Конспект лекцій з дисципліни " Внутрішній економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) для спеціальності 05000 "Економіка будівництва"


Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВАСторінка2/18
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#15510
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ І ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВАТема 1. Виробничо-організаційна й економічна структуризація підприємства (2 години)


Лекція 1.

Мета лекції: ознайомити з поняттям економічної системи, виробничо-технічними, організаційними, економічними аспектами побудови підприємства, його функціональною структуризацією та загальною характеристикою підрозділів.

Основні питання лекції:
1.1. Економічна система та її елементи. Виробничо-організаційна структуризація підприємства.

1.2. Склад підрозділів підприємства, їх характеристика та визначення структури підприємства.

Рекомендована література: [1], [2],9, с.2-21,11, с. 10-20,17, с.4-14[ 13, с.16-32].
1.1. Економічна система та її елементи. Виробничо-організаційна структуризація підприємства.

Сутність економічної системи знаходить відображення в її елементах (рис.1.1).

В економічній літературі виділяють різні типи економічних систем (рис. 1.2).


Економічна система будь-якого суспільства являє собою сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на підставі відносин власності та організаційно-правових форм, що діють у ньому.Соціально-економічні відносини

Господарський механізм

Система стимулів та мотивацій

Конкретні економічні відносини суб’єктів господарювання

Рис. 1.1 - Елементи економічної системи

.
Типи економічних систем

Неринкові

Ринкові

Економічна система перехідного періоду


Традиційна


Ринкова економіка вільної конкуренції


Адміністративно-командна

Сучасна ринкова економіка


Рис. 1.2 - Типи економічних систем


У межах тієї чи іншої економічної системи існують різні моделі економічного розвитку окремих держав і регіонів, які пов’язані зі своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку, соціальними й національними умовами.

Найбільш відомими моделями сучасних ринкових економічних систем є американська, шведська, німецька, японська, південнокорейська. Для кожної системи характерні свої національні моделі організації господарювання, оскільки кожна держава відрізняється особливостями історії, рівнем економічного розвитку, соціальними та національними умовами. Взагалі визначення цих моделей має практичне значення для розробки моделі розвитку України. Будь-яке економічне явище, процес або об’єкт можна розглядати як систему. Характеристику системи наведено в табл. 1.1.
Система − це сукупність елементів, що зв’язані в єдине ціле.

Таблиця 1.1 – Характеристика системи та її елементівОсновні характеристики системи

1. Вона складається з двох або більше елементів

2. Кожний елемент системи має характерні тільки для нього особливості

3. Між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони впливають один на одного

4. Система не може існувати поза часом і простором, тобто вона має часову сутність

Тому і підприємство доцільно розглядати як окрему систему.

Підприємство - це відкрита система, яка може існувати тільки за умови активної взаємодії із зовнішнім середовищем.

Підприємство отримує із зовнішнього середовища основні засоби виробництва та перетворює їх для виходу в зовнішній світ (товари, послуги, інформація ) (рис. 1.3).

Тобто перша особливість підприємства як системи полягає в її відкритості.

Умовою життєздатності системи є вигідний обмін "входу та виходу".

Взаємодія із зовнішнім середовищем


Рис. 1.3 - Підприємство як відкрита економічна система
Підприємство - відкрита , одинична система

Специфіка його діяльності знаходить відображення у відповідних функціях (рис. 1.4). Основною умовою пристосування системи підприємства до динамічного зовнішнього оточення та нестійкого спектра внутрішніх чинників є її спроможність адаптуватися та створювати механізм використання сприятливих тенденцій, що з'являються. Це забезпечується гнучкістю структури підприємства.

Рис. 1.4 - Основні функції підприємства
Гнучкість структури підприємства - спроможність системи цілеспрямовано адаптуватися до мінливого, складного середовища і здійснювати цей процес пристосування з мінімальними витратами.

Для загальної характеристики гнучкості й динаміки технічного розвитку підприємства в економічній літературі пропонується використовувати критерії, наведені на рис. 1.5.

Рис. 1.5 - Критерії гнучкості та динамічності технічногоError: Reference source not found розвитку підприємства1.2. Склад підрозділів підприємства, їх характеристика та визначення структури підприємства.
Внутрішня побудова підприємства, його виробничої та організаційної системи безпосередньо впливає на створення контуру комунікаційних зв'язків між його підрозділами. Тому питання структуризації підприємства відіграють велику роль під час формування його внутрішнього економічного механізму.

Всі підприємства можна поділити на чотири умовно названі типи: “технологічні”, “кон'юнктурні”, “маркетингові” та “підприємства технологічної атаки”

До технологічного типу відносять підприємства металургійного профілю, більшість підприємств хімічної промисловості та ін. До них належать підприємства торгівлі, посередницькі організації, деякі машинобудівні складальні фірми.Наведена класифікація не є досконалою: одному підприємству можуть бути притаманні характерні риси кількох типів. Проте кожне підприємство ідентифікує основні стимули своєї діяльності в напрямку того чи іншого типу стратегічної поведінки і залежно від цього створює свою структуру


Структура підприємства - це внутрішня побудова підприємства, яка характеризує склад підрозділів, систему зв’язків, підлеглість та взаємодію між ними, що забезпечують синергізм функціонування підприємства.

.

Види структур підприємства наведено на рис. 1.6.Error: Reference source not found


Error: Reference source not found
Рис. 1.6 - Види структур підприємства
Цех - відокремлена в адміністративному відношенні ланка, яка виконує відповідну частину загального виробничого процесу.


Цех – основна структурна одиниця підприємства. Їх види наведено на рис.1.7.

Error: Reference source not foundРис. 1.7 - Види цехів підприємстваError: Reference source not found
Дієздатність виробничої і загальної структур підприємства значною мірою визначається ступенем досконалості організації взаємодії та координації її різних елементів.
Систему організації усіх видів діяльності промислового підприємства можна розподілити на наступні підсистеми:

 • організація процесів основного виробництва;

 • технологічна підготовка виробництва;

 • технічний контроль якості.

Error: Reference source not foundВиди організаційної структури підприємства наведено на рис.1.8., а їх зміст – у табл. 1.2.Рис. 1.8 - Види організаційної структури підприємства


Таблиця 1.2 - Характеристика видів організаційної структури підприємства.


Види організаційної структури підприємства

Характеристика змісту

Лінійна


Структура, між елементами якої здійснюються одноканальні зв'язки , при якій кожний підлеглий має тільки одного керівника.

Функціональна

Складає розподіл функцій управління між окремими підрозділами апарата управління. Внаслідок чого виробничий підрозділ отримує розпорядження одночасно від декількох керівників функціональних підрозділів.

Лінійно-функціональна

Структура базується на розподілі повноважень та відповідальності за функціями управління та прийняття рішень по вертикалі:(директор - начальник цеху - майстер).

Дивізіональна

Пов’язана з поглибленням розподілу управлінської праці. Найчастіше вона використовується на великих підприємствах із значною кількістю виробничих підрозділів, що функціонують в умовах динамічного середовища

Матрична


Передбачає, що поряд з лінійними та функціональними керівниками та апаратом управління створюються тимчасові предметно-спеціалізовані ланки ( наприклад, проектні групи).
Запитання для самоконтролю


 1. Які елементи включаються до складу економічної системи і визначають її вид?

 2. Дайте характеристику підприємства як відкритої системи.

 3. Які функції підприємства є головними в ринкових умовах, чим вони зумовлені?

 4. Визначте основні аспекти системної побудови підприємства, дайте їх змістовну характеристику.

 5. Визначте критерії поділу виробничих підрозділів підприємства на основні й допоміжні.

 6. Наведіть схеми взаємозв’язків підрозділів основного виробництва, виробничої та соціальної інфраструктури.

 7. За якими ознаками класифікують виробничу структуру підприємства?

 8. Які чинники впливають на формування виробничої структури підприємства?

 9. Визначте концептуальні напрямки трансформації виробничої структури великих підприємств.

 10. У чому полягає функціональна структуризація підприємства?
Каталог: 148
148 -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
148 -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
148 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
148 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
148 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
148 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
148 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
148 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
148 -> Кроки до майстерності Ділова гра


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал