Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Рекламний менеджмент» Київ – 2011 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 243.04 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір243.04 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Рекламний менеджмент»

Київ – 2011

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою менеджменту та маркетингу

факультету економіки та підприємництва
РОЗРОБНИКИ

Н.М. Іларіонова, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу, к.е.н., доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

Хмурковський В.Г., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н.

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ менеджменту та маркетингу

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Завідувач кафедри

(підпис)

І.Л. Петрова


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ економіки та підприємництва

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Декан факультету

(підпис)

О.В. Марущенко


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

 4. Додатки:

– опорний конспект лекцій;

– еталонні приклади розв’язання типових завдань.1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Рекламний менеджмент» вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:


Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Шифр

Назва

0305

Економіка та підприємництво

8.03050701

Маркетинг

1801

Специфічні категорії

8.18010018

Адміністративний менеджмент

згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовкиГалузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг»Шифр дисципліни (ідентифікатор)

Тип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Вища математика», «Статистика», «Маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Промисловий маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова політика комунікації», «Інформаційні системи і технології в маркетингу»Семестр/квартал

4 кварталКредити ECTS

4Заняття з викладачем

46 год.Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні (семінарські, лабораторні) заняття, робота у малих групахРезультати навчання

 • роз’яснювати теоретичні та практичні основи механізму рекламно-інформаційної діяльності сучасних підприємств;

 • пояснювати психологію і механізм дії реклами на споживачів;

 • визначати принципи управління рекламною діяльністю підприємства та рекламного агентства;

 • категоризувати стратегічні підходи в організації та плануванні рекламної діяльності підприємства;

 • перераховувати різновиди рекламних засобів і критерії їх вибору;

 • пояснювати принципи медіапланування та методи оцінки ефективності рекламної кампанії.

 • порівнювати і вибирати стратегію та цілі реклами з урахуванням особливостей діяльності підприємства; • розраховувати та інтерпретувати показники медіапланування;

 • розробляти план використання ЗМІ;

 • оцінювати економічну та комунікативну ефективність рекламиЗміст дисципліни

Сутність рекламного менеджменту

Механізм дії реклами та рекламний процес

Психологічні основи рекламного менеджменту

Рекламні агентства і планування рекламних кампаній

Медіапланування

Контроль результатів рекламної кампанії

Література

 1. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник / Т.І. Лук’янець. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

 2. Батра Р. Рекламный менеджмент Пер. с англ. – 5-изд. [Електронний ресурс]/ Р.Батра, Дж.Майерс, Д. Аакер.- Пер. с англ. – 5-изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2004. – 784 с. – Режим доступу : http://mirknig.com/knigi/business/1181450056-reklamnyy-menedzhment.html

 3. Шарков Ф.И. Разработка и технологии рекламного продукта [Електронний ресурс] / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2007. – 340 с. – Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/business/1181427905-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-reklamnogo-produkta.htmlМова

українська2.2. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»Шифр дисципліни (ідентифікатор)

14СТип дисципліни

вибірковаПопередні умови

вища освітаСеместр

1Кредити ECTS

2,5Заняття з викладачем

28 год.Форми підсумкового контролю

диференційований залік
Методи проведення

лекції, практичні (семінарські, лабораторні) заняття, робота у малих групахРезультати навчання

 • роз’яснювати теоретичні та практичні основи механізму рекламно-інформаційної діяльності сучасних підприємств;

 • пояснювати психологію і механізм дії реклами на споживачів;

 • визначати принципи управління рекламною діяльністю підприємства та рекламного агентства;

 • категоризувати стратегічні підходи в організації та плануванні рекламної діяльності підприємства;

 • перераховувати різновиди рекламних засобів і критерії їх вибору;

 • пояснювати принципи медіапланування та методи оцінки ефективності рекламної кампанії.

 • порівнювати і вибирати стратегію та цілі реклами з урахуванням особливостей діяльності підприємства;

 • розраховувати та інтерпретувати показники медіапланування;

 • розробляти план використання ЗМІ;

 • оцінювати економічну та комунікативну ефективність реклами

Зміст дисципліни

Сутність рекламного менеджменту

Механізм дії реклами та рекламний процес

Психологічні основи рекламного менеджменту

Рекламні агентства і планування рекламних кампаній

Медіапланування

Контроль результатів рекламної кампанії

Література

 1. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник / Т.І. Лук’янець. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

 2. Батра Р. Рекламный менеджмент Пер. с англ. – 5-изд. [Електронний ресурс]/ Р.Батра, Дж.Майерс, Д. Аакер.- Пер. с англ. – 5-изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2004. – 784 с. – Режим доступу : http://mirknig.com/knigi/business/1181450056-reklamnyy-menedzhment.html

 3. Шарков Ф.И. Разработка и технологии рекламного продукта [Електронний ресурс] / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2007. – 340 с. – Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/business/1181427905-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-reklamnogo-produkta.htmlМова

українська


2.3. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»Шифр дисципліни (ідентифікатор)

3.14ВТип дисципліни

вибірковаПопередні умови

опанування дисциплін «Вища математика», «Статистика», «Системи технологій промисловості», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг»Триместр

11Кредити ECTS

4Заняття з викладачем

54 год.Форми підсумкового контролю

диференційований залік
Методи проведення

лекції, практичні (семінарські, лабораторні) заняття, робота у малих групахРезультати навчання

 • роз’яснювати теоретичні та практичні основи механізму рекламно-інформаційної діяльності сучасних підприємств;

 • пояснювати психологію і механізм дії реклами на споживачів;

 • визначати принципи управління рекламною діяльністю підприємства та рекламного агентства;

 • категоризувати стратегічні підходи в організації та плануванні рекламної діяльності підприємства;

 • перераховувати різновиди рекламних засобів і критерії їх вибору;

 • пояснювати принципи медіапланування та методи оцінки ефективності рекламної кампанії.

 • порівнювати і вибирати стратегію та цілі реклами з урахуванням особливостей діяльності підприємства;

 • розраховувати та інтерпретувати показники медіапланування;

 • розробляти план використання ЗМІ;

 • оцінювати економічну та комунікативну ефективність реклами


Зміст дисципліни

Сутність рекламного менеджменту

Механізм дії реклами та рекламний процес

Психологічні основи рекламного менеджменту

Рекламні агентства і планування рекламних кампаній

Медіапланування

Контроль результатів рекламної кампанії

Література

1. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник / Т.І. Лук’янець. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

2. Батра Р. Рекламный менеджмент Пер. с англ. – 5-изд. [Електронний ресурс]/ Р.Батра, Дж.Майерс, Д. Аакер.- Пер. с англ. – 5-изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2004. – 784 с. – Режим доступу : http://mirknig.com/knigi/business/1181450056-reklamnyy-menedzhment.html

3. Шарков Ф.И. Разработка и технологии рекламного продукта [Електронний ресурс] / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2007. – 340 с. – Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/business/1181427905-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-reklamnogo-produkta.html
Мова

українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Рекламний менеджмент» затверджена у встановленому порядку

для спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» – галузевим стандартом вищої освіти освітньо-професійною програмою підготовки магістра напряму 0305 – «Економіка і підприємництво», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2002 року № 330;

для спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» – у складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету економіки та підприємництва Університету «КРОК» № 3 від «28» грудня 2011 року.

для напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» – у складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету економіки та підприємництва Університету «КРОК» № 3 від «28» грудня 2011 року.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – надання студентам-майбутнім маркетологам знань про методи й технології підготовки та організації рекламних кампаній: від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту та популяризації його в засобах масової інформації.

Завдання навчальної дисципліни. Після закінчення курсу студент повинен:


 • роз’яснювати теоретичні та практичні основи механізму рекламно-інформаційної діяльності сучасних підприємств;

 • пояснювати психологію і механізм дії реклами на споживачів;

 • визначати принципи управління рекламною діяльністю підприємства та рекламного агентства;

 • категоризувати стратегічні підходи в організації та плануванні рекламної діяльності підприємства;

 • перераховувати різновиди рекламних засобів і критерії їх вибору;

 • пояснювати принципи медіапланування та методи оцінки ефективності рекламної кампанії.

 • порівнювати і вибирати стратегію та цілі реклами з урахуванням особливостей діяльності підприємства;

 • розраховувати та інтерпретувати показники медіапланування;

 • розробляти план використання ЗМІ;

 • оцінювати економічну та комунікативну ефективність реклами

Предмет: реклама як товар і процес.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Рекламний менеджмент» вивчається студентами спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» після вивчення дисциплін «Вища математика», «Статистика», «Маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Промисловий маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова політика комунікації», «Інформаційні системи і технології в маркетингу» і передує вивченню дисциплін «Маркетинговий менеджмент», «Конкурентна політика», «Маркетинг інновацій, брендів та послуг».

Для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» дисципліна «Рекламний менеджмент» пов’язана з вивченням дисциплін «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Управління змістом робіт».

Студенти напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» вивчають дисципліну «Рекламний менеджмент» після опанування дисциплін «Вища математика», «Статистика», «Системи технологій промисловості», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг».3.2. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Рекламний менеджмент та рекламний процес

Тема 1. Сутність рекламного менеджменту.

Реклама у системі маркетингових комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Адресати комунікацій. Ринок рекламних послуг.

Інтегровані маркетингові комунікації. Двійниковість бренду. Предмет комунікації. Вплив предмету комунікації на обсяги продажів. Маркетинг властивостей і переваг. Емоційний маркетинг. Типи переживань. Емпіричний маркетинг.

Сутність та цілі рекламного менеджменту. Напрямки діяльності рекламного менеджменту. Структура системи рекламного менеджменту.


Тема 2. Основні класифікаційні ознаки реклами.

Необхідність класифікації реклами. Класифікаційні ознаки реклами. Класифікація реклами за категоріями та типами. Класифікація за цільовою аудиторією. Класифікація за охоплюваною територією. Класифікація за суб’єктивним принципом. Класифікація реклами за призначенням. Класифікація за носіями інформації. Корпоративна реклама.

Масова реклама, або реклама, розрахована на масового споживача. Промислова реклама. Торговельна реклама. Роздрібна реклама. Фінансова реклама. Кадрова реклама.
Тема 3. Механізм дії реклами.

Реклама як інструмент маркетингу. Взаємозв’язки покупців і виробників. Функції реклами: інформативна, маркетингова, економічна, комунікативна, управлінська, політична, культурна, суспільна та освітня. Процес комунікації. Елементи процесу комунікації. Ефекти рекламної комунікації. Сильні та негативні сторони реклами. Умови ефективної рекламної взаємодії.

Модель поведінки споживача. Загальна модель поведінки цільової аудиторії. Цінність. Витрати. Стадії процесу купівлі. Класифікація споживачів.

Ефекти рекламного впливу на споживацьку аудиторію. Сприйняття. Обізнаність. Розуміння. Переконання. Запам’ятовування. Вплив носія реклами на споживача. Запам’ятовуваність.


Тема 4. Організація і структура рекламного процесу.

Поняття рекламодавця. Характеристика рекламодавців окремих ринків: споживчого, виробників, проміжних продавців, державних установ, міжнародного ринку.

Організаційна структура рекламної служби. Функції, права та обов’язки працівників рекламних служб.

Структура рекламного процесу. Залежність структури рекламного процесу від організації рекламного процесу. Характеристика основних етапів рекламного процесу.


Розділ 2. Стратегічні рішення у рекламному менеджменті

Тема 5. Рекламне дослідження ринку

Напрями рекламного дослідження ринку. Принципи, цілі, мета рекламного дослідження ринку. Структура звіту про рекламне дослідження ринку. Джерела інформації. Вибірка. Інструменти рекламного дослідження ринку. Обробка результатів. Прогнозування.

Прийняття рішення про проведення рекламної кампанії. Аналіз ситуації. Дослідження попиту. Дослідження конкурентів. Дослідження ринків, сегментація ринків. Дослідження атрибутів товару. Дослідження характеристик цільової аудиторії. Дослідження конкурентного положення на ринку. Дослідження цілей реклами. Функції планування цілей. Моделі навчання покупця.

Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами. Сприйняття, ставлення, поведінка. Модель процесу комунікації реклами. Модель пізнання. Дослідження менталітету. Визначення впливу рекламного повідомлення на цільову аудиторію. Тестування реклами. Дослідження зв’язку рекламного звернення з його носіями. Ознаки носіїв. Безсторонність. Компетентність. Престиж. Створення настрою. Уміння зацікавити потенційного покупця. Моделі MEDIAK та ADMOD


Тема 6. Психологічні основи рекламного менеджменту.

Комунікаційна модель. Фази рекламної комунікації. Реклама як метод управління людьми. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на поведінку покупців. Рекламна інформація. Навіювання. Переконання. Рівні впливу: когнітивний, афективний, сугестивний, конативний. Основні схеми рекламних моделей. Мета психологічного впливу реклами.

Психологічні закономірності сприйняття рекламного звернення. Пізнавальні процеси. Увага. Властивості уваги. Сприйняття. Універсальні закони людського сприйняття. Пам’ять. Специфічні закони пам’яті. Методи покращання організації рекламної інформації.
Тема 7. Планування рекламної діяльності рекламодавця.

Особливості планування реклами на різних носіях. Вибір носіїв реклами. Друкована продукція. Зовнішня реклама. Розроблення плану використання ЗМІ. Реклама в пресі. Реклама на радію і телебаченні. Інтернет реклама. Мобільна реклама.

План і кошторис витрат на рекламу. Методи формування рекламних бюджетів. Кошторис. Методи складання кошторису. Принципи формування рекламних бюджетів. Методи розрахунку бюджету. Внутрішні бюджети. Бюджети, що випливають із завдань комунікацій. Бюджети, орієнтовані на ринок.

Тема 8. Організація роботи рекламодавця.

Особливості комунікаційної діяльності компаній, що працюють на різних ринках. Принципи організація рекламної діяльності рекламодавців. Форми організації рекламної діяльності. Власний відділ реклами. Переваги та недоліки створення самостійних структур. Переваги та недоліки використання рекламної діяльності як складової організаційної структури. Завдання рекламної служби. Функції рекламної служби.

Рекламне агентство. Переваги РА. Види РА. Рекламний агент. Медіа-байери. Рекламні агентства на українському ринку
Тема 9. Позиціонування і визначення цілей реклами.

Сегментація споживачів. Психографічна сегментація. Споживчі мотиви та вибір товару. Потреби. Мотив. Мотивування. Групи мотивів. Реклама і потреби. Види реклами: інформативна, переконувальна (диференціюючи), нагадувальна. Ефект евристичної доступності. Тактика вибору товару споживачем.

Взаємозв’язок вибору цільової аудиторії, рішення про позиціонування і цілей реклами. Підходи до позиціонування. Особливості використання різних носіїв реклами у різних стратегіях позиціонування. Особливості проведення рекламної кампанії залежно від товарних категорій та типів ринку. Ефекти комунікації підприємства. Стан покупця за потреби в конкретній товарній категорії. Категорії товарів. Типи ринків.
Розділ 3. Тактичний рівень рекламного менеджменту

Тема 10. Корпоративна реклама.

Сутність корпоративної реклами. Різновиди корпоративної реклами. Структура та зв’язки корпоративної реклами.

Брендинг. Функції торгових марок. Вимоги до товарних знаків. Критерії оцінки товарних знаків.

Іміджева корпоративна реклама. Завдання іміджевої реклами. Фактори, що впливають на використання іміджевої реклами.


Тема 11. Класична реклама.

Визначення класичної реклами. Форми реклами товару. Вплив класичної реклами на споживача. Мета класичної реклами. Вимоги до класичної реклами товару виробника.

Схема класичної реклами товару. Підходи до потенційного споживача. Цілі класичної реклами товару на різних фазах процесу рекламної комунікації. Форми рекламного звернення. «Рекламна піраміда». Алгоритми створення позитивної поведінки потенційного споживача у класичній рекламі.
Тема 12. Рекламні агентства і планування рекламних кампаній.

Рекламні агентства. Етика рекламної діяльності. Саморегулюючі організації рекламного ринку. Види рекламних агентств. Організаційна структура рекламного агентства.

Планування рекламної кампанії. Етапи процесу проведення рекламної кампанії. Особливості пошуку партнерів. Етапи оформлення замовлення на проведення рекламної кампанії. Стратегічне планування рекламної кампанії.

Шляхи підвищення ефективності рекламної кампанії. Розробка рекламного звернення. Творчий процес. Робота над інформативною частиною рекламного звернення. Художня робота. Підготовка попереднього або кінцевого варіанта реклами (оригінал-макета).


Тема 13. Розроблення плану використання ЗМІ.

Переваги та недоліки різних видів засобів розповсюдження реклами при комунікації з різними цільовими групами. Особливості планування реклами на різних носіях. Вибір носіїв реклами. Друкована продукція. Зовнішня реклама. Розроблення плану використання ЗМІ. Реклама в пресі. Реклама на радію і телебаченні. Інтернет реклама. Мобільна реклама.

Критерії вибору засобу розповсюдження реклами (просторове, кількісне та якісне охоплення, часова послідовність, імовірність контакту, частота та розподіл контакту, якість контакту, ціна використання.). Функції засобів масової комунікації. Фактори вибору засобу реклами.
Тема 14. Медіа-планування.

Планування рекламної кампанії. Обґрунтування первісних даних. Рекламна стратегія відповідно до завдань стратегічного маркетингу. Тактика реклами, послідовність використання тих чи інших ЗМІ. Пропоновані рекламні звернення.

Медіапланування. Медіапланування у системі управління рекламною діяльністю. Категорії та показники медіапланування. Ефект і ефективність реклами. Показники ефективності медіа планів. Стратегія медіапланування. Програмне забезпечення медіапланування
Тема 15. Планування і контроль результатів рекламної кампанії.

Методи визначення економічної ефективності рекламної діяльності. Порівняння товарообігу до і після проведення рекламного заходу. Індекс зростання товарообігу. Обсяг додаткового валового доходу по відношенню до витрат на рекламу. Середній відсоток торгової націнки. Індексна залежність динаміки товарообігу.

Методи визначення психологічної дії засобів реклами. Спостереження. Опитування. Комунікаційна ефективність. Ефективність інтерв’ювання. Торгова ефективність

Контроль рекламної діяльності. Контроль на макрорівні. Ревізія реклами. Контроль на макрорівні.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси

 1. Закон України «Про рекламу» (Із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0

 2. Антипов К.В. Основы рекламы: Учебник [Електронний ресурс] / К.В. Антипов. – М.: Дашков и К, 2009. – 328 с. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/mark/mark037.htm

 3. Батра Р. Рекламный менеджмент Пер. с англ. – 5-изд. [Електронний ресурс]/ Р.Батра, Дж.Майерс, Д. Аакер.- Пер. с англ. – 5-изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2004. – 784 с. – Режим доступу : http://mirknig.com/knigi/business/1181450056-reklamnyy-menedzhment.html

 4. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник / Т.І. Лук’янець. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

 5. Миронов Ю.Б. Основи рекламної діяльності : Навчальний посібник [Електронний ресурс]/ Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар. – Дрогобич, 2007. – 102 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_others/reklama.htm

 6. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие [Електронний ресурс]/ Науч. ред. М.В. Удальцова. – М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. – 230 с. – Режим доступу : http://financepro.ru/marketing/10507-mokshancev-r.i.-psikhologija-reklamy.html

 7. Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент : конспект лекций. – К.: МАУП, 2000. – 120 с.

 8. Ромат Е. В. Реклама. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2009. – 208 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

 9. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник [Електронний ресурс]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 365 с. – Режим доступу : http://financepro.ru/marketing/teletov_reclamniy_menegment.html

 10. Шарков Ф.И. Разработка и технологии рекламного продукта [Електронний ресурс] / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2007. – 340 с. – Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/business/1181427905-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-reklamnogo-produkta.html

Додаткові джерела.

 1. Алиева О. Организация и проведение успешных маркетинговых мероприятий /Оксана Алиева. // Отдел маркетинга. - 2010.- № 4. - С.36-38.

 2. Березкина О. Product Placement. Технологии скрытой рекламы. – СПб.: Питер, 2009. – 208 с.

 3. Бойко Р.В. Рекламна стратегія як основа рекламної компанії на прикладі великих підприємств України /Р.В. Бойко, О.С. Везденецька. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. - 2010. - Т. 4, № 6. - С.61-64

 4. Бородина И.П. Управление процессом реклманой коммуникации холдинга /И.П. Бородина. // Механізм регулювання економіки. - 2010. - № 3. - С.153-157.

 5. Голда Н.М. Вдосконалення процесу планування рекламної компанії на основі використання синергетичного ефекту /Н.М. Голда, О.І. Міщук. // Наука й економіка. - 2011. - Вип. 2. - С.64-67

 6. Денисенко А. Экономическая эффективность рекламы /А. Денисенко. // Справочник экономиста. - 2011. - № 3. - С.29-34

 7. Денисенок А. Расчет рекламного бюджета /Алексей Денисенок. // Справочник экономиста. - 2011. - № 4. - С.28-34.

 8. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: пер. з 4-го англ. вид./доповнення і редакція Д. Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр і доп. - К.:"Знання", 2008.- 565с.

 9. Климин А. Медиапланирование своими силами / А.Климин. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.

 10. Ковшова І.В. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в Інтернет-просторі /І.В. Ковшова. // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 2. - С.42-44. - (Загальні питання економіки)

 11. Компанієць Т.І. Особливості діяльності рекламних посередників на ринку /Т.І. Компанієць. // Вісн. Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 4 (12). - С.48-52.

 12. Костина А.В. Основы рекламы / Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.. – М.: КНОРУС, 2006. – 352 с.

 13. Краско Т.И. Психология рекламы / Под ред. Е.В. Ромата. - Х.: Студцентр НВФ, 2002. - 216с.

 14. Криховецький І.З. Оцінка ефективності рекламної діяльності / І.З. Криховецький. // Інвестиції: практика та досвід.- 2011. - № 3. - С.56-59

 15. Ксенз Л. Бюджеты ушли в минус: украинский рекламный рынок не выдержал испытания ценами /Л. Ксенз. // Деловая столица. - 2011. - 25 апр. (№ 17). - С.26.

 16. Курищенко М. Чего хотят от нас клиенты? /Марина Курищенко // Отдел маркетинга. - 2010. - № 2. - С.46-49.

 17. Лидовская О.П. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения. – СПб.: Питер, 2008. – 141 с.

 18. Мамалига С.В. Реклама: психологія впливу на споживача /С.В. Мамалига, Н.М. Краєвська, С.О. Краєвський. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. - 2011. - Т.3, № 3. - С.173-176.

 19. Микитенко Л. Правовий аналіз спеціальних вимог українського та європейського законодавства про рекламу /Л. Микитенко. // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2011. - № 1. - С.111-119.

 20. Мірошниченко П. Рекламний профіль місцевого радіомовлення /П. Мірошниченко. // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2010. - № 2. - С.209-212.

 21. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / Пер с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2004. – 380 с.

 22. Назайкин А.Н. Медиапланирование : учеб. пособие / А.Н. Назайкин. – М.: Эксмо, 2010. – 400 с.

 23. Панкратов Ф.Г.Рекламная деятельность / Ф.Г.Панкратов. - 7-е изд., перераб. и доп. М.:Дашков и К°, 2005.-- 526 с.

 24. Пархоменко С.А. Сугестивний дискурс іміджевої реклами /С.А. Пархоменко. // Вісн. Держ. Академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2011. - № 2. - С.60-64.

 25. Прошкіна Н.В. Управління рекламою сучасного суб’єкта господарювання як складова процесу управління маркетингом /Н.В. Прошкіна. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 2. - С.173-176

 26. Родиевский Б. Специализированые СМИ: курс на выживание /Борис Родиевский. // Отдел маркетинга. - 2010. - № 2. - С.50-53.

 27. Родионова А. Старый добрый Баннер: баннерная реклама сегодня /Анна Родионова. // Новый маркетинг. - 2011. - № 7. - С.43-47

 28. Ступницький О.І. Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного бюджету) [Електронний ресурс] / О.І. Ступницький // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2009. - №20. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2009_20/Zb20_07.pdf

 29. Франк Н. Просто сделай это! Величайшие рекламные кампании ХХ века / Н.Франк – М.: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 185 с.: ил. – (Нестандартный бизнес).

 30. Шморгун Л.Г. Посібник з рекламного менеджменту : Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Абрис, 2005. — 343 с.: табл.
Підпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка