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Контрольна робота з теми: « Вуглеводні»

Варіант 1
І рівень ( по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть назви речовин, що мають однаковий якісний і кількісний склад та молекулярну масу, але різну будову молекул:

А гомологи; Б кристали;

В ізомери; Г циклоалкани.

2. Вкажіть загальну формулу алкенів:

А СnH2n Б СnН2n-2;

В СnН2n+2; Г СnН2n-6.

3. Вкажіть прізвище автора теорії хімічної будови органічних сполук:

А М. В. Ломоносов; Б А. С. Купер;

В О. М. Бутлеров; Г М. Д. Зелінський.

4. Вкажіть назву речовини, яка є продуктом приєднання води до етену:

А етанол; Б етанова кислота;

В етаналь; Г метанол.

5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні повного окиснення етину:

А 9; Б 13;

В 11; Г 15.

6. Вкажіть назву речовини, яка не належить до ароматичних вуглеводнів та їх похідних:

А бензeн; Б гексахлоробензен;

В гексахлороциклогексан; Г хлоробензен.
ІІ рівень (по 1 балу) Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Дайте визначення гомологам:

А мають однаковий якісний склад;

Б подібні за будовою та хімічними властивостями;

В перебувають в однаковому агрегатному стані;

Г їх склад відрізняється на гомологічну різницю Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між характеристиками метану та їх показниками:

А густина (г/л); 1 1;

Б відносна густина за воднем; 2 0,71;

В масса 10 моль(г); 3 8;

Г кількість атомів Гідрогену в молекулі; 4 4;

5 160.


Завдання на встановлення послідовності 9. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в молекулах алканів:

А пропану; Б бутану; В пентану; Г етану.


ІІІ рівень ( по 1,5 бала)

10. Написати рівняння реакцій за такою схемою:

СН4 → С2Н6 → С2Н4 → С2Н2 →СО2

С2Н5-ОН.11. Визначити, яку кількість гідроген броміду можуть приєднати 0,5 моль етину.
ІV рівень (3 бали)

12. При спалюванні вуглеводню масою 4,2 г утворилося 13,2 г вуглекислого газу та 5,4 г води. Густина вуглеводню відносно повітря становить 2,9. Визначити молекулярну формулу вуглеводню.Варіант 2

І рівень ( по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть символ хімічного елемента, який міститься в усіх органічних сполуках:

А Са; Б Н;

В С; Г О.

2. Вкажіть, які речовини називаються алканами:

А з відкритим карбоновим ланцюгом із загальною формулою СnН2n;

Б циклічної будови із загальною формулою СnНn2;

B ациклічної будови, у молекулах яких атоми Карбону сполучені між собою зв’язками;

Г з відкритим карбоновим ланцюгом із загальною формулою СnН2n-2.

3. Вкажіть формулу замісника пропілу:

А С5Н11-; Б С3Н7-;

В С2Н5-; Г С4Н9-.

4. Вкажіть частинки, що містять неспарені електрони:

А гомологи; Б ізомери;

В ізотопи; Г алкільні замісники.

5. Визначте значення валентного кута між осями гібридизованих орбіталей у молекулах алканів:

А 109˚28΄; Б 122˚38΄;

В 97˚18΄; Г 180˚.

6. Вкажіть назву речовини, яка вступає в реакцію полімеризації:

А пропен; Б метан;

В бутан; Г етан.
ІІ рівень (по 1 балу)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей:

7. Вкажіть назви речовин, які не належать до ароматичних вуглеводнів:

А толуен; Б циклогексан;

В гексан; Г гексахлороциклогексан.Завдання на встановлення відповідності:

8. Встановіть відповідність між характеристиками етену та їх показниками:

А густина (г/л); 1 1,25;

Б відносна густина за азотом; 2 1;

В маса 1 моль; 3 2;

Г кількість атомів Гідрогену в молекулі; 4 4;

5 28.

Завдання на встановлення послідовності:

9. Встановіть послідовність зростання мас порцій газу: А 2,24 л етану; Б 2,24 л бутину; В 4,48 л пропіну; Г 22,4 л бутену


ІІІ рівень

10. Написати рівняння реакцій за поданою схемою:

Метан →хлорометан →етан → етен →етин → бензен

11.Встановити молекулярну формулу алкену, 10,5 г якого під час реакції приєднали 5,6 л водню.


ІV рівень

12. Ароматичний вуглеводень невідомої будови , який має 8 атомів Карбону в молекулі, при взаємодії з бромною водою утворює дибромопохідну, густина якої за воднем 132. Написати структурну формулу ароматичного вуглеводню і його назву.Варіант 3
І рівень (по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть, з якої сполуки найзручніше одержувати ацетилен у лабораторії:

А кальцій карбіду; Б метану;

В етану; Г кальцій карбонату.

2. Позначте реагент, що дозволяє розрізнити гексан, гексен та бензен:

А розчин калій перманганату і лугу;

Б бромна вода і нітруюча суміш;

В нітруюча суміш і луг;

Г розчин перманганату калію і бромна вода.

3. Визначте елемент, який обов’язково міститься в органічних сполуках:

А С; Б Н; В Na; Г Si.

4. Позначте речовину, яка належить до органічних сполук:

А крейда; Б цукор; В сода; Г кухонна сіль.

5. Вкажіть найбільш прийнятну характеристику атомів Гідрогену в молекулі бензену:

А усі атоми Гідрогену нерівноцінні;

Б один атом відрізняється від інших;

В усі атоми Гідрогену рівноцінні;

Г три нерівноцінні пари.

6. Позначте правильне твердження:

А реакції заміщення відбуваються легше, ніж приєднання;

Б реакції заміщення та приєднання відбуваються однаково легко;

В реакції приєднання відбуваються легше, ніж заміщення;

Г реакції заміщення відбуваються, а реакції приєднання ні.
ІІ рівень (по 1 балу)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Вкажіть речовини, які реагують з гексаном:

А НСl; Б НNО3; В Сl2; Г Zn.

Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між реагентами та реакціями, за допомогою яких можна одержати етилен:

А дегідрогенізації 1 бутану;

Б гідрогенізації 2 етану;

В крекінгу 3 ацетилену;

Г дегідратації 4 етанолу;

5 метанолу.

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність збільшення молярної маси алкенів:

А пентен; Б гексен; В етен; Г бутен.
ІІІ рівень (по1,5 бала)

10. Написати рівняння реакцій за поданою схемою:

Етан → Етен → Етанол → Карбон (ІV) оксид.

11. Встановіть молекулярну формулу алкену, якщо 112 г його приєднали 44,8 л гідроген хлориду.


ІV рівень (3 бали)

12. Який етиленовий вуглеводень і якого об’єму потрібно використати, щоб отримати з нього за допомогою каталітичної гідратації 28,75 мл одноатомного спирту (ρ = 0,8 г/мл ), що складає 0,5 моль? Вихід спирту дорівнює 50%.Варіант 4
І рівень (по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Позначте реагент, дією якого одержують пропін з 1,2-дибромпропану:

А водний розчин лугу; Б спиртовий розчин лугу;

В суміш цинку зі спиртом; Г металічний натрій.

2. Вкажіть, з якого продукту найзручніше одержувати ацетилен у промисловості:

А нафти; Б синтез-газу;

В метану; Г етану.

3. Встановіть, який хімічний зв'язок найпоширеніший в органічних сполуках:

А ковалентний; Б йонний;

В донорно-акцепторний; Г водневий.

4. Вкажіть, від яких чинників залежать хімічні властивості речовин:

А від хімічної та просторової будови;

Б від електронної будови;

В від просторової будови;

Г від хімічної будови.

5. Вкажіть, в якому стані знаходиться атом Карбону в молекулі ацетилену:

А sp3-гібридизації; Б sp2-гібридизації;

В sp-гібридизації; Г негібридизованому.

6. Вкажіть загальну формулу алкенів:

А СnН2n-6; Б СnН2n;

В СnН2n+2; Г СnН2n-2.
ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Визначте речовини, які належать до органічних сполук:

А сечовина; Б крейда; В оцет; Г цукор.

Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між реагентами та реакціями, за допомогою яких можна одержати етилен:

А дегідрогенізація 1 бутану;

Б гідрогенізація 2 етану;

В крекінг 3 ацетилену;

Г дегідратація 4 етанолу;

5 метанолу.

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність зростання молярних мас алканів:

А метан; Б бутан; В етан; Г пропан.
ІІІ рівень (по 1,5 бала)

10. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Кальцій карбонат → кальцій оксид → кальцій карбід → ацетилен →бензен.

11. Визначити, яку масу брому можуть приєднати 10 моль пропіну.


ІV рівень (3 бали )

12. Масова частка Карбону у вуглеводні становить 80%. Відносна густина вуглеводню за воднем становить 15. Визначити молекулярну формулу вуглеводню.Контрольна робота з теми: « Оксигеновмісні сполуки. Частина І »
Варіант 1
І рівень (по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть, що містять одноатомні спирти:

А один атом Карбону;

Б одну карбонільну групу;

В один атом Гідрогену;

Г одну гідроксогрупу, сполучену з вуглеводневою частиною.

2. Вкажіть формулу речовини, з якою реагує метанова кислота:

А Cu; Б Аg; В Са; Г Нg .

3. Вкажіть формулу метаналю:

А НСОН; Б СН3(СН2)2СОН;

В СН3СОН; Г СН3СН2СОН.

4. Вкажіть функціональну групу спиртів:

А карбонільна; Б гідроксильна;

В карбоксильна; Г аміногрупа.

5. Вкажіть, як одержують гліцерол:

А з рослинних і тваринних жирів;

Б під час перегонки нафти;

В під час сухої перегонки деревини;

Г із природного газу.

6. Вкажіть фізичні властивості фенолу:

А прозора рідина з характерним запахом;

Б газоподібна речовина, добре розчинна у воді;

В безбарвна кристалічна речовина з характерним запахом, отруйна;

Г безбарвна тверда речовина, без запаху, неотруйна.


ІІ рівень ( по 1 балу)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте спирти, які можуть утворити альдегіди при окисленні:

А 2-метил-1-пропанол; Б 2-метил-2-пропанол;

В 1-бутанол; Г 2-бутанол.Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між реагентами якісних реакцій та класом сполук:

А алкени 1 металічний натрій;

Б альдегіди 2 купрум (ІІ) оксид;

В одноатомні спирти 3 аргентум оксид;

Г багатоатомні спирти 4 купрум (ІІ) гідроксид;

5 бромна вода.
Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність використання реактивів у поданому ланцюзі перетворень:

1 2 3 4

Етан →Хлороетан → Етилен → Етанол →Діетиловий етерА хлор; Б вода; В сульфатна кислота;

Г нітратна кислота; Д натрій гідроксид.


ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10. Складіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

С2Н6 → С2Н4 → С2Н5ОН → С2Н5Вr

С2Н5ОК11. Обчисліть об’єм гідроген хлориду, який повністю прореагує з 0,4 моль етанолу.
ІV рівень (3 бали )

12. Із 2 кг технічного кальцій карбіду при взаємодії з водою можна добути 260 л ацетилену. Скільки потрібно використати технічного кальцій карбіду для одержання 44 кг ацетальдегіду, якщо вихід за реакцією Кучерова становить 80% ?Варіант 2
І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть правильну назву спирту:

А етаналь; Б етан; В етанол; Г етанова кислота.

2. Вкажіть, до якої групи органічних речовин належать альдегіди:

А вуглеводнів; Б нітрогеновмісних речовин;

В оксигеновмісних речовин; Г вуглеводів.

3. Вкажіть, що є ознакою реакції взаємодії оцтової кислоти з натрій карбонатом:

А утворення осаду; Б виділення газу;

В зміна забарвлення; Г поява запаху.

4. Назви одноатомних насичених спиртів утворюють за допомогою суфікса:

А -ил; Б -ин; В -ол; Г-діол.

5. Вкажіть способи добування фенолу:

А під час перегонки нафти; Б із кам’яновугільної смоли;

В гідролізом жирів; Г із природного газу.

6. Вкажіть формулу речовини, з якою реагуватиме етанова кислота:

А Zn; Б Au; В HCl; Г Ag2O.


ІІ рівень ( по 1 балу ) Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Зазначте фізичні властивості, які характерні для гліцеролу:

А має запах і колір; Б густа сиропоподібна рідина;

В не має запаху і кольору; Г добре розчиняється у воді.Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між реагентами якісних реакцій та класом сполук:

А алкени 1 металічний натрій;

Б альдегіди 2 купрум (ІІ) оксид;

В одноатомні спирти 3 аргентум оксид;

Г багатоатомні спирти 4 купрум (ІІ) гідроксид;

5 бромна вода.

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність збільшення кількості атомів Гідрогену в молекулах кислот:

А пропанова; Б бутанова; В етанова; Г пентанова.

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10. Допишіть рівняння хімічних реакцій. Назвіть продукти реакцій:

А СН3-СН2-СН2ОН + О2 →;

Б СН3-СН2-ОН + НСl →;

В СН3-СН2-СН2ОН + Na →;

Г С6Н5-ОН + NaOH →.

11. Обчислити масу етилену , яку можна добути з етанолу масою 5,6 кг, якщо масова частка виходу становить 70% від теоретично можливого.
ІV рівень ( 3 бали )

12. Обчислити масу натрій феноляту, яку можна добути при взаємодії натрій гідроксиду масою 20 г з фенолом масою 40 г, якщо практичний вихід становить 90 %.Варіант 3
І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть, яку речовину треба використати, щоб із метану одержати хлорометан:

А СІ2; Б НСІ; В NaCl; Г ZnCl2.

2. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння пропанолу, схема якої С3Н7ОН + О2 → СО2 + Н2О:

А 15; Б 11; В 25; Г 13.

3. Вкажіть до якого класу належить гліцерол:

А одноатомних спиртів;

Б трьохатомних спиртів;

В двохатомних спиртів;

Г фенолів.

4. Вкажіть загальну формулу насичених карбонових кислот:

А СnН2n+1ОН; Б СnН2n-2О; В СnНn2+1О; Г СnН2nО.

5. Вкажіть функціональну групу альдегідів:

А аміногрупа; Б карбонільна; В карбоксильна; Г гідроксогрупа.

6. Дайте визначення реакції «срібного дзеркала»:

А відновлення альдегідів до спиртів;

Б окиснення альдегідів до кислот;

В окиснення спиртів до альдегідів;

Г окиснення спиртів до кислот.
ІІ рівень ( по 1 балу)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Вкажіть, які сполуки не будуть вступати в реакцію « срібного дзеркала» :

А метаналь; Б етанол; В метанова кислота; Г 1-пропанол.

Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між кількістю речовини спирту і об’ємом кисню, який потрібен для його спалювання:

А 3 моль бутанолу 1 67,2 л;

Б 2 моль метанолу 2 403,2 л;

В 4 моль пентанолу 3 504 л;

Г 5 моль пропанолу 4 336 л;

5 672 л.

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Карбону в молекулах альдегідів:

А пропаналь; Б етаналь; В метаналь; Г бутаналь.

ІІІ рівень ( по 1,5 бала)

10. Напишіть рівняння реакцій за такою схемою:

метан → ацетилен → етилен → етанол.

11. Обчислити масу натрій гідроксиду, яка необхідна для взаємодії з фенолом кількістю речовини 2,5 моль.


ІV рівень ( 3 бали )

12. Суміш фенолу і стиролу може знебарвити 300 г бромної води з масовою часткою брому 3,2 %. Для нейтралізації цієї суміші необхідно витратити 14,4 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 2,5% ( ρ =1,11 г/мл ). Визначити масові частки компонентів вихідної суміші.Варіант 4
І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть формулу етанолу:

А СН4О; Б С2Н6О; В С3Н6О; Г С2Н4О.

2. Вкажіть, який суфікс мають альдегіди за міжнародною номенклатурою:

А - ен; Б - діол; В - аль; Г - ол.

3. Вкажіть, при взаємодії яких речовин відбувається реакція естерифікації:

А карбонових кислот та лугів;

Б альдегідів та карбонових кислот;

В жирів та альдегідів;

Г спиртів та карбонових кислот.

4. Вкажіть, що одержують при гідруванні пропаналю:

А пропанову кислоту; Б пропан;

В пропанол; Г пропен.

5. Вкажіть іншу назву карболової кислоти:

А метанол; Б гліцерол; В етанол; Г фенол.

6. Вкажіть, яку речовину потрібно використати, щоб із метанолу одержати хлорометан:

А СІ2; Б НСІ; В NaCl; Г ZnCl2.
ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Вкажіть, які сполуки не будуть вступати в реакцію «срібного дзеркала»:

А етаналь; Б оцтова кислота; В етанол; Г пропаналь.

Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між кількістю речовини спирту та об’ємом кисню, який потрібен для його спалювання:

А 1 моль етанолу 1 224 л;

Б 2 моль пропанолу 2 201,6 л;

В 5 моль метанолу 3 336 л;

Г 2 моль пентанолу 4 168 л

5 67,2 л.

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність зростання молярної маси спирту:

А пропанол; Б етанол; В пентанол; Г бутанол.

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10. Напишіть рівняння реакції «срібного дзеркала» для метаналю.

11. Визначити, яка кількість вуглекислого газу виділиться внаслідок згоряння 6 г пропанолу.


ІV рівень (3 бали)

12. При взаємодії водного розчину насиченої одноосновної карбонової кислоти ( W = 25% ) масою 59,2 г із надлишком натрій карбонату одержали газ об’ємом 2,24 л (н.у). Визначити молекулярну формулу кислоти.Контрольна робота з теми: « Оксигеновмісні сполуки. Частина ІІ. Нітрогеномісні сполуки. Роль хімії в житті суспільства»
Варіант 1
І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть, які функціональні групи містять молекули амінокислот:

А альдегідну і карбоксильну групи;

Б нітрогрупу і карбоксильну групи;

В аміногрупу і карбоксильну групи;

Г карбоксильну і гідроксильну групи.

2. Вкажіть, за допомогою якого реактиву можна відрізнити розчин глюкози від розчину сахарози:

А КОН; Б Вr2; В НСІ; Г амоніачний розчин Аg2O.

3. Дайте визначення процесу денатурації:

А оборотний процес зсідання білка;

Б втрата природних якостей білка при його розчиненні у воді;

В розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти;

Г руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності.

4. Вкажіть, скільки гідроксильних груп містить продукт відновлення глюкози – сорбіт:

А 4; Б 5; В 6; Г 3.

5. Вкажіть, як називають зв'язок між залишками амінокислот у молекулі білка:

А водневий; Б пептидний;

В полярний ковалентний; Г йонний.

6. Вкажіть, до яких волокон належить капрон:

А синтетичних; Б натуральних;

В штучних; Г білкової природи.
ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте правильні твердження:

А фруктоза – це п’ятиатомний кетоноспирт;

Б глюкоза – це шестиатомний кетоноспирт;

В фруктоза солодша за глюкозу;

Г ксантопротеїнова реакція - якісна реакція на білок. Під дією лугу та кількох крапель розчину мідного купоросу утворюється фіолетове забарвлення.Завдання на встановлення відповідності

8. Встановіть відповідність між формулою та назвою сполуки:

А крохмаль 1 ( С6Н10О5)n;

Б глюкоза 2 (С6Н12О6)n;

В бездимний порох 3 [ С6Н7О2(ОNО2)3]n;

Г діацетат целюлози 4 ( С10Н14О7)n;

5 С6Н12О6.

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Карбону в молекулі естеру:

А бутилбутаноат; Б етилетаноат;

В пропілпропаноат; Г метилетаноат.


ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10. Складіть рівняння реакцій за якими з кальцій карбіду можна одержати етиловий естер оцтової кислоти.

11. Визначте масу сахарози у її розчині масою 500 г із масовою часткою вуглеводу 30%.
ІV рівень ( 3 бали )

12. Скільки грамів гліцериду оцтової кислоти утвориться при взаємодії оцтової кислоти з надлишком гліцеролу, якщо при дії соди на таку ж кількість оцтової кислоти виділяється 6,72 л вуглекислого газу?Варіант 2
І рівень ( 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть ізомер глюкози:

А сахароза; Б фруктоза; В целюлоза; Г крохмаль.

2. Вкажіть, яку речовину використовують для виявлення крохмалю:

А сульфатну кислоту; Б купрум (ІІ) сульфат;

В йод; Г калій перманганат.

3. Вкажіть, скільки амінокислот беруть участь в побудові білкових макромолекул:

А 2; Б близько 20; В 3; Г 4.

4. Вкажіть, коли може відбуватися денатурація білка:

А при дії на білки сульфатною кислотою;

Б розчиненні білків у воді;

В при дії на білки воднем;

Г при дії на білки вуглекислим газом.

5. Вкажіть, що є основною сировиною для добування сахарози:

А соки овочів та фруктів;

Б соняшник та картопля;

В злакові культури;

Г коренеплоди цукрових буряків та цукрова тростина.

6. Вкажіть вуглевод, який належить до полісахаридів:

А крохмаль; Б сахароза;

В фруктоза; Г глюкоза.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка