Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і системного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчанняСторінка1/7
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.75 Mb.
#42549
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯКонспект лекцій

з дисципліни

«Основи теорії систем і системного аналізу»

(для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Менеджмент»)

Краматорськ 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯКонспект лекцій

з дисципліни

«Основи теорії систем і системного аналІзу»

(для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Менеджмент»)

Затверджено на засіданні

методичного семінару

кафедри технічної механіки

Протокол № 1 від 15 10.02

Краматорськ 2003


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донбаська державна машинобудівна академія

Кафедра технічної механіки

Укладачі:

О.Г.Водолазська

Н.В.Водолазська
Конспект лекцій

з дисципліни

«Основи теорії систем і системного анализу»

(для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Менеджмент»)

До друку Затверджено на засіданні

50 примірників методичного семінару

Проректор з кафедри технічної механіки

навчальної роботи протокол № 1 від 15 10.02

_____________ А.М.Фесенко


Краматорськ 2003

УДК 517; 519.6


Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і системного аналізу» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент») /Укл.: О.Г.Водолазська, Н.В.Водолазська. – Краматорськ: ДДМА, 2003.- 75 с.

Представлено теоретичний матеріал з дисципліни «Основи теорії систем і системного аналізу». Приведений список рекомендованої літератури.

Укладачі: О.Г.Водолазська, доц.

Н.В.Водолазська, асис.ЗМІСТ
Вступ

4

1

Системний підхід до рішення проблеми

6

2

Загальна теорія систем

9
2.1 Первинна класифікація систем

2.2 Теорія технічних систем9

14

2.3 Основні поняття і визначення теорії систем

16
2.4 Типи систем

17
2.5 Відношення в системах

19
2.5.1 Типи і види відношень

19
2.5.2 Типи задач теорії систем

21
2.5.3 Символічне зображення систем

21

3

Моделювання систем

23
3.1 Основні поняття і визначення

23
3.2 Вербально-інформаційний опис системи як початковий етап моделювання

26


4

Загальні принципи і методи системного аналізу

28
4.1 Метод декомпозиції систем. Аналіз і синтез систем

28
4.2 Задачі системного аналізу і його етапи

34
4.3 Вплив типу рішення проблеми на її реалізацію

36

5

Системний аналіз як метод обґрунтування рішення

38

6

Дослідження операцій і аналіз систем

42
6.1 Загальні задачі дослідження операцій

42
6.2 Приклади задач дослідження операцій економічного

змісту


48
6.3 Класифікація задач дослідження операцій

52

7

Системи з управлінням

55
7.1 Аналіз керованої системи

57
7.2 Структура і аналіз керованої системи

59

8

Проблеми ієрархічного управління в складних системах

66
Література

74ВСТУП
За останні роки з’явилась велика кількість нових наукових і технічних дисциплін, а також і напрямків. Настільки невизначеними стали границі між науками і спеціальностями, що сьогодні фізик за фахом нерідко занурений у проблеми біології, біологу часто приходиться розробляти електронну апаратуру, лінгвісту звертатися до основ математики, а математику займатися розшифруванням стародавніх мов. Число подібних прикладів справді безмежне, але в усій цій «плутанині» все відвертіше проявляються тенденції до осмислення процесів, що відбуваються в науці з єдиних позицій, щодо наведення «наукового порядку».

Особливо яскраво ці тенденції проявляються на сучасному етапі, коли накопичення знань придбало буквально лавиноподібний характер, коли нові наукові і технічні дисципліни виникають з страшенною швидкістю і коли, з іншого боку, все більш наполегливо здійснюються спроби підвести єдину теоретико-методологічну базу під цільові комплекси дисциплін.

Один із напрямків «руху за об’єднання» проходить під прапором ідей кібернетики, в якій центральну роль відводиться таким поняттям, які широко використовуються в багатьох галузях знань, а саме поняттям “система”, “управління”, “структура”, “зворотний зв’язок”, “інформація” та ін. Кібернетика з моменту свого виникнення в якості одного із основних методологічних принципів проголосила принцип синтезу знань, одержаних в різних галузях науки, техніки і економіки. Правда, подібні «рухи» спостерігались неодноразово і в минулому, але тоді їх ініціаторами були, головним чином, філософи та фахівці з так званих «не точних» гуманітарних наук в той час, коли сьогоднішній рух зв’язаний з насущними потребами повсякденної практики.

Початок було покладено в 1959 р. в Кейсовському технологічному інституті (Клівленд, штат Огайо), де був створений центр дослідження систем або, точніше, центр системних досліджень, згуртувавши відділи дослідження операцій, обчислювальної техніки і автоматики. Перед цим науковим колективом, який очолив відомий спеціаліст з автоматики професор Д.Екман, були поставлені дуже широкі і складні задачі. Центр повинен був приступити до розробки якісно нових методів аналізу, синтезу і вивчення складних або великих систем, створити методологію системних досліджень, сприяти розвитку загальної теорії великих та складних систем.

Фундаментальна проблема загальної теорії систем – з’ясування законів, які визначають принципи утворення, поведінки і розвитку будь-яких реальних систем, де під системою розуміють цілісність, яка складається із множини елементів довільної матеріальної і абстрактної природи, котрі знаходяться в деяких заданих відношеннях один з одним.

В рамках загальної теорії систем планується здійснити спроби точного кількісного визначення і дослідження таких понять як “доцільність”, “організація”, «цілісність» та деякі інші, котрі раніше вважалися недоступними для точного вивчення.

В загальній теорії систем застосовуються два методи дослідження. Один з них – емпірично-інтуїтивний. Він забезпечує зв’язок з реальним світом і дозволяє проводити експериментальну перевірку теоретичних побудов. На базі цього метода визначені всі основні фундаментальні поняття загальної теорії систем. Другий метод – логічно-дедуктивний, який відрізняється суворістю висновків, але йому властивий ряд обмежень, головне з яких є те, що в рамках цього метода не піддаються дослідженню відкриті системи, які займають важливе місце в загальній теорії систем.

Таким чином, загальна теорія систем намічає шляхи подальшого розвитку зв’язків меж науковими дисциплінами і демонструє прагнення до ліквідації «відомчого» бар’єра в науці.1 Системний підхід до розв’язання проблем

Системний аналіз як загальна методологія цілеспрямованої діяльності набув визнання в прикладних науково-технічних дисциплінах. Останні десятиріччя він почав застосовуватися в управлінні організаціями та прийнятті рішень, які стосуються адміністративних, фінансових, економічних та виробничих проблем. З огляду на розширення сфери впливу системного аналізу у навчальному посібнику наводяться початки теорії цілеспрямованих систем, їхнього моделювання та дослідження, орієнтовані на використання в економіці, менеджменті та бізнесі.

Терміни “теорія систем” і “системний аналіз” або, більш коротко – “системний підхід”, незважаючи на період більш як 25 років їх використання, все ще не знайшли загальноприйнятого, стандартного тлумачення.

Причина цього факту заключається, скоріше всього, в динамічності процесів в галузі людської діяльності і, крім того, в принциповій можливості використовувати системний підхід практично в якій завгодно задачі, котру ставить і вирішує людина.

Навіть у визначенні самого поняття “система” можна виявити достатньо багато варіантів, частина з яких базується на глибоко філософських підходах, а друга використовує повсякденні обставини, спонукаючи нас до рішення практичних задач системного плану.

Зростаюча складність проблем, що виникають у різних галузях діяльності людей, підприємств, організацій, обумовила появу різноманітних підходів та методів, за якими створювались певні технології поводження з цими проблемами. У різних сферах практичної діяльності такі технології разом з теоретичними основами дістали різні назви: у виробничому, адміністративному, політичному управлінні – «менеджмент», «системний та ситуаційний аналіз», «стратегічне планування», у військових та економічних питаннях – «методи дослідження операцій», «методи математичного моделювання та передбачення», в наукових дослідженнях – «методи статистичного, імітаційного та системного моделювання», «методологія та планування експерименту», в інженерно-конструкторській справі – «методи проектування», «методи інженерної творчості», «системотехніка» – тощо.

Усі ці теоретичні та прикладні напрямки утворювали єдиний потік загального системного підходу до розв’язання проблем і подолання складностей. Так поступово виникли системні дослідження, що базувались на загальній системології, теорії систем і теорії організацій. На формування загальної теорії систем, системного підходу та системного аналізу вирішальний вплив мали роботи Людвіга ван Берталанфі (1901-1972) – австрійського біолога теоретика, який у 40-х роках працював у США і Канаді. Після перших публікацій та періоду, коли інтелектуальний клімат у науці ще не сприяв розвитку ідей системного аналізу, з середини 50-х років стан поступово змінився. Ідеї системного підходу набули визнання та поширення особливо в США. Поняття «система» стало одним із основних у кібернетиці.

Більш важливо зрозуміти перевагу погляду на цей світ з позицій “системного підходу”: можливість формулювати, ставити і розв’язувати, по можливості, дві задачі:

- розширити і поглибити особисте уявлення про “механізм” взаємодії об’єктів в системі, вивчити і, можливо, відкрити нові його властивості;

- підвищити ефективність системи в тому плані її функціонування, який цікавить нас більш за все.

Використовуючи класичне визначення кібернетики як науки про загальні закони одержання, зберігання, передачі і перетворення інформації (кібернетика в дослівному перекладі – мистецтво управляти), можна вважати теорію систем і системного аналізу (ТССА) фундаментальним розділом економічної кібернетики.

ТССА, як галузь науки, може бути розділена на дві, достатньо умовні частини:

- теоретичну, використовуючи такі галузі, як теорія імовірностей, теорія інформації, теорія ігор, теорія графів, теорія розкладу, теорія рішень, топологія, факторний аналіз та ін.;

- прикладну, засновану на прикладній математичній статистиці, методах дослідження операцій, системотехніці та ін.

Таким чином, ТССА широко використовує досягнення багатьох галузей науки і це “захоплення” безперервно розширюється.

До арсеналу методів, які використовуються у прикладному аналізі, що має міждисциплінарний характер, належать як методи добре формалізованих напрямів (оптимізація, кількісне прийняття рішень), так і методи, що спрямовані на формалізацію (експериментальні дослідження, побудова моделей), а також слабко формалізовані методи (експертні оцінки) та операції, що не формалізуються (формулювання проблем, виявлення цілей, визначення критеріїв діяльності, генерування альтернатив тощо).

Під час дослідження реальної системи і прийняття рішень доводиться зустрічатися з великою кількістю різноманітних задач. Бути професіоналом у кожній з них людина не може. Але той, хто керує системним дослідженням та прийняттям рішень, повинен мати досить широку освіту та досвід, необхідні для розпізнання та класифікації конкретних проблем, для визначення, до яких фахівців потрібно звернутися, щоб виконати аналіз на високому професійному рівні.

Сучасний системний аналіз є прикладною дисципліною, спрямованою на з’ясування причин реальних складностей, а також на вироблення варіантів їх усунення. У розвиненій формі системний аналіз включає рекомендації щодо впливу на проблемну ситуацію, що веде до покращання стану. Поява проблем може бути ознакою недостатнього системного підходу; розв’язання проблем, як правило, є результатом підвищення системності у діяльності.
Каталог: metod
metod -> Технології методичної роботи укладачі
metod -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
metod -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
metod -> Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
metod -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
metod -> Уведення у методологію науки
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> 2 Розділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка