Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»Сторінка16/18
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.57 Mb.
#10914
ТипКонспект
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

3. Обліково-фінансові документи

До обліково-фінансових документів відносяться такі, як акти, дору­чення, розписки, накладні, таблиці і списки. Всі ці документи укладаються на підтвердження здійснення фінансово-розрахункових операцій. Це робиться з метою забезпечення повної схоронності грошей та інших цінностей; точного виконання фінансових, банківських та інших операцій; запобігання фінансовим порушенням і зловживанням; документального обґрунтування відповідальності службових осіб; складання бухгалтерської звітності; здійснення грошово-розрахункових операцій у фінансових і банківських установах. Фінансово-розрахункова документація характеризується високим рівнем стандартизації.АКТ

Акт – це документ правової чинності, складений однією (у випадку спеціальних повноважень – ревізором, інспектором) або кількома особами, що підтверджує будь-які установлені факти, події тощо. Виділяють акти законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, дій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ, організацій, підприємств та окремих осіб.

Акти складають у разі зміни керівництва за результатами ревізій, при прийманні-здаванні справ, випробуваннях нових виробів і зразків, експертизі на новизну раціоналізаторських пропозицій, при нещасних випадках, прийманні об’єктів до експлуатації, здаванні документів на знищення і т. д.Акти – це документація постійно діючих експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформляються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства. Текст акта обов’язково містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції. В разі необхідності акти затверджуються вищою ор­ганізацією чи керівником установи. Реквізити:

 • назва відомства та установи (організації, підприємства);

 • гриф затвердження;

 • назва виду документа (АКТ);

 • дата, індекс та місце складання акта;

 • заголовок до тексту;

 • текст акта.

Текст акта має дві частини:

 • вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, що склали акт, а також присутні при його складанні);

 • констатаційну (викладаються мета і завдання акта, зміст і характер проведеної роботи, вказують документи, на підставі яких проводилася робота, перелічуються виявлені факти, робляться висновки і вносяться пропозиції);

 • відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження;

 • перелік додатків до акта (оформляють у разі потреби);

 • підписи членів комісії та присутніх (у разі необхідності);

 • печатка (печаткою завіряється у разі необхідності);

 • відмітка про виконання документа та направлення його у справу.

Для деяких видів актів (акти державних комісій, акти про виділення до знищення документальних матеріалів тощо) нормативними документами закріплена відповідна форма, змінювати яку забороняється.

Візується акт усіма особами, які брали участь у його складанні. Особа, яка має зауваження, візує його із вказівкою про свою незгоду та викладає свій погляд на окремому листі-пропозиції. Невелике за обсягом зауваження можна написати нижче підписів осіб, які складали акт.

Якщо висновки та пропозиції викладені в розпорядчій формі із вказівкою на термін виконання, акт передається керівникові чи виконавцю, який ставить свою візу про ознайомлення зі змістом викладеного.

У більшості випадків акт складають у трьох примірниках. Перший направляють у вищу інстанцію, другий – керівникові установи, третій підшивають у справу.

Оформляють акти на загальному бланку. Дата і місце складання, що проставляють на бланку, мають відповідати даті і місцю встановлення факту чи дії. Акти можуть бути підставою для видання адміністрацією чи власни­ком відповідного розпорядчого документа.
ДОРУЧЕННЯ

Доручення – це документ, яким організація чи інша особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінно­стей від її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяють на особисті (особа доручає особі) та офіційні (установа доручає особі чи установі). Особисті доручення найчастіше складаються на одержання грошей. Підпис того, хто доручає, має бути завірений керівником установи, організації чи підприємства, де він навчається чи працює. Текст особистого доручення пишеться довільно. Реквізити особистого доручення:   • назва виду документа;

   • текст (обов’язково вказуються прізвище, ім’я, по батькові того, хто доручає, і того, кому доручають; точна вказівка доручених дій; термін дії доручення);

   • підпис того, хто видає доручення;

   • дата видачі доручення;

   • засвідчення підпису того, хто доручає ( юридична особа вказує свою посаду, ставить підпис і розшифровує його, вказує дату засвідчення);

   • кругла печатка.

Зразок особистого доручення

ДОРУЧЕННЯ

Я, Данилюк Павло Григорович, доручаю Савенку Миколі Сергійовичу, що проживає за адресою: вул. М. Стельмаха, 15, кв. 46, м. Київ, паспорт серія НС № 345678, виданий Голосіївським РВВС України м. Києва 15 травня 2015 року, отримати поштовий переказ у розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень, що надійшов на моє ім’я з м. Біла Церква.

Доручення дійсне до 30.05.2015.

Підпис (того, хто доручає)

Підпис Данилюка П. Г. засвідчую:

Директор МП «Краєвид» (підпис) P. O. Марчук

25.05.2015

Печатка

Службові доручення видаються здебільшого на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських, транспортних операцій тощо. Реквізити службового доручення: • штамп;

 • назва виду документа і його номер;

 • текст (назва установи, яка видає доручення; прізвище, ім’я, по батькові, посада або рід занять особи, якій видається доручення; назва установи, від якої отримують матеріальні цінності; точна вказівка дій або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість; термін дії доручення; паспортні дані);

 • засвідчення підпису особи (посада керівника, його підпис, розшифрування підпису, дата засвідчення);

 • печатка.

Формуляр-зразок офіційного доручення

ДОРУЧЕННЯ №__

Місто ______ (дата словами)

Видане ______________________________________________________

(зазначити прізвище, ім’я та по батькові особи)

у тому, що йому доручається здійснити угоду з ____________________

_____________________________________________________________

(зазначити назву і предмет угоди)

для чого доручено вести від імені ________________________________

(назва підприємства, організації)

справи в усіх державних, кооперативних і громадських організаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов'язані з виконанням цього доручення. Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на __________________________________

(зазначити термін до трьох років)

Доручення зареєстроване за №___.

Начальник (підпис) Розшифрування підпису

Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису

Печатка

РОЗПИСКА

Розписка – це письмове підтвердження певної дїї, яка мала місце, частіше за все одержання грошей або матеріальних цінностей. Розписка складається в довільній формі. Реквізити:


 • назва виду документа;

 • текст: прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей; прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка передала цінності; у чому конкретно дано розписку (вказують точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами); відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності; підстава передачі й отримання цінностей.

Зразок розписки

Розписка


Я, Заєць Іван Андрійович, отримав від головного інженера агрофірми «Агровесна» Шанаєва Дмитра Петровича 1 (один) холодильник «Nord» для лабораторії агрофірми.

2 червня 2015 року Підпис


СПИСОК

Список – це документ, який містить перелік осіб, предметів, об’єктів, документів у певному порядку і складається з метою інформації або реєстрації.

Якщо список складається в алфавітному порядку, то ім’я та по батькові ставляться після прізвища. Іноді елементи списку розміщуються в послідовності від більш значущого до менш значущого. Список складається у формі таблиці, в якій можуть бути такі графи: порядковий номер, прізвище, ім’я, по батькові осіб або найменування предметів, об’єктів тощо. Далі йдуть інші відомості, примітки. Реквізити:


 • штамп установи;

 • номер;

 • назва документа;

 • заголовок;

 • текст;

 • підпис;

 • дата;

 • печатка.

Зразок списку

СПИСОК


викладачів, які працюють на першому курсі агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь,

вчене званняПосада

Який

предмет викладаєБойко Іван Сергійович

доктор хімічних наук

професор кафедри

агрохімія

Власюк Петро Андрійович

доктор сільсько-господарських наук

професор кафедри…

селекція

Коломієць Микола Вікторович

кандидат сільсько-господарських наук

доцент кафедри…Декан агробіолочного факультету

НУБіП України (підпис) Ініціали та прізвище

5.09.2015

Печатка
ТАБЛИЦЯ

Таблиця – це документ, що містить перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку і за графами. Вона є наочною формою висвітлення фактичного матеріалу. Застосовуються таблиці для зручності порівняння показників.

Заголовок таблиці має бути коротким і відображати зміст. Пишеться він посередині, з великої літери. Розділові знаки (крапка і двокрапка) в кінці заголовків і підзаголовків таблиць не ставляться.

Слово «Таблиця» зазначають один раз, праворуч. Знак № не ставиться. Графа «Номер по порядку» вводиться лише тоді, коли є посилання на певні компоненти. Знак № не подвоюється, а пишеться так: № пор. Графи таблиці заповнюються відповідними даними. Класи цифр у графах розташовуються у колонці один під одним. При повторюванні заміняти цифри «лапками» не дозволяється. Це ж стосується і знака процента, номерів позначень марок матеріалів тощо.

Повідомлення у таблиці подаються статистично, на першому плані виступають цифри. У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівники. Найчастіше вживаються слова разом, усього, у тому числі. Реквізити таблиці: • номер ( знак № не ставиться – Таблиця 1);

 • тематичний заголовок;

 • заголовна частина, яка розміщується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);

 • основна частина, що містить графи і рядки;

 • примітки (якщо є) виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Зразок таблиці

Таблиця 1Види теплоізоляційних матеріалів

Позначення

Вид матеріалів

Стисність, %

Ж

Жорсткі

до 6

М

М’які

понад 30

НЖ

Напівжорсткі

від 6 до 30


НАКЛАДНА

Накладна – це обліковий документ, який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей. Накладна є трафаретизованим документом, що містить такі реквізити:

 • назва підприємства (організації), що видає накладну (вгорі зліва);

 • гриф затвердження керівником підприємства (вгорі справа), підпис, печатка;

 • назва виду документа, номер;

 • мета приймання, відправлення, видачі матеріальних цінностей;

 • дата;

 • кому і від кого передані матеріальні цінності;

 • текст (таблиця із даними);

 • підпис матеріально відповідальної особи, що проводила передачу матеріальних цінностей (відправника);

 • підпис матеріально відповідальної особи, що прийняла матеріальні цінності (одержувача).

Формуляр-зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________К. Р. Корошун

«___» __________ 2015 року

м.п.

НАКЛАДНА (вимога) № _____Прийнято ____________________________________________________

Відпущено ___________________________________________________

Кому ___________________________ Через кого ___________________

Підстава: Доручення № ___________ від __________________________№ пор.

Найменування продукції

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума


Директор __________________ Ст. бухгалтер ______________

Відпустив _________________ Одержав __________________
4. Документи з господарсько-договірної діяльності

До цієї групи документів належать різні типи договорів відповідно до цивільного кодексу, контракт, трудова угода.ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудовою договору с контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законодавством.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:


 • назва документа;

 • зазначення місця укладання й дати;

 • вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють;

 • зміст договору;

 • термін виконання договору;

 • кількісні та якісні показники продукції;

 • зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми;

 • порядок виконання роботи;

 • порядок розрахунків між сторонами;

 • додаткові умови до договору;

 • вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;

 • порядок і місце розв’язання суперечок;

 • загальний термін дії договору;

 • юридичні адреси сторін, що укладають договір;

 • власноручні підписи сторін;

 • печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коди сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

Зразок трудового договору

Затверджено

наказом Міністерства праці

та соціальної політики України

від 03 червня 2015 року № 260

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

між працівником і фізичною особою

Місто ____________ «___» __________2015р.

Прізвище__________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

Рік народження ____________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг) ________________________________________

Ідентифікаційний код №_____________________________________________

Для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№ _______ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця

Ідентифікаційний код № ____________________________________________

Місце проживання __________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище _________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

Дата народження __________________________________________________

Вид діяльності (професія) ___________________________________________

Останнє місце роботи ______________________________________________

Місце проживання __________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код № ____________________________________________

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи _________________

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати _________________________________

(зазначаються докладні

__________________________________________________________________

характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

__________________________________________________________________

тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),

__________________________________________________________________

якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ________________грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________________

__________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ____________________________________________

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ___________

__________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________

__________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий – у Працівника, третій – у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа _______________________ Працівник_____________________

«____» __________________ 2015 р. «____» ___________ 2015 р.

16. Трудовий договір зареєстрований від «___» ___________ 2015 р. за № ___

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М. П._____________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості).

17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» ____________ 2015 р.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа ____________________ Працівник ______________________

18. Трудовий договір від «___» ______________ 2015 р. за № ______ знято з

реєстрації «___» ____________ 2015 р.

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)

М. П. _____________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від

«____» _____________ 2015 р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фі зична особа ______________________ Працівник ________________


Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
u138 -> Теми практичних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка