Концепція державної міграційної політикиСкачати 176.91 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір176.91 Kb.
#8489
ТипКонцепція

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
 1. Предмет, місце і значення дисципліни “Управління трудовим потенціалом”.

 2. Взаємозв’язок дисципліни “Управління трудовим потенціалом” з іншими суміжними дисциплінами.

 3. Населення як основа формування трудового потенціалу.

 4. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

 5. Природний рух: сутність і значення.

 6. Статево вікові діаграми і їх характеристики.

 7. Показники оцінки природного руху населення.

 8. Види і типи відтворення населення.

 9. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

 10. Сучасна структура населення України та його основні соціально – демографічні характеристики.

 11. Демографічна політика. Об’єкт та суб’єкт демографічної політики.

 12. Суть і причини функції міграції.

 13. Показники оцінки механічного руху населення.

 14. Види міграції та їх характеристика.

 15. Фактори формування основних демографічних параметрів населення.

 16. Регулювання міграційних процесів.

 17. Концепція державної міграційної політики.

 18. Поняття та основні показники загальноосвітнього та професійного рівня трудового потенціалу.

 19. Зміст, принципи та структура загальної та професійної освіти в Україні.

 20. Суть та значення професійної орієнтації.

 21. Організація підготовки і підвищення кваліфікації робітничих професій.

 22. Форми підготовки спеціалістів.

 23. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що визначають конкурентоспроможність робочої сили.

 24. Прогнозування професійно – кваліфікаційного попиту на робочу силу та перепідготовка кадрів.

 25. Фактори. Які впливають на формування стратегії розвитку освіти.

 26. Зарубіжний досвід профорієнтаційної роботи.

 27. Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили у зарубіжних країнах.

 28. Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду.

 29. Сутність категорії “трудовий потенціал”.

 30. Трудовий потенціал індивіда, організації, суспільства.

 31. Місце людини в поняттях “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “людський фактор”, “робоча сила”.

 32. Фактори впливу на стан трудового потенціалу.

 33. Сутність формування і розподілу трудового потенціалу.

 34. Використання трудового потенціалу.

 35. Трудова активність і трудова мобільність та її вплив на розвиток трудового потенціалу.

 36. Роль молоді і осіб середнього віку в трудовому потенціалі.

 37. Взаємозв’язок населення і трудового потенціалу.

 38. Функції трудового потенціалу.

 39. Загальні поняття і функції “системи управління”.

 40. Сутність системи управління трудовим потенціалом.

 41. Підсистеми і елементи системи управління трудовим потенціалом.

 42. Мета і завдання системи управління трудовим потенціалом суспільства.

 43. Структура системи управління персоналом.

 44. Характеристика методів управління трудовим потенціалом.

 45. Активна і пасивна політика держави в галузі управління трудовим потенціалом.

 46. Засади, які закладені в Законах України, спрямованих на правове регулювання трудового потенціалу.

 47. Стан управління трудовим потенціалом в Україні.

 48. Джерела, споживачі і методи інформаційного забезпечення системи управління трудовим потенціалом.

 49. Фінансове і кадрове забезпечення системи управління трудовим потенціалом.

 50. Людський капітал в системі соціально-економічних категорій.

 51. Сутність людського капіталу на макро-, мезо-, мікроекономічному та особистому рівні.

 52. Інвестиції в людський капітал.

 53. Методи визначення ефективності інвестування в людський капітал.

 54. Концепція людського розвитку, запропонована ПРООН.

 55. Методологія розрахунку Індексу людського розвитку ПРООН.

 56. Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості і людського розвитку.

 57. Економічне зростання і попит на працю.

 58. Економічне зростання і пропозиція на працю.

 59. Безробіття і людський розвиток.

 60. Рівень життя і людський розвиток.

 61. Фактори мотивації економічної активності та їх характеристика.

 62. Методи мотивації економічної та їх характеристика.

 63. Моделі мотивації економічної активності трудового потенціалу.

 64. Сутність, джерела і структура доходів населення України.

 65. Класифікація доходів та їх характеристика.

 66. Нормативно – правові акти, що регулюють доходи працюючих.

 67. Соціально – економічне значення державних соціальних стандартів.

 68. Державне регулювання доходів.

 69. Доходи і платоспроможність населення.

 70. Бідність та напрями подолання бідності в Україні.

 71. Характеристика трудових ресурсів.

 72. Форми суспільної праці та їх характеристика.

 73. Сутність управління суспільною організацією праці

 74. Типи і методи управління суспільною працею.

 75. Деформації і проблеми в управлінні суспільною організацією праці при переході до ринкових відносин.

76.Сучасні напрямки соціальної політики в Україні.

77.Соціальний захист населення як елемент соціальної політики та його принципи.

78.Соціальний захист і адресність соціальної допомоги.

79.Форми соціального страхування населення в нових економічних умовах.

80.Зміни в системі пенсійного забезпечення.

81.Правові документи та державні структури, що здійснюють соціальну політику.

82.Перспективи розвитку соціальної політики в Україні з урахуванням світового досвіду.

83. Міжнародна організація праці (МОП): цілі, завдання, функції, структура та основні напрямки діяльності.

84.Конвенції і рекомендації МОП з питань використання трудового потенціалу і соціального захисту населення.

85.Вплив міжнародної економічної інтеграції на процеси управління трудовим потенціалом.

86.Проблеми створення єдиного ринку праці в країнах Європейського економічного співтовариства.

87.Участь України в європейських і світових структурах.

88.Проблеми інтеграції України в світовий ринок праці.

89.Європейський фонд освіти та його місце в управлінні трудовим потенціалом.

90.Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили.

91.Працевлаштування і створення робочих місць.

93,92.Система соціального захисту та фінансування соціальних програм

94.Сутність та визначення, трудового потенціалу підприємства.

95.Види трудового потенціалу підприємства.

96.Структура трудового потенціалу підприємства.

97.Одиниці виміру розміру трудового потенціалу підприємства.

98.Види трудового потенціалу працівника.

99.Методологія оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства

100.Модель оцінки трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства.

101.Поняття, показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу.

102.Умови і чинники підвищення ефективності використання трудового потенціалу суспільства.

103.Методичні основи класифікації резервів ефективності використання трудового потенціалу.

104.Сучасний рівень ефективності використання трудового потенціалу України.

105.Характеристика резервів та шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу України.

106. Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом сусп.-ва

107.Визначення ефективності інвестицій в ЛК

108. Вимоги до якості трудового потенціалу в ринкових умовах

109.Відтворення населення: сутність, види, типи, показники

110.Вплив глобалізації на трудовий потенціал суспільства

111.Гендерна нерівність в Україні та шляхи її подолання

112.Економічна та соціальна ефективність використання трудового потенціалу

113.Економічні методи УТП сусп.-ва

114.Зовнішня трудова міграція та проблеми українських мігрантів

115.Інформаційне і науково-методичне забезпечення системи УТП сус-ва

116. Класифікація населення за методикою МОП і за традиційною методикою

117.Концепція людського розвитку і її відмінність від концепції людського капіталу

118.Маятникова міграція і її позитивні-негативні наслідки

119.Методи регулювання економічної активності наседення

120. Механічний рух населення і його показники

121.Обєкти ек активності працездатного (зайнятого і безробітного) населення

122.Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з розвинутою ринковою економікою

123. Організаційні підходи щодо використання ТП під-в

124. Організація перепідготовки ТП

125.Освітньо-кваліфікаційні ріні профпідготовки кадрів в Україні

126. Основні види і структура сукупних доходів населення

127.Основні компоненти трудового потенціалу на особистісному рівні

128. Основні напрямки державної демографічної політики України до 2015 року

129.Основні положення концепції людського розвитку

130. Основні функції Мінстерства Соціальної політики України в забезпеченні УТП

131. Особливості японської системи підготовки трудового потенціалу

132.Оцінка ефективності використання ТП підприємства

133. Підсистеми і елементи системи УТП

134. Показники економічної ефективності використання ТП сус-ва

135.Показники оцінки ефективності використання ТП підва

136. Показники соц..ефективності використання ТП

137. Порівняльна характеристика фізичного і людського капіталу

138. Правові методи УТП суп-ва

139.Проблеми ефективного використання ТП в Україні

140. Проблеми мотивації ефективності населення України

141. Профорієнтація населення: поняття, структура та функції

142. Ринкові вимоги до якості ТП

143.Рівень життя та його вплив на ек. Активність

144 Рівень життя: показники і фактори, що його визначають

145.Роль об’єднань роботодавців у формуванні та використання ТП су-ва

146. Роль профспілок у формуванні і використання ТП сус-ва

147. Система профнавчання і державного регулювання нею в країнах ЄС

148. Система УТП суспільства та її структура

149.Складові компоненти ТП на особистісному рівні

150.Соц.захист працездатного населення та його складові

151.Соціал-ек сутність міграції населення,її фактори та функції

152. Соціал-психологічні методи УТП

153. Співвідношення категорій якість робочої сили і конкурентоспроможність робочої сили

154. Суспільна праці, її структура та функції

155. Сутність та зміст міграційної політики і її вплив на стан ТП

156.Сутність та методи державного регулювання доходів

157. Суть концептуального підходу до системи УТП у розвинутих країнах

158. Суть концепції людського розвитку та її відмінність від теорії людського капіталу

159. Трудова міграція, її позитивні та негативні наслідки

160.Трудовий потенціал під-ва, його види та компоненти

161. Трудовий потенціал під-ва, його структура, характернві риси та ознаки

162.Форми соціал захисту найманих працівників

163.Функції та мета системи УТП суспільства

164. Характеристика видів міграцій за ознакою тривалості

165. Характеристика витрат, що пов’язані з одержанням освіти

166. Характеристика джерел інформації про населення країни

167. Характеристика компоненті ТП на особистісному рівні

168. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів профпідготовки кадрів в Україні

169. Характеристика системи проф.навчання і державного регулювання нею в країнах ЄС.

170. Характеристика ТП за його основними компонентами на рівнях:особистісному, під-ва, сус-ва

171. Характеристика факторів, які впливають на стан ТП суспільства

172. Шляхи підвищення ефективності використання ТП України.

Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом сусп.-ва 106

Активна і пасивна політика держави в галузі управління трудовим потенціалом.45

Актуальні проблеми управління трудовим потенціалом в контексті міжнародного досвіду.28

Безробіття і людський розвиток.59

Бідність її вимірювання та напрями подолання бідності в Україні.70

Взаємозв’язок дисципліни “Управління трудовим потенціалом” з іншими суміжними дисциплінами. 2

Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості і людського розвитку. 56

Взаємозв’язок населення і трудового потенціалу.37

Види і типи відтворення населення.8

Види міграції та їх характеристика.14

Види трудового потенціалу підприємства.95

Види трудового потенціалу працівника. 98

Визначення ефективності інвестицій в ЛК 107

Використання трудового потенціалу.34

Вимоги до якості трудового потенціалу в ринкових умовах 108

Відтворення населення: сутність, види, типи, показники 109

Вплив глобалізації на трудовий потенціал суспільства 110

Вплив міжнародної економічної інтеграції на процеси управління трудовим потенціалом.85

Гендерна нерівність в Україні та шляхи її подолання 111

Демографічна політика. Об’єкт та суб’єкт демографічної політики.11

Державне регулювання доходів,його основні методи68

Деформації і проблеми в управлінні суспільною організацією праці при переході до ринкових відносин.75

Джерела, споживачі і методи інформаційного забезпечення системи управління трудовим потенціалом.48

Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили у зарубіжних країнах.27

Досвід підготовки та перепідготовки робочої сили.90

Доходи і платоспроможність населення.69

Економічна та соціальна ефективність використання трудового потенціалу 112

Економічне зростання і попит на працю.57

Економічне зростання і пропозиція на працю.58

Економічні методи УТП сусп.-ва 113

Європейський фонд освіти та його місце в управлінні трудовим потенціалом.89

Загальні поняття і функції “системи управління”.39

Зарубіжний досвід профорієнтаційної роботи.26

Засади, які закладені в Законах України, спрямованих на правове регулювання трудового потенціалу.46

Заходи активної та пасивної політики держави в УТП 45

Зміни в системі пенсійного забезпечення.80

Зміст, принципи та структура загальної та професійної освіти в Україні.19

Зовнішня трудова міграція та проблеми українських мігрантів 114

Інвестиції в людський капітал.52

Інформаційне і науково-методичне забезпечення системи УТП сус-ва 115

Класифікація доходів та їх характеристика.65

Класифікація населення за методикою МОП і за традиційною методикою 116

Конвенції і рекомендації МОП з питань використання трудового потенціалу і соціального захисту населення.84

Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що визначають конкурентоспроможність робочої сили.23

Концепція державної міграційної політики.17

Концепція людського розвитку і її відмінність від концепції людського капіталу 117

Концепція людського розвитку, запропонована ПРООН.54

Людський капітал в системі соціально-економічних категорій.50

Маятникова міграція і її позитивні-негативні наслідки 118

Мета і завдання системи управління трудовим потенціалом суспільства.42

Методи визначення ефективності інвестування в людський капітал.53

Методи державного регулювання доходів та їх характеристика 68

Методи мотивації економічної активності населення та їх характеристика.62

Методи регулювання економічної активності наседення 119

Методичні основи класифікації резервів ефективності використання трудового потенціалу.103

Методологія оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства99

Методологія розрахунку Індексу людського розвитку ПРООН.55

Механічний рух населення і його показники 120

Міжнародна методика розрахунку ІЛР 55

Міжнародна організація праці (МОП): цілі, завдання, функції, структура та основні напрямки діяльності.83

Місце людини в поняттях “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “людський фактор”, “робоча сила”.31

Моделі (схеми) мотивації економічної активності працездатного населення потенціалу29

Моделі мотивації економічної активності трудового потенціалу.63

Модель оцінки трудового потенціалу технологічного персоналу підприємства. 100

Мотивація економічної активності зайнятих в Україні 29

Напрями вдосконалення соціальної політики в Україні 76

Напрями діяльності МОП як координатора міжнародного співробітництва 83

Населення як основа формування трудового потенціалу.3

Нормативно – правові акти, що регулюють доходи працюючих.66

Обєкти ек активності працездатного (зайнятого і безробітного) населення 121

Одиниці виміру розміру трудового потенціалу підприємства.97

Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з розвинутою ринковою економікою 122

Організаційні підходи щодо використання ТП під-в 123

Організація перепідготовки ТП 124

Організація підготовки і підвищення кваліфікації робітничих професій.21

Організація суспільної праці та її структурні елементи 73

Освітньо-кваліфікаційні ріні профпідготовки кадрів в Україні 125

Основні види і структура сукупних доходів населення 126

Основні компоненти трудового потенціалу на особистісному рівні 127

Основні напрямки державної демографічної політики України до 2015 року 128

Основні положення концепції людського розвитку 129

Основні функції Мінстерства Соціальної політики України в забезпеченні УТП 130

Особливості японської системи підготовки трудового потенціалу 131

Оцінка ефективності використання ТП підприємства 132

Перспективи розвитку соціальної політики в Україні з урахуванням світового досвіду.82

Підсистеми і елементи системи управління трудовим потенціалом.41

Підсистеми і елементи системи УТП 133

Показники економічної ефективності використання ТП сус-ва 134

Показники оцінки ефективності використання ТП підва 135

Показники оцінки механічного руху населення.13

Показники оцінки природного руху населення.7

Показники соц..ефективності використання ТП

Поняття та основні показники загальноосвітнього та професійного рівня трудового потенціалу.18

Поняття, показники і критерії економічної та соціальної ефективності використання трудового потенціалу.101

Порівняльна характеристика фізичного і людського капіталу 137

Правові документи та державні структури, що здійснюють соціальну політику.81

Правові методи УТП суп-ва 138

Працевлаштування і створення робочих місць.91

Предмет, місце і значення дисципліни “Управління трудовим потенціалом”. 1

Природний рух: сутність і значення.5

Проблеми ефективного використання ТП в Україні 139

Проблеми інтеграції України в світовий ринок праці.88

Проблеми мотивації ефективності населення України 140

Проблеми створення єдиного ринку праці в країнах Європейського економічного співтовариства.86

Прогнозування професійно – кваліфікаційного попиту на робочу силу та перепідготовка кадрів.24

Профорієнтація населення: поняття, структура та функції 141

Регулювання міграційних процесів.16

Ринкові вимоги до якості ТП 142

Рівень життя і людський розвиток.60

Рівень життя та його вплив на ек. Активність 143

Рівень життя: показники і фактори, що його визначають 144

Роль молоді і осіб середнього віку в трудовому потенціалі.36

Роль об’єднань роботодавців у формуванні та використання ТП су-ва 145

Роль профспілок у формуванні і використання ТП сус-ва 146

Система профнавчання і державного регулювання нею в країнах ЄС 147

Система соціального захисту та фінансування соціальних програм92,93

Система УТП суспільства та її структура 148

Складові компоненти ТП на особистісному рівні 149

Соц.захист працездатного населення та його складові 150

Соціал-ек сутність міграції населення,її фактори та функції 151

Соціал-психологічні методи УТП 152

Соціальний захист і адресність соціальної допомоги.78

Соціальний захист населення як елемент соціальної політики та його принципи.77

Соціально – економічне значення державних соціальних стандартів.67Співвідношення категорій якість робочої сили і конкурентоспроможність робочої сили 153

Стан управління трудовим потенціалом в Україні.47

Статево вікові діаграми і їх характеристики.6

Структура системи управління персоналом.43

Структура трудового потенціалу підприємства.96

Суспільна праці, її структура та функції 154

Сутність категорії “трудовий потенціал”.29

Сутність людського капіталу на макро-, мезо-, мікроекономічному та особистому рівні.51

Сутність системи управління трудовим потенціалом.40

Сутність та визначення, трудового потенціалу підприємства. 94

Сутність та зміст міграційної політики і її вплив на стан ТП 155

Сутність та методи державного регулювання доходів 156

Сутність управління суспільною організацією праці73

Сутність формування і розподілу трудового потенціалу.33

Сутність, джерела і структура доходів населення України.64

Суть і причини функції міграції.12

Суть концептуального підходу до системи УТП у розвинутих країнах 157

Суть концепції людського розвитку та її відмінність від теорії людського капіталу158

Суть та значення професійної орієнтації.20

Сучасна демографічна ситуація в Україні.4

Сучасна демографічна ситуація в Україні.9

Сучасна структура населення України та його основні соціально – демографічні характеристики.10

Сучасний рівень ефективності використання трудового потенціалу України.104

Сучасні напрямки соціальної політики в Україні.76

Типи і методи управління суспільною працею.74

Трудова активність і трудова мобільність та її вплив на розвиток трудового потенціалу.35

Трудова міграція, її позитивні та негативні наслідки159

Трудовий потенціал індивіда, організації, суспільства. 30

Трудовий потенціал під-ва, його види та компоненти160

Трудовий потенціал під-ва, його структура, характернві риси та ознаки 161

Умови і чинники підвищення ефективності використання трудового потенціалу суспільства.102

Участь України в європейських і світових структурах.87

Фактори впливу на стан трудового потенціалу.32

Фактори мотивації економічної активності та їх характеристика.61

Фактори формування основних демографічних параметрів населення.15

Фактори,які впливають на формування стратегії розвитку освіти.25

Фінансове і кадрове забезпечення системи управління трудовим потенціалом.49

Форми підготовки спеціалістів.22

Форми соціал захисту найманих працівників 162

Форми соціального страхування населення в нових економічних умовах.79

Форми суспільної праці та їх характеристика.72

Функції та мета системи УТП суспільства 163

Функції трудового потенціалу.38

Характеристика видів міграцій за ознакою тривалості 164

Характеристика витрат, що пов’язані з одержанням освіти 165

Характеристика джерел інформації про населення країни 166

Характеристика компоненті ТП на особистісному рівні 167

Характеристика методів управління трудовим потенціалом. 44

Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів профпідготовки кадрів в Україні 168

Характеристика резервів та шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу України.105

Характеристика системи проф.навчання і державного регулювання нею в країнах ЄС. 169

Характеристика ТП за його основними компонентами на рівнях:особистісному, під-ва, сус-ва 170

Характеристика трудових ресурсів.71

Характеристика факторів, які впливають на стан ТП суспільства 171Шляхи підвищення ефективності використання ТП України. 172


Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 11
IJnfo dlya stydenta 11 -> Реферат на тему: " Психологія підлітків"
IJnfo dlya stydenta 11 -> Основні теорії мотивації та використання їх в управлінні персоналом
IJnfo dlya stydenta 11 -> Тема інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки
IJnfo dlya stydenta 11 -> Класифікація і кваліфікація правопорушень
IJnfo dlya stydenta 11 -> Психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом
IJnfo dlya stydenta 11 -> Рішення про санацію банку може прийматися у випадках: з ініціативи комерційного банку в рамках непримусових заходів впливу нбу з ініціативи нбу в рамках непримусових та примусових заходів впливу на комерційний банк
IJnfo dlya stydenta 11 -> Примусові заходи виховного характеру
IJnfo dlya stydenta 11 -> Управління соціальною організацією праці
IJnfo dlya stydenta 11 -> Періодизація
IJnfo dlya stydenta 11 -> Предмет, об’єкт, метод економіки природокористування

Скачати 176.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал