Конспекті лекцій «Управління якістю»Сторінка45/45
Дата конвертації12.04.2016
Розмір3.43 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Мережко Н.В. Управління якістю / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. – К.: КНТЕУ, 2010. – 216 с.

 2. Всеобщее управление качеством / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунков, А.И. Гуров и др. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001.

 3. Адлер Ю. Вісім принципів, які змінюють світ / Ю.Адлер // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2001. - № 4. – С. 47-54.

 4. ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю ; Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — V, 29 с. — (Національний стандарт України).

 5. Гембрис С. Управление качеством / С. Гермбрис, И. Геррманн // Омега-Л, SmartBook, 2008. – 128 с.

 6. Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством / В.В. Ефимов. – М.: КноРус, 2010. – 232 с.

 7. Эванс Д. Управление качеством / Д. Эванс. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 672 с.

 8. Жадан Олександр Володимирович, Кретова Аліна Вікторівна, Сичов Геннадій Михайлович. Основи управління якістю: Навч.-метод. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2004. — 99с. : рис. — Бібліогр.: с. 98-99.

 9. Ковалев С.В. Управление качеством работы персонала / С.В. Ковалев. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 384 с.

 10. Вакуленко Алла Вікторівна. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2004. — 168с. — До 100-річчя Київського національного економічного ун-ту. - Авт. на обкл. не зазн.. — Бібліогр.: с. 161-164

 11. Аналіз, оцінка та моніторинг якості і ефективності роботи підприємства. М002-2003: Методичний посібник / Держспоживстандарт України. Інститут з питань управління якістю та довкіллям ; ДП УкрНДНЦ / Олександр Григорович Топольницький (заг.ред.), Євген Олексійович... Пархоменко (упоряд.). — К., 2003. — 44с. : мал., табл. — (ІУЯНС).

 12. Немогай Н.В. Управление качеством. Менеджмент качества / Н.В. Немогай. – М.: ТетраСистемс, 2010. – 176 с.

 13. Ламоткин С.А. Управление качеством товарной продукции / С.А. Ламоткин, И.М. Несмелов. – Минск: БГЭУ, 2006. – 144 с.

 14. Стандарти ISO 9000 у запитаннях та відповідях // стандартизація, сертифікація, якість. – 2001. - № 4. – С. 39-43.

 15. ДСТУ ISO/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR / В... Горопацький (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — ІV, 11с. — (Національний стандарт України).

 16. ДСТУ ISO 10007:2005. Системи управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO / А... Сухенко (пер.з англ.і наук.техн.ред.). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 8с. — (Національний стандарт України). — Бібліогр.: с. 7.

 17. ДСТУ-Н ISO 10019:2007. Системи управління якістю ; Настанови щодо вибору консультантів та використання їхніх послуг (ISO 10019:2005,IDT). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — IV, 12 с. — (Настанова).

 18. ДСТУ ISO 10005:2007. Системи управління якістю ; Настанови щодо програм якості (ISO 10005:2005, IDT). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — V, 21 с. — (Національний стандарт України).

 19. ДСТУ ISO 10006:2005. Системи управління якістю ; Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2003, IDT) / А... Сухенко (пер.і наук.-техн.ред.). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 27с. — (Національний стандарт України). — Бібліогр.: с. 26.

 20. ДСТУ ISO 10002:2007. Управління якістю ; Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях. — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — VI, 20 с. — (Національний стандарт України).

 21. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2000,IDT) / А. Сухенко (керівник розроб.), О... Герус (пер.і наук.-техн.ред.). — На заміну ДСТУ 3230-95.- Чинний від 2001-10-01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2001. — VI, 27с. — (Державний стандарт України). — Видано ISO в 2000.

 22. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю вимог (ISO 9001:2000, IDT) / О... Герус (пер.і наук.-техн.ред.). — На заміну ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95.- Чинний від 2001.10.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2001. — VII, 23с. : рис. — (Державний стандарт України). — Видано ISO в 2000.

 23. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності / А. Сухенко (керівник розробки), О... Герус (пер.і наук.-техн.ред.). — На заміну ДСТУ ISO 9004-1-95.- Чинний від 2001.10.01.- Офіц. вид. — К. : Держстандарт України, 2001. — VIII, 44с. : рис. — (Державний стандарт України). — Видано ISO в 2000.

 24. ДСТУ ISO 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002,IDT) / Л... Віткін (пер.та наук.-техн.ред.). — Офіц. вид. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — V, 24с. : рис. — (Національний стандарт України).

 25. Кислицин Володимир Олександрович. Розвиток системи управління якістю на підприємстві: [монографія] / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2009. — 188с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 174-183

 26. Кривощоков Вячеслав Іванович. Управління якістю: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний гірничий ун-т. — 2-ге вид., переробл. і доп. — Д. : Наука і освіта, 2008. — 309c. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 291-299.

 27. Шемаєва Людмила Григорівна, Безгін Костянтин Сергійович, Наумік Катерина Георгіївна, Ушкальов Володимир Васильович. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: монографія. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 240с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 217-238.

 28. Флеминг Д. Управление качеством услуг. Метод Human Sigma/ Д. Флеминг, Д. Асплунд. – М.: Альпина Бизнес букс, Альпи Паблишерз, 2009. – 224 с.

 29. Бичківський Роман Васильович, Столярчук Петро Гаврилович, Сопільник Любомир Іванович, Калинський Олексій Олександрович. Управління якістю. Сертифікація: Навч. посіб. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — К. : Школа, 2005. — 432с. — Бібліогр.: с. 413-420.

 30. Боженко Любомир Іванович, Гутта Олександр Йосипович. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навч.посіб. для студ. вищих навч. закладів / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Афіша, 2001. — 176с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 155-156.

 31. Якубовський В. Міжнародні стандарти ISO 9000 версії 2000 року: основа, структура і практика застосування / В. Якубовський // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. - № 2,3,4.

 32. Зенкін А. С., Хімічева Г. І., Єфіменко Н. А., Соловйов В. М.. Стандартизація та управління якістю: навч. посібник / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : [Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького], 2008. — 171с.

 33. Зіміна Галина Костянтинівна. Стандартизація систем управління якістю згідно стандартів серії ISO 9000:2000 (у схемах): Навч.- практ. посіб. — К. : Школа Адміністративного Управління Зіміної, 2003. — 255с. : схеми — (Серія "Поширення досвіду лідерів якості")

 34. Ланциські Є., Мрук Х., Янушек Х., Личак Я., Матушак-Фляйшман А.. Основи комплексного управління якістю (TQM) / Київський національний торговельно-економічний ун-т / М.Г. Бойко (пер.з пол.). — К. : КНТЕУ, 2006. — 289с. — Бібліогр.: с. 279-288.

 35. Маркіна Ірина Анатоліївна, Рибалко-Рак Леся Андріївна. Система управління якістю в галузі торгівлі організацій та підприємств споживчої кооперації: монографія / Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності. — Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. — 164с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 151-163.

 36. Ткаченко Тетяна Іванівна, Мельниченко Світлана Володимирівна, Новак Мирослава Велівсівна. Управління якістю готельних послуг / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2006. — 234с. : табл. — Бібліогр.: с. 217-233.

 37. Топольник Віра Григорівна. Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. — 181c. — Бібліогр.: с. 181.

 38. Лапідус Вадим Аркадійович, Рекшинський Андрій Миколайович. Діалог консультанта з керівником компанії: Про загальне управління якістю (TQM) та стандарти ISO 9000 версії 2000 року: Метод. посіб.. — Д. : АРТ-ПРЕС, 2005. — 92с. : рис. — (Вищому керівництву).

 39. Лойко Дмитро Петрович, Вотченікова Ольга Володимирівна, Котляр Микола Андрійович, Удовіченко Олександр Пилипович. Управління якістю: навч. посібник / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 230c. — Бібліогр.: с. 225-229.

 40. Мороз Олег Васильович, Ткачук Людмила Миколаївна. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 137с. : рис. — Бібліогр.: с. 125-137.

 41. Осієвська Валентина Валеріївна. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2002. — 120с. — Бібліогр.: с. 112-115.

 42. Ровенчак Т. Г., Христич О. В.. Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції: Навч. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун- т. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 120с.

 43. Петренко В. А., Левченко О. М., Шубін Є. С.. Управління якістю на підприємстві: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. техн. і екон. спец.. — Кіровоград : КДТУ, 2002. — 261с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 251-254.

 44. Процесний підхід при розробленні та впровадженні системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2001. М013-2003: Методичний посібник / Держспоживстандарт України. Інститут з питань управління якістю та довкіллям ; ДП УкрНДНЦ / Олександр Григорович Топольницький (заг.ред.), Олександр Григорович... Топольницький (упоряд.). — К., 2003. — 20с. : мал. — (ІУЯНС).

 45. Родіонов Олександр Володимирович, Свинороєв Юрій Олексійович, Коструб Володимир Олексійович. Управління якістю продукції: навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ : Ноулідж, 2009. — 244с. : рис., табл. — Присвяч. 90-річчю Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. — Бібліогр.: с. 200-203.

 46. Салухіна Надія Григорівна, Ясинська Наталія Степанівна. Управління якістю: опорний конспект лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2008. — 143c. — Бібліогр.: с. 140-142.

 47. Управління якістю: модульна програма / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Іван Федорович Комарницький (уклад.), Юлія Олегівна Терлецька (уклад.). — Чернівці : Рута, 2009. — 60с. — Бібліогр.: с. 51-57.

 48. Топольник Віра Григорівна, Котляр Микола Андрійович. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. — 211c. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 208-209.

 49. Шаповал Микола Іванович. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підруч. / Європейський ун-т. — 3. вид., перероб. і доп. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 175с. — Бібліогр.: с. 158-159.

 50. Шинкаренко Р. В., Жовнір Н. М.. Управління якістю праці регіону: [монографія] / Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. Кафедра економічної теорії та регіональної економіки. — Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2008. — 263с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 186-225 (622 назви).

 51. Методика оцінки витрат на якість. М010-2003: Методичний посібник / Держспоживстандарт України. Інститут з питань управління якістю та довкіллям ; ДП УкрНДНЦ / Олександр Григорович Топольницький (заг.ред.), Олександр Григорович... Топольницький (упоряд.). — К., 2003. — 24c. : мал., табл. — (ІУЯНС).
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка