Конфліктні ситуації та шляхи їх вирішенняСкачати 291.7 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір291.7 Kb.
Тема: Конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення

Мета : сформувати наукове розуміння поняття конфлікту та конфліктної ситуації , навчити педагогів продуктивно вирішувати конфліктні ситуації ; сформувати у педагогів вміння професійно навчати учнів безконфліктній міжособистісній взаємодії.

Завдання :

 • Оволодіння педагогами тезаурусом з теми ;

 • Опанування педагогами вміння продуктивно вирішувати конфліктні ситуації;

 • Створення рекомендацій для учнів щодо безконфліктної міжособистісної взаємодії.


План
Вступ
1. Конфлікт і конфліктна ситуація: основні поняття
2. Функція конфлікту
3. Тренаж. Вирішення конфліктних ситуацій

ВисновокСписок літератури
Введення
У всіх сферах людської діяльності при вирішенні різноманітних завдань у побуті, на роботі чи для відпочинку доводиться спостерігати різні за своїм змістом і силі прояву конфлікти. Вони займають значне місце в житті кожної людини, оскільки наслідки деяких конфліктів бувають занадто відчутні протягом багатьох років життя. Вони можуть з'їдати життєву енергію однієї людини або групи людей протягом декількох днів, тижнів, місяців або навіть років.
Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, загрозами, суперечками, ворожістю, війною і т. п. У результаті, існує думка, що конфлікт - явище завжди небажане, що його необхідно, по можливості уникати і що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникне.
Метою даного реферату є вивчення конфліктних ситуацій та шляхів їх вирішення.
Ділові відносини по праву можна назвати найбільш конфліктними з усіх можливих. У професійному середовищі виникають і постійно протікають процеси спілкування типу «керівник - підлеглий», «співробітник - співробітник», «менеджер організації - клієнт (покупець)» і т. д., кожен з яких характеризується особливою структурою взаємовідносин між сторонами-учасницями і нерідко значною часткою психологічно зумовлених протиріч, які абсолютно закономірно можуть виникнути між начальником і рядовим співробітником його відділу, конкуруючими колегами, покупцем і продавцем.
І, незважаючи на те, що конфлікт у діловій сфері має не тільки дестабілізують, а й функціональні наслідки (багатогранність конфлікту буде розглянута пізніше), будь-який конфлікт - скоріше негативне явище, тому що він практично завжди стає причиною зниження трудової активності людей, ослаблення їхньої мотивації до трудової діяльності, виникнення передчасної втоми і стресів.
Конфлікт і конфліктна ситуація: основні поняття
Конфлікт (від лат. Conflictus - зіткнення) - зіткнення сторін, думок, сил, переростання конфліктної ситуації у відкрите зіткнення; боротьба за цінності й претензії на певний статус, владу, ресурси, в якій цілями є нейтралізація, заподіяння шкоди або знищення суперника.
Як у багатьох понять у конфлікту є безліч визначень і тлумачень. Одне з них визначає конфлікт як відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить все, щоб була прийнята її точка зору або мета, і заважає іншій стороні робити те ж саме.
Розходження людей у ​​поглядах, розбіжність сприйняття й оцінок тих чи інших подій досить часто призводять до спірної ситуації. Якщо до того ж створилася ситуація є загрозою для досягнення поставленої мети хоча б одному з учасників взаємодії, то виникає конфліктна ситуація. Досить часто в основі конфліктної ситуації лежать об'єктивні протиріччя, але іноді буває досить якої-небудь дрібниці: невдало сказаного слова, думки, тобто інциденту - і конфлікт може початися.
Конфлікт = конфліктна ситуація + інцидент.
Конфлікти існують стільки, скільки існує людина. Однак загальноприйнятої теорії конфліктів, що пояснює їх природу, вплив на розвиток колективів, суспільства, немає, хоча є численні дослідження з питань виникнення, функціонування конфліктів, управління ними.
Конфлікт - боротьба за цінності й претензії на певний статус, владу, ресурси, в якій цілями є, нейтралізація, нанесення шкоди або знищення суперника.
У даному визначенні чітко і ясно вказані цілі конфліктної взаємодії, можливі дії в разі опору опонента, причому дії перераховуються в порядку наростання сили.
Конфлікт - зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів двох чи більше людей.
У цьому визначенні акцент зроблено на предмет зіткнення у вигляді протилежних цілей, інтересів, а питання методів впливу залишається невідомим.
Ознаки конфлікту включають: наявність ситуації, яка сприймається учасниками як конфліктної; неподільність об'єкта конфлікту, тобто предмет не може бути поділений справедливо між учасниками конфліктної взаємодії; бажання учасників продовжити конфліктну взаємодію для досягнення своїх цілей, а не вихід із ситуації.
Основними складовими конфлікту є: суб'єкти конфлікту (учасники конфліктної взаємодії), об'єкт конфлікту (те, що викликає протидію в учасників конфлікту), інцидент, причини конфлікту (чому відбувається зіткнення інтересів); методи регулювання конфлікту та діагностики конфлікту.
Конфліктна ситуація - це суперечливі позиції сторін за будь - якого приводу, прагнення до протилежних цілей, використання різних засобів по їх досягненню, розбіжність інтересів, бажань і т.д.
Досить часто в основі конфліктної ситуації лежать об'єктивні протиріччя, але іноді буває досить якої-небудь дрібниці: невдало сказаного слова, думки, тобто інциденту - і конфлікт може початися. У конфліктній ситуації вже виявляються можливі учасники майбутнього конфлікту - суб'єкти або опоненти, а також предмет суперечки або об'єкт конфлікту.
Конфлікт починається з того моменту, коли хоча б один з взаємодіючих суб'єктів усвідомлює відмінність своїх інтересів і принципів від інтересів і принципів іншого суб'єкта і починає односторонні дії зі згладжування цих відмінностей у свою користь (ще не розуміючи чітко, в чому вони полягають).
Першою ознакою конфлікту можна вважати напруженість, яка проявляється внаслідок нестачі або суперечливість інформації, недостатності знань для подолання труднощів. Справжній конфлікт часто проявляється при спробі переконати іншу сторону або нейтрального посередника, що "ось чому він не правий, а моя точка зору правильна".
Людина може спробувати переконати інших прийняти його точку зору або заблокувати чужу за допомогою первинних засобів впливу, таких як примус, винагорода, традиція, експертні оцінки, харизма, переконання чи участь.
Конфлікт має наступні фази.
1) Конфронтаційна (військова) - сторони прагнуть забезпечити свій інтерес за рахунок ліквідації інтересу чужого (у їхньому уявленні це забезпечується або добровільним чи вимушеним відмовою іншого суб'єкта від свого інтересу, або позбавленням його права мати свій інтерес, або знищенням носія іншого інтересу, що знищує природним чином і сам цей інтерес, а отже, і гарантує забезпечення власного).
2) Компромісна (політична) - сторони прагнуть по можливості досягти свого інтересу через переговори, в ході яких проводять заміну відрізняються інтересів кожного суб'єкта на загальний компромісний (як правило, кожна зі сторін намагається забезпечити в ньому по максимуму свій власний).
3) Комунікативна (управлінська) - вибудовуючи комунікацію, сторони досягають згоди, заснованого на тому. Що суверенітетом володіють не тільки самі суб'єкти конфлікту, але і їхні інтереси, і прагнуть до взаємодоповнення інтересів, ліквідуючи лише незаконні, з точки зору суспільства, відмінності.
Функція конфлікту
Функція конфлікту - певне призначення конфлікту в залежності від прийнятих норм у групі, колективі, суспільстві. Довгий час вважалося, що конфлікти шкідливі і користі від них немає ніякої, вони ведуть лише до різного роду втрат. У 1956 р. вчений Л. Козер (США) у роботі «Функції соціальних конфліктів» запропонував розглядати позитивні функції конфлікту, пов'язаного з організації та учасників конфлікту.
В даний час виділяють наступні функції конфлікту:
- Позитивні (розрядка напруженості між конфліктуючими сторонами, отримання нової інформації про опонента, згуртування колективу організації при протиборстві із зовнішнім ворогом, стимулювання до змін і розвитку; зняття синдрому покірності у підлеглих; діагностика можливостей опонентів);
- Негативні (великі емоційні, матеріальні витрати на участь в конфлікті, звільнення співробітників, зниження дисципліни, погіршення соціально - психологічного клімату в колективі, уявлення про переможених групах, як про ворогів, надмірне захоплення процесом конфліктної взаємодії на шкоду роботі, зменшення ступеня співпраці між частиною співробітників після завершення конфлікту, складне відновлення ділових відносин - «шлейф конфлікту»).
Рушійною силою в конфлікті є цікавість чи прагнення людини або перемогти, або зберегти, або поліпшити своє становище, безпека, стійкість у колективі чи надія на досягнення поставленої в явному чи не явному вигляді мети.
Як діяти в тій чи іншій ситуації, часто буває не ясно.
Характерною особливістю будь-якого конфлікту є те, що жодна з беруть участь, не знає заздалегідь точно і цілком усіх рішень, прийнятих іншими сторонами, їхнє майбутнє поведінку, і, отже, кожний змушений діяти в умовах невизначеності.
Можливість конфліктів закладена в істоті самого людського життя.
Причини конфліктів кореняться в аномаліях громадського життя і недосконалості самої людини. Серед причин, що породжують конфлікти, слід назвати, перш за все, соціально-економічні, політичні та моральні. Вони є живильним середовищем для виникнення різного роду конфліктів. На виникнення конфліктів впливають психофізичні і біологічні особливості людей.
У всіх конфліктів є декілька причин. Основними причинами конфлікту є обмеженість ресурсів, які потрібно ділити, взаємозалежність завдань, розбіжності в цілях, відмінності в уявленнях і цінностях, відмінності в манері поведінки, в рівні освіти, а також погані комунікації.
Досить часто в основі конфліктної ситуації лежать об'єктивні протиріччя, але іноді буває досить якої-небудь дрібниці - невдало сказаного слова, висловленої думки і з'являється протиріччя.
Для переростання виниклого протиріччя в конфліктній ситуації необхідні наступні умови: значимість ситуації для учасників конфліктної взаємодії; перешкоджання з боку одного з опонентів до досягнення цілей іншим учасником (навіть якщо це суб'єктивне, далеке від реальності сприйняття одним з учасників); перевищення особистої або групової терпимості до виник перешкоди, хоча б в однієї зі сторін.
Конфліктна ситуація - поняття досить рухливий, нестійке, воно легко може змінитися при зміні будь-якого з її елементів, поглядів опонентів, відносин «об'єкт-опонент», підміни об'єкта конфлікту, появи умов, що ускладнюють або виключають взаємодію опонентів, відмови одного із суб'єктів від подальшої взаємодії та ін
Вирішення конфліктних ситуацій
У конфліктній ситуації можна перебувати дуже довго, звикнутися з нею як з неминучим злом. Але не можна забувати про те, що рано чи пізно станеться якесь збіг обставин, інцидент, який обов'язково призведе до відкритого протистояння сторін, до демонстрації взаємовиключних позицій.
Візьмемо приклад типового внутрішнього конфлікту керівника.
Кілька років тому він прийняв на роботу сестру дружини через співчуття до її матеріального становища. Ситуація, за визначенням, конфліктна. Нічого страшного до пори до часу не відбувається, керівник із задоволенням користується додатковим джерелом інформації про настрої в колективі і дружина задоволена ... Але стає відомо, що йде начальник відділу, в якому працює своячка. Природно, вона претендує на вакансію, що звільнилася, її сестра і колектив відділу також не сумніваються в призначенні.
Керівник же прекрасно розуміє, що з новими обов'язками вона не впорається. Про можливість подібного розвитку подій, безумовно, варто було подумати заздалегідь і чітко позначити свою позицію по відношенню до родички. А тепер доведеться жертвувати або інтересами справи, або сімейним спокоєм ...
А що вже говорити про бідних начальників-чоловіків, якщо в них у підпорядкуванні 20 жінок ... Часто, одне зайве слово може викликати справжню революцію.
Необхідно пам'ятати, що кожна дія керівника розглядається всіма працівниками через призму конфліктної ситуації.
Конфліктна ситуація - це необхідна умова виникнення конфлікту. Для переростання такої ситуації в конфлікт, в динаміку, необхідно зовнішній вплив, поштовх чи інцидент.
Буває так, що в одних випадках вирішення конфліктів проходить дуже коректно і професійно грамотно, а в інших, що буває частіше, - непрофесійно, безграмотно з поганими наслідками частіше для всіх учасників конфлікту, де немає переможців, а є тільки переможені.
З досліджень відомо, що високоефективні компанії в конфліктних ситуаціях користувалися стилем вирішення проблем більше, ніж малоефективні компанії. У цих високоефективних організаціях керівники відкрито обговорювали свої розбіжності в поглядах, не підкреслюючи розбіжностей, але і не роблячи виду, що їх зовсім не існує.
Є п'ять стилів вирішення конфліктної ситуації: 1) ухилення - відхід від конфлікту, 2) згладжування - така поведінка, неначе немає необхідності дратуватися, 3) примус - застосування законної влади або тиск з метою нав'язати свою точку зору; 4) компроміс - поступка до деякої міри іншій точці зору; 5) вирішення проблеми - стиль, вибір в ситуаціях, які вимагають різноманітність думок і даних, характеризується відкритим визнанням різниці в поглядах і зіткнення цих поглядів для того, щоб знайти рішення прийнятне для обох сторін.
Деякі пропозиції щодо вирішення конфлікту:
1. Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень.
2. Після того, як проблема визначена, визначите рішення, які прийнятні для обох сторін.
3. Зосередьте увагу на проблемі, а не на особистих якостях іншої сторони.
4. Створіть атмосферу довіри, збільшивши взаємний вплив і обмін інформацією.
5. Під час спілкування створіть позитивне відношення один до одного, виявляючи симпатію і вислуховуючи думка іншої сторони, а також зводячи до мінімуму прояв гніву і погроз.
Для того щоб вирішити конфлікт керівник або посередник повинен знати або мати уявлення про психологічний портрет кожного працівника, тобто знати його слабкі й сильні сторони, і тим самим передбачати його можливу поведінку в конфліктній ситуації.
Які дії треба розпочинати керівник, якщо конфлікт в організації очевидний? Перш за все розкрити цей конфлікт. Правильно оцінити ситуацію. Відрізнити зовнішній привід від справжньої причини зіткнення. Причина може бути не усвідомленої самими конфліктуючими або свідомо ховатися ними, але вона, як у дзеркалі, відбивається в тих засобах і діях, які кожен застосовує для досягнення своєї мети. Необхідно розуміти, наскільки суперечливі інтереси сторін, що сперечаються.
Є три основні способи, що застосовуються керівником для подолання конфліктної ситуації:
- Виховний вплив, переконання конфліктуючих у спільності мети, доказ взаємної вигоди від спільної роботи, аналіз причин конфлікту з метою показати його несерйозність;
- Поділ об'єкту суперечки. Уточнення меж повноважень, відповідальності, компетенції. Доручення одному з конфліктуючих вирішити інший, не менш важливе питання, тоді як спірне питання вирішує другий учасник конфлікту. Передача спірного питання третій особі;
- Організаційні заходи.
Створення так званого «організаційного буфера», що усуває багато службові контакти. Нове організаційна ланка створюється також тоді, коли відсутня інстанція, відповідальна за спірне питання, чи коли надто жорсткі вимоги до окремих функцій не дозволяють застосувати взаємоприйнятні рішення. Як крайній засіб використовується переміщення працівників. Переміщати рекомендується обох працівників, застосовуючи цей спосіб тільки тоді, коли інші заходи вичерпані, і кожен з конфліктуючих діє переконано і по суті в інтересах колективу.
Профілактика конфліктів - робота з ще не почалися, а лише можливими конфліктами. Вона передбачає їх прогнозування при постійному інформаційно - аналітичному супроводі. Це вимагає моніторингу конфліктних ситуацій менеджером у своїй організації і в організаціях подібного типу. Треба пам'ятати, що об'єктивного опису конфлікту не буває, воно завжди суб'єктивно.
Висновок
Щоб ефективно управляти розвитком конфлікту, необхідно з максимальною точністю скласти його діагноз. Потім з'ясувати, хто залучений в конфлікт, визначити потреби і побоювання кожного з учасників конфліктної ситуації, пов'язаної з даною проблемою. Ідеальним є сприйняття конфлікту таким, яким він є насправді.
Недооцінка конфлікту може призвести до того, що його аналіз буде проведено поверхово і висловлені на основі такого аналізу пропозиції виявляться малопридатні. Недооцінка конфлікту може мати об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивні - залежать від стану інформаційних і комунікаційних систем, а суб'єктивні - від нездатності або небажання окремої людини відповідним чином оцінити ситуацію, що виникла.
Шкідлива не тільки недооцінка, але і переоцінка існуючого протистояння. У цьому випадку робляться зусилля набагато більші, ніж це дійсно необхідно. Переоцінка конкретного конфлікту або перестраховка щодо можливості конфліктного інциденту може привести до виявлення конфлікту там, де його насправді немає.
Попереджати конфлікти можна, змінюючи своє відношення до проблемної ситуації і поводження в ній, а також впливаючи на психіку і поведінку опонента.
Для запобігання міжособистісних конфліктів необхідно оцінювати, в першу чергу те, що вдалося зробити, а потім - те, що не вдалося: оцінює повинен сам добре знати діяльність; оцінку давати по суті справи, а не за формою; оцінює повинен відповідати за об'єктивність оцінки; виявляти і повідомляти оцінюваним працівникам причини недоліків; чітко формулювати нові цілі і завдання; надихати співробітників на нову роботу.
Дотримання цих рекомендацій допоможе конфліктуючим сторонам запобігти конфліктні ситуації, а якщо вони відбулися, то конструктивно їх дозволити і знайти оптимальний вихід з конфлікту.
Список літератури
1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. «Основи менеджменту» - М.: Справа, 2002 р.
2. Фогмін Г. П. «Моделі конфліктів», № 6 2001р
3. Алберті Є., Еммонс Л. «Умійте постояти за себе». М., 2002 р.
4. Барінов В. А., Барінов Н. У «Організаційний підхід до управління конфліктом у кризовій ситуації». 1999
5. Під редакцією А. Я. Кибанова «Управління персоналом» - М.: ИНФРА-М, 1999 р.
6. Фатхутдінов Р.А. Виробничий менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1997
7. Травін В.В., Дятлов В.А. Основи кадрового менеджменту. - М.: Справа, 1995


ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯc:\users\iгор\documents\логотип\логотип цппсрмала синяуніверсальна тон.bmp
Мета: привернути увагу до стану психічного здоров’я учня та вчителя; вказати на взаємозв’язок між психічним станом вчителя та психоемоційним комфортом учня ; ознайомити із принципами психології здоров’я; сприяти становленню культури почуттів та емоцій педагогів.

Завдання:

 • оволодіння педагогами тезаурусом з теми «Психічне здоров’я вчителя та учня»;

 • ознайомлення із оздоровчими принципами психології здоров’я;

 • створення власної стратегії збереження психічного здоров’я.

План

 1. Поняття «психічне здоров’я»

 2. Критерії психічного здоров’я.

 3. Психічне здоров’я дитини.

 4. Психічне здоров’я педагога. Ознаки професійного вигорання.

ТЕЗАУРУС

Психічне здоров’я – це стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних виявів, який забезпечує адекватну умовам діяльності регуляцію поведінки.

Поняття “психічне здоров’я” визначається наступним чином: “це набагато більше, ніж просто відсутність психічних захворювань. Психічне здоров’я – це те, що ми всі бажаємо мати, причому незалежно від того, чи знаємо ми, що це таке чи ні. Коли ми говоримо про щастя, душевний спокій, радість або задоволеність, ми говоримо про психічне здоров’я”

Ригідність - (від лат. rigidus - твердий) недостатня рухливість, низький рівень перемикання мотиваційних установок, дій, розумових процесів стосовно мінливих вимог середовища.

Дезадаптація - порушення пристосування організму та психіки людини до змін навколишнього середовища, що виявляється в неадекватних психічних, фізіологічних реакціях.

Інтроверсія — екстраверсія — поширена в психології категорізація рис особистості. Екстраверти — це тип особистості (або поведінки), що орієнтований у своїх проявах зовнішній світ, на оточуючих.Для екстравертів характерна поведінка, при якій людина прагне до:

 • Спілкуванню з людьми,

 • Увазі з боку оточуючих,

 • Участі у публічних виступах,

 • Участі в багатолюдних заходах і вечірках.

Інтроверти — тип особистості, орієнтований «всередину» або «на себе». Інтровертність — зовсім не те, що сором'язливість або відчуженість, це не патологія. Окрім того, ця властивість особистості не підлягає змінам, навіть якщо дуже сильно захотіти. Для інтровертів характерна поведінка, більш пов'язана з комфортною самітністю, внутрішніми роздумами і переживаннями, творчістю або спостереженням за процесом.
Складна соціально-економічна ситуація в країні негативно відбивається на здоров’ї населення, а в першу чергу, дітей. Поряд із загостренням хронічних захворювань, стрімко молодіють різні соматичні хвороби. Проте особливе занепокоєння викликають порушення психічного здоров’я у дітей та підлітків. Саме тому проблема збереження психічного благополуччя молодого покоління є надзвичайно актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства та системи освіти.
Останнім часом поняття “психічне здоров’я” віднайшло своє місце у психологічному тезаурусі.
За визначенням словника практичного психолога психічне здоров’я – це стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних виявів, який забезпечує адекватну умовам діяльності регуляцію поведінки [9].
У матеріалах Всесвітньої федерації здоров’я поняття “психічне здоров’я” визначається наступним чином: “це набагато більше, ніж просто відсутність психічних захворювань. Психічне здоров’я – це те, що ми всі бажаємо мати, причому незалежно від того, чи знаємо ми, що це таке чи ні. Коли ми говоримо про щастя, душевний спокій, радість або задоволеність, ми говоримо про психічне здоров’я” [1].
За визначенням С. Кулачківської, під психічним здоров’ям слід розуміти здатність успішно регулювати свою поведінку та діяльність відповідно до норм і правил. Нормативна саморегуляція поведінки передбачає наявність в особистості почуття захищеності та впевненості в майбутньому. Характерною рисою порушення психічного здоров’я є втрата здатності особистості довіряти, радіти, дивуватися, захоплюватися тощо.
Провідними критеріями психічного здоров’я є:
відповідність суб’єктивних образів відображуваним об’єктам дійсності та характеру реакцій – зовнішнім подразникам, значенню життєвих подій;
адекватний віку рівень зрілості особистісної сфери емоційно-вольовій та пізнавальній;
адаптивність у мікросоціальних стосунках;
здатність до саморегуляції поведінки, розумного планування життєвих цілей, підтримання активності в їх досягненні [9].
Значний внесок у розробку гуманістичної концепції психічно здорової особистості зробили Г. Олпорт, В. Франкл, А. Маслоу, К. Роджерс та інші. Вони запропонували такі основні риси психічно здорової особистості:
вона вільно ставить перед собою реальні цілі й вірить у свої можливості досягнення життєвих планів;
діяльність особистості не детермінується лише зовнішніми чинниками, людина бере на себе відповідальність за свої вчинки;
таким особистостям властиві творчі здібності в певній галузі;
їм притаманна повага до себе та інших, демократичність, відмова від лицемірства та маніпулювання як засобів впливу [1].
Психічне здоров’я дитини пов’язане з її стійкістю щодо стресу та дистресу, тобто адекватністю не тільки пізнавальних, а й емоційних переживань.
Науковці виокремлюють дві групи чинників, які порушують психічне здоров’я особистості: екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні). До перших зараховують екологічні, соціально-економічні та професійні фактори, а до других – порушення під час вагітності та пологів матері, захворювання у ранньому віці дитини тощо.
Більшу частину свого свідомого життя дитина проводить вдома і в школі. Саме ці дві інституції можуть безпосередньо впливати на стан психічного здоров’я дитини, створювати умови для психологічного комфорту та благополуччя, чи, навпаки, запускати механізми патологічних психічних змін.
В останні роки почастішали випадки виникнення шкільних дезадаптацій, що ставить на порядок денний необхідність розробки курсів та спецкурсів для підготовки вчителів та управлінців, присвячених проблемі діагностики та профілактики психічного здоров’я особистості як учня, так і вчителя.
Серед причин, які можуть впливати на психічне здоров’я школяра можна виділити наступні: навчальне перевантаження учнів, порушення психогігієнічних норм організації навчально-виховного процесу, характер стосунків між вчителем та учнями, мікроклімат у класі.
Проаналізуємо психологічні особливості впливу особистості педагога на порушення психічного здоров’я дитини. Цей негативний вплив може проявлятися у авторитаризмі педагога, педагогічних конфліктах учителя з учнями, проявах професійної деформації чи синдрому емоційного вигорання.
Важливу роль у психічному благополуччі дитини має стиль спілкування вчителя з учнями. Так, педагог, який послуговується авторитарним стилем спілкування, використовує такий арсенал методів як погрози, накази, жорстку критику, безапеляційні твердження завдає шкоди психічному здоров’ю учня. Як наслідок, у дитини можуть виникати неврастенічні чи психастенічні, компульсивні реакції, імпульсивні дії чи афекти, фобії чи тривожність.
Конфлікти на рівні вчитель – учень є звичним явищем, проте їх негативні наслідки часто мають тривалий характер, а це згубно позначається на психічному здоров’ї школяра [1]. Звичайно, мріяти про те, щоб конфлікти зовсім не виникали є утопією. Слід задуматися над статистикою, що від 33 до 40% педагогічних конфліктів виникають з вини вчителів, проте часто, навіть, у таких випадках обвинуваченим є учень.
Педагогічна діяльність – дуже важка та напружена праця, яка пов’язана з інтенсивним міжособистісним спілкуванням, тобто вчитель постійно перебуває в ситуації комунікації та взаємодії з учнями, батьками, колегами, адміністрацією. Вчитель повинен постійно впливати на учнів та батьків, що потребує від нього потужного заряду внутрішніх ресурсів. Педагогічна діяльність завжди є особистісно забарвленою, саме тому вчитель не повинен бути емоційно відстороненим від того, чим він займається. Важливою компетенцією вчителя є вміння швидко реагувати та приймати рішення. Але, напевно, найважливішою рисою вчителя є високий рівень розвитку емпатії, тобто вміння співпереживати, співчувати, розуміти учнів. Ми перерахували лише незначну частку вимог, які покладені на педагога, але всі вони виправдані, адже вчитель несе персональну відповідальність за фізичне та психічне здоров’я учнів.
Складні умови праці, великий тягар відповідальності, постійне перевантаження може призводити до проблем у психічному здоров’ї педагога: емоційне вигорання, професійна деформація, акцентуації характеру. За намагання зберігати зовнішньо ефективний індивідуальний стиль діяльності педагог часто розплачується внутрішніми дисгармоніями, проблемами психосоматичних та психовегетативних порушень [10].
Перебуваючи у таких станах вчитель не здатен позитивно впливати на особистість дитини, оскільки емоційний стан, настрій, самопочуття педагога швидко передаються учням, а крім того він і сам не отримує повного задоволення від роботи. У таких випадках вчитель потребує психологічної допомоги та підтримки.
Дослідження Н. Клюєвої демонструють взаємозв’язок між силою, рухливістю, врівноваженістю нервової системи та вигоранням. Так, низькі показники сили, рухливості та врівноваженості нервової системи є підґрунтям розвитку професійного вигорання, оскільки такі люди менш витривалі, швидко виснажують психофізіологічні ресурси, більш ригідні [2].
О. Міненко стверджує, що для педагога оптимальними показниками є помірна екстраверсія та інтроверсія, адже, навіть, надмірно високий показник екстраверсії не завжди може забезпечити ефективну взаємодію між вчителем та учнем [5].
Існує зв’язок між екстраверсією (інтроверсією) педагога та професійним вигоранням. Саме інтроверти відчувають значне психоемоційне виснаження через невідповідність, з одного боку, вимогам педагогічної діяльності, яка передбачає постійну комунікативну взаємодію, а з іншого боку, між власною мотивацією до міжособистісного спілкування.
Прояви професійного вигорання дуже різноманітні. Зокрема, вигорання може виявлятися у депресивному стані, підвищеній втомлюваності і спустошеності, втраті здатності бачити позитивні наслідки своєї праці, у негативних настановах щодо роботи й життя в цілому.
М. Амінов наводить такі основні ознаки вигорання: виснаження, втома; психосоматичні порушення; безсоння; нехтування виконанням своїх обов’язків; збільшення прийому психостимуляторів (тютюн, кава, алкоголь, ліки); зменшення апетиту чи переїдання; негативна самооцінка; підвищення агресивності, роздратованості, напруженості, посилення пасивності (цинізму, песимізму, безнадії, апатії); відчуття провини [6].
Педагог, який має вищеописані прояви професійного вигорання може знижувати працездатність учнів, викликати у них негативні переживання, стан тривожного очікування, невпевненості у собі, страху й почуття незахищеності, цинізму. Такий педагог не тільки сам не проявляє творчого підходу до навчально-виховного процесу, але й нівелює творчі задатки дитини, які не мають можливості реалізуватися. У таких вчителів діти залякані, пригнічені, апатичні, проявляють негативізм у взаємостосунках з однокласниками; вони часто скаржаться на погане самопочуття і поганий настрій, на болі в серці й животі, головний біль тощо.
Однією з найголовніших умов збереження психічного здоров’я школярів є дотримання вчителем принципів гуманізації освіти. Ці принципи передбачають застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання та виховання, ставлення до учнів як до рівноправних партнерів у спільній діяльності, виявлення поваги і любові до них, створення сприятливих умов для активності та творчості.

Що потрібно для психічного здоров'я?

Ми не будемо розглядати жодних психічних патологій. А спочатку домовимося, що в полі нашої уваги буде людина, яка вважається здоровою, але, тим не менше, досить часто страждає від стресів і негативних емоцій.

І з цієї причини я хочу запропонувати вам розібратися, що ж сприяє правильному існуванню особистості? За яких умов людина відчуває себе найкраще? Адже якщо ми будемо знати, що потрібно кожному з нас для нормального існування в цьому світі, то зможемо хоч якось наблизитися до стану гармонії у власній душі.

А при достатній старанності і увазі до власної персони цілком можливо зробити так, що цей стан оселиться в душі надовго, і ви ще зможете поділитися ним зі своїми близькими людьми.

Оскільки кінцевим підсумком високорозвиненої особи є психологічне благополуччя, тому для комплексного розвитку потрібно знати основні складові психічного здоров'я і благополуччя. Їх усього шість.

1. Першою і найважливішою складовою є прийняття себе як людини, гідного поваги. Це центральний ознака ментального здоров'я людини.

2. Уміння людини підтримувати позитивні, теплі, довірчі відносини з іншими. Люди з такими якостями мають вищий потенціал до любові і дружнім відносинам.

3. Автономність - це незалежність і здатність людини регулювати свою поведінку зсередини, а не чекати похвали або оцінки себе з боку оточуючих. Це здатність, завдяки якій людина може не дотримуватися колективних вірувань, забобонів і страхів.

4. Екологічна майстерність - здатність людини активно вибирати і створювати власне оточення, яке відповідає його психологічним умовам життя.

5. Наявність мети в житті - упевненість в наявності мети і сенсу життя, а також діяльність, спрямована на досягнення цієї мети.

6. Самовдосконалення - мало досягти тих характеристик, які були описані вище, важливо розвивати власний потенціал. Тобто повинна бути потреба реалізації себе і власних здібностей. Важливим аспектом ставлення до себе, як до особистості, здатної до самовдосконалення, є також відкритість новому досвіду.

За великим рахунком, психічне здоров'я залежить від стану нашого тіла, психіки і соціального оточення.

Для дітей потрібні додаткові умови:

- присутність батьків;

- уважне відношення до емоційних потреб дитини;

- більше самостійності та незалежності.

Можна намалювати коло, розділити його умовно на 6 секторів і оцінити кожен сектор за десятибальною шкалою. Так ви наочно зможете дізнатися, де саме і в якому аспекті вашого життя є невирішені проблеми. Залишиться тільки зайнятися їх вирішенням - а якщо робите, вирішите обов'язково.

Нещодавно прочитала книгу «Роздуми про здоров'я» видатного лікаря і вченого М. Амосова (жаль, що так пізно). Ось деякі його принципи психології здоров'я.

У виникненні хвороби в більшості винні не природа та суспільство, а лише сама людина.

Не надійтесь на медицину, бо вона не може зробити людину здоровою, а тим більше не потрапляйте в руки лікарів.

Щоби стати здоровим, украй необхідні власні зусилля (постійні та значні). Людина настільки досконала, що повернути здоров'я можна завжди!

Майже всі думають про поліпшення здоров'я... у старості.

Для доброго здоров'я необхідні п'ять умов: фізичні навантаження, обмеження в харчуванні, загартування, час і вміння відпочивати, щасливе сімейне життя.

Природа милостива: достатньо 20-30-ти хвилин фізкультури щодня (щоб аж піт вийшов) - і буде відмінне здоров'я.

Дуже стежте за своєю вагою: як мінімум - ріст у сантиметрах мінус 100.

Умійте завжди розслабитись (а це вже характер!).

Здоров'я - це щастя (а щастя - це стан тіла й душі).

Останній принцип розшифрую: • коли у вас багато соціальних зв'язків і дружніх контактів (особливо один надійний друг);

 • наявність міцної сім'ї (обов'язково з дітьми!);

 • цікава та улюблена робота (тоді є моральне задоволення);

 • наявність твердих життєвих переконань;

 • релігійна віра (вона не веде до шкідливих звичок).

Ось такі вони, принципи психології здоров'я. Виходячи з них, як же сучасному вчителю зберегти власне здоров'я? Поміркуйте над кількома порадами (знаючи, що ваше здоров'я - у ваших руках).

Плануйте не тільки свій робочий час, а і свій відпочинок. Організовуйте собі хвилини відпочинку, моменти задоволення, миті радості та насолоди протягом робочого дня, трудового тижня, навчального місяця, семестру. Тільки ви самі повинні думати про своє здоров'я (фізичне, моральне, психічне, громадське), свій настрій, працездатність, свої енергетичні сили.

Не будемо догматиками. У суспільстві домінує парадигма, що вчитель не має права на помилку - ні в чому, ніде, ніколи. Але вчитель теж людина і може помилятись. Він не відмінник, який одержує лише оцінки високого рівня, не ідеальний і випестуваний представник людини без недоліків. Геть цей догматизм! Нехай у нашому «табелі життя» будуть різні оцінки, а не тільки високого рівня, і нехай ми не будемо сприймати це, як привід до переживань і розладів.

Не дуже беріть на себе професію критика та прокурора (наша енергетика, наше вчительське біополе, якими ми заповнюємо середовище навколо себе, повинні бути чистими та позитивними).

Навчіться керувати своїм власним часом (визначте свої пріоритети, зосереджуйтесь на головному і думайте про власне здоров'я - це найголовніший пріоритет!).

Умійте відмовитись чемно, але переконливо. У школі непочатий край роботи, вир, лавина. І це - нескінченно! Виконуйте додаткові завдання в міру своїх можливостей.

Створіть на своєму робочому місці максимально комфортні умови праці. Приходьте на роботу з термосом, у якому може бути чай, гаряче молоко з вершковим маслом, улюблена кава, і протягом дня проводьте «гарячі» паузи. Уведіть у звичку приносити із собою горішки, курагу, родзинки, яблука, апельсини, мандарини, чорнослив (зробіть це за розкладом).

Виходьте на свіже повітря на перерви (додається до 10-ти відсотків кисню у кров, а у приміщенні тільки 2). Якщо у вас є «вікна» у розкладі, зробіть самомасаж голови, фізичні корегуючі вправи, послухайте улюблену пісню, подивіться на красиві пейзажі (це можуть бути й художні картини), на фото улюблених людей, пригадайте побільше приємностей вашого життя. Обладнайте свій навчальний кабінет за власним смаком (обов'язково - море квітів і відповідна гама кольорів).Боремося за власне здоров'я по-діловому! Бажаю вам доброго здоров'я та щастя!

Психічне здоров’я – це рівновага та сталість психіки людини, адекватне сприйняття реального світу; нормальна діяльність вищих психічних функцій. Психічне здоров’я стосується розуму, інтелекту та емоцій. Основою психічного здоров’я вважають стан загального душевного комфорту, який адекватно регулює поведінку людини в процесі життєдіяльності. Важливо аби кожна людина, обираючи той чи інший спосіб життя, брала до уваги не тільки збереження фізичного здоров’я, але й дбала про свій задовільний психічний стан.

На сьогодні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, аж 25% людей у всьому світі потребують допомоги спеціалістів у вирішенні проблем, пов’язаних з незадовільним станом власного психічного здоров’я, але у більшості країн є великий дефіцит необхідних психологічних служб.

Але, в першу чергу, від людини залежить бути їй здоровою чи ні, тобто вона сама повинна потурбуватися про збереження свого здоров’я, сповідуючи спосіб життя, який би забезпечив його збереження.

Як правило, особистий спосіб життя людини включає ставлення до здоров’я, сформовані навички для досягнення благополуччя, адаптацію до середовища, яке мінливе та швидко змінюється. Вибір ставлення до здоров’я – це особисте рішення, що безпосередньо впливає на здоров’я людини. Властивості особистості, навички, якими володіє людина – найважливіший чинник здоров’я. Відповідно, саме розуміння здоров’я дає можливість визначитися кожній людині яким чином його слід зберегти.

Які загрози своєму здоров’ю визначає сучасна молодь як найбільш актуальні?

За даними соціологічного дослідження Державного інституту сімейної та молодіжної політики «Ставлення молоді України до здорового способу життя» (2010 р.), саме психологічна напруга разом з негативним станом екології входить до числа найбільших загроз для здоров’я людини.

Так, на думку молоді 14–18 років негативний вплив на стан її здоров’я мають стан навколишнього середовища (69%), шкідливі звички (32,8%) та психологічна напруга (24,5%).

Думка молоді віком 18–24 років дещо різниться: стан навколишнього середовища (64,8%), психологічна напруга (31,4%) та неправильне харчування (31,2%).

А для молоді віком 25–35 років великими загрозами для здоров’я є стан навколишнього середовища (66,8%); психологічна напруга (33,7%) та шкідливі звички (29,4%).

Отже, бажаємо усім здоров’я: жити довго – «наповнити життя роками»; бути здоровим якомога довше – «наповнити роки життям»; розвивати впродовж життя свій потенціал – «наповнити життя повноцінним життям»!Література:
1. Авторські програми з психології / Упоряд. О. Главник. – К.: Шкільний світ, 2002. – С.4 – 10.
2. Завадська Т.В. Нейродинамічний компонент психофізіологічного стану вчителів // Вісник Харківського Національного університету. – Серія „Психологія”. – 2002. – №550. – С.78 – 81.
3. Іщук І. Центр практичної психології: можливості, взаємодія, перспективи // Психолог. – 2003. – 5 (53). – С.20 – 29.
4. Мешко М., Мешко О. Синдром „емоційного згоряння” вчителя у контексті професійної діяльності шкільного психолога // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого 2003). – С. 105 – 115.
5. Міненко О.О. Професійне становлення практичного психолога як система парадигмальних змін // Вісник Харківського Національного університету. – Серія „Психологія”. – 2002. – №550. – С.209 – 211.
6. Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – С. 6 – 38.
7. Психологические методы обретения здоровья: Хрестоматия /Сост. К. В. Сельченок. – Мн., М.: Харвест, АСТ, 2001. – 720 с.
8. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич, 1998. – 200 с.
9. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – С.175 – 176.
10. Ткачук Т.М. До проблеми впливу психофізіологічних особливостей вчителів на стан їх здоров’я // Вісник Харківського Національного університету. – Серія „Психологія”. – 2002. – №550. – С.346 – 349.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка