Конспект лекцій з дисципліни " Внутрішній економічний механізм підприємства" (в блок-схемах) для спеціальності 05000 "Економіка будівництва"Сторінка18/18
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#15510
ТипКонспект
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Основні питання лекції:18.1.Результати економічної діагностики як підстава для регулювання виробництва.

18.2.Оцінка економічних наслідків регулювання виробництва.


Рекомендована література:6, с. 206-224, 10, с. 171-172, 12, с. 35-67 ,

17, с. 91-9218.1. Результати економічної діагностики як підстава для регулювання виробництва


З розширенням економічної самостійності, переходом на договірні форми регулювання економічних відносин на мікрорівні центр ваги прийняття управлінських рішень переноситься на рівень підприємства та його структурних підрозділів.Результати економічної діагностики, економічні оцінки діяльності підприємства (підрозділу)

Функціональні відділи підприємства

Прийняття управлінських рішеньРегулювання виробництва


Регулювання обсягів виробництваРегулювання собівартості (витрат виробництва) на весь обсяг виробництва та окремі виробиОсновні об’єкти

регулювання виробництва

Регулювання асортименту та номенклатури продукції
Найбільш повне використання виробничих потужностей підрозділів підприємства
Регулювання номенклатури та асортименту продукції (послуг) згідно з встановленими потребами й виробничими можливостями
Забезпечення стійких темпів зростання випуску продукції у натуральних показникахПоліпшення якості й надійності продукції (послуг) з урахуванням попиту на них
Використання результатів аналізу системи “ВИТРАТИ – ВИПУСК - ПРИБУТОК”

 • маржинальний прибуток (збитки);

 • коефіцієнт маржинального прибутку;

 • рівноважний обсяг операційної (виробничої) діяльності (точка беззбитковості);

 • рівень безпеки операційної діяльності;

 • операційний ліверідж

регулюванняпоказників
Вплив динаміки обсягу виробництва на прибуток:, (4.19)
де - зміна розміру прибутку, грн;

- зміна обсягу виробництва, грн;

- зміна змінних витрат, грн;

- зміна величини маржинального прибутку, грн.потужність

18.2 Оцінка економічних наслідків регулювання виробництва

Оцінка економічних наслідків регулювання виробництва безпосередньо пов’язана з оцінкою впливу на кінцевий результат – прибуток (рентабельність виробництва).


Напрямки регулювання виробництваРозрахунок наслідків регулювання виробництва1. Зміна виробничої потужності, ( 4.20)

де - зміна виробничої потужності, грн.;- коефіцієнт завантаження виробничої потужності;


, ( 4.21)

де - зміна обсягу виробництва продукції, грн;- виробнича потужність, грн.;

- зміна коефіцієнта завантаження виробничої потужності

, (4.22)

де - зміна розміру прибутку, грн.;- зміна обсягу виробництва і-го виробу, один.2. Зміна обсягів виробництва

3. Зміна рівня рентабельності продукції

, ( 4.23)

де - зміна рівня рентабельності і-го виробу, %

4.Підвищення технічного рівня виробництва( 4.24)

де ,- норма витрат матеріалів до і після здійснення заходів, натур. од.;- ціна одиниці матеріального ресурсу, грн.;

- обсяг випуску продукції після здійснення заходу, натур.од.5. Зміна продуктивності праці( 4.25)


де ,- трудомісткість одиниці продукції до і після здійснення заходу, н-год.;

,- середньогодинна тарифна ставка робітників до і після здійснення заходу, грн-год.;

- середній процент додаткової заробітної плати для певної категорії робітників;

- встановленний процент відрахувань на соціальні заходи;6.Удосконалення організації виробництва( 4.26)

де - собівартість виробів, виробництво планується розмістити на спеціалізованих підприємствах, грн/од.;- гуртова ціна за виріб, виготовлений на спеціалізованому підприємстві, грн./од.;

- транспортно-заготівельні витрати на одиницю виробу, грн./од.;

- кількість виробів, які отримують по кооперації зі спеціалізованих підприємств з моменту проведення спеціалізації до кінця року, натур. од.

( 4.27)

де - приріст обсягу продукції в плановому році, %;- сума умовно-постійних витрат в базовому році, грн.;


7.Зміна структури обсягу продукції

8. Зміна прибутку підрозділу підприємства, ( 4.28)

де - кошторис доданих витрат виробництва і-го підрозділу, що скоригована на фактичний обсяг виробництва;- зміни (збільшення “+” або зменшення

“-”) фактично доданих витрат виробництва і-го підрозділу порівняно з кошторисом доданих витрат виробництва;- величина економічного збитку в розмірі санкцій за затвердженими претензіями до і-го підрозділу з боку підприємства та j-го підрозділу;

- єдина норма рентабельності, що встановлюється на підприємстві однаково для всіх підрозділів у відсотках до доданих витрат виробництва
Запитання для самоконтролю

 1. Що є основою діагностики діяльності підприємства і його структурних підрозділів?

 2. Які основні напрямки включає діагностичний економічний аналіз?

 3. Які аналітичні прийоми використовують при діагностиці результатів діяльності структурних підрозділів підприємства?

 4. Що являють собою вихідні корисні результати, чим вони відрізняються від вихідних та проміжних корисних результатів?

 5. З чим пов’язані методологічні підходи економічної діагностики ?

 6. Визначте систему показників для оцінки наслідків управлінських рішень щодо регулювання виробництва.

 7. Які аналітичні прийоми використовують з метою оцінки режиму функціонування підрозділу підприємства?

 8. Чим зумовлено використання матриць зростання та приросту як одного з прийомів діагностики?

 9. Які етапи включає економічна діагностика на рівні підрозділу основного виробництва підприємства?

 10. Як визначається нормативний список показників, як впливє на його склад специфіка діяльності підприємства або підрозділу?

 11. Визначте місце економічної діагностики в системі управління підприємством?


Основні терміни і поняття теми 10:

Економічний аналіз, економічна діагностика, матриця зростання і приросту, корисні результати (вихідні, проміжні, кінцеві), нормативний список показників, наслідки регулювання виробництва.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИОсновна літератураЗаконодавча база


 1. Закон України “Про підприємства в Україні” (Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №24).

 2. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня1995 р.// Урядовий кур’єр. – 1995. – 18 травня.

 3. Закон України “Про оренду майна державних підприємств і організацій” від 10.02.92. з внесеними змінами та доповненнями від 15.12.92, 14.03.95, 7.12.95, 23.12.97.

 4. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року № 996-XIV зі змінами і доповненнями // Навчально-практичний посібник «Курсом реформ – облік 2000». Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-клуб», 2000. – С. 117-151.

 5. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. КМУ від 26.04.96 // Бух. облік і аудит. – 1996 - № 7


Основні підручники й навчальні посібники

 1. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник/ М.Г.Грещак, О.Н.Гребешкова, О.С.Коцюба/ За ред. М.Г. Грещака – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

 2. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За ред. М.Г. Грещака – К.: КНЕУ, 2001. – 103 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник./ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001

 4. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. О.И.Волкова – М.: ИНФРА, 2000. - 420 с.Додаткова література 1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. – Львів: Вид-во “Сполом”, 1998. - 112 с.

 2. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Уч. пособие . – К.: МАУП, 2000. – 144 с.

 3. Вартанов С.И. Экономическая диагностика деятельности предприятий: организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 80 с.

 4. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа затрат: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996 .- 464

 5. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник/ С.Ф. Покропивний, В.М. Колот - К., 1998. – 352с.

 6. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. – М.: ИНФРА, 2001

 7. Робоча програма дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємства”. - Харків: ХДАТОХ, 2002.

 8. Медведєва Л.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник. - Харків: ХДАТОХ, 2001

 9. Кейлер В.А. Економика предприятия. – М.: ИНФРА, 1999. – 132с.
Каталог: 148
148 -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
148 -> Звіт про роботу за 2011 2012 н р
148 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
148 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
148 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
148 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
148 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
148 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
148 -> Кроки до майстерності Ділова гра


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал