Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»Сторінка17/18
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.57 Mb.
#10914
ТипКонспект
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

КОНТРАКТ

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджене Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 визначає порядок укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності підприємства, установи. Реквізити контракту такі: • назва документа із стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов’язків на управління підприємством тощо).

 • дата й місце підписання;

 • орган, що наймає керівника;

 • посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають;

 • текст;

 • підписи сторін-укладачів контракту;

 • печатка.

Порядок укладання контракту

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі й підписується роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу за контрактом. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами. Оформляється він у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, і зберігаються у кожної із сторін контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті. Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. Структура тексту контракту:

1. Загальні положення.

2. Обов’язки сторін, де зазначаються: • основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;

 • зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються: • посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;

 • надбавка та інші виплати;

 • компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;

 • щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;

 • додаткові пільги, гарантії, компенсації.

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:

 • яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків;

 • порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.

6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається:

  • як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;

  • дострокове розірвання контракту;

  • припинення дії контракту.

Контракт повинен передбачити зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту.

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 років, але не менше, ніж на 1 рік.Різниця між трудовим договором і контрактом

Фахівці з проблем ділової мови визначають таку різницю між контрактом і трудовим договором:

Контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір – як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін.

У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством.

За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком).

У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.Зразок контракту

Затверджено

Наказом Міністерства соціальної

політики України

від 15.04.2015 № 21
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ

Місто ______________ «____»______________ 2015р.

Підприємство, установа, організація (громадянин) _______________________

__________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації

або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу _______________________

(посада)


__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

Працівник _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу

__________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

__________________________________________________________________

організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою)______________________________________________

(повне найменування професії, посади)

кваліфікацією______________________________________________________

(розряд, кваліфікаційна категорія)

Працівнику (не) встановлюється строк випробування ____________________

(непотрібне викреслити)

__________________________________________________________________

(тривалість строку випробування)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець й працівник.

*Ця Типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

*Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.
ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

__________________________________________________________________

(вказати необхідне)
ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінки) у розмірі ____________

на місяць або у розмірі _______________ за 1 годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) ____________________________________

__________________________________________________________________

(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі

__________________________________________________________________

(у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____________________________

__________________________________________________________________

(вказати вид, розмір)

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

Основна _________________________________________ днів,

Додаткова __________________________________________ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

__________________________________________________________________

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів

____________________________________________________________________________________________

роботодавця)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170).


ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

[У підпункті «г» пункту 17 деякі слова замінено згідно з Наказом Міністерства праці України N 20 від 12.04.95 p.]

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1._______________________________________________________________.

2._______________________________________________________________.

3._______________________________________________________________.

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

[Пункт (9 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства праці України N 20 від 12.04.95 p.]

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

22. Строк дії контракту з____________________ до ____________________

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або _________________________________________________________________

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:

__________________________________________________________________

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
АДРЕСИ СТОРІН

27. Відомості про роботодавця: Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця________

__________________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця)

в_________________________________________________________________

28. Відомості про працівника:

Домашня адреса:___________________________________________________

Домашній телефон:_________________________________________________

Службовий телефон:________________________________________________

Паспорт: серія____ N____ виданий «__» ____________ 1997 р.

Роботодавець

Працівник

(посада, прізвище, ім’я по батькові, підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові підпис)

«___» ___________2015 р.

«___» ___________2015 р.ТРУДОВА УГОДА

Трудова угода укладається між організацією й людиною, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців із певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ. Трудова угода містить такі реквізити:


 • назва документа;

 • дата й місце його складання;

 • перелік сторін, що уклали угоду;

 • зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і замовника;

 • юридичні адреси сторін;

 • підписи сторін;

 • печатка підприємства або організації.

Трудова угода складається в кількох примірниках, один – виконавцеві, інші зберігаються у справах організації-замовника.

Зразок трудової угоди

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ «___» _________2015 р.

__________________________________________________________________

(назва організації)

у особі____________________________________________, що діє на підставі

(прізвище, ім’я по батькові, посада)

__________________________________________________________, названа

у подальшому «Замовник», з однієї сторони, і гр.

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорта)

що мешкає___________________________________, названий у подальшому

(адреса)

«Виконавець», з другої сторони, уклали цю угоду про таке.

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи _______________________________________________________

(характер і вид робіт)

__________________________________________________________________

терміном до_______________________________________________________

1.2. Робота має відповідати таким вимогам:___________________________

__________________________________________________________________

1.3. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цією угодою.

1.4. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві __________грн.

2.2. Оплата виконується не пізніше _________________ з дня прийняття

роботи.

3. Відповідальність сторін3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однією з сторін зобов'язань за угодою, інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

4.2. _______________________________________________________________

Суперечки з цієї угоди розглядаються судовими органами того району, де проживає Виконавець.

5. Юридичні адреси сторін:

«Замовник» «Виконавець»
Запам’ятайте! Нормативними в українській мові є словосполучення: укладати (укладання) чи підписувати (підписання): договір(ору), нонтракт(у), угоду(и). Спотворенням української мови є вживання словосполучення заключати договір.
5. Організаційні документи

Установи, організації, підприємства у своїй робочі керуються положеннями, інструкціями, правилами та діють відповідно до статутів. Усі ці документи належать до організаційних. Вони закріплюють права, обов’язки, визначають функції органів управління.Інструкція – це правовий акт, що містить директиви, настанови, які регламентують організаційні, фінансові, науково-технічні, технологічні та інші сторони діяльності установ, їх структурних підрозділів, філій та посадових осіб.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, що регламентує функції, обов’язки, права й відповідальність працівника під час діяльності на певній посаді. її розробляють для кожної посади, передбаченої штатним розкладом.

Текст посадової інструкції поділяється на такі розділи:

1) загальні положення;

2) посадові обов’язки;

3) права;

4) відповідальність;

5) взаємини (посадові зв’язки).

У розділі «Загальні положення» вказують: • назву посади із зазначенням структурного підрозділу;

 • порядок призначення на посаду та звільнення:

 • нормативні документи, якими керується працівник;

 • кваліфікаційні вимоги (освіта, стаж роботи).

У розділі «Посадові обов’язки» зазначають основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання.

У розділі «Права» перераховують повноваження працівника: право брати участь у нарадах, давати вказівки, самостійно підписувати документи у межах своєї компетенції, звертатися з пропозиціями до керівника тощо.

У розділі «Відповідальність» визначають критерії оцінювання роботи та відповідальність працівника згідно з чинним законодавством.

У розділі «Взаємини» вказують, з ким працівник узгоджує проекти документів, від кого, у який термін і яку інформацію отримує.

Проекти посадових інструкцій працівників установи розробляє кадрова служба установи (або посадова особа, яка відповідає за роботу з кадрами) і подає на погодження до юридичної служби. Погоджену Посадову інструкцію підписує керівник структурного підрозділу, до якого належить працівник, що обіймає зазначену в інструкції посаду, та затверджує керівник установи. Зміни й доповнення до змісту Посадової інструкції можуть бути внесені тільки на підставі розпорядчого документа (розпорядження або наказу) керівника установи. Такий документ керівник видає під час перерозподілу обов’язків між працівниками.

Інспектор кадрової служби повинен обов’язково ознайомити працівника зі змістом Посадової інструкції, про що па останньому аркуші цієї інструкції робиться відповідний запис:

З інструкцією

ознайомлений (а) підпис Прізвище та ініціали

(дата)

Оригінали Посадових інструкцій постійно зберігаються в кадровій службі, в усіх інших підрозділах – їх копії.Запам’ятайте! Текст Інструкції повинен мати вказівний характер, для нього доцільно використовувати чіткі формулювання зі словами: повинен, треба, необхідно, забороняється. Не можна використовувати формулювання зі словами: можна, не можна, бажано, не бажано, рекомендовано.

  Зразок посадової інструкції

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан ………..факультету

_____ (Ініціали та прізвище)

«___» _____________ 2015 р

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

доцента кафедри української та класичних мов

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади – доцент.

1.2. Відділ/підрозділ: кафедра української та класичних мов.

1.3. Хто призначає, переводить і звільняє посадову особу – ректор НУБіП України.

1.4. Порядок призначення: доцента залучають до роботи на кафедрі на підставі укладання строкового трудового договору (контракту) строком до 5 років. Порядок підписання трудового договору (контракту) визначено в Статуті університету.

1.5. Безпосередній керівник – завідувач кафедри.  1.  У своїй роботі посадова особа керується укладеним між нею та ректором НУБіП України трудовим  договором (контрактом), цією посадовою інструкцією, положенням про кафедру, Статутом університету, професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, а також наказами і розпорядженнями університету.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

2.1.Трудова функція – доцент кафедри зобов’язаний виконувати навчальну, наукову, навчально-методичну та виховну роботу відповідно до розподілу педагогічного навантаження й обов’язків між співробітниками кафедри.

2.2. Перелік робочих завдань, що їх вирішує:

2.2.1. Читати курс лекцій та семінарські заняття.2.2.2. Планувати, організовувати та контролювати навчальну та навчально-методичну роботу з навчальних дисциплін «Українська мова», «_________», «__________», «_____________», «__________».

2.2.3. Керувати підготовкою аспірантів.

2.2.4. Проводити наукові дослідження за тематикою кафедри.

2.2.5. Керувати науково-дослідними роботами з різними формами фінансування, брати участь у них.

2.2.6. Керувати підготовкою та виданням підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів для студентів та брати участь у подібних авторських колективах.

2.2.7. Своєчасно виконувати розпорядження, що стосуються праці за посадою та діяльністю кафедри.

2.2.8. Підтримувати в роботі високий рівень навчальної дисципліни та утверджувати сприятливу морально-психологічну атмосферу в колективі.


 1. Розробляти робочі програми з навчальних дисциплін.

 2. Брати участь у науково-методичній роботі кафедри, факультету у складі методичної комісії з відповідної спеціальності.

 3. Розробляти методичне забезпечення дисциплін, що їх викладає.

 4. Надавати методичну допомогу асистентові, старшому викладачу.

 5. Контролювати якість проведення практичних, семінарських, лабораторних занять.

2.8. Якість, обсяг, умови виконання завдань:

обсяг виконуваних завдань визначається планом роботи кафедри та затвердженим індивідуальним планом;

якість роботи має відповідати вимогам вищої школи та чинним нормативним документам щодо роботи НПП.

2.9. Організовувати, проводити, наукові всеукраїнські, міжнародні конференції, брати участь у науково-практичних конференціях різних рівнів.

2.10. Порядок, характер і періодичність звітності згідно з планом роботи кафедри про навчальну та виховну роботу – за навчальний рік, за наукову, науково-методичну роботу та роботу з впровадження – за календарний рік.

2.11. Порядок заміщення обов’язків тих, хто захворів або відряджений, – згідно з рішенням кафедри про перерозподіл педагогічного навантаження.

2.12. Робочий час – дотримання виробничого режиму згідно зі встановленими в НУБіП України нормативами із загальним обсягом 36 годин на тиждень (повна ставка) із перерозподілом по днях за графіком занять та роботи на кафедрі.

2.13. Використовувати службову оргтехніку, зв’язок, матеріали, комп’ютери, телефони.

3. ПРАВА

Доцент кафедри має право:  1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу завідувачеві кафедри, деканові факультету та іншим керівникам структурних підрозділів НУБіП України.

3.2. Брати участь в обговоренні планів роботи кафедри та звітів про їх виконання.

3.3. Вибирати форми і методи викладання навчального матеріалу згідно зі встановленими обсягами, чинними нормативами та рівнем засвоєння знань.

3.4. Вносити пропозиції завідувачеві кафедри, деканам факультетів щодо заохочення окремих студентів та накладання на них стягнень.

3.5 Здійснювати керівництво випускними роботами бакалаврів, магістрів та спеціалістів, дисертаційними роботами аспірантів.

3.6. Пропонувати перспективні, пошукові теми науково-дослідницьких робіт.

3.7. Уносити пропозиції і вимагати від відповідних структурних підрозділів гуманітарно-педагогічного факультету та НУБіП України забезпечення необхідних умов проведення навчальної, науково-дослідницьких роботи.3.8. Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені в процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліки і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. В установленому порядку отримувати необхідну для виконання своїх посадових обов’язків інформацію, документи та матеріали від керівництва й співробітників університету.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Доцент кафедри несе відповідальність:

4.1. За якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на посадову особу цією посадовою  інструкцією вона несе відповідальність у межах визначених чинним законодавством України про  працю, науку та освіту.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї роботи несе відповідальність у межах  визначених чинним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди несе відповідальність у межах, визначених чинним  адміністративним, цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За дотримання Правил внутрішнього розпорядку НУБіП України, трудової та виконавської  дисципліни несе  відповідальність в межах нормативних документів НУБіП України.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Методику викладання української та латинської мов, а також методику викладання фахово орієнтованих дисциплін напрямів підготовки «Філологія», «Соціальна педагогіка» тощо.

5.2. Методику підготовки, оформлення наукової роботи з філології, педагогіки, а також науково-кваліфікаційної роботи з філології, педагогіки.

5.3. Нормативні документи МОН, МАП та НУБіП України, а також національні стандарти щодо організації та проведення  навчального процесу, науково-дослідницьких робіт та інноваційної діяльності.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Бути кандидатом ___________ наук.

6.2. Мати вчене звання доцента.

6.3. Мати стаж науково-педагогічної роботи ______ років.

6.4. Володіти вільно українською мовою.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав доцент кафедри взаємодіє:


 • із кадрових питань із завідувачем кафедри; деканом факультету; кадровою комісією факультету; відділом кадрів НУБіП України;

 • із питань навчально-виховної роботи з завідувачем кафедри; деканом факультету; навчальним відділом НУБіП України;

 • із наукових питань із завідувачем кафедри; деканом факультету; науково-дослідною частиною НУБіП України;

 • з міжнародних питань із завідувачем кафедри; керівником відділу міжнародних зв’язків; ННЦ  міжнародної діяльності НУБіП України;

 • із соціальних питань із профспілковим бюро факультету, профкомом НУБіП України; відділом соціальної роботи НУБіП України;

 • із правових питань з юридичним відділом НУБіП України.

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ____________ Ініціали та прізвище

«____»_______ 2015 р.

Начальник юридичного відділу ____________ Ініціали та прізвище

«____»_______ 2015 р.


Начальник відділу кадрів ____________ Ініціали та прізвище

«____»_______ 2015 р.

З інструкцією ознайомлений ____________ Ініціали та прізвище

«____» _______2015 р.


Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
u138 -> Теми практичних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка