Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009Сторінка11/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#947
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Суперечливим є питання про те, чи є креативний процес "нормативним” з більшою чи меншою силою прояву, чи він доступний лише певним індивідам (Едісону, Моцарту, Пікассо) у певні моменти часу. Прихильники є як у одної, так і в іншої точки зору. Якщо креативність визнається нормативним процесом, то вона наявна в будь-кого – дорослого, дитини чи навіть комп'ютера. З цієї точки зору вважається, що креативний процес можна тренувати. Інші дослідники (Т.Амабель, Ф.Баррон, С.Девіс, Б.Хеннесі) вважають, що креатив­ний процес виникає лише в результаті сприятливих сполучень багатьох факторів: структури індивідуальності, необхідних навичок, наявності проблем, спеціального оточення.

Окремі види мислення особливо важливі в процесі творчого інсайту. Для оцінки людей, що мають екстраординарні здібності у вирішенні складних аналі­тичних проблем, можуть бути запропоновані два механізми. Перший – янусианські розумові процеси, другий – здатність генерувати "одночасне бачення", необхідне для вирішення складних причинно-наслідкових проблем. Янусианське мислення передбачає здатність активно обмірковувати дві протилежні речі одночасно і через це відпрацьовувати дві несумісні точки зору на предмет паралельно [8]. Другий психометричний підхід оцінює здатність людей генерувати вид інсайту, зв’язаний із суперсучасними навичками вирішення проблеми.

Цікавими є погляди на роль уяви в креативності. Так, виявлено, що люди з рівнем інтелекту вище середнього частіше мають бідну конкретну уяву чи не мають її взагалі, ніж люди з середнім інтелектом. С.М.Косслін відмічає, що дуже багато яскравих людей не можуть брати участь у дослідженні візуальної уяви, тому що вона в них незначна. Ф.Гальтон відзначав, що більшість учених, яких він досліджував, говорили про незначну чи повну відсутність візуальної уяви, і в той же час скромні інтелектуально люди говорили про яскраву й детальну конкретну уяву. Х.Гарднер відзначав, що конкретна уява більш наявна у представників оглядових наук (ботаніка, зоологія, геологія), ніж соціальних і поведінкових [8].


Важливість пам'яті в процесі творчого інсайту відзначають П.Ленглі і Р.Джонс [7]. Доступність інформації дозволяє створювати неочевидні асо­ціації і приходити до оригінальних вирішень проблеми. К.Джорджтаун відмічав зв'язок креативності з пору­шеннями уваги. Він досліджував 87 семикласників із порушеною увагою та інтелектом не менш 115 і помітив у них набагато вищу креативність за фігурною формою тесту Торранса, ніж у контрольної групи з рівним інтелектом, але без таких порушень. Ці дані говорять про залежність креативності від інших когнітивних процесів, а також від індивідуальної спе­цифіки їх розвитку у сфері творчої активності.

Розуміння креативного продукту дуже широке – це технічні інновації, нові ідеї, нові стилі в мистецтві, нові парадигми в науці тощо. Нас цікавило питання, чи можна розглядати креативний продукт і креативний процес незалежно один від одного, та підходи до його розв’язання.

Ф.Баррон вводить визначення креативності як “внутрішнього процесу, який продовжується спонтанно в дії” [9], і стверджує, що з цієї точки зору відсутність продукту не говорить про відсутність креативності. Він стверджує, що неможливо дати певне визначення креатив­ності, як й іншого процесу, що відбувається в центральній нерво­вій системі, без доказів у поведінці та суб'єктивних знань про нього.


Більшість учених надають перевагу судженням про наявність креативного процесу за наявністю продукту. Тут постає питання про критерії. Одним із критеріїв креативності є нестандартність. Р. Лірі припускає визначення креативних проявів чи продуктів креативності подати як "комбінацію елементів, які не комбінувалися раніше" [9]. Однак нетривіальні відповіді та оригінальні запитання не завжди збігаються, як помітив ще П.Торранс. "Відбувається необґрунтоване змішування змісту понять: здатність до творчості ототожнюєть­ся з нестандартністю, нестандартність – з оригінальністю, а остання – з нетривіальними відповідями в даній групі досліджуваних. Нестандарт­ність – поняття більш широке, ніж оригінальність. До проявів креативності (якщо користуватися критерієм нестандартності) можна віднести будь-яку девіацію: від акцентуацій до проявів аутичного мислення" [10].

На сучасному етапі дослідження творчості проводяться в двох головних аспектах – процесуальному та особистісному. В процесуальному аспекті визначаються особливості перетворення суб'єктом предмета творчості, об'єкта, об'єктивної дійсності в ці­лому. Тому фази, стадії, етапи та результати такого перетворення виступають на передній план. В особистісному аспекті головне місце займають якості, здібності особистості як суб'єкта творчої діяльності, її потреби, мотиви, інтереси, знання, уміння, навички, властивості характеру, самосвідомість, емоції, по­чуття індивіда.


У дослідженні проблем творчості останнім часом все виразніше виявляється тенденція до зближення, поєднання процесуального та особистісного аспектів. Розгортання та впровадження системного підходу до вивчення цього питання сприяє цьому процесу. Внаслідок цього думка про творчу особистість як цілісного регулятора творчого процесу індивіда, як важливу складову ланку суспільно налагодженого процесу творчого перетворення світу звучить все виразніше.

Список використаних джерел

1. Исследование проблем психологии творчества / отв. ред. Я.А. Пономарев. – М.: Наука, 1983.

2. Левинсон- Лессинг Ф.Ю. Роль фантазии в научном творчестве. – СПб., 1923.

3. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Знание, 1978.

4. Моляко В.А., Кульчицкая Е.И., Литвинова Н.И. Психология детской одарённости. – К.: Знание, 1995.

5. Энгельмейер П.К. Теория творчества. – СПб., 1910.

6. Feldman D.Y., Csikzentmihalyi M., Gardner H. Changing the world: A framework for the study of creativity. – Yale: Yale press, 1994.

7. Langley P., Johns R. A Computation model of insight // R. Sternberg, T.Tardif (eds.). The nature of creativity. – Cambridge: Cambr. Press, 1983.

8. Storfer M.D. Intelligence and giftedness. The contributions of heredity and early environment. – San Francisco; Oxford: Jossy-Bass Publ., 1990.

9. Taylor C.W. Various approaches to and defines of creativity // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. – Cambridge: Cambr. Press. – 1988.10. Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing // R. Sternberg, T Tardif (eds.). The nature of creativity. – Cambridge: Cambr. Press. – 1988.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Діяльнісний підхід до визначення сутності творчості.

 2. Інтегративний підхід до дослідження творчої діяльності.

 3. Системно-стратегічна коцепція творчості В. Моляко.

 4. Творчість в античній філософії.

 5. Культ генія, особистість художника у період Відродження.

 6. Культурно-історична детермінація творчості у працях представників німецької класичної філософії (І.Фіхте, Ф.Шеллінг, Г.Гегель).

 7. Творчий характер пізнавальної діяльності у філософії Е.Канта.

 8. Сутність творчості у «філософії життя» А. Бергсона.

 9. Інтелектуальне розуміння творчості у неореалізмі (Е.Гуссерль, Н.Гартман, С. Александер, А. Уайтхед).

 10. Проблема творчості в роботі М.Бердяєва «Зміст творчості».

 11. Творчість як екзистенція (К.Ясперс, Г.Марсель, Ж.Сартр, А.Камю).

 12. Проблема розумових здібностей та творчого мислення в концепції П.Я.Гальперіна.

 13. Процесуальні характеристики творчості в дослідженнях О.Н.Лука.

 14. Психологічні механізми творчості в роботах Я.О.Пономарьова.

 15. Роль особистісного компонента у творчій діяльності (О.К.Тихомиров).

 16. Особистість художника в дослідженні творчості О.О.Мелік-Пашаєва.

 17. Особистісно-індивідуальне самовираження в концепції творчості О.Л.Яковлєвої.

 18. Концепція творчості Д.Богоявленської. Концепція обдарованості О.Матюшкіна.

 19. Життя як мистецтво (Е.Фромм).

 20. Концепція творчої особистості Н. Роджерс.

 21. Творчість як зміст життя (В.Франкл).

 22. Тести творчості. Тести здібностей.

 23. Тестування інтелекту та успішності.

 24. Принципи вимірювання потенцій творчості.

 25. Вимірювання готовності до творчої діяльності.

 26. Біографічний метод дослідження творчої особистості.

 27. Самоорганізація і творчість.

 28. Творча уява в науці і мистецтві.

 29. Природа та специфіка фантазії.

 30. Роль інсайту в творчій діяльності.

 31. Емпатія як механізм творчості.

 32. Теорія «осяяння» та сучасний погляд на творчий процес.

 33. Соціокультурний простір розвитку творчої особистості.

 34. Вплив часо-просторових характеристик середовища на розвиток творчої особистості.

 35. Фуркаційні чинники та мікросередовище творчої особистості.

 36. Творча особистість та самоактуалізація.

 37. Поняття життєтворчості особистості.

 38. Творчість підлітка.

 39. Розвиток обдарованості підлітків.

 40. Уява і творчість в юнацькому віці.

 41. Творчість юнаків як самовираження. Творчість у вік молодості.

 42. Формування здібностей до наукової творчості.

 43. Професійна діяльність викладача як творчість.

Індивідуальна робота студентів

Індивідуальна робота студентів здійснюється за графіком індивідуальної роботи згідно з розкладом у формі консультацій. Студенти також готують і захищають наукову роботу – реферат.Теми рефератів

1.Зв'язок психології творчості з іншими науками.

2. Особливості психології творчості як галузі психологічної науки.

3. Генеза системи механізмів творчості.

4. Автогенези креативної психічної системи.

5. Народження тесту й усвідомлення проблеми творця.

6. Тести творчості – відкриттів, винаходів та художніх образів.

7. Наукове знання та креативність.

8. Ноосфера – сфера розуму.

9. Принципи вимірювання механізму творчості.

10. Критичність людини як творча здібність.

11. Історія розвитку уяви.

12. Креативність та норми почуття гармонії.

13.Фізіологічні механізми творчості.

14. Принцип «золотого перетину» в художній творчості.

15. Дискурсивне мислення та творчість.

16. Норми працездатності в процесі творчої діяльності.

17. Особливості трансформації енергетичної післядії у творчому процесі.

18. Глибинні регулятори творчості.

19. Думка як семантична модель творчої дії.

20. Почуття – регулятор інтуїтивної дії.

Підсумковий контроль знань студентів

Вимоги до оцінювання знань студентів

До заліку допускаються студенти, які відвідували лекційні заняття, опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну роботу, виконали запропоновані реферативні роботи.Важливою передумовою допуску до заліку є відпрацювання пропущених лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки.

Критерії оцінювання:

  • обсяг і глибина знань;

  • вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити самостійні логічні висновки;

  • вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички;

  • обізнаність із основною та додатковою літературою;

  • вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі теоретичні питання;

  • рівень психологічної та загальної культури.

Запитання до заліку

 1. Предмет психології творчості.

 2. Структура та основні завдання курсу.

 3. Сучасний стан та перспективи розвитку психології творчості.

 4. Сучасні тенденції розвитку психології творчості за кордоном .

 5. Поняття «творчість», «креативність».

 6. Критерії творчості.

 7. Історичний аналіз філософського аспекту теорії творчості

 8. Інтелектуально-процесуальний підхід до вивчення творчості.

 9. Мотиваційно-особистісний підхід до вивчення творчості.

 10. Психоаналітична теорія творчості.

 11. Творчість та творча особистість у гуманістичній психології.

 12. Організаційні та емперічні методи дослідження творчості.

 13. Методи психодіагностики творчої діяльності та аналізу продуктів дій.

 14. Інтерпретаційні методи.

 15. Психологічний тренінг як засіб стимуляції творчості.

 16. Загальна природа творчого процесу.

 17. Механізми творчості.

 18. Структура творчого процесу.

 19. Стадії творчого процесу. Недоліки стадійних теорій.

 20. Поняття «творча особистість».

 21. Психологічні якості творчої особистості.

 22. Типи креативних особистостей.

 23. Психологічні чинники формування творчої особистості.

 24. Дитяча творчість. Гра і фантазія.

 25. Індивідуальність підлітків та мотивація творчості.

 26. Особливості юнацької творчості: образи, мотивація, види творчої діяльності.

 27. Пізнавальні інтереси, професійна спеціалізація та творчість молоді. Причини зумовленості творчості дорослих.

Список літератури до вивчення курсу

Основна література

 1. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – М., 1990.

 2. Балл Г.А. Теория учебных задач. – М., 1990.

 3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

 4. Бодалев А. Психология личности. – М., 1988.

 5. Булатов М.А. Деятельность и структура философского знания. - К., 1976.

 6. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.- М., 1989.

 7. Введение в психологию / под ред. А. В. Петровского.- М.: Академия, 1996.

 8. Выготский Л.С. Собр. соч. - Т.1-6. - М., 1983.

 9. Гиппенрейтер Ю.Б., Пузырей А.А. Психология личности: Тексты. – М., 1988.

 10. Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер, 2000.

 11. Загальна психологія / за ред. С.Д. Максименка. – К.:Форум, 2000.

 12. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии. //Вопросы философии, - 1977. - С. 109-125.

 13. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории. – М. 1984.

 14. Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи.- К.,1996.

 15. Клименко В.В. Психологія творчості: навчальний посібник.-К., 2006.

 16. Клименко В.В. Людина і ноосфера. – К.,1993.

 17. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков, 1996.

 18. Клименко В.В. Как воспитать вундеркинда. – Харьков, 1996.

 19. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.,1976.

 20. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. - М.,1999 .

 21. Лук А.Н. Психология творчества.- М.,1978.

 22. Максименко С.Д. Генезис существования личности. - К.: Издательство ООО «КММ», 2006.

 23. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2 т. – К.: Форум, 2002.

 24. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: Укрвузтшграф, 1996.

 25. Методы социальной психологии / под ред. Е.С. Кузьмина, В.Б.Семенова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

 26. Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. - К., 2005.

 27. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К., 1978.

 28. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. – М.,1983.

 29. Моляко В.А. Психологические проблемы творческой одаренности. – К., 1995.

 30. Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания: интуиция в процессе научного творчества. – М., 1972.

 31. Немов Р.С. Психология : в 3 кн.: – М. : ВЛАДОС, 1998.

 32. Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н / Д.: Феникс, 1999.

 33. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.,1986.

 34. Романець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів – К.,1973.

 35. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.:Вища школа 1971.

 36. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1989.

 37. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М. :Академия, 2003.

 38. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н / Д.: Феникс, 2001.

 39. Творча діяльність в ускладнених умовах /за заг. ред. В.О. Моляко. – К., 2007.

 40. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.,1978.
Додаткова література

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: курс лекцій.-К.,1993.

 2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Казань, 1988.

 3. Андрущенко В.Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть//Вища освіта України.-2001.-№1.-С.11-17.

 4. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К.: Вища школа, 1978.

 5. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений.- М.,1987.

 6. Гончаренко И.В. Гений в искусстве и науке.- М.,1991.

 7. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання: пер. з фр. – К., Основи,1994.

 8. Додонов Б.И. В мире эмоций.- К.,1987.

 9. Ісаєва А.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16-17ст.-К.: Либідь, 1992.

 10. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство пер. с фр.- М.,1990.

 11. Кон И.С. Открытие «Я».-М., 1978.

 12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989.

 13. Кривопишина О.А. Психологічний аналіз впливу етноекологічних чиннників на формування здібностей до літературної творчості: дис. канд. псих. наук. – К., 2000.

 14. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

 15. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.

 16. Потемкина О.Ф., Потемкина Е. В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Реч, 2006.

 17. Помиткін Е.О Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К. 2005.

 18. Психология одаренности детей и подростков /под ред. Н.С.Лейтеса. – М.:Академия. 1996.

 19. Рейнвальд Н.И. Личность как предмет психологического анализа.- Харьков, 1974.

 20. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности.- М., 1984.

Зміст

С.

Лекція 1 Основні підходи до феномену творчості у

психологічних дослідженнях……………………………………….11

Лекція 2 Психологічна характеристика творчої особистості та її

структури……………………………………………………………..24Лекція 3 Вікова динаіка та проблема розвитку творчості………..40

Лекція 4 Психологічна структура творчості……………….……...55

Питання для самостійного опрацювання………………………..…66

Індивідуальна робота студентів……………………………………..69

Запитання до заліку………………………………………………….72

Список літератури до вивчення курсу……………………………...74

Навчальне виданняПсихологія творчості
Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Відповідальний за випуск Світайло Н.Д.

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання Андрієнко Н.І.


Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид. арк. 2,33 Тираж 100 пр.

Зам.№

Видавець і виготовлювачСумський державний університет,

вул. Р.-Корсакова, 2, Суми, 40007

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил», п.2.6.14 Заступник першого проректора — начальник організаційно-методичного управління В.Б.ЮскаєвПсихологія творчості

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал, бібліографічні дані перевірені, написання одиниць відповідає стандартам

Укладач Кривопишина О.А.

Відповідальний за випуск Світайло Н.Д.

Декан гуманітарного факультету Валенкевич Л.П.

Суми Видавництво СумДУ 2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Психологія творчості
Конспект лекцій

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

політології, соціології та психології

як конспект лекцій з дисципліни

«Психологія творчості».

Протокол №4 від 2.10.2009 р.

Суми


Видавництво СумДУ

2009
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 414
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
414 -> Моє кредо : «Учень – не чаша, яку потрібно заповнити, а факел,який необхідно запалити!»
414 -> Формування поля креативності в процесі навчання математики Чого навчають у школі? Ще донедавна стверджувала б: «Знань, звичайно!»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал