Комплексна програма корекційних занять розвиток та дорозвиток психічних І сенсорних функцій, соціально-побутове орієнтуванняСторінка1/4
Дата конвертації14.09.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
(розвиток та дорозвиток психічних

і сенсорних функцій,

соціально-побутове орієнтування,

просторове орієнтування та мобільність)


Підготовчий, 1-4 класи
для загальноосвітніх навчальних закладів

для сліпих дітейРекомендовано Міністерством освіти і науки України

ББК 74.3


К63

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-9252

від 21.12.2007)


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
(розвиток та дорозвиток психічних

і сенсорних функцій,

соціально-побутове орієнтування,

просторове орієнтування та мобільність)


Підготовчий, 1-4 класи
для загальноосвітніх навчальних закладів

для сліпих дітей


Програму підготували:

Н. В. Христоєва - керівник авторського колективу, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Г. М. Куніна - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

Л. М. Гладух - учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;

О. П. Назарова - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії;

Г. П. Било - вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії.
Рецензент:

Л. С. Вавіна - канд. пед. наук, ст. наук, співроб., завідувач лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України.
© Міністерство освіти і науки України, 2008

© Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, 2008

© Видавництво «Інкунабула», 2008
ISBN 978-966-96926-4-4        


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Важкі порушення сенсорної сфери у сліпих дітей і дітей зі зниженим зором впливають на їхній розвиток, вимагають особливого підходу до процесу навчання та умов життєдіяльності. Характерний для сліпих і слабозорих дітей вербалізм уявлень призводить до формального заучування та викладу знань, набутих з комунікативного оточення та інформаційних джерел. Нечіткість, уповільненість, вузькість сприйняття зумовлюють труднощі впізнавання, розрізнення предметів і явищ довкілля, їхніх форм, характерних зовнішніх ознак тощо. Недорозвиненість тактильних відчуттів, загальної й дрібної моторики спричиняє неточність координації рухів, труднощі в орієнтуванні, уповільнює виконання дій.

Особливості психофізичного розвитку сліпих дітей і дітей зі зниженим зором вимагають специфічної організації змісту освіти, особливих методів і прийомів їх навчання та виховання. Спеціально організоване навчання сприяє формуванню життєвих компетенцій у дітей з вадами зору.

Тому навчальним планом спеціальної загальної школи для дітей із вадами зору передбачено блок корекційно-розвивальних занять, складовими якого є корекція недоліків розвитку пізнавальної діяльності, орієнтування у просторі та соціально-побутове орієнтування (СПО).

Програма містить комплексну систему навчання спеціальних умінь і навичок, цілеспрямовану на формування у сліпих молодших школярів компенсаторних видів діяльності одночасно з корекцією первинних і вторинних відхилень розвитку для забезпечення оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності.

Програма побудована за концентричним принципом, який передбачає збільшення обсягу й ускладнення змісту матеріалу в кожному класі з урахуванням вікових і психологічних особливостей розвитку незрячих дітей.

Програма забезпечує науковість, систематичність і послідовність формування в учнів знань та умінь, має практичне спрямування. Її зміст зорієнтовано на оволодіння в певній послідовності сенсорними, розумовими та практичними операціями, прийомами, діями, що є основою для формування соціальних компетенцій у дітей з глибокими порушеннями зору.

Сучасний склад учнів шкіл для сліпих та дітей зі зниженим зором є неоднорідним і різниться за ступенем порушення зору, рівнем фізичного й інтелектуального розвитку, умовами дошкільного виховання.

У зв'язку з цим навчання спеціальних умінь та навичок можливе лише за наявності індивідуального підходу до кожної незрячої дитини з урахуванням характеру її дефекту, особливостей особистості та набутого досвіду життя.


Основними завданнями корекційних занять є:

- розвиток готовності збережених аналізаторів до сприйняття ознак та властивостей навколишнього світу;

- формування уявлень про навколишні предмети;

- орієнтування в замкненому та вільному просторі;

- розвиток емоційно-вольової сфери та комунікативних навичок;

- накопичення необхідного досвіду самостійної життєдіяльності.

Програма містить такі розділи: «Обстеження дітей. Складання діагностичних карт на учнів», «Оптичні прилади. Правила догляду за ними. Гігієна зору», «Дорозвиток сенсорних функцій», «Особиста гігієна», «Одяг і взуття», «Житло», «Харчування», «Моя сім'я», «Транспорт», «Торгівля», «Медична допомога», «Засоби зв'язку», «Заклади громадського призначення», «Емоційно-вольова сфера та комунікативні компетенції». До всіх розділів програми введено правила з техніки безпеки.

У всіх класах неодмінним є ознайомлення з гігієною зору, оптичними приладами та засвоєння правил догляду за ними.

Реалізація комплексної програми залежить від вихідного рівня сенсорного та загального розвитку дитини, її індивідуальних особливостей.

У кожному класі обов'язковим є проведення досліджень вихідного рівня сенсорного та загального розвитку дитини, її індивідуальних особливостей на початок навчального року, а також проведення проміжних зрізів за підсумками І семестру і контрольних зрізів за підсумками навчального року. Всі дані заносяться до карти обстеження, зразок якої поданий у кінці комплексної програми. Оцінка рівня сформованості компетенцій відбувається за тими ж рівнями, що й вивчення загальноосвітніх предметів: початковий, середній, достатній, високий.

Ці діагностичні карти дають можливість простежити динаміку особистісного розвитку дитини, визначити перспективи та зону найближчого розвитку.

Основною формою організації навчання є корекційне заняття, однак успішне засвоєння матеріалу передбачає також тісний взаємозв'язок із вивченням загальноосвітніх предметів та закріплення сформованих умінь і навичок у позаурочний час. Це уможливлює побудову корекційного навчання в тісному зв'язку з життям.

До змісту програми введено нові методи і технічні засоби навчання, які спрямовані на комплексну та всебічну підготовку дітей до самостійного життя, формування в них такої якості, як мобільність.

У програмі вказується орієнтовна кількість годин на вивчення кожного розділу, що дає змогу вчителеві самостійно збільшувати або зменшувати час на вивчення окремих тем. Успішне засвоєння матеріалу передбачає постійне закріплення сформованих навичок і включення в заняття різноманітних завдань і вправ, пов'язаних із раніше вивченим. З метою підтримання в незрячих дітей інтересу до навчання заняття слід проводити в ігровій формі, використовуючи посібники, іграшки та дидактичні ігри, натуральні об'єкти, доступні для сприйняття незрячими.

Особлива роль відводиться вправам, які сприяють розвитку просторових уявлень у дітей із вадами зору, розширенню їхніх знань про предмети та явища довкілля, а також вправам із практичним змістом.

Значне місце в навчанні займають екскурсії, практичні заняття, дидактичні та сюжетно-рольові ігри з використанням інтерактивних технологій. Оволодіння в такий спосіб спеціальними вміннями та навичками полегшує соціально-психологічну адаптацію дітей із вадами зору до сучасних умов життя.

Результат оцінюється насамперед за рівнем набутої учнями компетентності, а також сформованими вміннями та навичками.

Оцінювання знань і вмінь учнів балами на корекційних заняттях недоцільне, бо має суто індивідуальний характер і проводиться словесно.

У кінці кожного року навчання слід проводити підсумкові заняття, під час яких учні зможуть продемонструвати свої успіхи, а вчитель виявить складнощі для них в опрацюванні навчального матеріалу і визначить перспективи роботи на наступний рік.

У програмі окреслено вимоги до знань, умінь і навичок учнів на кінець кожного навчального року.ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС
Обстеження дітей.

Складання діагностичних карт на учнів (4 год).
Ознайомлення з оптичними засобами.

Оптичні прилади. Правила догляду за ними.

Гігієна зору (2 год).
Дорозвиток сенсорних функцій (20 год).

Розвиток збережених аналізаторів для сприйняття навколишнього середовища.

Формування прийомів обстеження предметів, муляжів, читання малюнків та їх співвіднесення з відповідними предметами у процесі предметно-практичної діяльності.

Вироблення точних координованих рухів кисті руки та пальців.

Активація збережених аналізаторів під час навчання просторової орієнтації на власному тілі; на робочому місці.
Корекція

Назви частин тіла. Визначення парних органів.

Обстеження предметів долонею, пальцями. Дидактична гра «Що у тебе в портфелі?».

Обстеження предметів за допомогою дотику. Дидактична гра «Чарівна торбинка».

Читання рельєфних малюнків та їхнє співвіднесення з предметами за допомогою дотику. Дидактична гра «Що намальовано?».

Розпізнавання звуків, шумів та інтонацій. Дидактичні ігри: «У зоопарку», «На вулиці», «Упізнай настрій».

Розпізнавання предметів за формою, вагою, розміром і кольором за допомогою оптичних приладів і їхнє співвіднесення із зображеннями. Дидактична гра «Що під ногами?».
СПО

Вправи з утримування та маніпуляцій предметами побуту (рушник, мило, гребінець, ложка, чашка).

Розпізнавання та перебирання насіння.

Дидактичні ігри: «Кожній речі - своє місце», «Складання осіннього букета», «Зафарбовування малюнка за контуром».

Вправи на визначення матеріалу за якістю: гладенький, шорсткий, м'який, твердий.
Мобільність

Орієнтування на власному тілі, на робочому місці, у приладі, підручнику.

Поняття «праворуч», «ліворуч», «від себе», «спереду», «ззаду». Вивчення класної кімнати, спальні, місць загального користування.

Ознайомлення з правилами безпечного пересування в приміщенні та сходами.

Орієнтація в шкільному коридорі, на ігровому майданчику.

Дидактичні ігри: «Як знайти доріжку?», «Що ліворуч, що праворуч?», «Де ти перебуваєш?».

Орієнтування в шестикрапці за допомогою грифеля.

Особиста гігієна

(14 год)
Уточнення уявлень про засоби особистої гігієни з використанням збережених аналізаторів.

Ознайомлення з правилами користування засобами особистої гігієни та їхнім значенням для зміцнення здоров'я. Використання оптичних приладів і правила догляду за ними. Відпрацювання координації рухів і навичок орієнтації у приміщеннях санітарно-гігієнічного призначення.


Корекція

Предмети особистої гігієни (мило, зубна паста, гребінець, гумка, носова хустинка тощо). Оптичні прилади гігієни зору (лупа, окуляри, лінзи).

Режим дня та його значення.

Дидактичні ігри: «Що це за предмет?», «Упізнай за запахом».


СПО

Вивчення та виконання вправ ранкової гімнастики. Практичні заняття: розпізнавання засобів особистої гігієни, чищення зубів, прийоми миття рук, ніг, розчісування волосся. Гра «Перукарня».


Мобільність

Вивчення маршрутів до умивальника, туалету, кімнати гігієни. Орієнтація на власному тілі. Гра «Визнач частину тіла за загадкою». Орієнтація в тумбочці. Гра «Наведи порядок у тумбочці».Одяг і взуття

(14 год)
Ознайомлення з різними видами одягу та взуття.

Опанування навичок найпростішого догляду за одягом і взуттям, визначення вивороту та лицьового боку.

Удосконалення орієнтації, чітке визначення напрямку простору та його позначення відповідними словами.
Корекція

Види одягу та взуття.

Правила охайного користування одягом і взуттям.

Ознайомлення з видами тканини. Дидактичні ігри: «З якої тканини виготовлено твій одяг?», «Відбери одяг та взуття за сезоном».


СПО

Практичні вправи: виворіт і лицьовий бік одягу.

Практичні вправи: «Охайно повісь речі у шафу».
Мобільність

Орієнтація у валізі, шафі, у побутовій кімнаті.

Закріплення орієнтації за маршрутом «Клас - побутова кімната».

Екскурсії до кастелянної кімнати, до пральні.Житло

(14 год)
Ознайомлення з призначенням і видами житла.

Розвиток умінь визначати величину, форму реальних предметів (меблів), їх порівняння за розміром.

Ознайомлення з предметами побутової техніки та правилами безпечного користування ними.

Формування вмінь визначати розташування меблів у замкненому просторі.

Опрацювання навичок активного використання в самостійному мовленні слів - позначень напрямків руху.
Корекція

Уточнення назв видів кімнат у приміщенні школи, вдома.

Дидактичні ігри: «Види кімнат у приміщенні», «А в нас удома», «Мій клас».

Меблі та їхнє призначення. Дидактична гра «Відбери потрібні меблі для класу і розстав їх».

Предмети для прибирання приміщення: щітка, совок, ганчірка, пилосос (практично).

Назви кімнатних рослин, правила їх поливу.


СПО

Протирання пороху на меблях. Догляд за кімнатними рослинами. Дидактична гра «Я - черговий».

Робота з дерев'яним або пластмасовим конструктором.
Мобільність

Орієнтація у класній кімнаті, спальні, їдальні.

Вивчення маршрутів: «клас - їдальня», «клас - спальня», «клас - туалет». Самостійне безпечне пересування за цими маршрутами. Відтворення класної кімнати за допомогою кубиків.

Харчування

(14 год)
Розвиток сприймання різних видів продуктів за допомогою збережених аналізаторів.

Ознайомлення з правилами поведінки за столом та культурою вживання їжі, самообслуговування в їдальні.

Формування просторових уявлень на основі практичної орієнтації в їдальні.
Корекція

Режим харчування.

Основні правила приймання їжі.

Правила поведінки за столом.

Види круп та їх перебирання. Дидактичні ігри «Попелюшка», «Впізнай за смаком», «Що так пахне?».

Види посуду.


СПО

Сервірування столу до сніданку (з використанням іграшкового посуду).

Очищення яйця від шкаралупи.

Гра «Що в нас на сніданок?».

Практичне заняття «Налий чаю в чашку».
Мобільність

Орієнтування на поверхні столу.

Гра з м'ячем «їстівне - неїстівне».

Екскурсія до їдальні.

Ігри: «Знайди своє місце за столом», «Черговий у їдальні».

Транспорт

(14 год)
Формування уявлень про види громадського транспорту, способи його пересування на основі активізації всієї сенсорної системи і практичної діяльності з іграшковим транспортом.

Правила безпечного користування транспортом.

Розвиток орієнтації на зупинках і вулицях із використанням збережених аналізаторів (практично).
Корекція

Види транспорту та їхнє призначення.

Дидактичні ігри: «Яка це машина?», «Вгадай транспорт за звуком», «Слухаємо вулицю».

Правила поведінки у транспорті. Правила переходу вулиці. Світлофор.


СПО

Сюжетно-рольові ігри: «Ми - пасажири», «Потяг», «Що рухається швидко, а що - повільно?».

Практична робота: «Перехід через вулицю».
Мобільність

Словесний опис маршруту «Дорога до школи».

Екскурсія на зупинку тролейбуса.

Відтворення на приладі «Орієнтир» маршруту «Школа - зупинка тролейбуса».

Прогулянка навколо школи прилеглими вулицями.

Я і моя сім'я

(14 год)
Формування поняття про сім'ю, склад сім'ї, місце дитини в сім'ї.

Загальне ознайомлення з місцем проживання дитини, з професіями батьків.

Розвиток комунікативних навичок у колі рідних та близьких людей. Роль міміки та пантоміміки під час спілкування.

Опанування навичок орієнтації в часі та просторі.


Корекція

Вивчення складу сім'ї. Ознайомлення з визначенням у сім'ї старшого, молодшого члена.

Правила поведінки дитини в сім'ї.

Відносини в сім'ї: мати - батько, брати - сестри, бабуся - дідусь.

Дидактичні ігри: «Доньки - матері», «Вдягни ляльку».

Практичне заняття: «Взуйся».

Посильна домашня праця, обов'язки дитини в сім'ї.
СПО

Імена, по батькові батьків.

Практична робота «Як я допомагаю мамі».

Спілкування з членами сім'ї по телефону. Гра «Алло!».

Дидактичні ігри: «Ввічливі слова», «Мамина колискова».
Мобільність

Орієнтування в часі та просторі (вік членів сім'ї, день - ніч, режим дня в школі-інтернаті). Дидактична гра «Де я живу?». Ознайомлення з маршрутом до зоопарку. Прогулянка з батьками.Культурна поведінка

(14 год)
Розвиток комунікативних умінь.

Опанування мовних і немовних засобів спілкування.

Формування вмінь керувати своїми емоціями за допомогою релаксаційних вправ.

Удосконалення просторових уявлень на основі практичної орієнтації.

Активізація використання дітьми просторових слів- термінів.
Корекція

Визначення різних видів міміки за допомогою масок.

Дидактична гра «Вгадай настрій».

Ввічливі слова в житті людини.

Правила поведінки з дорослими, однолітками, молодшими за себе.

Правила поведінки у школі, на святі.


СПО

Положення м'язів обличчя під час усмішки, суму, здивування, незадоволення.

Практичні заняття: «Радість», «Царівна Несміяна».

Ігри з розвитку пантоміміки: «Ігри з хусткою» (зіграй роль бабусі, метелика, квіточки), «Прогулянки - події», «Море хвилюється раз...».


Мобільність

Ознайомлення з правилами орієнтування в незнайомому приміщенні.

Відвідування лялькового театру.

Інсценування казки «Три ведмеді».На кінець навчального року учень
Знає:

- назви частин свого тіла, приміщень школи-інтернату та власного дому;

- основні напрямки пересування;

- засоби особистої гігієни, одяг і взуття, продукти харчування, види транспорту;

- склад сім'ї;

- правила безпечного пересування, поведінки в їдальні, в транспорті.


Вміє:

- орієнтуватися в мікропросторі;

- користуватися засобами особистої гігієни, прибирати клас;

- самостійно вдягатися, взуватися;

- ввічливо поводитися в класі, їдальні, у громадських місцях;

- орієнтуватися в часі та просторі.


1 клас
Обстеження дітей.

Складання діагностичних карт на учнів (3 год).
Оптичні прилади. Правила догляду за ними.

Гігієна зору (1 год).
Дорозвиток сенсорних функцій (10 год).

Розвиток готовності збережених аналізаторів до сприйняття ознак і властивостей навколишнього світу та орієнтування у ньому.

Формування прийомів та способів обстеження і пізнання предметів. Вироблення точних координованих рухів кисті руки та пальців.

Удосконалення навичок інструментального дотикового сприйняття за допомогою грифеля.

Оволодіння орієнтацією в просторі та розвиток прийомів орієнтування в нових умовах.

Корекція

Обстеження предметів за допомогою кисті рук (пальцевий, кистьовий та долонний способи).

Обстеження предметів на полісенсорній основі (смак, нюх).

Обстеження предметів за сенсорними еталонами (колір, форма, розмір, величина, вага).

Групування предметів за певними ознаками.

Зіставлення предметів (за вагою, шириною, товщиною).

Визначення контурів зображених на малюнку предметів.

Розвиток температурних відчуттів при сприйнятті на дотик.

Упізнавання та локалізація в просторі звуків.

Формування просторових понять (праворуч, ліворуч, позаду, попереду та ін.).


СПО

Розвиток дрібної моторики пальців обох рук. Вправи з перебирання та сортування насіння, круп.

Складання колекції насіння, кісточок плодів лісових та садових рослин.

Словесний опис садових рослин за формою, кольором, розміром, запахом, смаком. Дидактична гра «Який я плід?».

Складання осіннього букета з листя дерев, квітів, трав. Дидактична гра «Чарівна торбинка».

«Читання» опуклих і рельєфних малюнків.

Практичне заняття «Збери шкільний портфель».
Мобільність

Орієнтування на парті. Розміщення на ній навчального приладдя.

Орієнтування на брайлівській дошці в шестикрапці за допомогою грифеля.

Орієнтування у приміщенні школи (І, II, III поверхи). Екскурсія по школі.

Орієнтування на шкільному подвір'ї. Екскурсія-пошук «На нашому шкільному подвір'ї».

Самостійне орієнтування у класі, спальні, побутовій кімнаті.

Слухання шумів вулиці та їх розпізнавання.

Оглядання, порівняння, зіставлення дерев, кущів, трав. Екскурсія до парку.Особиста гігієна

(14 год)
Розвиток психічних і сенсомоторних функцій

Формування уявлень про предмети особистої гігієни та вміння користуватися ними.

Розвиток умінь здійснювати точні координовані рухи з предметами особистої гігієни.

Навчання способів дотримання правил особистої гігієни для збереження та зміцнення здоров'я людини.

Вироблення навички орієнтування у приміщеннях загального користування.
Корекція

Значення засвоєння та дотримання правил особистої гігієни.

Дотримання гігієнічних вимог у місцях загального користування.

Режим дня і правила його дотримання.

Туалетні речі, їхнє призначення в житті людини. Волосся та догляд за ним.
СПО

Ознайомлення з вправами ранкової гімнастики та їх виконання.

Користування милом при вмиванні, витирання рушником.

Способи та прийоми чищення зубів.

Визначення чистоти очей на дотик і вироблення навичок миття очей.

Правила миття рук і нігтів.

Користування туалетом, кімнатою гігієни, миття ніг.

Користування носовою хустинкою.

Способи прання особистих речей. Практичне заняття «Працьовиті руки».
Мобільність

Знайомство з маршрутом до місць загального користування (туалет, умивальник, кімната гігієни) та орієнтування в цих приміщеннях.

Вивчення маршруту до місця проведення зарядки. Гра «Ми прокинулися».

Орієнтування в тумбочці (місцезнаходження предметів особистої гігієни).Одяг і взуття

(14 год)
Розвиток психічних і сенсомоторних функцій

Формування понять про види одягу та взуття.

Навчання правил підбирання одягу та взуття за сезоном, зміною погоди.

Опрацювання навичок щоденного догляду за одягом та взуттям.

Виховання культури зовнішнього вигляду.
Корекція

Види одягу: спортивний, парадний, повсякденний, для прогулянок.

Види застібок: ґудзики, гачки, блискавка, пояс, липучки.

Види та призначення взуття: спортивне, святкове, повсякденне.

Предмети догляду за одягом і взуттям: щітки, креми, ганчірки.

Значення чистоти й охайності особистих речей.


СПО

Визначення виворітного та лицьового боку одягу.

Вправи на впізнавання власних речей.

Підготовка та зміна білизни у пральні.

Чищення одягу та взуття.

Складання речей до шафи на полиці, вішання речей на вішалку.

Шнурування черевиків, застібання ґудзиків, блискавок, гачків.

Миття та сушіння брудного взуття.

Гра з об'ємною лялькою з набором змінного одягу різного призначення.
Мобільність

Екскурсія до комори, кастелянної.

Самостійне безпечне пересування у спальні, роздягальні.

Екскурсія до пральні (загальне ознайомлення), техніка безпеки при пересуванні у приміщенні.

Практичні заняття: «Хто правильно складе свої речі», «Одягни ляльку Барбі».

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка