Концепція профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі


ПЛАНУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІСторінка2/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.92 Mb.
#1020
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

ПЛАНУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ


1. Загальні вимоги до планування профорієнтаційної роботи в школі

Центром профорієнтаційної роботи є загальноосвітня школа. Планування профінформаційної роботи нездійсненно у відриві від планування інших організаційних і структурних елементів професійної орієнтації.

Робота по підготовці учнів до свідомого вибору професії здійснюється по заздалегідь розробленому плані. План профорієнтаційної роботи є необхідним інструментом керування цією важливою сферою діяльності школи і ґрунтується на глибокому знанні завдань, що стоять перед педагогічним колективом, а також визначає оптимальні умови і способи реалізації системи заходів профорієнтаційного характеру, терміни виконання конкретних задач і їхніх виконавців. Оскільки головна мета профорієнтаційної роботи в школі полягає в підготовці учнів до свідомого вибору професії, планування цієї роботи повинне направляти виконавців насамперед на досягнення зазначеної мети.

Профорієнтація учнів у школі здійснюється як у процесі їхнього навчання, так і в позакласній і позашкільній роботі. У цій роботі беруть участь весь педагогічний колектив, шкільний лікар, бібліотекар, батьківський комітет, тому об'єктом планування стає діяльність (профорієнтаційного характеру) усіх названих ланок. План повинен розкривати зміст діяльності кожної ланки шкільного колективу, включеного в профорієнтаційну роботу.

Профорієнтаційна робота не може зводитися до окремих заходів, тому перед дирекцією школи постає завданння — спланувати систему профорієнтаційної роботи. Про наявність такої системи можна говорити тільки тоді, коли заходи профорієнтаційного змісту проводяться не від випадку до випадку, а систематично, коли вони зв'язані досягненням конкретної мети. Система профорієнтаційної роботи має місце в тому випадку, коли реалізовані усі компоненти її структури, коли ці компоненти органічно зв'язані один з одним.

При плануванні системи профорієнтаційної роботи в школі необхідно передбачати наступне: 1) у планованих заходах (як навчальних, так і виховних) повинні бути відбиті завдання професійної орієнтації; 2) усі ланки шкільного колективу повинні бути залучені в профорієнтаційну роботу; 3) варто вжити заходів для підвищення рівня знань учителів, необхідних їм для успішного проведення роботи профінформаційного і профконсультаційного характеру.


2. Рекомендації з планування профорієнтаційної роботи в школі

План профорієнтаційної роботи в школі містить у собі систему заходів профінформаційного і профконсультаційного характеру. Певне місце в ньому також приділяється заходам, спрямованим на озброєння педагогічного колективу знаннями і методикою проведення профорієнтаційної роботи.

При плануванні профінформаційних заходів варто передбачати необхідність ознайомлення учнів зі структурою господарства держави в цілому, з окремими його галузями, а також із професіями, що представляють ці галузі. Планування інформаційного матеріалу здійснюється з урахуванням відомості про потребу в кадрах на підприємствах даного району, міста, села і можливостях працевлаштування на них випускників школи. Відомості такого характеру надходять в центр зайнятості, а відтіля — у школу.

Планування профінформаційних заходів повинне здійснюватися з урахуванням доцільності застосування в кожному конкретному випадку тієї чи іншої форми подачі інформаційного матеріалу. При цьому приймаються в увагу зміст професійної діяльності, що розкривається, вікові особливості учнів і інші фактори.

У процесі підготовки учнів до вибору професії можна умовно виділити три етапи. Перший етап роботи — з молодшими школярами — пропедевтичний. Основне завдання його полягає у вихованні в дітей загальної трудової спрямованості, любові і сумлінного відношення до праці, готовності виконувати будь-яку роботу, необхідну суспільству, уміння підкоряти свої особисті інтереси інтересам колективу. На цьому етапі в плануванні профорієнтаційної роботи повинні бути передбачені такі заходи, що розкривали б перед школярами значення праці в житті людини і для суспільства, важливість праці представників різних професій для господарства.

Молодші школярі здобувають уже деякі загальтрудові уміння, навички, виявляють цікавість до різних сфер господарства. Ці пізнавальні інтереси слід в учнів розвивати, проводячи з ними бесіди про людей праці. При плануванні бесід, екскурсій, що знайомлять молодших школярів із професіями, варто пам'ятати, що в силу вікових особливостей психіки цих учнів плановані форми роботи повинні мати свої особливості в подачі інформаційного матеріалу: розкриваються лише самі загальні риси даної сфери чи праці професії, її важливість для ринку праці, дається елементарний аналіз змісту даної професійної діяльності; аналіз її психофізіологічних вимог до людини ще недоступна для розуміння дітьми цього віку.

На другому етапі підготовки учнів до вибору професії (у середніх класах) продовжується робота з формування в школярів позитивного відношення до усіх видів трудової діяльності. Основним змістом профінформаційної роботи на цьому етапі є ознайомлення учнів з можливо більш широким колом ведучих професій з різних галузей господарства. При цьому до VII класу школярі повинні одержати уявлення про систему господарства країни в цілому. Увага вчителя, що веде профорієнтаційну роботу з учнями, спрямована на вивчення динаміки інтересів у підлітків, на їхню зміну і розвиток. Планування профорієнтаційної роботи на цьому етапі шкільного утворення повинне служити розширенню і поглибленню пізнавальних інтересів учнів. Заплановані заходи (екскурсії, зустрічі з фахівцями й ін.) уже більш глибоко, чим на першому пропедевтичному етапі, знайомлять учнів зі світом професій. При ознайомленні з якою-небудь галуззю господарства перед учнями розкриваються характерні риси основних масових професій цієї галузі.

У плануванні профорієнтаційних заходів у середніх класах особливе місце варто відвести вивченню школярами структури найближчих до школи підприємств і ведучих професій цих підприємств, у кадрах для яких є постійна потреба (підприємства міського району, села, найближчих до села районів області і т.д.). Тут можуть бути заплановані (особливо в VI-VII класах) бесіди й екскурсії на теми: «Спеціальності, яких найбільше потребує наше місто (район, область)», «Найважливіші галузі промисловості нашого міста (області) і працюючі в них фахівці» (екскурсія на підприємства, у майстерні ПТУ району, міста).

Крім бесід, екскурсій, зустрічей з фахівцями для розширення кола інтересів учнів цього віку можуть плануватися: демонстрація фільмів про професії, обговорення шкільних радіопередач про професії, обговорення телепередач із профорієнтаційної тематикою, організації вікторини «Хто знає найбільшу кількість професій (визначеної галузі промисловості чи сільського господарства)».

Робота учителів-предметників, спрямована на розширення і поглиблення інтересів учнів, систематично супроводжується виявленням і фіксацією їхніх інтересів і схильностей, на підставі чого їм даються поради про доцільність вибору того чи іншого факультативу, кружка.

На третьому, останньому етапі підготовки учнів до вибору професії (у старших класах) планування профорієнтаційної роботи має специфіку, зумовлену завданнями, що стоять перед нею. На цьому етапі також плануються заходи, спрямовані на формування в учнів психологічної готовності до праці, розширення їхніх знань про світ праці. Одержавши визначений багаж знань на попередніх етапах, старшокласники психологічно готові до сприйняття більш складного інформаційного матеріалу про вибір професії. У цей період їм може бути запропонований для вивчення короткий курс про основи вибору професії. Заплановані профінформаційні заходи будуються таким чином, щоб у їхньому процесі здійснювався глибокий соціально-економічний і психологічний аналіз професій. Якісно більш високий рівень професійної інформації на цьому етапі сприяє тому, що старшокласники, засвоюючи її, у той же час опановують спосіб самостійного аналізу професій і застосовують його при ознайомленні з новими професіями.

Планування профорієнтаційної роботи зі старшокласниками передбачає вже не тільки проведення заходів щодо розширення їхніх знань про світ праці і розвитку пізнавальних інтересів, але і таких форм роботи, що спрямовані на формування, поглиблення, закріплення існуючих інтересів до окремих сфер праці, професій.

У плануванні профконсультаційної роботи на цьому етапі роботи провідне місце повинне бути відведене вивченню і фіксації вчителем індивідуальних особливостей учнів, з огляду на які, учитель зможе дати пораду школяреві про вибір напрямку його майбутньої діяльності. Велика увага в плануванні на цьому етапі повинне бути відведено роботі з батьками учнів, шкільним лікарем, бібліотекарем і іншими учасниками цього великого комплексу, включеного в підготовку школярів до професійного самовизначення.

Дирекція і шкільна профорієнтаційна комісія складають загальношкільний план профорієнтаційної роботи; на його основі планують свою роботу в цій області усі ланки колективу: учителі-предметники, класні керівники, батьківський комітет, шкільний лікар, бібліотекар, військовий керівник школи. Сплановані профорієнтаційні заходи здійснюються як у системі загальношкільних заходів (вечора, диспути, збори, зустрічі з фахівцями), так і в роботі класних керівників у спеціально відведені години для виховної роботи з учнями класу. Система, що рекомендується, профорієнтаційної роботи школи найбільше повно може бути реалізована через факультатив по вивченню основ вибору професії.Нижче приводяться рекомендації по складанню шкільного плану профорієнтаційної роботи і планів такої роботи названих ланок школи. Ці рекомендації даються на підставі аналізу й узагальнення досвіду планування профорієнтаційної роботи в ряді шкіл України
Планування загальношкільних профорієнтаційних заходів директором школи і шкільної профорієнтаційної комісією

А. Робота з педагогічним колективом

 1. Провести нараду педагогічного колективу на тему «Завдання, зміст і форми профорієнтаційної роботи в школі в поточному навчальному році».

 2. Обговорити характер участі різних ланок шкільного колективу в профорієнтаційної роботі, налагодити їхній систематичний взаємозв'язок і взаємодію.

 3. Ознайомити вчителів з потребами підприємств свого району в кадрах і можливостями працевлаштування на них випускників шкіл у поточному році відповідно до даних центру зайнятості.

 4. Провести цикл занять з педагогічним колективом по ознайомленню його зі змістом, формами і методами профінформаційної і профконсультаційно роботи в школі.

 5. Разом із класними керівниками розробити план загальношкільних заходів профорієнтаційного характеру, проведених за участю представників підприємств, навчальних закладів району, міста.

 6. Направляти і контролювати проведення профорієнтаційних заходів, запланованих методоб'єднаннями, класними керівниками, громадськими організаціями, бібліотекою школи, батьківським комітетом, лікарем школи, війковим керівником.

 7. Контролювати ведення обліку працевлаштування і вступ в навчальні заклади випускників школи.

 8. Ефективно використовувати кабінет чи куточок профорієнтації, контролювати якість экспонируемых у ньому матеріалів, стежити за їх відновленням


Б. Профінформаційна робота

 1. Сприяти організації і проведенню різних заходів профінформаційного характеру: диспутів, професіографічних зустрічей з фахівцями, професіографічних досліджень, професіографічних екскурсій і т.д. Направляти дані заходи на виховання в учнів позитивного відношення і стійких інтересів до професій сфери матеріального виробництва, сфери обслуговування, до військових професій.

 2. Стежити за систематичним висвітленням різних галузей праці і масових професій у школі засобами кіно, радіо, стінних газет .

 3. Допомагати шкільній бібліотеці в комплектуванні літератури, що має профорієнтаційну спрямованість. Контролювати систематичність виставок книг у бібліотеці, що знайомлять учнів з різними галузями праці.

 4. Вести роботу з батьківським комітетом школи по залученню його до організації і проведення профінформаційних заходів.

Каталог: files -> metod work -> profil
metod work -> В.І. Уруський, заступник директора токіппо з наукової роботи
metod work -> Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський Педагогічна діагностика зміст вступ
profil -> Соціально-психологічних термінів адаптація
metod work -> Сценарії виховних заходів з історії та правознавства
metod work -> Розділ «Все про вчителя» Дзик Анатолій Петрович
profil -> Інформації про систему професійної орієнтації учнівської молоді призначений для: вивчення даної проблеми на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, керівників закладів освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка