“конфліктологія та теорія переговорів”Скачати 255.67 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір255.67 Kb.


ПрАТ “ВНЗ “Київська гуманітарна академія”
кафедра міжнародних відносин

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

“КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ”


(за кредитно-модульною системою)
для студентів зі спеціальності “Міжнародні відносини”

Укладач: к. політ. н., с.н.с., доцент
Т. С. Стародуб
КИЇВ-2012

План проведення семінарського заняття № 1

Тема 1

Конфліктологія як напрям у суспільних науках”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведенняВступ

5Фіксований виступ на тему “Становлення предмету конфліктології”

5Обговорення, відповіді на запитання

5Фіксований виступ на тему “Конфліктологія як комплексна система знань”

5


Обговорення, відповіді на запитання

5Фіксований виступ на тему “Поняття та категорії конфліктології”

5


Обговорення, відповіді на запитання

5Підсумки заняття

5


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.: ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Гірник А.М. Основи конфліктології. – К.: ВГІ НАОУ, 2001.

 3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. - М., Аспект Пресс, 1996.

 4. Мацієвський Ю. Конфліктологія: що та як вивчати? // Людина і політика. – 2000. - № 1. – С. 25-30.

 5. Пірен М. Основи конфліктології. - К., 1997.

 6. Уткин Э.А. Конфликтология.Теория и практика.–М.: Тандем,1998.–262 с.

 7. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С.221.


План проведення семінарського заняття № 2

Тема 2

Історія становлення та розвитку конфліктології як науки”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведенняВступ

2Фіксований виступ на тему “Знання про природу конфліктів у стародавньому світі та античному суспільстві”.

5Обговорення, відповіді на запитання

2Фіксований виступ на тему “Далекосхідна конфліктологічна думка”

5Обговорення, відповіді на запитання

2Фіксований виступ на тему “Соціальні конфлікти в працях мислителів Середньовіччя та Нового часу”

5


Обговорення, відповіді на запитання

2Апробація рефератів з цієї проблематики

15Підсумки заняття

2


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.: ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Аристотель. Сочинения в четырех томах. – Т. 4. – М., 1984. – с. 533.

 3. Бэкон Фр. Опыты или наставления нравственные и политические // Соч. – Т. 2 – М., 1972.

 4. Гегель Г. В. – Ф. Философия права. Пер. с нем. – М., 1990. – С. 335-337.

 5. Гейзінга Й. Homo Ludens. – К.: Основи, 1994. – С. 97.

 6. Гірник А.М. Основи конфліктології. – К.: ВГІ НАОУ, 2001.

 7. Левин К. Типы конфликтов // М.: МГУ, 1982.

 8. Пірен М. Основи конфліктології. - К., 1997.

 9. Уткин Э.А. Конфликтология.Теория и практика.–М.:Тандем,1998.–262 с.

 10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка // Pro et Contra. Весна, 1997, Москва.

 11. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001.


Додаткова література:

 1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусокова А.А. Этносоциология. - М.: Аспект-Пресс, 1998.

 2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии.-2-е изд., доп.и перераб.-СПб: Питер, 2001.- 400с.

 3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. - М., Аспект Пресс, 1996.

 4. Клаузевиц К. О войне. М.: Логос, Наука, 1997.

 5. Козер Л.А. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О.А.Назаровой; Под общ. ред. Л.Г.Ионина. - М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуал. книги, 2000. - 205 с.

 6. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб.пос-е.–М.: Владос, 1999.–173 с.

 7. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии, решения, - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 8. Нагаев В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант).- К.: ЦУЛ, 2004.-198с.

 9. Основы конфликтологии: Учеб.пособие. / Под ред. акад. Кудрявцева В.Н.– М.: Юристъ, 1997.–195 с.

 10. Фельдман Д.М. Политология конфликта. - М.: Стратегия, 1998.


План проведення семінарського заняття № 3

Тема 2

Історія становлення та розвитку конфліктології як науки”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Психоаналітичний підхід”

5

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “Функціональні теорії конфлікту”

5

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Фіксований виступ “Політологічні та соціально-політичні теорії”

5

7

Обговорення, відповіді на запитання

2

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

8

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.: ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Гірник А.М. Основи конфліктології. – К.: ВГІ НАОУ, 2001.

 3. Пірен М. Основи конфліктології. - К., 1997.

 4. Уткин Э.А. Конфликтология.Теория и практика.–М.: Тандем,1998.–262 с.

 5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка // Pro et Contra. Весна, 1997, Москва.


План проведення семінарського заняття № 4

Тема 3

Поняття, структура та анатомія конфлікту”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Поняття конфлікту у зарубіжних конфліктологічних теоріях”

5

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “Визначення природи конфлікту в українській конфліктологічній думці”

5

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Фіксований виступ “Основні елементи конфлікту. Анатомія конфлікту”

5

7

Обговорення, відповіді на запитання

2

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

9

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.:ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Гірник А.М. Основи конфліктології. – К.: ВГІ НАОУ, 2001.

 3. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1993.

 4. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. – К., 1996.

 5. Пірен М. Основи конфліктології. - К., 1997.

 6. Скотт Дж. Гр. Конфликты. Пути их преодоления. – К., 1991.

 7. Уткин Э.А. Конфликтология.Теория и практика.–М.: Тандем,1998.–262 с.


План проведення семінарського заняття № 5

Тема 4

Типологія та методи дослідження конфліктів”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

5

2

Фіксований виступ “Класифікація конфліктів у працях вітчизняних та західних науковців”

10

3

Обговорення, відповіді на запитання

10

4

Фіксований виступ “Методи дослідження конфліктів”

10

5

Обговорення, відповіді на запитання

5

6

Фіксований виступ “Класифікація конфліктів за основними суспільними сферами. Типологізація конфліктів за якістю та кількістю сторін”

10

7

Обговорення, відповіді на запитання

10

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

9

Підсумки заняття

2

Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.: ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1993.

 3. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. – К., 1996.

 4. Пірен М. Основи конфліктології. - К., 1997.

 5. Скотт Дж. Гр. Конфликты. Пути их преодоления. – К., 1991.

 6. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика.–М.: Тандем,1998.–262 с.

План проведення семінарського заняття № 6

Тема 5

Розвиток та розв’язання конфліктів”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Основні періоди та етапи розвитку конфлікту”

5

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “ Життєвий цикл конфлікту”

5

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Фіксований виступ “Розв’язання конфлікту як процес вирішення суперечки”

5

7

Обговорення, відповіді на запитання

2

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

9

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.: ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Ішмуратов.А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів.-К.:Наукова думка,1996.-191с.

 3. Курбатов В. И. Как успешно провести переговоры. – Ростов-на-Дону, 1997.

 4. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии, решения, - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 5. Лебедева М.М. Развитие неофициального посредничества в современном мире: тенденции, проблемы, перспективы // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. - 1998, N 3. - С.28-35.

 6. Спиллман К. Р., Спиллман К. Образы врага и эскалация конфликта // Исследование международных конфликтов. – 1991. - № 3. – С. 61-82.

 7. Цыганков П.А. Международные отношения. - М.: Новая школа, 1996 (глава Х1. “Конфликты и сотрудничество в международных отношениях.”, с.242-268).

 8. Чумиков А.Н. Управление конфликтом и конфликтное управление как новые парадигмы мышления и действия // Социол. исследов., 1995. N 3. - С.52-57.

 9. Burton J. Conflict Resolution: The Human Dimension // http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol3_1/burton.htm.


Додаткова література:

 1. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В друх частях. Ставропол. Гос. ун-т. -Ставрополь, 1996.

 2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусокова А.А. Этносоциология. - М.: Аспект-Пресс, 1998.

 3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии .-2-е изд., доп.и перераб.-СПб: Питер, 2001.- 400с.

 4. Интернационализация диалога и переговорных процессов. Гостиный двор “Международной жизни” // Международная жизнь. - 1989. - N 1. - С. 147-157.

 5. Исраэлян В.Л., Лебедева М.М. Переговоры - искусство для всех // Международная жизнь, 1991, N 11, с. 48-55.

 6. Козер Л.А. Завершение конфликта // Социальный конфликт: современные исследования. - М.: ИНИОН, 1991.

 7. Козырев Г.И.Введение в конфликтологию: Учеб.пос-е.– М.: Владос,1999.–173 с.

 8. Нагаев В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант).- К.: ЦУЛ, 2004.-198с.

 9. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления.–К.: Внешторгиздат,1991.–190 с.

 10. Фельдман Д.М. Политология конфликта - М. Стратегия, 1998.

 11. Sandole D.Conflict resolution theory and practice.–Manchester, New York: Manchester University Press,1996.


План проведення семінарського заняття № 7

Тема 6

Переговори як засіб врегулювання конфліктів.Типи переговорів та стилі їх ведення”

(розраховано на 2 аудиторні години)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

5

2

Фіксований виступ “Соціальна природа феномену переговорів”

10

3

Обговорення, відповіді на запитання

5

4

Фіксований виступ “Характеристика переговорного процесу у різних сферах міжнародного життя. Особливості переговорного процесу в екстремальних умовах”

10

5

Обговорення, відповіді на запитання

5

6

Фіксований виступ “Моральні принципи ведення переговорів”

10

7

Обговорення, відповіді на запитання

5

8

Фіксований виступ “Універсальні стилі ведення переговорів”

5

9

Обговорення, відповіді на запитання

5

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

9

Підсумки заняття

5


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.:ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Бєлоусов М. Поле битви – стіл переговорів. – М., 1989.

 3. Исраэлян В.Л., Лебедева М.М. Переговоры - искусство для всех // Международная жизнь, 1991, N 11, с. 48-55.

 4. Курбатов В. И. Как успешно провести переговоры. – Ростов-на-Дону, 1997.

 5. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М., 1993.

 6. Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров: Пер. с венгр. - М.: Международные отношения, 1989.

 7. Уткин Э.А. Конфликтология.Теория и практика.–М.:Тандем,1998.–262 с.

 8. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. Пер. с англ. – М.: Наука, 1990.


Додаткова література:

 1. Интернационализация диалога и переговорных процессов. Гостиный двор “Международной жизни” // Международная жизнь. - 1989. - N 1. - С. 147-157.

 2. Ішмуратов.А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів.-К.: Наукова думка,1996.-191с.

 3. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии, решении, - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 4. Лебедева М.М. Развитие неофициального посредничества в современном мире: тенденции, проблемы, перспективы // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. - 1998, N 3. - С.28-35.

 5. Луков В.Б. Современные дипломатические переговоры: проблемы развития // Дипломатический вестник. Год 1987 / Под ред. О.Г.Пересыпкина. - М.: Международные отношения, 1988. - С.117-127.

 6. Нагаев В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант).- К.: ЦУЛ, 2004.-198с.

 7. Основы конфликтологии.: Учеб. пособие. /Под ред. акад. Кудрявцева В.Н.–М.: Юристъ, 1997.–195 с.

 8. Рубин Дж., Колб Д. Психологические подходы к процессам международных переговоров // Психологический журнал, 1990, N 2, С.63-73.

 9. Цыганков П.А. Международные отношения. - М.: Новая школа, 1996 (глава Х1. “Конфликты и сотрудничество в международных отношениях.”, с.242-268).

 10. Sandole D.Conflict resolution theory and practice.–Manchester, New York: Manchester University Press,1996.


План проведення семінарського заняття № 8

Тема 7

Динаміка переговорного процесу”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Формування предмету переговорів”

4

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “Основні етапи переговорного процесу”

4

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Контрольна робота з проблематики, що була вивчена

15

7

Апробація рефератів з цієї проблематики

8

8

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.:ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Исраэлян В.Л., Лебедева М.М. Переговоры - искусство для всех // Международная жизнь, 1991, N 11, с. 48-55.

 3. Курбатов В. И. Как успешно провести переговоры. – Ростов-на-Дону, 1997.

 4. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М., 1993.

 5. Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров: Пер. с венгр. - М.: Международные отношения, 1989.

 6. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. Пер. с англ. – М.: Наука, 1990.


Додаткова література:

 1. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. - М.: Международные отношения, 1990.

 2. Ішмуратов.А.Т. Конфлікт і згода.Основи когнітивної теорії конфліктів.-К.:Наукова думка,1996.-191с.

 3. Клаузевиц К. О войне. М.: Логос, Наука, 1997.

 4. Ковалев Ан. Азбука дипломатии. 5-е изд., перераб. и доп. - М., Международные отношения, 1988 или более поздние издания. (Глава “Переговоры и разрядка”, с.229-265).

 5. Козер Л.А. Завершение конфликта // Социальный конфликт: современные исследования. - М.: ИНИОН, 1991.

 6. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии, решении, - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 7. Лебедева М.М. Развитие неофициального посредничества в современном мире: тенденции, проблемы, перспективы // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. - 1998, N 3. - С.28-35.

 8. Лебедева М.М., Хрусталев М.А. Основные тенденции в зарубежных исследованиях международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения. - 1989. - N 9. - С.107-111.

 9. Луков В.Б. Современные дипломатические переговоры: проблемы развития // Дипломатический вестник. Год 1987 / Под ред. О.Г.Пересыпкина. - М.: Международные отношения, 1988. - С.117-127.

 10. Рубин Дж., Колб Д. Психологические подходы к процессам международных переговоров // Психологический журнал, 1990, N 2, С.63-73.


План проведення семінарського заняття № 9

Тема 8

Конфлікти в різних регіонах світу”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Врегулювання конфліктів на Європейському континенті (на прикладі окремих конфліктів)”

5

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “Стан та перспективи розв’язання конфліктів в Азії та Африці (на прикладі окремих конфліктів)”

5

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Фіксований виступ “Проблемні питання врегулювання конфліктів на терені Південного Кавказу”

5

7

Обговорення, відповіді на запитання

2

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

9

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Абасов А., Хачатрян А. Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность // http://www.ca-c.org/datarus/karabakh.rus/02.pre.rus.shtml.

 2. Андреев А., Давидович С. Об информационном противоборстве в ходе вооруженного конфликта в Косово // Зарубежное военное обозрение. – 2002. – № 11. – С. 7-13.

 3. Бабилунга И.В., Берил С.И., Бомешко Б. Г. и др. Феномен Приднестровья. – Тирасполь: РИО ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2000. – 288 с.

 4. Барановский В. Внутренние и внешние конфликты России // SIPRI Yearbook, 1996. Armament, Disarmament, and Security - Oxford: Univ. Press, 1997 / Ежегодник СИПРИ 1996. Вооружения, разоружение и международная безопасность. М.: Наука, 1997. - С.168-194.

 5. Бекер А. ООН, проблема палестинских беженцев и международный терроризм // Палестино-израильский конфликт в зеркале общественного мнения и международной дипломатии (после саммита в Кемп-Дэвиде и начале “интифады Аль-Акса”). Сборник статей и документов. – М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. – С. 146-176.

 6. Бодрук О.С. Досвід проведення миротворчих операцій ООН // Стратегічна панорама. – 2006. - №1. – С. 42-53.

 7. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти: Монографія. – К.: НІПМБ, 2001. – 300 с.

 8. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995. – 111 с.

 9. Бусыгина И.М. Северная Ирландия и Чечня: некоторые параллели // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 11. – С. 109-113.

 10. Бутрос Гали Б. Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира. Доклад Генерального секретаря ООН. Нью-Йорк, 1992.

 11. Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992-1995) // http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush_9.shtml.

 12. Вагапов В.Б. Гончаренко О.М., Косевцов В.О., Лисицин Е.М. Локальні конфлікти: Методологічні засади дослідження // Стратегічна панорама. – 2002. № 1. – С. 19-28.

 13. Востриков С.В. Карабахский узел как конфликтогенный фактор Закавказья // Полис. – 1998. – № 6. – С. 142-148.

 14. Гальянов П. Планы создания вооруженных сил Косово // Зарубежное военное обозрение. – 2006. – № 2. – С. 18-21.

 15. Горидзе Р. Грузия: конфликтные регионы и экономика // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – № 1 (31). – С. 169-177.

 16. Грігор’янц Е.Г. До питання про особливості вияву етноконфесійної конфліктності на пострадянському просторі (в аспекті регіональної безпеки) // Стратегічна панорама. – 2001. – № 3-4. – С. 156-160.

 17. Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса (1990-2000). – М.: Русское право / Русский Национальный фонд, 2001. – 720 с.

 18. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 19. Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. Сб.статей /Под. ред. М.Б.Олкот и др., Моск. Центр Карнеги. - М., 1997

 20. Каменецкий М. Бывшая Югославия – конфликтогенное пространство // Политическая мысль. – 1995. – № 2 - 3 (6). – С. 40-49.

 21. Конфликты в СНГ: некоторые вопросы методологии исследования // МЭ и МО, 1994, № 8-9.

 22. Косово: международные аспекты кризиса / Под ред. Д. Тренина и Е. Степановой; Моск. Центр Карнеги. – М.: Гендальф, 1999 – 309 с.

 23. Лебедева М.М. Конфликты внутри и вокруг России: применять силу или вести переговоры? - М.: МГИМО, 1993.

 24. Лысенко В.Н. Региональные конфликты в странах СНГ: опыт урегулирования / Полис, 1997. - 1998. - № 2. -С.147-157.

 25. Маначинський О. Грузія: зона підвищеної конфліктності в системі ГУУАМ // Розвиток Європи та виклики безпеці в Чорноморсько – Каспійському регіоні. – К.: НІМБ, Фонд Фрідріха Еберта, 2003. – С. 55-67.

 26. Маначинський О.Я. Косово і Метохія: історичні перехрестя. – К.: МАУП, 2001. – 112с.

 27. Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. М., 1998.

 28. Мингазутдінов І.О., Полтораков О.Ю. Феномен "етнічної мобілізації" та його наслідки для Західної Європи // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Міжнародні відносини. - 1998. - № 10. - С. 4-8.

 29. Молостовцева В. Південний Кавказ як джерело етнічної напруги в Чорноморсько – Каспійському регіоні. Досвід світової спільноти в розв’язанні етнічних проблем // Розвиток Європи та виклики безпеці в Чорноморсько – Каспійському регіоні. – К.: НІМБ, Фонд Фрідріха Еберта, 2003. – С. 83-90.

 30. Никитин А.И., Хлестов О.Н., Федоров Ю.Е., Демуренко А.В. Миротворческие операции в СНГ. – М.: МОНФ, 1998.

 31. Паин Э. Чечня и другие конфликты в России // Международная жизнь, 1998, № 9. - С.91-101.

 32. Перепелиця Г. Природа конфліктів у посткомуністичному світі // Політична думка. – 2000. – № 1. – С. 89-100.

 33. Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі. – К.: Стилос, 2003. – 254 с.

 34. Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. – К.: НІСД, 2003. – 432 с.

 35. Перепелиця Г.М. Політика України щодо миротворчості регіональних і субрегіональних організацій у Чорноморському і Євразійському регіонах // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2. – С. 123-132.

 36. Солленберг М., Валленштейн П. Крупные вооруженные конфликты // SIPRI Yearbook, 1996.Armament, Disarmament, and Security - Oxford: Univ. Press, 1997 / Ежегодник СИПРИ 1996. Вооружения, разоружение и международная безопасность. - М.: Наука, 1997.

 37. Стародуб Т. С. Міжнародний інтелектуальний форум “Майбутнє Близького Сходу після “Арабської весни” та Туреччина” / Т. С. Стародуб // Режим доступу: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/search/label/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A2.%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1

 38. Стародуб Т. С. Наслідки “Арабської весни” (2011) для Близького Сходу та Північної Африки: основні ризики та загрози / Т. С. Стародуб // Режим доступу: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/search/label/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A2.%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1

 39. Стародуб Т. С. Сучасна політика Туреччини на Близькому Сході в контексті її залучення до революційних подій (2011) / Т. С. Стародуб // Режим доступу: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/search/label/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A2.%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1

 40. Фукуяма Ф. Войны будущего // НГ, 11 февраля 1995 г.

 41. Somer M. Ethnic Kurds, Endogenous Identities, and Turkey’s Democratization and Integration with Europe // The Global Review of Ethnopolitics. – June 2002. – Vol.1, № 4. – P.74 -93.


План проведення семінарського заняття № 10

Тема 9

Проблемні питання реалізації одного з ключових завдань зовнішньої регіональної політики України – активізації її участі у врегулюванні “заморожених” конфліктів в регіоні”(розраховано на 1 аудиторну годину)


№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Основні засади зовнішньої регіональної політики України”

5

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “Участь України у врегулюванні регіональних конфліктів на просторі ОДЕР-ГУАМ”

5

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Фіксований виступ “Вірогідні сценарії розвитку подальшої участі України у процесах врегулювання “заморожених” конфліктів”

5

7

Обговорення, відповіді на запитання

2

8

Апробація рефератів з цієї проблематики

15

9

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Дацюк А. Політика України з урегулювання збройних етнополітичних конфліктів: досвід та перспективи // Стратегічна панорама. – 2006. – №1. – С. 144-148.

 2. Кулик В.А. К вопросу о роли Украины в приднестровском урегулировании: Приднестровье в геополитической системе координат ХХІ века. – Тирасполь: “Перспектива”, 2002. – С. 58-67.

 3. Стародуб Т. Вплив змін безпекового середовища у Чорномор’ї на процеси становлення нової системи регіональної безпеки / Т. Стародуб // Брошура. – К.: Фонд Фрідріха Еберта. – 2009. – 16 с.

 4. Стародуб Т. Роль України в процесах врегулювання етнічних конфліктів у Чорноморському регіоні в контексті формування нової архітектури європейської безпеки // Проблемы управления многоэтническими сообществами в условиях глобализационных и цивилизационных вызовов. Материалы IV международного семинара 4 – 6 мая 2005 г., г. Алушта / под ред. Т. А. Сенюшкиной – Симферополь: Таврия, 2006. – С. 177-180.

 5. Стародуб Т. Роль України у налагодженні співробітництва ОДЕР-ГУАМ з ЄС у політичній та безпековій сферах / Т. Стародуб // «Східний вимір» політики ЄС: Матеріали «круглого столу» (Київ, 27 вересня 2007 р.) / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2008. – 160 с. – С.: 48-53.

 6. Стародуб Т. С. Розробка системи антикризового менеджменту для Чорномор’я в контексті регіональної безпеки / Т. С. Стародуб // Стратегічна панорама. – 2010. – № 1. – С. 53 - 59.

 7. Стародуб Т. С. Теорія комплексу безпеки: можливості використання для формування спільної стратегії розвитку Чорноморського регіону / Т. С. Стародуб // Стратегічна панорама. – 2009. – № 4. – С. 63 - 71.

 8. Стародуб Т. С., Данильчук О. І. Питання співробітництва ОДЕР–ГУАМ з ОЧЕС, ЄС, НАТО у формуванні системи безпеки у Чорноморсько-Каспійському регіоні / Т. С. Стародуб, О. І. Данильчук // Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. – С. 91–100.

 9. Стародуб Т. С., Сапицька І. І. Нові підходи до формування системи регіональної безпеки у Чорноморсько-Каспійському регіоні / Т. С. Стародуб, І. І. Сапицька // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 86-95.

 10. Стародуб Т., Матійчик Я. Політика ЄС щодо процесів інституціонального становлення системи безпеки в Чорноморському регіоні / Т. Стародуб, Я. Матійчик // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ВД «Стилос», 2010. – 688 с. – С.: 120 – 124.

 11. Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001. – 134 с.

 12. Starodub Tetiana Processes of Regional Security and Cooperation System Institution-Building in the GBSA / T. Starodub / Security Risks and Threats in the Greater Black Sea Area. – Proceedings of the 2nd Annual International Conference. – Occasional Papers, Anul VII, 2008, Nr. 14. - p.: 107-115.


План проведення семінарського заняття № 11

Тема 10

Конфлікт та культури/цивілізації”(розраховано на 1 аудиторну годину)

№ п п

Зміст

Час проведення

1

Вступ

2

2

Фіксований виступ “Соціокультурний підхід до дослідження світових процесів”

4

3

Обговорення, відповіді на запитання

2

4

Фіксований виступ “Цивілізаційний напрям вивчення конфліктів”

4

5

Обговорення, відповіді на запитання

2

6

Контрольна робота з проблематики, що була вивчена

15

7

Апробація рефератів з цієї проблематики

8

8

Підсумки заняття

2


Література:

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учеб.-М.:ЮНИТИ, 2002.-551с.

 2. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 1991. 574 с.

 3. Тойнби А. Дж. Исследование истории. В трех томах. Том 2. Спб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, - 2006. – 446 с.

 4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? (1993)// Политические исследования. 1994. № 1.

 5. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность / Пер. с нем. Н.Ф. Гарелин. - Мн.: ООО “Попурри”, 1998.

 6. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.2. Всемирно-исторические перспективы / Пер. с нем. С.Э. Борич. - Мн.: ООО “Попурри”, 1999.

 7. Peace and War: Cross-cultural Perspectives/ Ed. by M.L. Foster, R.A. Rubinstein. New Brunswick, 1986.

 8. The Social Dynamics of Peace and Conflict: Culture in International Security/ Ed. by R.A. Rubinstein, M.L. Foster. Boulder, 1988.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка