«Конституційні права і свободи людини та громадянина.»Скачати 123.45 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір123.45 Kb.Розробка уроку

9 клас

Тема: «Конституційні права і свободи людини та громадянина.»

Підготувала

Гоцуляк С. В.


Урок

(Правознавство. Практичний курс. 9 клас)

Тема: Конституційні права і свободи людини та громадянина.

Мета:ознайомити з основними правами і свободами людини та громадянина, розкрити юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, конституційні обов’язки громадян України; розвивати вміння коментувати окремі статті ІІ розділу Конституції України, пояснювати юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, описувати конституційні обов’язки громадян України, аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина; сприяти усвідомленню уявлення про необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод і ви конання обов’язків.

Обладнання: підручник «Правознавство (практичний курс) 9 клас».

Поняття та терміни: конституційні права і свободи, конституційні обов’язки

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Оголошення теми та мети урокуІІ. Актуалізація опорних знань

Учні зачитують домашню роботу

Бесіда.

Дайте відповідь на запитання: чи використовували ви коли-небудь своє свідоцтво про народження і як? Навіщо вам потрібно отримувати паспорт, якщо ви вже маєте свідоцтво про народження?Завдання «Правова абетка»

Завдання: назвати всі поняття зв’язані з Конституцією.

Конституція України; омбудсмен; громадянство;свідоцтво про народження, паспорт.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Запитання для обговорення в парах

  • Чим права людини відрізняються від прав громадянина?

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Повідомлення вчителя

Права – це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства. Залежно від того, хто саме є носієм цих можливостей, розрізняють права людини, громадянина, права сім’ї, права нації, права інших спільнот і груп. Права – це певні можливості учасників соціального життя.

У Загальній Декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, проголошується, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах (ст. 1), що кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст.2). Ці положення зафіксовані в ст. 21 Конституції України, яка передбачає: «Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними», і в ст. 24, яка встановлює: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками». Частина 2 ст. 24 Конституції спеціально підкреслює принцип рівності чоловіка і жінки.Основні права людинице певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх.

Правовий статус особи – це відносини між особою і державою та суспільством, передбачені та гарантовані Конституцією та законами України.

Конституційні права, свободи і обов’язки називають основними тому, що вони визначають найбільш важливі, істотні відносини і зв’язки між громадянином і державою.

Тому цілком закономірно, що одним з перших розділів Конституції України є розділ II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (ст.ст. 21–68). Коло цих прав і свобод більше порівняно з попередньою Конституцією, а їх зміст у переважній більшості багатший. До того ж права і свободи визнаються не лише за громадянами України, а й за іншим особами, які проживають на її території (іноземцями), особами без громадянства.2. Класифікація прав людини

Учитель наголошує на тому, що у першій фразі майже кожної статті формулюється право, яке гарантується людині; кількість таких прав досить велика, тому виникає питання про їх класифікацію.Культурні права і свободи – це право на прилучення до багатств світової культури й на їхнє збільшення власною творчоюдіяльністю.

Політичні права і свободи громадян – це встановлені правом можливості особи брати участь у керуванні суспільними й державними справами.Екологічні права – це встановлене право людини на здорове (сприятливе) навколишнє середовище, право на відшкодування екологічного збитку.

Особисті (громадянські) права і свободи людини – це закріплені правом можливості фізичного існування й духовного розвитку людини.Економічні права людини і громадянина – це право бути учасником економічних, насамперед майнових відносин.

Соціальні права – це право на достатній для людини рівень життя й соціальний захист із боку суспільства й держави.

3. Працюючи в парах текстом ІІ розділу Конституції України з додатка до підручника, заповніть таблицю.

Права і свободи людини

Статті Конституції України

Громадянські (особисті)
Політичні
Економічні
Соціальні
Культурні

4. Робота в групах

Об’єднайтеся у групи по троє та оберіть одну із запропонованих проблем. Придумайте і розіграйте перед классом коротеньку ситуацію, яку можна завершити словами, що розкривають обрану вами проблему.Перелік проблем

1. Кожен громадянин має право володіти майном. Ніхто не може позбавити громадян їхньої власності.

2. Кожен громадянин має право сповідувати свою релігію.

3. Кожен громадянин може жити там, де забажає . Кожен має право виїздити зі своєї країни та повертатися до неї.

4. Кожна людина має право бути громадянином своєї держави.

Ніхто не може бути позбавлений свого громадянства або права змінити своє громадянство.

5. Коженгромадянинмає право обирати і бути обранимдоорганіввлади. Виборимають бути загальними, вільними та рівними.

6. Усігромадянимають право шукатизахист у суді. Закониповинні бути однаковими для всіх і захищатикожного.

7. Ніхто не має права втручатися в особисте життя громадян, входити без дозволу до їхніх домівок, читати чужі листи.

8. Усі громадяни мають право ходити до школи і навчатися безкоштовно.

9. Усі громадяни мають право на справедливий суд.

10. Усі громадяни мають право збиратися разом і створювати групи та спілки. Ніхто не може примусити вступати до спілок.

Протягом 5–6 хв учні обговорюют ьможливу ситуацію і готуються до її презентування (кожній групі дається по 1 хвилині).

5. Робота з картками

У вас на столах є картки. Відкрийте їх.  • Як можна переформулювати конституційні обов’язки, використовуючи прислів’я та приказки?

(ст. 65 «Захист Вітчизни» : Батьківщина – мати, умій за неї постояти; жити – Вітчизні служить; без верби і калини нема України;

Ст. 66 «Обов’язок не заподіювати шкоду природі»: природа не храм, а майстерня і людина в ній працівник;

Ст.67 «Обов’язок сплачувати податки і збори»: Україна – рідний край, про її добробут дбай; грішми воюють, грішми торгують, а без грошей—горюють

Ст. 53 «Право на освіту» : здобудеш освіту – побачиш більше світу; отримай знання замолоду – пригодиться на старості.V. Систематизація й узагальнення знань

1. Бесіда:

- Яку роль відіграють права людини у суспільстві?

- Назвіть основні міжнародні правові акти, що стосуються прав людини.

- Назвіть основні групи прав людини.

- Чому день прав людини святкують 10 грудня?
2. Робота з картками.

Учням необхідно встановити відповідність між запропонованими правами та їх видами відповідно до Конституції України. Застосовується самоперевірка. Ватман з правильно заповненою таблицею вчитель вивішує на дошці.
1

Політичні права
А

Кожен має право на достатній життєвий рівень

2

Особисті права

Б

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом

3

Соціальні права

В

Кожен має право на безпечне для життя навколишнє середовище

4

Культурні права

Г

Громадяни мають право проводити мирні демонстрації, мітинги

5

Екологічні права

Д

Кожен має право на свободу та особисту недоторканність

6

Економічні

Є

Кожен має право на освіту

Заповнена картка має такий вигляд:А

Б

В

Г

Д

Є

1


Х2

Х
3

Х
4
Х

5Х


6
ХVІ. Домашнє завдання

  1. Опрацювати § 9

  2. Напишіть коротке есе з питання: чи є, на ваш погляд, обов’язки обмеженням ваших прав? Чому?

1.Батьківщина – мата, умій за неїпостояти; жить – Вітчизні служить; без верби і калининемаУкраїни.


2Природа не храм, а майстерня і людина в ній працівник.


  1. Україна – рідний край, про її добробут дбай; грішми воюють, грішми торгують, а без грошей—горюють.


  1. Здобудеш освіту – побачиш більше світу; отримай знання замолоду – пригодиться на старості.

Конституційні права і свободилюдини та громадянина.

  1. Завдання «Правоваабетка»

Завдання: назвати всі поняття зв’язані з Конституцією.

  1. Словникова робота

Права – це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства.

Основні права людини – це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивн овизначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх.

Правовий статус особи – це відносини між особою і державою та суспільством, передбачені та гарантовані Конституцією та законами України.

Конституційні права, свободи і обов’язки називають основними тому, що вони визначають найбільш важливі, істотніві дносини і зв’язки між громадянином і державою.

  1. Класифікація прав


Особисті (громадянські) права і свободи людини – це закріплені правом можливості фізичного існування й духовного розвитку людини.

Екологічні права – це встановлене право людини на здорове (сприятливе) навколишнє середовище, право на відшкодування екологічного збитку.

Економічні права людини і громадянина – це право бути учасником економічних, насамперед майнових відносин.

Соціальні права – це право на достатній для людини рівень життя й соціальний захист із боку суспільства й держави.

Культурні права і свободи – це право на прилучення до багатств світової культури й на їхнє збільшення власною творчоюдіяльністю.

Політичні права і свободи громадян – це встановлені правом можливості особи брати участь у керуванні суспільними й державними справами.
  1. Працюючи в парах з текстом ІІ роПрава і свободи людини

Статті Конституції України

Громадянські (особисті)
Політичні
Економічні
Соціальні


Культурні


5. Перелік проблем

1. Кожен громадянин має право володіти майном. Ніхто не може позбавити громадян їхньої власності.

2. Кожен громадянин має право сповідувати свою релігію.

3. Кожен громадянин може жити там, де забажає. Кожен має право виїздити зі своєї країни та повертатися до неї.

4. Кожна людина має право бути громадянином своєї держави.

Ніхто не може бути позбавлений свого громадянства або права змінити своє громадянство.

5. Кожен громадянин має право обирати і бути обраним до органів влади. Вибори мають бути загальними, вільними та рівними.

6. Усі громадяни мають право шукати захист у суді. Закони повинні бути однаковими для всіх і захищати кожного.

7. Ніхто не має права втручатися в особисте життя громадян, входити без дозволу до їхніх домівок, читати чужі листи.

8. Усі громадяни мають право ходити до школи і навчатися безкоштовно.

9. Усі громадяни мають право на справедливий суд.

10. Усі громадяни мають право збиратися разом і створювати групи та спілки.6. Робота з картками

1

Політичні права
А

Кожен має право на достатній життєвий рівень

2

Особисті права

Б

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом

3

Соціальні права

В

Кожен має право на безпечне для життя навколишнє середовище

4

Культурні права

Г

Громадяни мають право проводити мирні демонстрації, мітинги

5

Екологічні права

Д

Кожен має право на свободу та особисту недоторканність

6

Економічні

Є

Кожен має право на освіту

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка