Конкурсу за обраним фахом галузь знань 02 „Кульура і мистецтво" спеціальність 026 „Сценічне мистецтво"Скачати 105.15 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір105.15 Kb.
ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 „Кульура і мистецтво”

спеціальність 026 „Сценічне мистецтво”
Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Сценічне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Сценічне мистецтво», спеціалізації: «режисура естради та масових свят», «режисура драматичного театру», «акторське мистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну підготовку з фаху, а також випускники театральних коледжів і училищ культури та мистецтв, театральних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.
Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації

«Режисура драматичного театру»

Перед творчим конкурсом зі спеціалізації «режисура драматичного театру» абітурієнт повинен пройти попередні консультації, на яких пояснюються правила проведення творчого конкурсу, узгоджуються загальні питання технічного забезпечення, музичного супроводу виконання вокальних та пластично-ритмічних номерів, наводяться приклади режисерського аналізу драматургічного матеріалу.Вступники даної спеціалізацію повинні мати здібності до художнього мислення, здатність емоційно-образного сприйняття та осмислення світу, наявність активної життєвої позиції та світогляду, непереборну потребу висловитись, відчуття й розуміння видів мистецтва та вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, цілеспрямованість, захопленість майбутньою професією. Велике значення має акторське обдарування та організаторські здібності вступника.

Творчий конкурс складається з трьох етапів:

 1. Перевірка акторських, пластично-ритмічних та вокальних даних.

 2. Режисерський аналіз та задум (загальне режисерське бачення майбутньої вистави).

 3. Співбесіда з фаху.

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • перевірка акторських, пластично-ритмічних та вокальних даних: вступник повинен самостійно (за власним вибором) підготувати та:

    1. виконати репертуар, а саме: художнє читання вірша, байки, прозового твору (уривок тривалістю 3-4 хв.), виконання монологу з п’єси будь-якого жанру або уривку з моновистави (5-7 хв.). Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, які б різнились один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон;

    2. виконати пісню (народну, естрадну) або романс під акомпанемент, фонограму («мінусовка») або a capella;

    3. виконати танець (народний, бальний, сучасний – за вибором абітурієнта) під акомпанемент або фонограму;

    4. виконати практичне завдання (етюд) (в разі необхідності) на запропоновану комісією тему (вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах з метою виявлення природної імпровізації).

 • режисерський аналіз та задум: викласти в усній формі аналіз драматургічного твору та загальне бачення майбутньої вистави. Аналіз п’єси складається з:

    1. визначення теми, проблеми та ідеї твору;

    2. визначення головного конфлікту п’єси;

    3. визначення головних подій драматургічного твору;

    4. визначення композиції літературного твору;

    5. визначення жанру драматургічного твору;

    6. здійснення характеристики двох-трьох головних дійових осіб п’єси.

 • співбесіда з фаху: перевірка загального культурного рівня, уявлення про обрану спеціальність, обізнаність в питаннях соціально-культурного життя, літератури, сучасного театрально-видовищного мистецтва.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати наявність активної життєвої позиції та світогляду;

 • виявити здатність до сприйняття та осмислення світу, відображеного в художніх творах;

 • виявити розуміння логіки розвитку змісту твору та вміння донести його до слухача;

 • продемонструвати яскравість творчої уваги («кінострічка явищ»), ступінь емоційної схвильованості, здатність зацікавити і захопити слухача своїм ставленням до подій і обставин твору, відчути жанр і стиль автора, передати думки автора та ступінь емоційного відгуку на зміст твору (сценічний темперамент), відчуття характеру дійових осіб;

 • продемонструвати володіння мовною виразністю (дикція, орфоепія, логіка, голосовий діапазон), вокальні дані, наявність музичного слуху, почуття ритму, вокальний діапазон, сила та тембр голосу;

 • продемонструвати пластичні та рухові дані (відчуття ритму, пластичність та гнучкість тіла);

 • здатність до аналізу та дослідження художнього твору, виявлення природи подій, жанрових ознак драматургічного твору, побудови та розуміння сутності головного конфлікту – розкриття його у зіткненні людських характерів;

 • виявлення здатності до творчої уяви та фантазії у загальному баченні вистави;

 • продемонструвати загальноосвітній та культурний рівень, уявлення про обрану спеціальність, обізнаність в питаннях соціально-культурного життя, літературі та мистецтві.

Під час художнього читання літературних творів оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, донесення авторської думки, яскравість і багатство творчої уяви, здатність поставитися до художнього вимислу як до факту реальної дійсності, здатність захопити слухача своїм ставленням до подій і обставин твору, ступінь емоційного відгуку на зміст твору (сценічний темперамент), відчуття характеру дійових осіб, вміння емоційно передати кульмінаційний момент твору та відчути його жанр і стиль. Перевірка музичного слуху та почуття ритму: спів, виконання вправи на вистукування ритму, повторення запропонованої мелодії. Під час виконання танцю оцінюється ритмічність, пластичність, рухові дані вступника.
Критерії оцінювання творчого конкурсу:

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Шкала оцінювання

100 – 200 балів


Критерії оцінювання знань вступників190 200

(відмінно)

Чітка дикція, хороші природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Уміння зацікавити слухача розповіддю через власне емоційне ставлення до літературного твору. Вміння відчути жанр твору, надати мовну характеристику його дійовим особам. Наявність сценічної культури. Хороші вокально-слухові дані та почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок. Точно повторює запропоновану мелодію. Виконання танцю на високому художньому і технічному рівні. Наявна емоційність, виразність, композиційна побудова. У практичній частині вступник чітко розкриває тему через послідовно пробудовану сценічну подію, виявляє здатність перетворювати життєве явище в образно-сценічне. Вступник чітко композиційно побудував свій виступ. Відповідь вступника на теоретичне питання відрізняється високим рівнем творчого, самостійного аналізу та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.


170 189

(добре)

Розуміння логічного змісту твору, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент. Реалізує словесну дію. Наявні природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму. Здатен емоційно впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору. Добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне. Виконання танцю на хорошому художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) і технічному рівні. Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконання танцю. Теоретична відповідь абітурієнта відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. У практичній частині вступник на достатньому рівні розкриває тему практичного завдання засобами сценічної дії та організацією сценічної події, виявляє здатність образного сприйняття та осмислення світу.


150 169

(задовільно)

Чітка дикція. Слабкі природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму. Розуміє зміст тексту, але допускається логічних помилок, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно. Присутні вокальні та слухові дані та почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуються з помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками. Виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, композиційна побудова) й низькому технічному рівні. Відповідь вступника на теоретичне питання відрізняється недостатнім рівнем самостійного аналізу та критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь. У практичній частині вступник недостатньо розкрив тему даного завдання, не достатній рівень володіння сценічною дією, організацією сценічної події, на низькому рівні образне сприйняття життєвих явищ.


100 149

(незадовільно)

Не впевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання. Не володіє яскравим інтонуванням. Ніяк не виявляє бажання захопити слухача змістом твору, відсутність розуміння особливостей характерів дійових осіб твору. Виконання позбавлене емоційного інтонування, не впливає на слухача. Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити запропоновану мелодію. Виконання танцю на низькому художньому (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова) та низькому технічному рівні. У теоретичній відповіді вступника відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного аналізу та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь, образно мислити. У практичній частині вступник не розкриває тему етюду, гне володіє органічною сценічною дією.


Рекомендована література:

  1. Акторська майстерність корифеїв : [збірник]. – К., 1973.

  2. Аникст Н. О театре / Н. Аникст.  М., 1962.

  3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня / В.И. Березкин. – М., 1980.

  4. Бояджиев Г. Душа театра / Г. Бояджиев. – М., 1974.

  5. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – М., 1969.

  6. Бояджиев Г. Поэзия театра / Г. Бояджиев.  М., 1960.

  7. Борев Ю. Художественный образ  форма художественного мышления / Ю. Борев // Эстетика.  М., 1975.  С.195-210.

  8. Василько В. Фрагменти режисури / В. Василько. – К., 1967.

  9. Гончаров А. Режиссерские тетроди / А. Гончаров. – М., 1980.

  10. Горбунова Е. Идеи. Конфликты. Характеры / Е. Горбунова.  М., 1960.

  11. Дурилін С. Марія Заньковецька / Дурилін С.  К., 1982.

  12. Захава Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – М., 1969.

  13. Калашников Ю. Тетральная етика Станиславского / Ю. Калашников. М., 1960.

  14. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер / Г.Ф. Коваленко. – М., 1980.

  15. Коломієць Р. Пристрасті за Богданом / Р. Коломієць. – К., 2010.

  16. Курбас Л. Березіль / Л. Курбас. – К., 1988.

  17. Курбас Л. Молодий театр / Л. Курбас. – К., 1991.

  18. Макарьев Л. С утра до вечера в театре / Л. Макарьев.  Л., 1977.

  19. Марков П. О театре / П. Марков.  М., 1974.

  20. Мастерство актера и режиссера в терминах и определениях Станиславского.  М., 1961.

  21. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2-х т. / В. Мейерхольд. М., 1968.

  22. Неллі В. Про режисуру / В. Неллі. – К., 1977.

  23. Саксаганський П. Думки про театр / П. Саксаганський.  К., 1980.

  24. Сахновский-Панкеев В. Драма / В. Сахновский-Панкеев. – М., 1969.

  25. Станиславський К.С. Собрание сочинений в 9-ти томах. Т. 1. Моя жизнь в искуссиве / К.С. Станиславський.  М., 1988.

  26. Станіславський К. Етика / К. Станіславський. – М., 1961.

  27. Товстоногов Г. Зеркало сцены: в 2-х кн. / Г. Товстоногов. – Л., 1980.

  28. Эфрос А. Професия – режисер / А. Эфрос. – М., 1979.

  29. Юра Г. Режисер у театрі / Г. Юра. – К., 1967.

Рекомендовані драматургічні твори:

 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. Мартин Боруля.

 2. Франко І. Украдене щастя. Лис Микита.

 3. Українка Леся. Лісова пісня.

 4. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.

 5. Куліш М. Патетична соната. 97.

 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.

 7. Пушкін О. Маленькі трагедії.

 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.

 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.

 10. Толстой Л. Влада темряви.

 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.

 12. Вампілов А. Прощання у червні. Старший син.

 13. Шекспір В. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір. Приборкання норовливої.

 14. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.

 15. Ібсен Г. Нора.

 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

 17. Уільямс Т. Трамвай бажання.

Електронні ресурси:

  1. Актерское мастерство. – Режим доступа : http://acterprofi.ru.

  2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.

  3. Каталог : Театр и театральное искусство. – Режим доступа : http://www.art world-theatre.ru.

  4. Театральная Энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php.

  5. Западноевропейский театр. – Режим доступа : http://svr-lit.niv.ru.

  6. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

  7. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : http://www.theatre-enc.ru.

  8. История:Кино.Театр. – Режимдоступа http://kinohistory.com/index.php.

  9. Театры мира. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat.

  10. Театры народов мира. – Режим доступа : http://teatry-narodov-mira.ru/

  11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

Хрестоматия актёра. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка