Концепція розвитку системи наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові УкраїниСкачати 259.08 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір259.08 Kb.
#22256
ТипКонцепція


проект
Концепція

розвитку системи наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові України

1. Загальні положення
Структура і форми наукової діяльності Національної академії
Наукова діяльність як інтелектуальна, творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань і є невід’ємною складовою функціонування Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія). Положенням про Національну академію, затвердженим Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850, серед основних завдань діяльності Національної академії визначено:


Для науково-методологічного забезпечення процесів суспільного розвитку, державотворення та розвитку місцевого самоврядування і в руслі завдань наукової діяльності на базі Національної академії з часу її створення (1995 рік) відбулося формування, становлення і розвиток наукової галузі «Державне управління».

Структура наукової діяльності Національної академії включає такі форми її провадження:

1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі знань «Державне управління», у тому числі виконання науково-дослідних робіт (далі – НДР) у межах комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування», який фінансується за рахунок державного бюджету України.

Фундаментальні наукові дослідження націлені на отримання нових знань про закономірності суспільного розвитку, розбудови ефективної системи державного управління і системи місцевого самоврядування, їх взаємодії та взаємозв’язку.

Прикладні наукові дослідження спрямовані на одержання і використання нових знань для досягнення практичних цілей системи державного управління і системи місцевого самоврядування.

2. Виконання дисертаційних досліджень в ході підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до паспортів спеціальностей через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук з державного управління.

3. Виконання магістерських досліджень в рамках магістерських програм підготовки фахівців в галузі знань «Державне управління».

4. Проведення наукових досліджень міждисциплінарного характеру, що здійснюються сформованими під визначену тематику тимчасовими науковими колективами (ТНК). Виконання наукових досліджень, включаючи соціологічні дослідження і проведення наукової експертизи за договорами на розробку наукової продукції за замовленнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій.

5. Участь у реалізації проектів державних і регіональних наукових програм, підстава для участі у реалізації яких визначається відповідними нормативно-правовими актами України.

6. Розвиток наукових шкіл відповідно до предметних меж галузі знань «Державне управління».

7. Науково-методична підтримка спеціальностей галузі знань «Державне управління».

8. Експертно-аналітична діяльність, що спрямована на науково-консультаційний супровід роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також утворених при них робочих та консультаційно-дорадчих органів.

8. Науково-організаційна діяльність, що спрямована на координацію, методичне, організаційне забезпечення наукової і науково-педагогічної діяльності, а також її інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі знань «Державне управління».

10. Проведення науково-комунікативних заходів.

11. Науково-видавнича діяльність.

12. Участь у міжнародних наукових програмах і проектах за грантами вітчизняних і міжнародних фондів, організацій, що здійснюється відповідно до вимог вітчизняних і міжнародних фондів, організацій.


Загальна характеристика системи наукової діяльності

Національної академії
Протягом останнього десятиріччя на базі Національної академії сформовано розвинену систему наукової діяльності, яка охоплює:

 1. Суб’єктів наукової діяльності: науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня в галузі знань “Державне управління”, слухачів-магістрантів денної форми навчання в процесі наукових досліджень за тематикою кафедр (за спеціалізаціями), стажування та підготовки магістерських робіт.

 2. Суб’єктів управління науковою діяльністю: керівництво Національної академії, керівників регіональних інститутів державного управління Національної академії, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інституту вищих керівних кадрів, Інституту «Вища школа державного управління», Інституту державної служби та місцевого самоврядування, структурних підрозділів, наукових керівників, консультантів, голів спеціалізованих вчених рад, які реалізують науково-організаційну діяльність і ресурсне забезпечення в галузі знань “Державне управління”.

 3. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності в Національній академії, що керується Конституцією України; чинними Законами України: “Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060, “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року № 1556, “Про наукову та науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 року № 1977, “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року № 51, “Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 року № 3322, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001 року № 2623, “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року, № 40, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 8 вересня 2011 року № 3715; “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 року № 143; Указами Президента України щодо питань сфери наукової та освітньої діяльності, а також питань Національної академії, зокрема “Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України” від 9 грудня 2011 р.; Стратегією сталого розвитку “Україна 2020”, затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної ради України від 11 грудня 2014 року № 26; Концепцією розвитку національної інноваційної системи, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680; нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність у галузі освіти і науки, зокрема Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309; Положенням про державний вищий навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074; Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року” від 7 вересня 2011 р. № 942; нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, зокрема Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2006 р. № 422; Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженим наказом МОНмолодьспорту від 14 вересня 2011 р. № 1059; Типовим положенням з планування, обліку і калькування собівартості науково-дослідних та досадно-конструкторських робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830; Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796; Положенням про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії; Положенням про Національну академію державного управління при Президентові України, затвердженим Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850, а також Державними стандартами, які регламентують наукову діяльність у галузі освіти та науки; наказами та розпорядженнями керівництва Національної академії.

Організація системи наукової діяльності в Національній академії ґрунтується на таких принципах:

 • безперервність, практична спрямованість та інноваційність наукових досліджень;

 • комплексність, міждисциплінарність та міжпредметність наукових досліджень;

 • створення конкурентного середовища в системі наукової діяльності;

 • стимулювання наукової діяльності, збереження і розвиток наукових кадрів;

 • інтеграція наукової діяльності в міжнародний науковий простір;

 • концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах наукових досліджень;

 • поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень на період реалізації Концепції є:

 1. Адаптація системи державного управління та державної служби до стандартів ЄС.

 2. Управління інноваційним розвитком.

 3. Стратегічний менеджмент в державному управлінні.

 4. Антикризове управління в державному секторі.

 5. Лідерство в державному управлінні.

 6. Управління державними фінансами.

 7. Державне управління соціогуманітарним розвитком.

У межах цих пріоритетних напрямів суб’єкти наукової діяльності визначають тематичні напрями наукових досліджень, які в цілому мають відповідати пріоритетам, визначеним стратегічними документами розвитку держави. Суб’єкти управління науковою діяльність разом з суб'єктами наукової діяльності періодично переглядають перелік пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою забезпечення їх відповідності практичним потребам держави і суспільства. Пріоритетні напрями наукових досліджень затверджуються рішенням Вченої ради Національної академії.

 1. Інституціональну структуру організації, проведення і забезпечення наукової діяльності Національної академії включає: кафедри, регіональні інститути державного управління Національної академії, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування; управління організації фундаментальних та прикладних досліджень, управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, управління інноваційних освітніх технологій, відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення, управління з видавничої діяльності, Вчену раду, Наукову раду (Науково-методичну раду, Науково-експертну раду (до якої включено Секцію з координації наукових та дисертаційних досліджень); Раду з питань інформатизації, спеціалізовані вчені ради, Інститут вищих керівних кадрів, Інститут «Вища школа державного управління», Інституту державної служби та місцевого самоврядування, заплановано утворення Координаційної міжвідомчої ради з питань розвитку галузі науки «Державне управління». Усі зазначені складові інституціональної структури виступають суб’єктами наукової діяльності, де виконують завдання науково-організаційного характеру та ресурсного забезпечення щодо наукової діяльності Національної академії.

Функції та завдання суб’єктів наукової діяльності визначені відповідними нормативно-правовими актами та положеннями про діяльність цих суб’єктів.

Кафедри є основними підрозділами, які провадять і забезпечують наукову роботу, розробляють і вносять пропозиції щодо тематики НДР, дисертаційних досліджень, організують їх виконання, здійснюють науково-експертну та науково-консультаційну діяльність, а також залучають до наукової діяльності слухачів Національної академії, зокрема при підготовці ними магістерських робіт.Спеціалізована вчена рада – основна ланка в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації – утворюється Міністерством освіти і науки (МОН) у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та наукових установах, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові установи, національних академій наук, а також вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОН.

 1. Інфраструктуру наукової діяльності: наукові школи, аспірантуру і докторантуру, магістратуру, фахові наукові видання, бібліотечний фонд, інформаційно-технічне забезпечення, інформаційно-комунікативний та організаційний супровід.

 2. Наукову діяльність Національної академії, яка включає: по-перше, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі знань “Державне управління”, у тому числі виконання НДР у межах комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування”, який фінансується за рахунок державного бюджету. По-друге, виконання дисертаційних досліджень в процесі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів відповідно до паспортів спеціальностей через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук з державного управління. По-третє, науково-методичне забезпечення освітньо-професійного та освітньо-наукового навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у різних навчально-прикладних формах. По-четверте, надання експертно-аналітичних, консультативно-дорадчих та інших послуг органам державної влади і органам місцевого самоврядування.

 3. Партнерство в науковій діяльності: взаємодію з розвитку галузі знань “Державне управління” з такими основними партнерами, як Національна академія наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія педагогічних наук України, провідні ВНЗ України та зарубіжжя; науковий супровід та експертно-консультативну діяльність спільно або на замовлення з такими партнерами, як Адміністрація Президента України, Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство освіти і науки України, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

 4. Комунікативну складову наукової діяльності: зовнішні комунікації щодо формування тематики дисертаційних і магістерських робіт, держзамовлення на виконання НДР, навчання, підготовку кадрів вищої кваліфікації, науковий супровід діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування та внутрішні комунікації щодо проведення експертизи та затвердження тем НДР, визначення стратегії наукової діяльності й технологій проведення досліджень, кафедральних та міжкафедральних обговорень дисертацій та результатів НДР.

 5. Результати наукової діяльності Національної академії: нове знання, одержане в процесі виконання фундаментальних, прикладних, пошукових, дисертаційних досліджень, а також висновки проведених експертних досліджень, що зафіксовано на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового видання, дисертаційної роботи, висновків наукової експертизи тощо.

 6. Систему експертизи та впровадження результатів наукових досліджень у практику державного управління, місцевого самоврядування, реалізації соціально-економічних та державно-управлінських реформ.

2. Аналіз ситуації. Проблеми, яка потребують розв'язання


Аналіз функціональної структури організації, проведення та забезпечення наукової діяльності Національної академії дає підстави для висновків, що в Національній академії сформувалася інституціональна основа галузі знань “Державне управління”, де Національна академія за своїм науковим доробком і кадровим потенціалом є лідером серед залучених до розвитку галузі інших закладів освіти та наукових установ України.

З урахуванням пріоритетів, визначених в Законі України “Про вищу освіту”, “Про науково-технічну та наукову діяльність”, “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, виникає необхідність створення нормативно-правових, організаційних, фінансових та матеріально-технічних умов для належного функціонування Національної академії, вирішення нею нових завдань державного будівництва та формування нового покоління професіоналів державного управління.

Актуалізується необхідність суттєвого підвищення якості освітніх, наукових, експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг Національної академії, модернізації змісту, форм, методів, засобів навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, набуття ними професійних вмінь і навичок, формування та реалізації стандартів і процедур нової публічної політики з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування сучасними управлінськими кадрами; перехід Національної академії у режим динамічного оновлення.

Указом Президента України “Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України” від 9 грудня 2011 р. визначено статус Національної академії як головного державного вищого навчального закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Серед основних напрямів подальшого розвитку Національної академії визначено посилення її ролі в координації науково-дослідної роботи в галузі знань “Державне управління”, формуванні теоретико-методологічних засад реалізації державної кадрової політики та використання кадрового потенціалу й наукових досліджень Національної академії в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Разом з тим існуючі нині прогалини в науковій діяльності Національної академії не дозволяють їй повною мірою адаптуватися до сучасних практичних державно-управлінських потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нарощувати кількісні та якісні показники наукової роботи.

За нинішніх умов організації системи наукових досліджень для стану галузі знань“Державне управління” характерним є переважно екстенсивне зростання кількості дисертаційних робіт, публікацій, розширення обсягу підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збільшення кількості спеціалізованих вчених рад замість інтенсифікації якісного розвитку науки.

Наукова робота Національної академії потребує постійної уваги та зусиль щодо подальшого вдосконалення та інноваційного розвитку. В умовах соціально-економічної модернізації суспільства перед Національною академією стоїть відповідальне завдання з розвитку галузі знань“Державне управління” та системної організації наукових досліджень, які мають бути актуалізованими на науковий супровід демократичного реформування Української держави, пошук нових підходів до організації системи наукової діяльності.
3. Мета і строки реалізації Концепції. Напрями розвитку системи наукової діяльності в Національній академії
Метою цієї Концепції є визначення напрямів розвитку системи наукової діяльності в Національній академії та механізмів реалізації її модернізації шляхом впровадження нових і вдосконалення існуючих форм координації та організації наукових розробок, удосконалення нормативних документів практики їх застосування, а також розроблення та виконання організаційних заходів, спрямованих на забезпечення наукового супроводу діяльності Президента України.

Реалізація Концепції передбачається протягом 2015-2020 років.Напрямами розвитку наукової діяльності в Національній академії є:

  • розвиток галузі знань “Державне управління”, визначення її проблемного поля, формування стратегії, тематичних пріоритетів з урахуванням прикладного, технологічного спрямування галузі на практику державного управління;

  • науковий, експертно-аналітичний та інформаційно-консультативний супровід діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України і центральних органів влади, формування та реалізації державної кадрової політики і суспільних, у тому числі державно-управлінських реформ;

  • наукове забезпечення системи професійного навчання державно-управлінських кадрів, підготовки кадрів вищої кваліфікації, навчального процесу в Національній академії.

Модернізація наукової діяльності Національної академії передбачає створення сприятливих організаційних, нормативно-правових, матеріально-фінансових та соціально-психологічних умов проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами, поглиблення інтеграції з практикою діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і навчальним процесом.


 1. Шляхи та засоби розвитку системи наукової діяльності

в Національній академії за напрямами:
За напрямом – Розвиток галузі знань “Державне управління” передбачається:

  • забезпечення лідерської та координуючої ролі Національної академії в загальнодержавній системі підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів та відповідної наукової роботи в галузі знань “Державне управління”;

  • удосконалення управління за напрямом “Наукова діяльність у Національній академії” в частині організації, планування, мотивації, проведення наукових досліджень, контролю за їх виконанням та моніторингу впровадження результатів наукових досліджень;

  • розробка пріоритетів наукових досліджень у галузі знань “Державне управління” і механізмів їх впровадження;

  • забезпечення узгодження напрямів освітньо-професійної (освітньо-наукової) діяльності з напрямами наукової діяльності гал галузі знань “Державне управління”.

Для цього пропонується:

  • розроблення стратегії розвитку галузі знань “Державне управління”, формування відповідного координаційного центру щодо організації та проведення наукових досліджень у сфері державного управління;

  • утворення Координаційної міжвідомчої ради з питань розвитку галузі знань “Державне управління” з метою розробки пропозицій та рекомендацій щодо сприяння розвитку і координації тематики наукових досліджень з державного управління, що виконуються в наукових установах і вищих навчальних закладах України;

  • формування цілісної системи організації та проведення наукових досліджень у галузі знань “Державне управління”, зокрема в частині вироблення та реалізації узгодженої політики щодо визначення тематики наукових досліджень з урахуванням потреб розвитку держави, суспільства та відповідної галузі науки;

  • підвищення якості та конкурентоспроможності наукових досліджень Національної академії в галузі знань “Державне управління”, посилення їх прикладного аспекту та спрямування на науковий супровід державно-управлінських реформ;

  • розвиток на базі Національної академії Всеукраїнської громадської організації “Українська академія наук з державного управління” як центру інтегрування та пропагування галузі знань “Державне управління”, започаткування під її егідою виконання спільних наукових проектів на державному та міжнародному рівнях;

  • поєднання кафедрального, міжкафедрального, міжрегіонального способів організації виконання НДР;

  • запровадження проектного та програмно-цільового підходів з метою удосконалення планування та організації наукової роботи;

  • налагодження чіткої системи планування, експертизи, контролю за якістю та впровадженням результатів досліджень;

  • інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, наукових установ щодо тематики та проблематики дисертаційних досліджень, що виконуються в Національній академії, можливості та доцільності реалізації наукових розробок у практичній діяльності. Здійснення систематичного моніторингу практичної реалізації результатів наукових досліджень, що виконуються в Національній академії. Зосередження в Національній академії всіх пропозицій та рекомендацій за результатами дисертаційних досліджень з метою їх акумуляції та узагальнення з подальшим направленням до органів влади для практичного використання;

  • удосконалення системи підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів;

  • визначення на довгострокову, середньострокову та короткострокову перспективу напрямів, проблематики, тематики досліджень відповідно до потреб держави і суспільства, системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за напрямом “Державне управління”, зокрема навчального процесу Національної академії;

  • розробка концепції та програми висвітлення та популяризації основних наукових напрямів та досягнень Національної академії;

  • створення системи моніторингу стану і тенденцій розвитку галузі науки “Державне управління”, оцінки потреб в кадрах вищої кваліфікації галузі науки “Державне управління”, співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі;

  • створення різноманітних інформаційних баз даних з питань розвитку галузі знань “Державне управління”, доступних на веб-сторінці Національної академії;

  • цільова підготовка кадрів вищої кваліфікації за потребою суспільства та держави в наукових школах Національної академії;

  • розроблення програми дій щодо формування позитивного іміджу наукової діяльності у сфері державного управління в суспільстві з метою залучення перспективної творчої молоді до проведення наукових досліджень у галузі знань “Державне управління”;

  • розроблення концептуальних та програмних документів з питань розвитку галузі знань “Державне управління”, розвитку наукових досліджень з державного управління в Україні;

  • запровадження проектного менеджменту в системі наукової діяльності Національної академії.

За напрямом – науковий супровід діяльності Президента України, реалізації державної кадрової політики і державно-управлінських реформ передбачається:  • науковий супровід та взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

  • розвиток експертно-аналітичних та консультативно-дорадчих послуг;

  • розвиток міжвідомчих, міжнародних наукових зв’язків і комунікацій.

Для цього пропонується:

  • створення цілісної системи взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань експертизи, замовлення, планування, реалізації та впровадження результатів наукових досліджень;

  • розроблення пріоритетних напрямів і тематичної політики розвитку наукових досліджень на запити органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  • залучення до співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування через спільне визначення потреб у науковому супроводі їх діяльності та здійснення спільних НДР;

  • здійснення моніторингу невирішених актуальних проблем практики державного управління та місцевого самоврядування;

  • пропагування в органах державної влади запровадження новітніх технологій експертно-аналітичних та соціологічних досліджень з використанням електронного формату;

  • започаткування в органах державної влади майданчиків впровадження результатів наукових досліджень Національної академії;

  • сприяння залученню до аналітичної роботи у своїх установах, а також до наукових досліджень Національної академії випускників, підготовлених Національною академією, та наукових кадрів, які працюють в органах державної влади й органах місцевого самоврядування;

  • розробка та формування в науковій діяльності Національної академії напрямів взаємодії з бізнес-структурами, політичними партіями та іншими організаціями “третього сектору”;

  • запровадження удосконалених технологій соціологічних досліджень для моніторингу впливів державно-управлінських реформ на ефективність системи державного управління;

  • пропагування результатів наукових досліджень Національної академії шляхом їх оприлюднення, проведення науково-комунікативних заходів, публікацій оглядів наукових досліджень, реферативних електронних розсилок;

  • посилення інтеграційних зв’язків Національної академії з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України, Національною академією педагогічних наук України в частині розробки спільних наукових проектів з актуальних проблем державної політики та державного управління;

  • започаткування щорічних президентських читань та публікацій щорічних наукових доповідей Національної академії з актуальних проблем державної політики та державного управління;

  • створення постійно діючих фаховоспрямованих груп для наукового супроводу стратегічних і поточних напрямів розвитку суспільства в цілому й забезпечення регіональної динаміки зокрема та реалізації державно-управлінських реформ;

  • запровадження міжрегіональної форми організації досліджень за комплексним науковим проектом на замовлення органів державної влади, недержавних вітчизняних і міжнародних організацій у співпраці з НАН України, НАПрН України, НАПН України;

  • впровадження програми комерціалізації оперативних наукових досліджень та експертно-аналітичної роботи Національної академії;

  • забезпечення довгострокового міжнародного співробітництва в наукових дослідженнях за системою договорів та проектів.

За напрямом – наукове забезпечення системи професійного навчання державно-управлінських кадрів, навчального процесу в Національній академії передбачається:  • посилення впливу наукових досліджень на освітню діяльність з професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

  • забезпечення оптимального поєднання навчального процесу з підготовки фахівців у галузі знань “Державне управління” з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління, розробка механізмів упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню результативності та ефективності їх діяльності, а також у навчальний процес в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Для цього пропонується:

  • забезпечення наукового супроводу модернізації загальнонаціональної системи професійного навчання в галузі знань “Державне управління”, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

  • формування комплексного науково-методичного забезпечення навчального процесу в Національній академії: запровадження сучасних інтерактивних технологій, створення комплексних інноваційних підручників для цільової підготовки магістрів державного управління за спеціальностями “Державне управління”, “Управління суспільним розвитком”, “Публічна політика та управління”, “Регіональне управління”, “Місцеве самоврядування”, “Публічне адміністрування”, “Державне управління у сфері охорони здоров’я”, “Державне управління у сфері освіти”, “Державне управління у сфері національної безпеки”, “Електронне урядування”, “Парламентаризм та парламентська діяльність”;

  • удосконалення програм підготовки магістрів державного управління, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення їх комплексом фундаментальних монографій та енциклопедичних видань за пріоритетними напрямами розвитку державотворення;

  • запровадження бакалавратури у галузі знань “Державне управління”;

  • забезпечення розробки та вдосконалення документів стратегічного розвитку Національної академії (нової редакції Положення про Національну академію, зокрема закріплення в Положенні завдання координації Національною академією наукових досліджень у галузі знань “Державне управління”, Стратегії розвитку Національної академії, проекту Державної програми розвитку Національної академії до 2020 р., а також документів стратегічного розвитку закладу за напрямами діяльності);

  • удосконалення системи навчання аспірантів та докторантів в аспекті її орієнтації на володіння здобувачами наукового ступеня сучасною методологією й інструментарієм наукових досліджень галузі знань “Державне управління”;

  • подальший розвиток практики систематичного проведення тематичних семінарів за конкретними напрямами для обміну досвідом і підвищення кваліфікації вчених, пропагування результатів досліджень;

  • запровадження щорічного конкурсу “Кращий молодий науковець Національної академії державного управління при Президентові України” з відзначенням індивідуальними грантами на проведення подальших наукових досліджень;

  • проведення науково-методологічних і навчально-методичних семінарів, стажувань, короткотермінових форм навчання науковців;

  • започаткування викладання модуля “Організація виконання науково-дослідних робіт”;

  • оновлення чинних та укладання нових угод про співпрацю з вітчизняними і зарубіжними установами та закладами освіти професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, проведення спільних наукових досліджень і науково-комунікативних заходів;

  • введення обов’язковим етапом виконання науково-дослідних робіт обґрунтування та формування емпіричної бази дослідження, а у разі потреби – проведення масових та експертних соціологічних опитувань;

  • забезпечення регулярного підвищення кваліфікації та стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування професорсько-викладацького складу Національної академії.
 1. Механізми реалізації Концепції

Реалізація зазначених напрямів передбачає:  • розвиток нормативно-правової бази з питань розвитку галузі, функціонування її інфраструктури;

  • створення Міжвідомчої проблемної комісії при президентові Національної академії з координації та проведення НДР у галузі науки “Державне управління” в Україні з представництвом Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, Української академії наук з державного управління, НАН України, НАПрН України, НАПН України. У складі комісії – окремі секції за напрямами досліджень;

  • розвиток діяльності Координаційної ради з питань розвитку галузі “Державне управління” в Україні;

  • запровадження координації дисертаційних досліджень в Україні, створення загальнонаціональної інформаційної системи дисертаційних досліджень у галузі знань “Державне управління” та суміжних галузях на базі Національної академії;

  • створення механізмів постійних комунікацій виконавців НДР з органами державної влади та місцевого самоврядування;

  • з метою забезпечення орієнтації на запити практики державного управління запровадити узгодження технічних завдань НДР з органом (органами) державної влади, в інтересах яких провадяться ці НДР і де заплановано впровадження їх результатів;

  • створення та запровадження системи мотивації і оцінювання науково-дослідної роботи на основі реальної практичної потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  • розроблення порядку проведення наукової та науково-технічної експертизи наукових досліджень Національної академії;

  • посилення взаємодії з органами – суб’єктами законотворчої ініціативи щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення наукової та науково-педагогічної діяльності;

  • запровадження конкурсу (тендеру) на найбільш потужні наукові розробки, зокрема базові підручники, концепції, проектні розробки тощо;

  • створення Ради молодих науковців.
 1. Перспективи та очікувані результати

Проект Концепції системи наукової діяльності Національної академії орієнтовано на посилення її провідної ролі в розвитку галузі знань “Державне управління” в загальнонаціональній системі професійного навчання управлінських кадрів, науковому супроводі системних державно-управлінських реформ, що сприятиме підвищенню ефективності державного управління, посиленню інституційних засад державної служби, якісному оновленню її кадрового корпусу.

Основними результатами модернізації наукової діяльності Національної академії будуть:


  • підвищення ефективності, прозорості та відкритості наукових досліджень;

  • лідерство Національної академії в розвитку галузі знань “Державне управління” в Україні;

  • інтеграція освіти, науки й практики у державному управлінні;

  • координуюча роль у визначенні пріоритетів наукових досліджень, інституційного розвитку та інфраструктурної модернізації галузі;

  • провідна роль Національної академії в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі продуктивної науково-методичної роботи;

  • ефективний трансфер результатів наукових досліджень у державне управління України, суспільно важлива експертно-аналітична й консультативно-інформаційна діяльність, науковий супровід реалізації державної кадрової політики і державно-управлінських реформ.
 1. Джерела фінансування, необхідні для реалізації Концепції

Фінансування заходів із реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України. Удосконалення матеріально-фінансового забезпечення наукової діяльності можливе за рахунок диверсифікації фінансово-економічного забезпечення НДР у напрямах залучення ресурсів місцевої влади, державних підприємств, установ і організацій, бізнесу, громадських організацій та ресурсів міжнародних організацій і фондів.
Каталог: pages -> osn
pages -> Заместитель Министра образования
pages -> Нормативна частина
pages -> Нормативна частина
pages -> Iii образовательные технологии 19 IV. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины 19
pages -> Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького неврологія модуль 2 «Спеціальна неврологія» Навчально-методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів
pages -> Моделі електоральної поведінки та основні аспекти їх дослідження
osn -> Державне управління та місцеве самоврядування

Скачати 259.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка