Контрольна робота №1 з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів факультету ступеневої освітиСкачати 360.88 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір360.88 Kb.
АУДИТОРНА Контрольна робота № 1

з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації»

для студентів факультету ступеневої освіти
Модуль 1. Менеджмент у фармації
Тема 1. Теоретичні основи менеджменту

Тема 2. Організація як об’єкт управління

Тема 3. Менеджмент та успішне управління

Тема 4. Функції управління. Управління процесом прийняття рішень

Тема 5. Комунікативні процеси в управлінні

Тема 6. Менеджмент і підприємництво

Тема 7. Управління трудовими ресурсами та персоналом організації. Групова динаміка і керівництво. Управління конфліктами

Тема 8. Трудові відносини в умовах ринку

Тема 9. Оцінка ефективності діяльності організації та управління
Теоретичні питання


 1. Значення і поняття менеджменту.

 2. Еволюція управлінської теорії. Тенденції в теорії управління кінця ХХ-початку ХХІ ст.

 3. Особливості менеджменту у фармації.

 4. Підходи до управління: підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні, процесний, системний, ситуаційний. Процес управління.

 5. Рівні управління: інституціональний, управлінський, технічний.

 6. Управління фармацевтичною системою на сучасному етапі.

 7. Зарубіжні моделі управління: американська, японська та європейська.

 8. Поняття організації в теорії менеджменту, вимоги до організації.

 9. Загальні риси організації: ресурси, залежність від внутрішнього та зовнішнього середовища, необхідність управління, розподіл праці.

 10. Внутрішні змінні аптечних підприємств та їх взаємозв’язок.

 11. Цілі та завдання фармацевтичних і аптечних підприємств. Види цілей та категорії завдань.

 12. Структура організації. Вимоги щодо організаційних структур.

 13. Технології.

 14. Люди. Основні аспекти людської перемінної та індивідуальні характеристики особистості.

 15. Зовнішнє середовище організації. Загальні характеристики зовнішнього середовища: взаємозв’язок факторів, складність, рухомість, невизначеність.

 16. Фактори прямої дії зовнішнього середовища: законодавчі акти та державні органи, що регулюють діяльність фармацевтичних організацій в Україні; споживачі фармацевтичної продукції; постачальники; конкуренти.

 17. Середовище організації непрямої дії.

 18. Вплив зовнішніх факторів на діяльність фармацевтичних підприємств.

 19. Середовище фармацевтичних організацій, що діють на міжнародному рівні.

 20. Експорт, імпорт, ліцензування, спільні підприємства, прямі капіталовкладення – засоби проникнення на міжнародні ринки.

 21. Складові успішної діяльності фармацевтичної організації.

 22. Ефективна організація праці в аптечних підприємствах.

 23. Діяльність керівника. Вимоги до успішного менеджера. Самоменеджмент.

 24. Функції і організація роботи завідувача аптеки.

 25. Система методів управління. Методи безпосереднього та непрямого впливу.

 26. Влада. Лідерство. Підходи до поняття суті лідерства. Класифікація форм влади.

 27. Соціально-психологічні стилі керівництва колективами фармацевтичних підприємств та аптек.

 28. Багатомірні стилі управління. Ситуаційні моделі лідерства.

 29. Планування як функція управління.

 30. Стратегічне планування, його сутність та етапи. Вимоги до цілей. Види стратегічних альтернатив. Поняття тактики, політики, процедур, правил. Кількісні та якісні критерії оцінки стратегічного плану.

 31. Організаційний процес: формування і розвиток організаційної структури підприємств фармацевтичного профілю, послідовність розробки організаційної структури.

 32. Види організаційних структур: лінійна, лінійно-штабна, функціональна, дивізіональна, матрична.

 33. Змістовні та процесуальні теорії мотивації: ієрархія потреб за А. Маслоу; теорія потреб Д. Мак-Клеланда; двохфакторна теорія Ф. Герцберга; теорія К.Альдерфера; теорія Д. Мак-Грегора; теорія очікування Врума; теорія справедливості Адамса; модель Портера-Лоулера.

 34. Мотивація в системі фармацевтичних та аптечних підприємств.

 35. Сутність, види, етапи контролю діяльності організації. Складові успішного контролю.

 36. Загальна характеристика управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень.

 37. Підходи, моделі (фізична, аналогова, математична), методи прийняття рішень. Етапи прийняття і реалізації управлінського рішення.

 38. Делегування повноважень та відповідальність.

 39. Поняття і види комунікацій. Основні елементи та етапи комунікативного процесу. Перешкоди в організаційних та міжособистісних комунікаціях та способи їх подолання.

 40. Форми і організація ділового спілкування. Організація ділових нарад та ділових бесід. Ділові переговори та організація прийому відвідувачів.

 41. Специфіка ділового спілкування провізора (фармацевта) з клієнтом.

 42. Поняття, призначення та класифікація документів як джерела управлінської інформації. Роль діловодства в управлінні.

 43. Документообіг фармацевтичних організацій. Етапи документообігу: складання та оформлення ділових паперів, їх реєстрація та контроль виконання.

 44. Зберігання документів. Облік і розгляд пропозицій, заяв і скарг.

 45. Сучасні технічні засоби в управлінні.

 46. Менеджмент та інформатика: автоматизовані системи управління та інформаційно-управлінські системи у фармації, основні напрями використання АСУ в системі охорони здоров’я та в фармації, підходи до проектування ІУС, автоматизоване робоче місце. Можливості використання АРМ в діяльності аптечних підприємств.

 47. Господарська та підприємницька діяльність. Принципи та організаційні форми підприємництва. Види та форми підприємницької діяльності.

 48. Державна реєстрація та ліцензування підприємництва.

 49. Особливості підприємницької діяльності у фармації. Етапи організації фармацевтичного (аптечного) підприємства.

 50. Етапи підприємницької угоди.

 51. Державне регулювання та дерегулювання підприємницької діяльності.

 52. Створення та діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, командитних та акціонерних товариств.

 53. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: асоціація, корпорація, концерн, консорціум.

 54. Планування підприємницької діяльності. Розробка бізнес-плану.

 55. Підприємницький ризик і шляхи його зниження.

 56. Види збитків. Банкрутство. Ліквідація підприємницької діяльності.

 57. Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності. Види зовнішньоекономічної підприємницької діяльності.

 58. Бізнес і соціальна відповідальність. Форми виявлення соціальної відповідальності підприємця. Етика бізнесу.

 59. Характеристика трудових ресурсів та персоналу організації.

 60. Проблеми зайнятості кадрів. Служби зайнятості населення в Україні.

 61. Кадровий менеджмент. Контролінг персоналу. Кадровий маркетинг.

 62. Планування трудових ресурсів. Набір і відбір персоналу. Рух і облік кадрів. Плинність кадрів. Ротація фармацевтичних кадрів.

 63. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні, підвищення кваліфікації провізорів. Кваліфікаційні рівні системи вищої освіти. Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації.

 64. Групова динаміка в системі фармацевтичних та аптечних підприємств.

 65. Формальні та неформальні групи. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи.

 66. Управління конфліктами: поняття конфлікту і причини його виникнення, типи конфліктів та методи управління ними.

 67. Зміни всередині організації та управління ними.

 68. Природа стресу, засоби його зниження.

 69. Кодекс законів України про працю.

 70. Основні трудові права та обов’язки працівників. Колективний договір: зміст, реєстрація, контроль за виконанням зобов’язань.

 71. Трудовий договір. Контракт. Підстави для припинення трудового договору.

 72. Трудова книжка.

 73. Робочий час і час відпочинку.

 74. Правове регулювання заробітної плати.

 75. Гарантійні та компенсаційні виплати.

 76. Трудова дисципліна.

 77. Охорона праці працівників підприємств фармацевтичного профілю.

 78. Правове регулювання праці жінок та праці молоді.

 79. Індивідуальні трудові спори.

 80. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю.

 81. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення.

 82. Трудовий стаж, його значення, види, порядок обчислення.

 83. Трудові відносини в зарубіжних країнах: колективний договір, зобов’язання працівників та роботодавців, види трудових договорів та дисциплінарні санкції.

 84. Оцінка діяльності організації: критерії економічної ефективності, підходи до вивчення організаційної ефективності.

 85. Показники платоспроможності підприємства: абсолютна ліквідність, проміжне покриття, поточна ліквідність.

 86. Ділова активність, показники оцінки прибутковості господарської діяльності. Ефективність управління організацією: підходи та механізми, складові ефективного управління, корпоративна культура.

 87. Критерії та підходи (поведінковий, композиційний, множинний) до оцінки ефективності управління.

 88. Значення маркетингу в сучасних умовах. Визначення та основні складові маркетингу.

 89. Особливості фармацевтичного маркетингу.

 90. Етапи еволюційного розвитку маркетингу.

 91. Основні елементи комплексу маркетингу: товар, ціна, збут, просування.

 92. Принципи маркетингу. Функції маркетингу: аналітична, виробнича, збутова, управління та контролю.

 93. Види, суб'єкти та завдання фармацевтичного маркетингу.

 94. Маркетингове середовище підприємства: фактори мікро- та макросередовища. SWOT-аналіз: його суть та значення.

 95. Ринок як об’єкт маркетингу: поняття, умови існування, критерії класифікації, інфраструктура, кон'юнктура. Основні елементи ринку.

 96. Стан, структура та тенденції фармацевтичного ринку. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного ринку.

 97. Загальна характеристика світового фармацевтичного ринку.

 98. Управління фармацевтичним маркетингом.

 99. Планування маркетингової діяльності підприємства. План маркетингу: суть, варіанти, розділи.

 100. Концепції маркетингу: удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль маркетингу (маркетингове управління), соціально-етичного маркетингу.

 101. Концепція соціально-етичного маркетингу у фармації.

 102. Організаційна структура маркетингових служб. Моделі організації служб маркетингу: функціональна, товарна, регіональна, сегментна, матрична.

 103. Етапи організації служб маркетингу. Завдання та функції служби фармацевтичного маркетингу.

 104. Вивчення ринку лікарських засобів. Значення ринкових досліджень. Зміст та направленість комплексного дослідження ринку.

 105. Кількісні характеристики ринку: кон'юнктура, ємкість, частка ринку, насиченість ринку, динаміка та середньодушове споживання товару.

 106. Сегментація ринку: значення, поняття, принципи, критерії, основні методи. Вимоги до сегментів ринку. Особливість сегментації споживачів лікарських засобів.

 107. Цільовий ринок, «ринкове вікно» та «ринкова ніша».

 108. Дослідження споживачів та типології споживання лікарських засобів. Фактори впливу на поведінку споживачів.

 109. Характеристика понять «потреба», «попит», «споживання».

 110. Дослідження споживання лікарських засобів.

 111. Роздрібний аудит, його суть та мета.

 112. Методики визначення потреби в лікарських засобах. Вивчення попиту та пропозиції фармацевтичного товару.

 113. Види попиту: негативний, відсутній, прихований, що знижується, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний.

 114. Попит на лікарські засоби: реалізований, незадоволений, попит, що формується.


Типові завдання


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

До структури аптечної мережі «ФармЛайф» входило три аптеки. Згодом керівництво прийняло рішення розширити свій бізнес, і в структурі мережі з’явилась ще одна аптека № 4. Внаслідок цього в аптеці № 3 відбулися зміни в розподілі праці штату співробітників. Провізора Кузьмицьку А.Б. перевели на посаду заступника завідувача цієї аптеки. Заступника завідувача аптеки № 3 Ігнатенко В.Ф. перевели на посаду завідувача аптеки № 4. Провізор Сергієнко Б.А. був переведений в аптеку № 4 на цю ж посаду.

а) поясніть, що передбачає горизонтальний та вертикальний розподіл праці; перелічіть основні методи управління аптечним підприємством, в чому полягає метод організаційного впливу на прикладі аптеки.
2. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

До структури аптечної мережі «ФармЛайф» входило три аптеки. Згодом керівництво прийняло рішення розширити свій бізнес, і в структурі мережі з’явилась ще одна аптека № 4. Внаслідок цього в аптеці № 3 відбулися зміни в розподілі праці штату співробітників. Провізора Кузьмицьку А.Б. перевели на посаду заступника завідувача цієї аптеки. Заступника завідувача аптеки № 3 Ігнатенко В.Ф. перевели на посаду завідувача аптеки № 4. Провізор Сергієнко Б.А. був переведений в аптеку № 4 на цю ж посаду.

а) поясніть, що передбачає горизонтальний та вертикальний розподіл праці; охарактеризуйте способи представлення рівнів управління; розкрийте функції керівників різних рівнів управління на прикладі аптеки.
3. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

До структури аптечної мережі «ФармЛайф» входило три аптеки. Згодом керівництво прийняло рішення розширити свій бізнес, і в структурі мережі з’явилась ще одна аптека № 4. Внаслідок цього в аптеці № 3 відбулися зміни в розподілі праці штату співробітників. Провізора Кузьмицьку А.Б. перевели на посаду заступника завідувача цієї аптеки. Заступника завідувача аптеки № 3 Ігнатенко В.Ф. перевели на посаду завідувача аптеки № 4. Провізор Сергієнко Б.А. був переведений в аптеку № 4 на цю ж посаду.

а) поясніть поняття «організація» як функція управління; перелічіть і охарактеризуйте основні типи сучасних організаційних структур та вимоги, що висуваються до них.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У директора з виробництва фармацевтичного підприємства ТОВ «Здорова нації» у підпорядкуванні три начальники відповідних цехів: начальник цеха з виготовлення м’яких лікарських форм, у підпорядкуванні якого 10 підлеглих робітників; начальник цеха з виготовлення пігулок та капсул, у порядкуванні якого 12 підлеглих робітників; начальник цеха з виготовлення зборів з лікарської рослинної сировини, у порядкуванні якого 8 підлеглих робітників:

а) розкрийте сутність комунікативного процесу, перелічіть його елементи та етапи; назвіть на прикладі наведеної ситуації можливі перешкоди у комунікативному процесі.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У зв’язку з реорганізацією фармацевтичної фірми ТОВ «ФармЛайф» керівництво прийняло рішення щодо переміщення окремих фармацевтичних кадрів усередині організації. Провізор Максимович Р.О. була переведена на посаду заступника завідувача аптеки № 2. Колишнього заступника завідувача аптеки № 2 Нерушенко О.Д. керівництво фірми призначило на посаду завідувача аптеки № 1:

а) назвіть функції завідувача аптеки і його заступника; охарактеризуйте основні положення та переваги само менеджменту; поясніть поняття «лідерство»; назвіть існуючі підходи до розуміння суті лідерства.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У зв’язку з реорганізацією фармацевтичної фірми ТОВ «ФармЛайф» керівництво прийняло рішення щодо переміщення окремих фармацевтичних кадрів усередині організації. Провізор Максимович Р.О. була переведена на посаду заступника завідувача аптеки № 2. Колишнього заступника завідувача аптеки № 2 Нерушенко О.Д. керівництво фірми призначило на посаду завідувача аптеки № 1:

б) перелічіть чинники, що впливають на ефективність роботи керівника; охарактеризуйте основні положення та переваги само менеджменту; в чому полягає вплив та влада; охарактеризуйте існуючі форми влади.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У спальному районі міста відкрита аптека «Здорове життя», яка розміщена в новій будівлі. На території даної будівлі поряд з аптекою розташовані фітнес-клуб, фотостудія, салон краси та клуб бальних танців для дітей. Поряд з аптекою «Здорове життя» працюють її конкуренти – соціальна аптека «Панацея», яка застосовує знижки для пенсіонерів та інших категорій; аптека ТОВ «ФармЛайф», яка застосовує дисконтну програму для постійних клієнтів. На початковому етапі організації, керівництво аптеки «Здорове життя» передусім акцентує увагу на внутрішніх змінних своєї організації:

а) дайте визначення поняттю «організація» в теорії менеджменту; охарактеризуйте внутрішні змінні організації та їх взаємозв’язок на прикладі аптечного підприємства; наведіть орієнтовний перелік цілей для аптечного підприємства.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У спальному районі міста відкрита аптека «Здорове життя», яка розміщена в новій будівлі. На території даної будівлі поряд з аптекою розташовані фітнес-клуб, фотостудія, салон краси та клуб бальних танців для дітей. Поряд з аптекою «Здорове життя» працюють її конкуренти – соціальна аптека «Панацея», яка застосовує знижки для пенсіонерів та інших категорій; аптека ТОВ «ФармЛайф», яка застосовує дисконтну програму для постійних клієнтів. На початковому етапі організації, керівництво аптеки «Здорове життя» передусім акцентує увагу на внутрішніх змінних своєї організації:

а) назвіть та охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища та поясніть їх вплив на діяльність аптеки «Здорове життя»; назвіть основні закони та державні органи, які визначають механізм управління фармацевтичною організацією в Україні.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Краснов А.Т. був прийнятий на роботу регіонального менеджера фармацевтичного підприємства «ФармЛайф». Серед факторів, що впливають на ефективність його роботи, важливе місце належить плануванню й підвищенню ефективності робочого часу, психологічним аспектам управлінської діяльності:

а) перелічіть уміння, якими повинен володіти сучасний менеджер фармацевтичної організації; охарактеризуйте основні положення та переваги самоменеджменту.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Краснов А.Т. був прийнятий на роботу регіонального менеджера фармацевтичного підприємства «ФармЛек». Серед факторів, що впливають на ефективність його роботи, важливе місце належить плануванню й підвищенню ефективності робочого часу, психологічним аспектам управлінської діяльності:

а) вкажіть, які теорії мотивації використовуються в системі менеджменту; охарактеризуйте потреби регіонального менеджера фармацевтичного підприємства «ФармЛек» з використанням теорії А.Маслоу.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Завідувач відділом маркетингових досліджень та інформаційного забезпечення фармацевтичної фірми ТОВ «ФармЛайф» Порошкович А. О. безпосередньо втручається у вирішення більшості питань, проявляє самостійність, дає розпорядження. Від підлеглих вимагає виконання завдань у відповідності з вказівками керівника, а їх погляди та особистість в значній мірі до уваги не приймаються, а інколи й пригнічуються:

а) охарактеризуйте основні соціально-психологічні стилі управління; визначить, який з них використовує завідувач відділом маркетингових досліджень та інформаційного забезпечення та назвіть його переваги та недоліки.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Завідувач відділом маркетингових досліджень та інформаційного забезпечення фармацевтичної фірми ТОВ «ФармЛайф» Порошкович А. О. безпосередньо втручається у вирішення більшості питань, проявляє самостійність, дає розпорядження. Від підлеглих вимагає виконання завдань у відповідності з вказівками керівника, а їх погляди та особистість в значній мірі до уваги не приймаються, а інколи й пригнічуються:

а) визначить, який стиль управління використовує завідувач відділом маркетингових досліджень та інформаційного забезпечення, назвіть його переваги та недоліки; поясніть сутність впливу та влади, назвіть форми влади.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Краснов А.Т. був прийнятий на роботу регіонального менеджера фармацевтичного підприємства «ФармЛек». Серед факторів, що впливають на ефективність його роботи, важливе місце належить плануванню й підвищенню ефективності робочого часу, психологічним аспектам управлінської діяльності:

а) охарактеризуйте мотивацію як функцію менеджменту; вкажіть, які теорії мотивації використовуються в системі менеджменту; назвіть основні засоби мотивації в фармацевтичних колективах.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Завідувач відділом постачання та збуту фармацевтичного підприємства ТОВ «Здорове життя» повинен прийняти раціональне рішення про вибір фірми-постачальника для закупівлі необхідних лікарських засобів в аптеки своєї мережі:

а) назвіть та охарактеризуйте етапи процесу прийняття раціонального управлінського рішення; які фактори впливають на вибір постачальника для фармацевтичного підприємства ТОВ «Здорове життя».


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Керівник фармацевтичної фірми “ФармЛайф” завжди обговорює з підлеглими проблеми ефективності роботи, пояснює хід виконання завдань, інформує підлеглих про нові законодавчі акти щодо виробництва та реалізації лікарських засобів та отримує відомості про вдосконалення та пропозиції:

а) охарактеризуйте структуру організаційних комунікацій, визначте типи організаційних комунікацій, що використовуються; опишіть можливі перешкоди на шляху даного інформаційного обміну та запропонуйте напрями їх усунення.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Аптечний заклад «ФармЛайф» відвідав амбулаторний хворий з метою придбання лікарських засобів, які йому прописав лікар. При відпуску лікарських засобів провізор інформував хворого про правила прийому, спосіб застосування, побічні ефекти препаратів:

а) складіть у вигляді схеми модель комунікативного процесу між провізором аптеки і хворим, застосовуючи знання про основні етапи та елементи комунікативного процесу; визначте можливі перешкоди, які можуть виникнути в міжособистісних комунікаціях та шляхи їх подолання.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

На складі фармацевтичного підприємства «ФармЛайф» накопичилась велика кількість нереалізованого специфічного препарату для лікування мікозів. Під час дослідження ринку спеціалісти відділу маркетингу встановили, що незадоволений попит на дану групу препаратів мають Чернігівський та Івано-Франківський регіони. Було прийняте рішення розробити програму дій щодо зниження ризику нереалізованої продукції:

а) назвіть організаційні форми ділового спілкування, що використовуються в управлінській діяльності та розкрийте їх особливості.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Семенович Р.Ю. працює менеджером фармацевтичного виробничо-комерційного підприємства «Фармжиття». За результатами фінансово-господарчої та виробничо-збутової діяльності підприємства за 1 півріччя поточного року йому необхідно організувати і провести нараду:

а) назвіть основні форми ділового спілкування, запропонуйте перелік критеріїв, які необхідні Семенович Р.Ю. як менеджеру, для аргументованого та ефективного виступу на виробничій нараді.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Генеральний директор фармацевтичного підприємства ТОВ «ФармЛайф» наказав секретарю-діловоду Семенович Р.Л. узагальнити та довести до відома керівництва дані про результати контролю за виконанням документів на 01 квітня поточного року. Секретарем Семенович Р.Л. була проаналізована кількість вхідної кореспонденції та визначено ступінь виконання документів ТОВ «ФармЛайф» за І квартал поточного року.

б) розкрийте сутність діловодства як функції менеджменту; назвіть види та етапи документообігу фармацевтичних організацій; охарактеризуйте процес реєстрації документів.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Аптечний заклад «ФармЛайф» відвідав амбулаторний хворий з метою придбання лікарських засобів, які йому прописав лікар. При відпуску лікарських засобів провізор інформував хворого про правила прийому, спосіб застосування, побічні ефекти препаратів:

а) назвіть форми ділового спілкування, поясніть специфіку ділового спілкування провізора (фармацевта) з клієнтом (відвідувачем, покупцем); як проводиться облік пропозицій, заяв і скарг в аптеці.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Опитування покупців лікарського препарату для симптоматичного лікування застудних захворювань «Терафлю», проведене у 30-ти аптеках міста для вивчення інтенсивності споживання, дало наступні результати:

 • ніколи не купували його раніше — 4%

 • купили його в перший раз — 3%

 • купили його вдруге — 7%

 • купили його в третій раз — 12%

 • купували його більше трьох разів — 74%

а) поясніть характеристики зовнішнього середовища організації, вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність аптечних підприємств; охарактеризуйте споживачів ЛЗ як фактор зовнішнього середовища аптеки.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

На прикладі фармацевтичних фірм «Укрфарм», «ФармЛайф», які виготовляють лікарські препарати, перевірити ефективність застосування заходів контролю за досягненням поставлених цілей.

На фірмі «Укрфарм» застосовують попередній контроль за фінансовими ресурсами. Поставлені цілі досягаються, але не в повній мірі. Стандарти встановлюють незалежно від можливостей виробництва.

Менеджери фірми «ФармЛайф» використовують старі стандарти. Слідкують за досягненням поставлених цілей. На цій фірмі не встановлюють обов’язковий попередній контроль використовуваних матеріальних ресурсів.

а) дайте визначення поняття контроль як функція менеджменту, назвіть та охарактеризуйте види контролю; запропонуйте заходи для поліпшення роботи фірм; назвіть можливі цілі організації.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

На прикладі фармацевтичних фірм «Укрфарм», «Фармгурт», які виготовляють лікарські препарати, перевірити ефективність застосування заходів контролю за досягненням поставлених цілей.

На фірмі «Укрфарм» застосовують попередній контроль за фінансовими ресурсами. Поставлені цілі досягаються, але не в повній мірі. Стандарти встановлюють незалежно від можливостей виробництва.

Менеджери фірми «Фармгурт» використовують старі стандарти. Слідкують за досягненням поставлених цілей. На цій фірмі не встановлюють обов’язковий попередній контроль використовуваних матеріальних ресурсів.

а) поясніть сутність контролю як функції менеджменту; назвіть етапи контролю діяльності організації; запропонуйте заходи для поліпшення роботи фірм; поясніть складові успішного контролю.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В аптеці ТОВ «Фармагурт» завідуюча турбується про своїх співробітників, задовольняє їх особисті інтереси, але за умов, що вони не заважають виконанню виробничих завдань. Ініціативним працівникам завідуюча дає премію за творче вирішення завдань. Її накази завжди потрібно виконувати. Незважаючи ні на що, ця завідуюча привітна і ввічлива, але при цьому сувора, підлеглі ставляться до неї з підозрами і побоюванням.

В іншій аптеці ТОВ «Фармамед» завідуюча підтримує сувору дисципліну. Вона без винятку вимагає від підлеглих виконання обов’язків. Досягнення цілей аптеки ставлять вище, ніж особисті інтереси колективу. Завідуюча ніколи не дозволяє підлеглим приймати творчі рішення, у зв’язку з чим ініціативні працівники в такій організації на тривалий час не затримуються. Соціально-психологічний клімат тут досить напружений. Підлеглі недолюблюють завідуючу, але беруть з неї приклад бездоганної старанності.

а) назвіть основні функції завідувача аптеки та його заступника; поясніть принципи самоменеджменту.
 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В аптеці ТОВ “Фармагурт” завідуюча турбується про своїх співробітників, задовольняє їх особисті інтереси, але за умов, що вони не заважають виконанню виробничих завдань. Ініціативним працівникам завідуюча дає премію за творче вирішення завдань. ЇЇ накази завжди потрібно виконувати. Незважаючи ні на що, ця завідуюча привітна і ввічлива, але при цьому сувора, підлеглі ставляться до неї з підозрами і побоюванням.

В іншій аптеці ТОВ “Фармамед” завідуюча підтримує сувору дисципліну. Вона без винятку вимагає від підлеглих виконання обов’язків. Досягнення цілей аптеки ставлять вище, ніж особисті інтереси колективу. Завідуюча ніколи не дозволяє підлеглим приймати творчі рішення, у зв’язку з чим ініціативні працівники в такій організації на тривалий час не затримуються. Соціально-психологічний клімат тут досить напружений. Підлеглі недолюблюють завідуючу, але беруть з неї приклад бездоганної старанності.

а) охарактеризуйте основні соціально-психологічні стилі управління; прокоментуйте, які стилі керівництва використовують в цих аптеках завідувачі, назвіть їх переваги та недоліки.
 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Перед Барнатовичем С.Л. керівництво поставило завдання здійснити контроль та зосередити основну увагу на відповідність плановим показникам фактичних даних виробничо-комерційної діяльності фармацевтичного підприємства «Фармжиття».

а) назвіть і охарактеризуйте основні види контролю як функції менеджменту; поясніть складові успішного контролю.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

До аптечної мережі «Здорова нація» входить 6 аптек та 8 аптечних кіосків. При цьому три аптеки мають два відділи, дві аптеки – не мають відділів; одна аптека, що займається також виготовленням (виробництвом) ліків в умовах аптеки – 4 відділи, включаючи відділи оптики та дитячого харчування.

а) опишіть та охарактеризуйте рівні управління в аптечній мережі та навички, якими повинні володіти керівники технічних рівнів; розкрийте значення і поняття менеджменту, поясність особливості менеджменту у фармації.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичне підприємство-виробник планує низку заходів для підвищення ефективності своєї діяльності наступного року. Серед цих заходів істотне місце відводиться підвищенню продуктивності праці основних виробничих робітників. З цією метою прийнято рішення про поліпшення роботи з підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов праці, підвищення рівня нормування праці, розробку положення про матеріальне і моральне стимулювання праці робітників.

а) поясніть, які методи управління діяльністю працівників використовуються на підприємстві; назвіть існуючі підходи до управління, охарактеризуйте їх суть.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Завідувач аптеки «Ліки» вважає, що найбільше на діяльність його аптеки впливає законодавче регулювання, рівень інфляції, зміни курсу валют та цін постачальників, асортимент аптеки, платоспроможність населення, прихильність споживачів до аптеки, контроль з боку державних органів влади; податкове законодавство, кваліфікація співробітників аптеки тощо.

а) визначте, які з перелічених складових є факторами зовнішнього впливу на організацію. Наведіть класифікацію і характеристики факторів зовнішнього впливу на організацію. Охарактеризуйте вплив законодавчого та нормативно-правового регулювання на діяльність аптеки.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Аптечне підприємство комунальної форми власності має традиційну структуру управління, яка складається з завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки, завідувача рецептурно-виробничим відділом, завідувача відділом готових лікарських форм. Завідувач аптеки велику уваги приділяє забезпеченню позивної атмосфери в аптеці, підтримує неформальні стосунки з підлеглими, при прийнятті важливих рішень проводиться обговорення за участю всього колективу, керівник аптеки надає багато зусиль, щоб кожен член колективу вважав себе його важливою частиною та ефективно працював для досягнення результатів групи. При підведенні результатів праці керівник аптеки використовує групові форми контролю. Для стимулювання діяльності застосовуються методи позитивного підкріплення: подяки, премії.

а) назвіть типи організаційних структур, поясніть тип організаційної структури даної аптеки; перелічіть соціально-психологічні стилі керівництва колективом; охарактеризуйте, який стиль управління притаманний керівнику даної аптеки.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

З метою поліпшення якості обслуговування споживачів та ефективності діяльності аптеки керівництвом були вжиті певні заходи: придбане нове обладнання для виготовлення екстемпоральних лікарських форм, в торговому залі аптеки розміщений ще один касовий апарат для зменшення черг, до штату аптеки прийняті два провізори для оптимізації графіка роботи.

а) охарактеризуйте основні складові успішної діяльності організації; назвіть основні напрями підвищення ефективності роботи в аптечних закладах.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

При прийнятті рішення про вибір фірми-постачальника для закупівлі лікарських засобів керівництвом аптеки враховувались такі основні критерії: повнота асортименту; ціни, знижки та умови оплати; рівень сервісу; ділова репутація. Серед багатьох пропозицій від оптових фармацевтичних фірм-постачальників аптекою обрано для подальшого детального аналізу два постачальника.

Постачальник №1 пропонує широкий асортимент лікарських засобів за високими цінами, має високий рівень сервісу та сталу ділову репутацію на фармацевтичному ринку.

Постачальник №2 нещодавно працює на фармацевтичному ринку, пропонує достатній асортимент, дуже гнучку систему знижок в залежності від обсягу замовленої партії ліків, умов розрахунків: передплата, відстрочка платежу, надає добрий рівень сервісу.

а) вкажіть та охарактеризуйте етапи процесу прийняття раціонального рішення з вибору постачальника; назвіть та охарактеризуйте підходи до прийняття рішення, назвіть їх переваги та недоліки.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

ТОВ «Фармопт» – фармацевтична фірма, що займається оптовою реалізацією ЛЗ, ВМП, працює в східному регіоні України. Фірма має невеликий штат співробітників, проте керівництво ТОВ «Фармопт» постійно займається підвищенням їх професійного рівня. За час свого існування ТОВ «Фармопт» завоювала у своїх клієнтів репутацію надійного партнера, що важливо в жорсткому конкурентному середовищі з урахуванням економічних і політичних факторах зовнішнього середовища.

Найближчим часом ТОВ «Фармопт» планує реалізовувати парафармацевтичну продукцію і вийти на ринок центральної України. Підприємство також планує зайнятися ексклюзивним просуванням ЛЗ крупної індійської фірми та залучити до штату медичних (фармацевтичних) представників.

а) дайте визначення стратегічного планування та охарактеризуйте його етапи на прикладі фірми ТОВ «Фармопт»; назвіть критерії оцінки реалізації стратегічного плану.
 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

При прийомі на роботу провізора Антіпіну Ю.А. завідувач аптеки «Фармація-2000» Орлова Л.М. вивчила документи претендента, перевірила рівень професійної підготовки, оцінила її особисті якості і ухвалила рішення прийняти Антіпіну Ю.А на посаду провізора. При цьому завідувач аптеки Орлова Л.М. ознайомила претендента з функціонально-посадовою інструкцією і підготувала наказ про її зарахування на посаду провізора.

а) дайте визначення поняттю «документ»; поясніть призначення документів в управлінській діяльності організацій; наведіть види документів, які використовуються в фармацевтичних організаціях; які організаційно-розпорядчі документи використовуються у наведеній ситуації.
35. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У новому житловому мікрорайоні було відкрито аптеку для обслуговування населення та хворих лікувально-профілактичного закладу. Для обліку та контролю її діяльності завідувачем аптеки організовано відповідне ведення документації та сформовано папки справ.

а) дайте визначення документообігу; назвіть види та етапи документообігу підприємства фармацевтичного профілю; поясніть, що таке номенклатура справ і який порядок зберігання документів.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Директор фармацевтичної фірми «Здорова нація» щоденно виконуючи функції управління, приймає управлінські рішення з різних сфер функціонування фірми на фармацевтичному ринку.

а) теоретично обґрунтуйте основні функції управління; дайте визначення терміну «управлінське рішення» та охарактеризуйте підходи до прийняття управлінських рішень.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В аптеці ТОВ “Фармаплюс” завідувач турбується про своїх співробітників, задовольняє їх особисті інтереси, але за умов, що вони не заважають виконанню виробничих завдань. Ініціативним працівникам завідувач дає премію за творче вирішення завдань. Його накази завжди потрібно виконувати. Незважаючи ні на що, цей завідувач привітний і ввічливий, але при цьому суворий, підлеглі ставляться до нього з підозрами і побоюванням.

а) охарактеризуйте, який стиль керівництва використовує в цій аптеці завідувач, назвіть його переваги та недоліки; в чому полягає вплив та влада; поясніть поняття «лідерство»; назвіть існуючі підходи до розуміння суті лідерства.
37. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Семенович Р.Ю. працює менеджером фармацевтичного виробничо-комерційного підприємства «Фармжиття». За результатами фінансово-господарської та виробничо-збутової діяльності підприємства за 1 півріччя поточного року йому необхідно організувати і провести нараду:

а) перелічіть економічні показники, що дають можливість оцінити ефективність діяльності організації, охарактеризуйте методи її оцінки.
38. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичним підприємством «Життя та здоров’я» впроваджено на ринок новий лікарський препарат, який містить езомепразол. Аналіз обсягів збуту за поточний період свідчить про зростання попиту та прихильність цільової аудиторії до лікарського препарату на основі езомепразолу:

а) визначте вид підприємницької діяльності підприємства; поясніть особливості підприємницької діяльності у фармації; наведіть структуру бізнес-плану та охарактеризуйте його значення.

39. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.Ситуація

Провізор Морозова Д.Л., яка працює у відділі безрецептурного відпустку лікарських засобів аптеки «Здорове життя» надавала покупцеві консультацію про фармацевтичні товари, які його цікавили. Покупець виявився достатньо допитливим і не міг визначитися з вибором. В аптеці утворилася черга. Після 15-ти хвилин стояння в черзі, відвідувачі аптеки почали обурюватися. Виник конфлікт між провізором і покупцями. Провізор не могла реалізувати лікарський препарат без попередньої консультації, вона пояснила покупцям, що необхідно трохи зачекати, але у відповідь почула їх незадоволеність:

а) охарактеризуйте основні типи конфліктів, назвіть основні причини виникнення міжособистісних конфліктів в організації; назвіть способи врегулювання міжособистісних конфліктів; запропонуйте свій варіанти врегулювання конфлікту в даній ситуації.
40. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

На загальних зборах фармацевтичного підприємства було запропоновано переглянути основні положення діючого колективного договору у зв’язку зі зміною власника:

а) дайте визначення терміну «колективний договір»; поясніть порядок його укладання і термін дії; вкажіть , які основні положення зазначають у колективному договорі та хто здійснює контроль за їх виконанням.

41. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.Ситуація

Підприємець прийняв рішення про відкриття аптеки у спальному районі міста. Для запозичення коштів у банківській установі він повинен скласти бізнес-план.

а) опишіть послідовність складання бізнес-плану та поясніть у чому полягає його призначення; назвіть основну структуру бізнес-плану і стисло охарактеризуйте кожний з його розділів.
42. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В акціонерному товаристві (АТ) виникли такі конфліктні ситуації: • між президентом АТ і виконавчим директором щодо впровадження нової технології для оновлення основних видів товару;

 • між начальником відділу маркетингу, в якому працює 30 осіб, та неформальною групою у складі 6 осіб стосовно способів рекламування товару (телебачення, радіо, газети);

 • між заступником виконавчого директора з виробництва та головним бухгалтером з приводу нарахування премії виробничим підрозділам;

 • між начальником таблеткового цеху та начальником відділу закупівлі з питань недопоставки субстанції.

а) проаналізуйте приведені ситуації з точки зору типу конфлікту. Охарактеризуйте кожний тип конфлікту та запропонуйте методи управління конфліктом.
43. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В акціонерному товаристві (АТ) виникли конфліктні ситуації між начальником відділу маркетингу, в якому працює 30 осіб, та неформальною групою у складі 6 осіб стосовно способів рекламування товару (телебачення, радіо, газети):

а) дайте визначення формальної і неформальної групи; укажіть причини вступу до неформальних організацій; обґрунтуйте роль формальних і неформальних груп у вирішенні конфліктів.
44. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Продовж останнього року фармацевтичне підприємство «Ліки» значно зросло, внеслися зміни в організаційну структуру, з’явилися нові підрозділи: відділ по роботі з VIP-клієнтами, інформаційний відділ та відділ тендерних закупівель. Нові керівники створених підрозділів швидко підтримали ідеологію підприємства, все це принесло комерційний успіх.

а) розкрийте поняття «організаційна (корпоративна) культура» та поясніть її вплив на діяльність підприємства; назвіть критерії успішного управління організацією.
45. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Заступнику зав. аптеки аптечної мережі «Аконіт», що розширюється, запропоновано посаду зав. аптеки та здійснити дії щодо її відкриття. Опишіть та обґрунтуйте:

а) основні етапи організації фармацевтичного (аптечного) підприємства – суб’єкта господарювання; поясніть у чому полягає державна підтримка підприємництва в Україні.
46. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Компанія «Нікомед» надала допомогу українським новонародженим: допомогла зберегти життя 100 дітей із низькою масою тіла, безкоштовно надавши лікарський препарат «Сурфактант», який допомагає розкритися легеням новонароджених дітей:

а) поясніть у чому полягає суть соціальної відповідальності бізнесу; назвіть основні аргументи «за» і «проти» соціальної відповідальності; перелічіть основні сфери і форми прояву соціальної відповідальності підприємця.
47. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Виробниче підприємство планує реалізувати фармацевтичну продукцію через власну збутову мережу та співпрацювати з посередниками. У великих містах України є представництва, які відповідають за просування продукції на регіональних ринках:

а) використовуючи принципи кадрового менеджменту, розкрийте сутність набору та відбору персоналу для регіональних представництв; поясніть у чому різниця понять плинності і ротації фармацевтичних кадрів.
48. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Випускник НФаУ Іваненко І.В. прийняв рішення відносно здійснення підприємницької діяльності в галузі фармації, видом бізнесу була обрана роздрібна торгівля ЛЗ, ВМП, лікувальною косметикою та дитячим харчуванням.

а) дайте визначення терміну «підприємництво»; назвіть основні етапи організації аптечного підприємства як суб’єкта господарювання; поясніть у чому полягає державна підтримка підприємництва в Україні.

49. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.Ситуація

Українська компанія «Біофарма» презентувала дітям, що страждають на гіпофізарний нанізм (карликовість), 18000 фл. лікарського препарату «Растана» на суму близько 2,5 млн. грн. (курс лікування для 100 дітей):

а) дайте характеристику поняття «соціальна відповідальність бізнесу»; поясніть у чому полягає соціальна відповідальність підприємств у фармацевтичній галузі; назвіть основні аргументи «за» і «проти» соціальної відповідальності.
50. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Виробниче фармацевтичне підприємство займається розробкою та впровадженням нових лікарських препаратів, здійснює маркетингові заходи з просування продукції на ринку:

а) охарактеризуйте підходи до визначення ефективності управління підприємством; поясніть від чого залежить успішність управління організацією; назвіть критерії успішного управління організацією.
51. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

При прийомі на роботу провізора Антіпіну Ю.А. завідувач аптеки «Фармація-2000» Орлова Л.М. вивчила документи претендента, перевірила рівень професійної підготовки, оцінила її особисті якості і ухвалила рішення прийняти Антіпіну Ю.А на посаду провізора. При цьому завідувач аптеки Орлова Л.М. ознайомила претендента з функціонально-посадовою інструкцією і підготувала наказ про її зарахування на посаду провізора:

а) дайте визначення терміну «трудовий договір», опишіть порядок його укладання, зміст та строки дій згідно з КЗпП; поясніть порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
52. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

При прийомі на роботу провізора Агрономову Ю.А. завідувач аптеки «Ліки» Любомирова Л.М. вивчила документи претендента, перевірила рівень професійної підготовки, оцінила її особисті якості і ухвалила рішення прийняти Агрономову Ю.А на посаду провізора. При цьому завідувач аптеки Любомирова Л.М. ознайомила претендента з функціонально-посадовою інструкцією і підготувала наказ про її зарахування на посаду провізора:

а) дайте визначення терміну «трудовий договір»; поясніть у чому полягає особливість укладання контракту; опишіть порядок оформлення трудових книжок; поясніть, чи передбачений випробувальний термін для Агрономової Ю.А. і на який період; чи можливе її звільнення під час випробувального терміну
53. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Результати маркетингових досліджень фармацевтичного ринку Казахстану (аналіз попиту та пропозиції ЛЗ, кон’юнктури ринку тощо) свідчать про те, що українські лідери-виробники ЛЗ мають довгострокові перспективи для плідної праці в цьому напрямку:

а) назвіть, які підходи і механізми використовуються для забезпечення ефективної діяльності фармацевтичної організації; назвіть економічні показники, які дають можливість оцінити ефективність організації.
54. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В акціонерному товаристві (АТ) виникли такі конфліктні ситуації: • між президентом АТ і виконавчим директором щодо впровадження нової технології для оновлення основних видів товару;

 • між начальником відділу маркетингу, в якому працює 30 осіб, та неформальною групою у складі 6 осіб стосовно способів рекламування товару (телебачення, радіо, газети);

 • між заступником виконавчого директора з виробництва та головним бухгалтером з приводу нарахування премії виробничим підрозділам;

 • між начальником таблеткового цеху та начальником відділу закупівлі з питань недопоставки субстанції.

а) проаналізуйте приведені ситуації з точки зору типу конфлікту. Охарактеризуйте кожний тип конфлікту та запропонуйте методи управління конфліктом.
55. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В аптеку «Люкс-М» прийняли в штат провізора Палієву Л.В. Завідувач аптеки ознайомила її з функціонально-посадовою інструкцією і підготувала наказ про її зарахування на посаду провізора:

а) дайте загальну характеристику КЗпП в Україні, деталізуйте «робочий час» та «час відпочинку»;опишіть обмеження праці жінок, що передбачені в Україні.
56. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В аптеку звернулася сімнадцятирічна випускниця середньої школи з заявою про працевлаштування її на роботу фасувальницею. Завідувач аптеки видав наказ про прийом на роботу на умовах випробування з терміном 2 місяці.

а) обґрунтуйте, чи є в даній ситуації порушення КЗпП України; поясніть, які обмеження праці згідно з КЗпП України передбачені для молоді та жінок; поясніть порядок оформлення трудових книжок.
57. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Випускниця НФаУ Кравченко Т.І. була прийнята 1 липня на роботу до аптеки №1 на посаду провізора на умовах випробування. 5 вересня завідувач аптеки розірвала з Кравченко Т.І. трудовий договір, мотивуючи тим, що вона за результатами випробування не відповідає вимогам. Провізор Кравченко Т.І. була не згодна з діями керівництва аптеки. У зв’язку з цим виник конфлікт між провізором Кравченко Т.І. і завідувачем аптеки:

б) поясніть, які види конфліктів мають місце в організаціях; назвіть етапи конфлікту; назвіть способи врегулювання міжособистісних конфліктів.
58. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Провізор Кравченко Т.І. була прийнята 1 лютого на роботу до аптеки №1 на посаду провізора на умовах випробування. 5 квітня завідувач аптеки розірвала з Кравченко Т.І. трудовий договір, мотивуючи тим, що вона за результатами випробування не відповідає вимогам:

а) обґрунтуйте, чи присутнє у даній ситуації порушення КЗпП України і які дії має здійснити потерпіла сторона; охарактеризуйте «контракт» як особливу форму трудового договору; назвіть підстави для припинення трудового договору згідно з КЗпП України з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
59. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Керівництво підприємства «Аконіт», яке спеціалізується на виробництві ветеринарних препаратів, з метою зниження підприємницького ризику планує вкласти інвестиції у виробництво та просування лікарських косметичних засобів:а) дайте визначення поняття «підприємницька угода»; викладіть відмінності між виробничою, комерційною і фінансовою угодами; дайте визначення підприємницького ризику і вкажіть способи його зниження.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Типові тестові завдання наведені на сайті Центру тестування - режим доступу: http://testcentr.org.ua/ в розділі «Інформаційні банки тестових завдань», КРОК-2, «Фармація», ММФ.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Мнушко З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації : ч. І. Менеджмент у фармації: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / З.М. Мнушко, Н.М. Діхтярьова; за ред. З.М. Мнушко. – 2-ге вид. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 448 с.

 2. Мнушко З. М. Менеджмент та маркетингу у фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації : підручн. для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., доп. та перероб. / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова ; за ред. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2010. – 512 с.

 3. Матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни ММФ, які розміщені на сайті Центру дистанційних технологій навчання НФАУ – режим доступу: http://www.pharmel.kharkiv.edu/


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка