Концепція загальнодержавної програми розвитку малого І середнього підприємництва на 2014-2024 роки



Скачати 98.68 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір98.68 Kb.
КОНЦЕПЦІЯ

Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки

 

Визначення проблеми,



на розв'язання якої спрямована Програма

Одним із головних чинників формування в Україні середнього класу є розвиток підприємництва, яке виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя громадян.

Мале та середнє підприємництво (далі – МСП) забезпечує конкуренцію на належному рівні, прискорення інноваційних процесів, формування ринкової економіки, сприяє росту зайнятості. За чисельністю працюючих, обсягом вироблених і реалізованих товарів, виконуваних робіт і рівнем послуг провідну роль відіграють суб'єкти МСП.

У країнах з розвиненою ринковою економікою чисельність зайнятих у сфері малого підприємництва, як правило, перевищує 50 % населення працездатного віку (країни ЄС), а подекуди, може наближатись і до 80 % (Японія). Натомість в Україні у сфері малого підприємництва чисельність зайнятих становить 24,9 % населення працездатного віку.

У складі ВВП країн «старої» Європи (Німеччина, Франція) продукція малих підприємств складає понад 50 % та  країн «нової» Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина) - понад 30 – 40 % ВВП. Для порівняння – в Україні (за даними 2011 р.) цей показник дорівнює 7 %.

Розвиток підприємництва в Україні і досі залишається на низькому рівні.

У 2012 році загальна кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тисяч осіб наявного населення України становила 360 одиниць, що на  22,4 % менше, ніж у 2011 році. Частка малих та середніх підприємств в  Україні становила відповідно 93,7% та 5,7 %. Протягом 2010 – 2012 років ці показники суттєвих змін не зазнали.

У суб’єктів МСП у 2012 році працювало 5147,9 тис. осіб (з них у суб'єктів малого підприємництва - 2271,5 тис. осіб, у суб'єктів середнього підприємництва – понад 3669 тис. осіб). Кількість найманих працівників у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 3,2 % (1257 тис. осіб).

Рівень розвитку МСП в Україні свідчить про наявність низки проблем, зокрема:

- складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів (пересічному громадянину складно отримати кредит на розвиток бізнесу навіть за наявності ефективного бізнес-плану через високі ставки кредиту (близько 30 % річних));

- відсутність кваліфікованих кадрів (досить поширеним явищем є відплив наукових кадрів та кваліфікованих спеціалістів з України, що пов'язано з низьким рівнем заробітних плат та відсутністю відповідності між попитом та пропозицією на робочі місця);

- наявність адміністративних бар'єрів (висновки, сертифікація, ліцензування, дозволи, що видаються на короткий термін, змушують підприємство, яке не змінює свого функціонального призначення, оформляти  багато документів для отримання дозвільних документів на новий строк).

Актуальність розвитку МСП зумовлюється тим, що за рахунок відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття в країні та одночасно збільшується рівень доходів населення, що в свою чергу, призводить до зростання сукупного попиту та збільшення виробництва. Малий та середній бізнес допомагає державі вирішувати економічні (створення конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу, привабливість для іноземних інвестицій) та соціальні проблеми (створення додаткових робочих місць, вирішення проблем бідності).

У зв'язку з цим, постає питання державної підтримки МСП в Україні. Заходи держави у цьому напрямі мають поєднувати як загальносистемне регулювання ринкового середовища (конкурентна, податкова, зовнішньоекономічна, митна та ін. політика), так і специфічні заходи державного регулювання та державної підтримки розвитку.

Пріоритетні напрями державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва визначені у Законі України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Основними напрямами є:

1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування;

2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;

3) залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб;

4) забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх підприємств шляхом запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо;

5) сприяння розвитку інфраструктури підтримки МСП;

6) гарантування прав суб'єктів МСП під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб'єктів МСП та скороченню строку проведення таких процедур;

8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів МСП;

9) впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб'єктами МСП новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг).

 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва в Україні є:

- обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування, складність залучення значних інвестицій;

- складність, тривалість та, як наслідок, значна вартість проходження дозвільних і погоджувальних процедур;

- недостатній рівень відповідальності посадових осіб дозвільних служб та низький рівень обізнаності підприємців про механізм притягнення їх до відповідальності;

- складність процедури започаткування бізнесу та виходу з бізнесу;

- обмеженість інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності, в тому числі з питань сертифікації продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю;

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;

- недостатньо налагоджений механізм партнерства у сфері корпоративно-соціальної відповідальності;

-  недостатній рівень доцільності прозорості регуляторної діяльності, що не дозволяє суб'єктам господарювання планувати свою діяльність;

- відсутність дієвого механізму підтримки інноваційної діяльності;

- складний доступ вітчизняного МСП до сучасних технологій;

- недостатня активність представників МСП щодо захисту власних інтересів;

- недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва;

- недостатній рівень залучення молоді до підприємництва;

- низька активність сільського населення до започаткування власної справи;

- недосконала система державного нагляду за підприємницькою діяльністю;

- складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг.

 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі використання програмного методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2014-2024 років Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва (далі - Програма).



 

Мета Програми

Метою Програми є формування та реалізація державної політики підтримки та розвитку МСП, яка забезпечить вихід МСП на європейський рівень, зміцнення позицій в загальній структурі вітчизняної економіки, модернізацію, підвищення ефективності та збільшення його складової в обсягах вітчизняного виробництва.



Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Варіантами розв’язання проблеми є:

1. Розроблення додаткових та продовження виконання затверджених державних програм, спрямованих на розвиток та державну підтримку МСП. Недоліками зазначеного варіанта є неможливість комплексного розв’язання проблеми у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування та лише частковим вирішенням найбільш актуальних питань.

2. Визначення напрямів і пріоритетів розвитку МСП з урахуванням відповідних соціально-економічних державних і регіональних програм, впровадження дієвої системи державної підтримки. Зазначений шлях є оптимальним та передбачає ефективну реалізацію положень Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» через використання програмно-цільового методу і концентрацію зусиль центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань, що дасть змогу без формування нових елементів системи застосовувати стратегічний програмний метод розв'язання проблеми.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблеми, що заважають розвитку МСП, передбачається розв'язати шляхом:

1) дерегуляції господарської діяльності, у тому числі:

- спрощення порядку відкриття бізнесу;

- удосконалення процедур отримання документів дозвільного характеру;

- впорядкування та вдосконалення процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зменшення кількості здійснення заходів державного нагляду (контролю);

- оптимізації роботи органів державного нагляду (контролю), усунення дублювання функцій та необґрунтованого втручання держави у діяльність бізнесу;

2) розширення можливостей доступу суб’єктів МСП до кредитних ресурсів, в тому числі:

- розробки та впровадження нових фінансових інструментів підтримки діяльності суб’єктів МСП;

- залучення до кредитування суб’єктів МСП міжнародних організацій;

3) підтримки інноваційно-орієнтованих підприємств, в тому числі:

- посилення системи правового захисту прав власника, інвестора, корпоративної безпеки бізнесу;

- стимулювання суб’єктів МСП  до провадження діяльності з використанням наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих інноваційних технологій;

- розвитку співробітництва у сфері інновацій між державою, представниками приватного сектору, університетами та дослідницькими інститутами;

- забезпечення дистанційного доступу громадськості до патентно-інформаційних ресурсів на безоплатній основі, зокрема до описів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, селекційних досягнень, що сприятиме ефективному захисту прав на такі об’єкти.

4) сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі:

- підтримки створення бізнес-інкубаторів, що здійснюють надання комплексу послуг, зокрема послуг аутсорсингу;

- законодавчого визначення понять «бізнес-центр» та «бізнес-інкубатор»;

- поширення позитивного досвіду використання нових інструментів кооперування малих, середніх і великих підприємств (кластеризації, субконтрактації), практики пошуку партнерів за кордоном;

- створення центрів бізнес-інформації в мережі он-лайн;

- запровадження механізму проведення постійної якісної оцінки роботи об’єктів інфраструктури;

5) підтримки експортної діяльності суб’єктів МСП, в тому числі:

- гармонізації актів українського законодавства у сфері технічного регулювання, захисту прав інтелектуальної та промислової власності та його адаптація до міжнародних норм і правил;

- забезпечення страхування на пільгових умовах експортних ризиків;

- співпраці між державою, приватним сектором та громадськими організаціями;

- розроблення та створення системи навчання з питань зовнішньоекономічної діяльності в рамках реалізації програм підтримки суб’єктів підприємництва та проектів міжнародної технічної допомоги;

- створення умов для запровадження суб’єктами підприємництва системи управління якістю продукції.

6) розвитку корпоративно-соціальної відповідальності бізнесу;

7) розширення системи професійної освіти та підготовки кадрів  для бізнесу;

8) розвитку системи інформаційної підтримки, в тому числі формування (створення) інформаційної системи;

9) проведення  моніторингу умов провадження підприємницької діяльності.

         Програму планується виконати протягом 2014-2024 років.



Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

Очікуваними результатами виконання Програми є прискорення розвитку МСП, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, стійка тенденція збільшення кількості малих і середніх підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері МСП, збільшення внеску МСП в економіку України, насичення ринку товарами та послугами, поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу для залучення інвестицій.

Поступове виконання заходів Програми дозволить вирішити такі завдання:

- створення належних умов розвитку МСП;

- сприяння створенню робочих місць суб’єктами МСП;

- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів і послуг;

- залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та інших верств населення;

- активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;

- формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки МСП;

- створення умов для розвитку МСП у виробничій сфері, у томі числі на базі реструктуризованих підприємств;

- сприяння підвищенню конкурентоспроможності МСП на вітчизняному і світовому ринках;

- створення сприятливого бізнес-клімату в регіонах та ін.



 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах бюджетних призначень на утримання головних розпорядників бюджетних коштів, що є виконавцями заходів Програми, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка